Sorozatok

 

Gál Judit: A Holdcsomó generációk jellemzői

Bevezető
     A II. részben, a Holdcsomó ismertetésénél utalok arra, hogy az egyes generációk jellegzetességeit külön cikkekben ismertetem. Egy egész cikk-sorozat készül csak ebben a tárgykörben, hiszen minimum 12 részben lehet tárgyalni a 12-féle Holdcsomót. Legalább plusz egy cikk a jelenlegi, mivel néhány alapfogalmat elengedhetetlenül szükséges tisztázni ahhoz, hogy jobban megértsük: miért tapasztalhatók az alap-azonosságok az egyes, azonos karmikus csoportba tartozó generációknál, s mégis: miért, miben különböznek egymástól. Van-e mindenütt ilyen jelenség vagy csak bizonyos karmáknál s így tovább.
     Nincs két egyforma bolygóállás, még akkor sem, ha bizonyos törvényszerűségek alapján mozognak az égitestek és – különösen a gyorsabbak – hajlamosak újra meg újra hasonló (de csak hasonló és nem azonos) pozíciókat felvenni. A lassú bolygók azonban közben valószínűleg egészen máshol haladnak, s így a teljes konstelláció képe mégiscsak eltérő lesz.
     A bolygók és a Holdcsomók haladása folytán érdekes és jellegzetes variációk jönnek létre, s ezek jelentősen módosíthatják azt az értelmezést, amelyet mi is megismerhettünk a Martin Schulman-féle irodalom kiegészített kivonatai alapján (a főoldal II. részében). A lassúnak számító bolygók ugyanis legkevesebb egy (legtöbb: 32) évet tartózkodnak egy jegyben, s jelentősen befolyásolják a karmához való hozzáállást (is), különösen ha közvetlenül közük van az aktuális Holdcsomóhoz.
Például az 1984.10.02-1986.04.02. közti Bika felszálló, Skorpió leszálló Holdcsomónál a Plútó a Skorpióban, uralmi helyzetben járt. Ennél a nemzedéknél tehát különösen erős a hozott beidegződésekhez való ragaszkodás. Bővebben erről majd a Bika-Skorpió Holdcsomónál olvashatunk.
     Amikor nincs közvetlen kapcsolódás a karma legfontosabb jelölőjéhez, akkor is döntően meghatározó lehet egy-egy markáns, hosszú ideig fennálló konstelláció, mert az eleve minden akkor született emberre nézve jól meghatározható különbségeket jelent a környező generációkhoz képest. Hogyne jelentene hát életünk legnagyobb hajtóerejére, a karmára nézve is különbségeket.
     A további cikkek jobb megértéséhez néhány, a bolygókkal kapcsolatos asztrológiai körülményt közelebbről is meg kell ismerni.
A BOLYGÓK KOZMIKUS HELYZETE
     Ilyen néven emlegetjük azt, hogy melyik bolygó milyen jegyben tartózkodott- tartózkodik adott pillanatban, s hogy azzal a jeggyel milyen viszonyban van.
     Az asztrológia kezdetei óta megszemélyesítjük a jegyeket is és a bolygókat is. Egyes jegyek és bolygók „tulajdonságai” nagyon hasonlítanak egymásra. A tüzes Kossal analóg az ugyancsak tüzes természetű Mars, a szelíd Bikával a harmónia jelölője, a Vénusz, a kommunikatív Ikrekkel a fő-fő kommunikátor: a Merkur, s így tovább. Amikor egy égitest abban a jegyben jár, amellyel a legjobban emlékeztetnek egymásra, akkor van uralmi helyzetben (otthon van). Ez a lehető legerősebb pozíció számára, mert teljes egészében meg tudja mutatni eredendő tulajdonságait. Kicsit hasonlít erre a helyzetre az úgynevezett emelt pozíció, amelynek bővebb részleteit itt nem tárgyalom, a lényeg az, hogy az is jelentős potenciál-növekedést jelent. A harmadik fontos minősítés az „erő” helyzete, ennek a finomabb részleteit is mellőzöm, az alábbi táblázatban jól látható, hogy melyik égitest melyik jegyben nyer valamilyen néven nevezett erőfokozást.
     Nemcsak erőfokozást tartunk számon persze, hanem erőcsökkenést is. Ennek kétféle megnyilvánulása van. Rangvesztésnek (régiesebben: száműzetésnek) tekintjük azt a helyzetet, amikor a bolygó uralmi jegyével szemben lévő területen tartózkodik. Például: a Mars uralmi jegye a Kos, ha a Mars tehát a Mérlegben jár, akkor rangvesztett állapotban leledzik. A másik hasonló erővesztést az emelt helyzettel szembeni pozíció mutatja, s ezt esésnek hívjuk. A Hold például emelt helyzetben van a Bikában, következésképp a szemben lévő Skorpióban esésben.
     Az erőcsökkenést elszenvedő égitesteknél azt érzi a szülött (az érintett személy), hogy valamilyen tulajdonsága, tulajdonság-együttese nem éri el azt a minőségi-mennyiségi szintet, amit másoknál lát vagy amit szeretne vagy amit egyéb kvalitásai folytán jogosnak tart. Két fő magatartási forma figyelhető meg ennek következtében. Az egyik a beletörődés, visszahúzódás – abból a szempontból, amit az égitest jelent adott horoszkópban, esetleg még inkább hangsúlyozva azt a jellegzetességet, „hiányt”, amit a rangvesztett vagy esésben lévő planéta mutat.
Például: a Bakban lévő Hold rangvesztett, hiszen a Hold a szemben lévő jegyben, a Rákban uralkodik. A Bak-Holdasoknál az egyik legfeltűnőbb jellegzetesség az, hogy érzelmeiket nem tudják jól megnyilvánítani a külvilág felé, ezért nagyon gyakran megkapják az érzéketlen, cinikus minősítést. Rá is játszhatnak aztán erre, rendszerint önvédelemből.
     A másik magatartási forma viszont a kompenzálás, sőt: túlkompenzálás. Abbéli igyekezetében, hogy pótolja a hiányt, megszerezze azokat a vonásokat, amelyeket másoknál ideálisnak gondol, az érintett személy hajlamos erős túlzásokba esni.
A Bika Marsú ember meg van győződve arról, hogy tőle mérhetetlenül távol áll az erőszak, mivel az agressziót jelölő égitest az ő születésekor rangvesztett helyzetben volt. Csakhogy ez egy rendkívül relatív érzés – nem beszélve arról, hogy ezen kívül még 9 égitest van neki is a képletében és bőven megvan az elvi, s sokszor a gyakorlati esély arra, hogy valami más helyettesítse a Marsot. Tehát amikor valamit nagyon szeretne elérni az ilyen ember, felpumpálja magában az összes fellelhető, másokkal szembehelyezhető energiát és egy egész tank-hadosztályt megszégyenítve kezd el törekedni célja felé. Sokkal kevesebb energia bevetése is bőségesen elegendő lenne, de mivel ő azt érzi, hogy „gyenge”, inkább sokszoros erőket vet be, semhogy alulmaradjon.
Lássuk tehát, hogyan alakul a bolygók kozmikus helyzete:
Uralom
Emelt
Erő
Rangvesztés
Esés
Nap
Oroszlán
Kos
Nyilas
Vízöntő
Mérleg
Hold
Rák
Bika
Halak
Bak
Skorpió
Merkur
Ikrek,
Szűz
Szűz

Vízöntő

Nyilas,
Halak
Halak
Vénusz
Bika,
Mérleg
Halak
Bak,
Ikrek,
Vízöntő
Skorpió,
Kos
Szűz
Mars
Kos,
Skorpió
Bak
Oroszlán, Nyilas,
Halak
Mérleg,
Bika
Rák
Jupiter
Nyilas,
Halak
Rák
Kos,
Oroszlán,
Skorpió
Ikrek,
Szűz
Bak
Szaturnusz
Bak,
Vízöntő
Mérleg
Bika,
Szűz,
Ikrek
Rák,
Oroszlán
Kos
Uránusz
Vízöntő
Bak
Ikrek,
Mérleg
Oroszlán
Rák
Neptun
Halak
Nyilas
Rák
Szűz
Ikrek
Plútó
Skorpió
Kos
Rák,
Halak
Bika
Mérleg
Meg kell jegyezni, hogy korántsem egységes az asztrológia annak megítélésében, hogy melyik bolygó milyen jegyben van erőben. Ezzel kapcsolatban többféle besorolással lehet találkozni. Az itt feltüntetettek azok a pozíciók, amelyekkel én is dolgozom.

     Érdekes jelenség alakul ki akkor, amikor két bolygó uralmi „helyet cserél”, egyik a másik által uralt jegybe kerül és megfordítva. Ez is jelentékeny erőfokozást jelent ugyanis, bár az uralmi helyzet erejét nem éri el. Egy példával szemléltetem, hogy mire is mondjuk, hogy uralmi cserében van két bolygó. Nemrég  volt aktuális (2003-tól 2011-ig) az Uránusz és Neptun uralmi cseréje. Az Uránusz – amely bolygó a Vízöntő ura,  a Halakban volt, a Neptun pedig – amely a Halak ura – a Vízöntőben. Vagyis egymás uralmi jegyében tartózkodtak 7-8 évig (az Uránusz egy jegyben tartózkodásának idejéig).

A BOLYGÓK HALADÁSA, EGY JEGYBEN TARTÓZKODÁSA
     A Földről szemlélt, látszólagos haladási sebességről beszélünk amikor azt mondjuk, hogy a Nap egy év alatt teszi meg a körét. Már maga az év fogalma is földi, s valójában nem más, mint a Föld útja a Nap körül természetesen, csakhogy amíg azt nem érzékeljük, hogy a Föld 30 km/másodperces sebességgel száguld centrális égitestünk körül, viszont nap mint nap látjuk, hogy a Nap felkel, halad felfelé, delel majd lenyugvóba fordul és lehanyatlik a látóhatár mögé. Ugyanígy látjuk azt is, hogy egy év leforgása alatt 30-30 naponként más és más csillagkép előtt jár (pontosabban: éjszaka mindig a szemben lévő jegyeket látjuk), egyszóval földi nézőpontunkból fogalmazzuk meg az égitestek haladását is. Ez van, ahol egybeesik a valóságos körrel és van, ahol nem.
     A Merkurnak a Nap körül megtett útja 88 földi napot vesz igénybe. Mi viszont innen úgy látjuk, hogy együtt mozog a Nappal. A horoszkópkört tehát ugyanúgy kb. egy év alatt teszi meg, ahogyan a Nap, vagy a másik belső bolygó, a Vénusz, amelynek valóságos útja 228 nap, de szintén egy évnek látjuk.
     A gyorsabb égitestekkel nem sok dolgunk lesz jelenlegi vizsgálódásaink során, annál inkább a lassú bolygókkal. Az első lassúnak számító planéta, a Jupiter kerekített számmal 12 év alatt teszi meg körét, s ennek során 1-1 évig tartózkodik egy jegy előtt. A Szaturnusznál ugyanez 28-30 év, egy jegyben pedig kb. 2,5 év. A teljesség kedvéért az alábbi táblázatban mindenesetre feltüntetem valamennyi égitestnél azt, hogy átlagosan és kerekítve mennyi idő alatt teszi meg körét és mennyi ideig jár egy jegyben.
Köre
Egy jegyben
Nap
1 év
1 hónap
Hold
27,3 nap
2,5 nap
Merkur
1 év
1 hónap
Vénusz
1 év
1 hónap
Mars
2 év
1,5-2 hónap
Jupiter
12 év
1 év
Szaturnusz
28-30 év
2,5 év
Uránusz
84 év
7-8 év
Neptun
165 év
14 év
Plútó
250 év
12-32 év
A legkülső a Plútó

  A Plútó pályája nem párhuzamos a többiével, hanem jelentősen eltér tőlük. Emiatt a Földről szemlélt látszólagos pályaszakaszai szélsőséges értékeket mutatnak. A Mérlegben és a Skorpióban 12-12 évig tartózkodik, míg a Bikában 32. Nagyon lényeges mutató az aktuális haladása, összefügg vele többek között az akceleráció jelensége.

 

1. Kos felszálló- Mérleg leszálló Holdcsomó

 Mottó: Út a harmóniához

1911.11.07.-1913.05.27.
1930.06.18.-1932.01.06.
1949.01.28.-1950.08.17.
1967.09.09.-1969.03.29.
1986.04.20.-1987.11.08.
2004.11.30.-2006.06.19.


A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és a Kos felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve.
     A 12 karmikus csoportból összesen kettő van, ahol sem a felszálló, sem a leszálló Holdcsomó jegyének az ura nem lassú bolygó. A Kos-Mérleg és a Mérleg-Kos Holdcsomó ez a két csoport, hiszen mindkettőnél a Vénusz és a Mars uralkodik. A Vénusz az alatt a másfél év alatt, amíg a karmajelölő elem-pár egyike a Mérlegben tartózkodik, befutja az összes jegyet, hiszen egy év alatt megteszi az egész horoszkópkört. A Marsnál ugyan nincs meg a teljes kör, mert az csaknem két év ennél a bolygónál, de tekintélyes utat megtesz így is.
     E két gyors bolygó abban jelenthet némi különbséget az egyes Holdcsomó-generációknál, hogy mikor, hol fordulnak retrográdba, milyen jegyben, mennyire találkoznak össze, de ezek is oly rövid periódusok, hogy nem lehet nekik nagyobb jelentőséget tulajdonítani.
     Egészen más a helyzet a lassú bolygók pozícióival. Eleve lényeges mindig, hogy a három generációs bolygó (lásd: Fogalomtár, Bolygók) hol tartózkodik. Ez nemcsak a Kos és Mérleg felszálló Holdcsomóra lesz érvényes, hanem mindegyikre, hiszen egy-egy nagyobb generáció születik úgy is, hogy mindenki horoszkópjában ugyanazon jegyekben van az Uránusz, Neptun és a Plútó. E három, transzcendensnek is nevezett égitest egyébként is nagyon fontos a spirituális munka, fejlődés szempontjából. A negyedik bolygó, amit figyelembe kell vennünk, nem más, mint a Szaturnusz – a karma bolygója. Mivel ez a planéta is 2,5 évig van egy-egy jegyben, sokszor megesik, hogy egy Holdcsomó éra alatt (amely másfél év) ugyanott tartózkodik. Ha épp egy Holdcsomó pozíció alatt vált jegyet, akkor pedig markáns különbség figyelhető meg a kétféle csoport között.
Freud, 1859.05.06.

A XX. század öt Kos Holdcsomójánál kettőnél látható az, hogy mind a négy említett lassú bolygó végig ugyanott van, 1930-32 és 1986-87-ben. Mielőtt azonban ezeket áttekintjük, vessünk egy pillantást két olyan meghatározó személyiség konstellációjára, akik tökéletesen megtestesítették a Kos Holdcsomó identitáskereső tartalmát (is), kortársak voltak, sőt: egyikük eredetileg tanítványa a másiknak. (Sajnos egyelőre nem vagyok képes példahoroszkópot elhelyezni, de fáradozom a probléma megoldásán.) Nos, tehát Freudról és Jungról van szó, akik között 19 év volt a korkülönbség. Freud született 1859. május 6-én 18.30-kor, Friebergben (Csehország), Bika Nappal, Skorpió Ascendenssel. Jung 1875. július 26-án, 21 órakor Baselben, Oroszlán Nap és Vízöntő Ascendens alapokkal. (Többféle óra és az ahhoz társuló Ascendens is kering asztrológiai berkekben Junggal kapcsolatban, nekem ez tűnik a leginkább találónak.)

Jung, 1875.07.26.

Eleve érdekes azonosságot jelent a Nap jeggyel szemben lévő Ascendens mindkettőjüknél valamint az, hogy a négy úgynevezett fix jegyet fogja át a két horoszkóp. További fontos azonosságként a leglassúbb bolygó leglassúbb szakaszában ugyanott volt Freudnál és Jungnál egyaránt: a Plútó a Bikában. A másik két generációs bolygónál már az eltéréseket kell kiemelni: Freud Uránusza a Bikában, Jungé az Oroszlánban állt – mindkettejüknél a nap-jegyben, vagyis még ebben is fellelhető az analógia. A Neptun végül Freud esetében a Halakban, Jungnál pedig a Bikában állt. A Szaturnuszok helyzete pedig végképp eltérő – bár mindkettőnél levegő jegyben van – Freud Ikrek, Jung pedig Vízöntő Szaturnuszt hordozott a képletében. Nem térek ki a Holdcsomók házhelyzetére itt, pedig az is figyelemre méltó, de egyelőre nem fér bele a kereteinkbe az ilyen vizsgálódás. Terjedelmi okokból a teljes konstellációval sem tudunk foglalkozni, noha mindkettő részletei igen beszédesek. A két korszakalkotó személyiség munkásságának is csupán egy-egy csekély részletét lehet kiragadni e helyütt. A freudi libidó-elméletet és a jungi archetípus koncepciót éspedig egymással némiképp szembeállítva. Míg Freud (többek között Skorpió Ascendensével) rátalált valaminek a gyökerére, amit elintézett (Ikrek-Szaturnuszával) a kissé felületes meghatározással a nemi ösztönökkel, addig Jung a nagyobb összefüggéseket (Vízöntő Ascendens és ugyanilyen Szaturnusz) kereste a már említett archetípusok, s nem utolsó sorban a kollektív tudattalan formájában.

KOS HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX.-XXI. SZÁZADBAN

1911.11.07 – 1913.05.27.

Kádár János
1912.05.26.

között született az első nemzedék a XX. századi ötből, tehát a cikk keletkezése idején, 2010-ben 99 illetve 97 évesek a még élő tagjaik. Sok embernek a szülei, nagyszülei kerülhettek ebbe a kategóriába. Megemlítek néhány meghatározó, sőt: igencsak meghatározó személyiséget ebből a nemzedékből: Kádár János (1912.05.26.), Alfonzó (1912.02.29.) és Várkonyi Zoltán (1912.05.11.) a ma is emlegetett, ezért (talán) közismert példáink. Mindhárman abban a szűkebb populációban születtek, amelyet az Uránusznak a Vízöntőbe lépése jelentett 1912. 01.30-1912.09.04. között.

A lassú bolygók retrograditásuk – lásd a retrograditás címszót a Fogalomtárban – folytán a jegyváltáskor csaknem mindig előbb „beköszönnek” a soron következő jegybe, majd még visszahátrálnak kicsit a régebbi tartózkodási helyükre, aztán ismét direktbe fordulva megint belépnek és ott is maradnak az új jegyben.
Alfonzó
1912.02.29.

Ez az egyetlen jelölő elegendő ahhoz, hogy markáns különbséget jelenthessen a megelőző Bak-Uránusz és a Vízöntő-Uránusz érája alatt született Kos-Holdcsomósok között. Az uralmi helyzetű Uránusz nagyon erős, s mivel az individualizmus bolygója, még az identitászavarral küszködő embereknek is hatalmas töltést tudott adni. Mindemellett a két utóbbi példánkból Várkonyi mint színész-rendező hivatásszerűen próbálgathatta az Én-szerepeket. Alfonzó pedig rengeteg figurába bújt, s szinte sohasem önmaga képében jelent meg.

     A teljesség kedvéért felsorolom a többi, Holdcsomónk szempontjából kiemelt égitestet is: Neptun végig a Rákban, Plútó előbb az Ikrekben (mindhárom említett személynél is ebben a jegyben volt), majd kis ideig a Rákban (1912.09.10-1912.10.20.), aztán ismét az Ikrekben járt. A Szaturnusz zömmel a Bikában, majd 19113.03.26-tól, a periódus utolsó két hónapjában az Ikrekben tartózkodott.
Várkonyi Zoltán
1912.05.11.

A konstellációk változatosságára és megismételhetetlenségére jó példa, hogy a most tárgyalt időszak után uralmi Uránusz legközelebb 84 év elteltével, 1995-2003 között fordult elő. Ebben az időszakban pedig a Holdcsomó a Skorpiótól a Bikáig közlekedett (emlékszünk: visszafelé halad a jegyek mentén), s pont az Uralmi Uránusz idejének elteltével, 2004-ben lépett a Kosba. A következő uralmi Uránusznál megint lesz majd két szakasz, amikor egyidejűleg a felszálló Holdcsomó a Kosban lesz. (2079.05.16-07.13. valamint 2079.12.23.-2080.12.01. között – ha valaki nem tudna aludni a pontos dátumok ismerete nélkül.)

1930.06.18.-1932.01.06. (Kos)

     a második XX. századi Kos felszálló Holdcsomós generáció, amelynek ideje alatt – amint már kiemeltem volt – egyik vizsgált bolygó sem váltott jegyet. Az Uránusz mindvégig a Kosban, Neptun a Szűzben, Plútó a Rákban és a Szaturnusz a Bakban járt. A Neptun az egyedüli (rangvesztett állapotában), amely nem erős ebből a konstellációból. Az Uránusznak nincs kozmikus minősítése (lásd a II/1. cikket), ám a Kossal elég jól „összedolgozik” energetikailag, vagyis cseppet sem gyenge, öntörvényűsége fokozottan meg tud nyilvánulni azon felül igen nagy öntudatot gerjeszt. (Kis ízelítőt kaptunk már belőle 2010.05.27-08.14. között, mert egyszer már bekukkantott a Kosba most is, majd visszahátrált a Halakba, s 2011.03.11-től marad hosszabb időre, mintegy 7-8 évre a Kosban.) Tehát a Kos Holdcsomót sokszor elsöpri az öntudatával, viszont legalább olyan intenzitással feszíti szét a kétkedés pillanataiban az alap-kérdéssel: ki is vagyok én? Ugyanakkor a Bak uralmi Szaturnusz hatalmas erejével, teljesítmény-orientációjával és szigorával űzi-hajtja szülötteit a karma megdolgozása felé. A Rák-Plútó is erőben lévő jelölő, ugyancsak kettős – a gyökerekhez ragaszkodás és egyúttal a megtagadásukra irányuló – hatással.
Latinovits Zoltán
1931.09.09.

Két példát említek ebből a nemzedékből: az egyik a tragikus sorsú (hogy, hogy nem ugyancsak) színész Latinovits Zoltán (1931.09.09.), aki többrendbeli pályamódosítás után horgonyzott le a színi mesterség mellett és akinek szerepeit, versmondását a mai napig emlegetik, felidézik, ismétlik. Gyakran szóba kerülnek alkati sajátosságai is az öntörvényűséggel, a külső fegyelmezésnek való ellenállással (Kos Uránusz) és a tökéletességre törekvéssel egyetemben (Bak Szaturnusz – s egyébként a kettő együtt maga a Kos-Holdcsomó), jókora ellentmondást hordozva.

Osho
1931.12.11.

A másik személy  Osho, vallási mozgalom alapítója és vezetője (1931.12.11.), akiről a következőt írja a Wikipédia:  „Már kora gyermekkorától önálló, szabad életet élt, próbára téve a vallási, társadalmi és politikai tradíciókat. Későbbi élete során is mindig azt hangsúlyozta, hogy „a tudást az embernek magának kell megtapasztalnia, nem pedig vakon elfogadnia mások tudását és hitét”. Szép példája a karmikus feladat túlhajtásának, túlkompenzálásának ez a citátum, de tulajdonképpen egész élete is. Valószínűleg sokan nem tudják, milyen szélsőségekben nyilvánult meg, miközben nyilván mindegyikben önmagát kereste – ahogyan ezt teszi minden Kos felszálló Holdcsomós szülött.

1949.01.28.-1950.08.17. (Kos)

Tolcsvay László
1950.06.24.

között tartott a harmadik XX. századi Kos felszálló Holdcsomó éra. Ebben a Neptun mindvégig a Mérlegben, a Plútó pedig az Oroszlánban járt. Az Uránusz előbb az Ikrekben tartózkodott, majd 1949. június 10-től belépett a Rákba és ott is maradt. A Szaturnusz is váltott jegyet: a Szűzben járt már, de 1949.04.03.-05.29. között két hónapra még visszahátrált az Oroszlánba.

.
Vámos Miklós
1950.01.29.

Eddig az egyes szakaszoknál nem emlegettem a két Holdcsomót hordozó jegynek az urát, mert gyorsaságuknál fogva egyikük (Vénusz) minden jegyben előfordul a másfél év alatt, s a másikuk (Mars) is a zodiákus tekintélyes részét befutja. A 49-50-es Kos Holdcsomóra éra alatt viszont szorosan, némi átfedéssel váltják egymást a retrograditással. Előbb a Vénusz haladt hátráló futással 1950.01.12-02.22. között, majd a Mars is retrográdba fordult 1950.02.12-én és mindvégig retrográd is maradt. Ráadásul a Mérlegben (az aktuális leszálló Holdcsomó jegyében) kezdődött a retrograditása, majd a Szűzben folytatódott. (A megelőző nemzedéknél is látható mindkettőnek a hátrálása, de egyik sem az érintett jegyekben: Kosban vagy Mérlegben történt.)

Karinthy Márton
1949.09.01.

Bízvást el lehet mondani, hogy a legszínesebb, leginkább mozaikszerű szakaszokra bontható Holdcsomó periódus ez, a múlt századnak pontosan a közepén. Idézzünk csak fel egy részt a karmikus feladat leírásából: „Mindig többfelé osztja meg önmagát, mert mindig mindenkinek eleget akar tenni, s ezzel a bensejében lévő ellentmondásokat megsokszorozza. Folyton döntőbíró az ellentétes elgondolások között; az ütköző szerepét vállalja…” A XX század közepe egy nagyon határozott vízválasztó volt, technikai- gazdasági- politikai- ideológiai- társadalmi szempontból egyaránt, hiszen ekkor gyorsult fel és öltött végleges formát a polgárosodással elkezdődött individualizálódási- egyben globalizációs paradoxon folyamat. A Kos Holdcsomó „ki vagyok én” kérdésére adott válaszokban benne van a múlt és a jövő. Asztrológiai szempontból jól reprezentálja ezt az Uránusznak (újítás, modern technika) a Rákba (családi- hazai tradíciók) lépése. A múlttal, hagyományokkal való szakítás, a régi életforma felbomlása és egy teljesen új születése felel meg leginkább az Uránuszi romboló hajlamoknak. Emellett nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a Neptun mindvégig a Mérlegben, a harmónia, kiegyenlítés, s ráadásul: a leszálló Holdcsomó jegyében járt. Csakhogy a Neptunnak is van egy olyan jelentéstartalma, amely az értékválságra utal. Mindenesetre akkor is jellemző ennek a Kos Holdcsomónak a szülötteire bizonyos szelídség, a harmóniakeresésnek minősített jelensége.

A koncepcióba a Szűz-Szaturnusz illeszthető be a legkevésbé.
Eszterházy Péter
1950.04.14.

Mindenesetre a generáció tagjaiból azok, akik a periódus elején születtek (Ikrek-Uránusz, Szűz-Szaturnusz háttérrel 1949. 04.03-ig) viszonylag rugalmasan tudják kezelni karmikus feladatukat. Az Oroszlánba visszalépő Szaturnusszal (1949.04.03.-05.29.) az Én-tudat nagy mérvű megnövekedése nemcsak az egyénben okoz zavarokat (kissé hasonló módon, mint az előző érában a Kos-Uránusz), hanem a kortárs csoport többi tagjával is, annyira kirínak a generációból. Van ebben valami önpusztító tendencia is, hiszen a karmikus hozadékkal homlokegyenest szembe menne a rettentő nagy (oroszláni) öntudat

Az Uránusz a Kos Holdcsomó 18 hónapjából 14-ben a Rákban tartózkodott, ahol egyébként sem érzi jól magát, hiszen esésben van. (Lásd a II/1. Bevezető cikket.) A hazai- családi előzmények az ekkor született embereknél sokkal nagyobb befolyást mutatnak, mint másutt, a karmikus előzmény kézzelfoghatóvá válik, a történelmi háttér egyenesen kínálja azt a keretet, amibe beilleszthető az identitástudat keresése – négy példánkból legalábbis kettőnél (Eszterházy, Vámos) közismerten és markánsan. Karinthy Márton példája legalább olyan markáns, talán a történelem szerepe halványabb, hiszen a felmenők, rokonok több tekintetben nyomasztó mintája nagyobb súlyt jelenthet.

1967.09.06.-1969.03.29. (Kos)

Jáksó László
1968.09.11.

a következő Kos Holdcsomós szakasz. Ebben a folyamatosan tárgyalt lassú bolygók közül az Uránusz váltott jegyet. Az első évben mindvégig a Szűzben járt, majd a periódus végén, 1968. szeptember 28-tól tartó fél évig a Mérlegben. Igen éles különbséget mutat természetesen a kétféle Kos Holdcsomó: az utolsó harmad szülöttei jobban hajlanak konszenzusra, s jobban törekszenek a kiegyenlítésre, annak is egyik legkézzelfoghatóbb kifejeződéseként: a társkapcsolatra. Ugyan a szakasz végén kissé módosítja ezt a hozzáállást a Vénusznak a Kosban (leszálló Holdcsomó uraként a felszálló jegyében) való hosszas tartózkodása, mert itt fordul majd retrográdba is és a jegyben is marad 1969.02.02-03.29. között. Az első kétharmadban – 1967.09.06.-1968.09.28.-ig – inkább dominál a függetlenség, miközben természetesen ők is küszködnek karmikus feladatuk leírásának minden állításával.

Ákos – Kovács Ákos
1968.04.06.

Az egész generációnál a Neptun a Skorpióban, a Plútó a Szűzben, a Szaturnusz pedig a Kosban tartózkodott. Két marsikus jegy (Skorpió, Kos) na és a periódus első évében ráadásul a Szűz Uránusz-Plútó együttállás éppen elég nagy individuális töltést jelent ahhoz, hogy – az 1930-31-hez hasonlóan – ennél a nemzedéknél is sok-sok lázadozás, feszültség, szélsőséges előre- visszalendülés („Erő és alázat”) jellemezze a karmához való hozzáállást.

    Bármelyik Holdcsomónál tapasztalható az a nagyon emberi jelenség, hogy nekilódul az illető a feladatának, aztán megtorpan (visszaretten az új formától), megint hozzálát, majd ismét visszaesik. Korántsem csak a Kos felszálló Holdcsomóra jellemző ez, de valamivel látványosabb, hiszen magáról az Én-ről van szó.
.
Bajnai Gordon
1968.03.05.

Ez a Holdcsomó-éra beágyazódik egy nagyobb tömbbe, az 1961-69 között született, imént említett Szűz Uránusz-Plútó együttállásos nemzedékbe. (Erről és hasonló hosszabb idejű konstellációkról többször szó esik majd, ezért a Fogalomtárban elhelyezek róla egy bővebb jellemzést Nemzedékek címszó alatt.) Nemcsak a nagy individuális töltés fogalmazható meg, hanem az összes eddigi XX. századi Kos Holdcsomóhoz képest a legnagyobb tudatosság is, mivel a karma jellegét jobban sejtik, jobban tudják körvonalazni ennek a populációnak a tagjai. Éppen ezért – igen jelentős belső feszültségeik ellenére – higgadtan képesek fogadni minden olyan helyzetet, ahol dimenzióváltásról, egyszerűbben fogalmazva: válságkezelésről van szó. Vesd össze ismét „az ütköző szerepét vállalja” feladattal, ami egyébként kifejezetten progresszív szerep és egyik legfontosabb küldetése e karmikus csoportnak.

1986.04.20.-1987.11.08. (Kos)

Hajdú-Sarka Kata
1986.09.24.

Az utolsó XX. századi Kos felszálló Holdcsomó, egyben a 1930-31-es mellett a második, ahol mind a négy vizsgált lassú bolygó ugyanazon jegyben tartózkodott. Az Uránusz és a Szaturnusz egyaránt a Nyilasban, Neptun a Bakban és a Plútó a Skorpióban

Katie Liu Leung
1987.08.08.

Ki lehet emelni az elsőként említett Nyilas Szaturnusz-Uránusz konstellációt, mivel ennek is nagyon fontos jellegzetességei vannak (magának a Nyilas-Uránusznak is). Nagy az idealizmus a szülöttekben, s ezzel az idealizmussal az igazságtalanságokat és különösen a hatalom vagy tekintély elvi elcsúszásait nagyon zokon veszik, s szót emelnek ellene. Érvrendszerüket nehéz cáfolni, mert általában igazuk van. Nemigen lehet viszont megmagyarázni azt, hogy miként működik az a társadalom, ahol többi embernek (vagyis az emberiség kb. 91 százalékának) nem Nyilas Uránusza van. Kiállnak harcosan meggyőződésükért. Igen csodálatos összefüggés-fölismerési képességeik vannak, csak az a kérdés: mennyire tudnak objektívek lenni. Nos, ezek a vonások összevetve a Kos Holdcsomónál minduntalan kiemelt identitászavarral, harmóniakereséssel és konfliktuskezeléssel, újabb magányos sziget képződését sejtetik, hiszen maga a Nyilas-Uránusz+Szaturnusz is kívül áll sok tekintetben, s a 7-8 éves (uránuszi) perióduson belül is külön egység a Kos Holdcsomó másfél éve.

Robert Thomas Pattinson
1986.05.13.

A Skorpió (uralmi) Plútó igen intenzív akaratérvényesítési képessége csak fokozza a mindennel való szembehelyezkedést. Ugyanakkor a Mérleg jellegű előzmények miatt ez a korcsoport is vágyik a harmóniára, vágyik arra, hogy a nagy egység része legyen. Nem véletlen, hogy a fantázia világához fordul igen sok szülött ebből a nemzedékből, s a konstellációnak rendkívül érzékletes kifejeződése az Alkonyat (Twilight) sorozat sikere az elkülönüléssel, harmóniakereséssel, sőt: bizonyos igazságok megfogalmazásával is. A Kos Holdcsomóhoz csatlakozik erősen az identitáskeresés is („vegetartianus” vámpírok) – s nem véletlen pont ezt a példát említettem meg, mivel az egyik főszereplő, Robert Pattinson Kos Holdcsomós. S függetlenül attól, hogy a regény- majd forgatókönyvírónak bizonyára nem az állt szándékában, hogy egy Kos-Holdcsomós történetet írjon, a szereplő kiválasztásnál figyelembe vett szempontokban mégiscsak benne van ez a körülmény is.

 

2004.11.30.-2006.06.19. (Kos) 

Sissi
1837.12.24.

az utolsó tárgyalt, már a XXI. században esedékes Kos Holdcsomó, amelynél a lassú bolygókból csak a Szaturnusz váltott jegyet: előbb a Rákban volt, majd 2005.07.16-tól az Oroszlánban járt. Ez a helyzet analógiába hozható az 1949-es szaturnuszi mozgással, bár ott az Oroszlán-Szűz között váltott. Az önbizalom, az Én-tudat szempontjából azonban itt is hasonló a különbség. A többi lassú bolygó: Uránusz a Halakban, Neptun a Vízöntőben, Plútó pedig a Nyilasban haladt mindvégig. (Érdekes ismétlődés és analógia van ezzel az 1837-38-as konstellációhoz, amelyben ugyancsak Halak-Uránusz, Vízöntő-Neptun, és szintén tüzes : Kos-Plútó volt, ekkor született például Sissi.) A most tárgyalt konstellációt sem lehet kiszakítani tágabb környezetéből, így az 1984-2026 között született és születő, különleges nemzedékek sorából sem. Ennek keretében pedig megint a transzformáció, dimenzióváltás funkciójának kell megfelelnie a karmikus csoportnak, s ezt a legjobbjai bizonyára egészen magas színvonalon fogják végezni a maguk eszközeivel. A harmóniakeresés egyenes útja náluk kifejezetten a művészet és egy magasabb rendű látásmód, amellyel kisebb jelentőséget tulajdonítanak az Ego-nak, mint mások, következésképp számukra az identitászavar jóval kezelhetőbb lesz, mint más Kos-Holdcsomóknál. 

 

2. Bika felszálló – Skorpió leszálló Holdcsomó

Mottó: Bűntudat nélkül

1910.04.19.-1911.11.07.
1928.11.29.-1930.06.18.
1947.07.11.-1949.01.28.
1966.02.20.-1967.09.09.
1984.10.01.-1986.04.20.
2003.05.13.-2004.11.30.

A rész előtt  érdemes elolvasni vagy átfutni itt a Bevezetőt és a kezdőoldalon a Bika felszálló Holdcsomó szövegét – hacsak nem tudod már betéve.

A Bika felszálló Holdcsomó párja a Skorpióban van – a karmikus előzményeket ilyen jelleggel hordozzák a csoport tagjai. A Plútó igazán lassú bolygó, ennél a kategóriánál tehát vizsgálhatók a különbségek a leszálló Holdcsomó egyik urának állása szerint. Egyik ura – írom, hiszen a Skorpiónak nemcsak a Plútó, hanem a Mars is uralkodója, s természetesen legalább annyira számít a helyzete, mint felsőbb oktávjáé. (Az újkori bolygókat egy-egy ősbolygó felsőbb oktávjának tekintjük. A Plútó a Marsé.) Az is magától értetődő, hogy a felszálló Holdcsomó ura, vagyis a Vénusz állapota szintén lényeges.

     A két gyors bolygó (Vénusz, Mars) generációnkénti vizsgálatát most sem tudjuk áttekinthető módon elvégezni, viszont a másik két transzcendens planétát – Uránuszt és Neptunt – továbbra is figyelembe vesszük, amint a Szaturnuszt, a karma bolygóját is.
      Először két, a XX. századot megelőző időben született történelmi példát nézünk meg.
     Benjamin Franklin az 1776-os amerikai Függetlenségi Nyilatkozat kezdeményezője a meglévő gyarmati struktúrával szemben tanúsított ellenállás egyik vezetőjeként betöltötte azt a romboló funkciót, ami a leszálló Holdcsomó már emlegetett urainak, ezért magának a Holdcsomónak is a jellemzője. Pontosabban: a Plútót a rombolás és építés, a Marsot csak a rombolás bolygójaként szoktuk emlegetni.
     Finomítsuk a szó értelmezését: rombolás előzi meg egy ház építését is, vagy egy előző objektum lebontásával, vagy a talajréteg és növényzet eltávolításával. Rombolás a háztartásban felgyülemlett lomok szanálása, amivel helyet csinálunk vagy a rendnek vagy valami újnak. Rombolás a valamikor élő, de elhalt szervezet felbomlása, amiből új élet ered. És természetesen rombolás az öncélú vagy ferde célok érdekében végzett pusztítás, erőszakos átalakítás is. Rombolni sokféleképpen lehet: kritikával, ideológiával, sőt: gondoskodással is, s persze – látványosan – fizikailag.
Franklin tehát – akár ezzel az egyetlen kiragadott cselekedetével is – betöltötte a Holdcsomónak a rombolásra vonatkozó részét. Az embereket sújtó szorongattatással is dolgozott ugyanennek révén. Az itt közzétett kivonatban nincs benne, de az eredeti szövegben igen, hogy sok kreatív területen ténykedik a Bika Holdcsomós ember. Franklinnak számos találmánya demonstrálja ezt a körülményt. (Ezek közül a villámhárító a közismert, de nagyon sok volt, s például ő vezette be a pozitív- negatív töltés elnevezést is.)
Benjamin Franklin
1706.01.17.

Ami a legszebb példa úgy Franklin jellemére, spirituális fejlődésére, mint Bika Holdcsomójának magas színvonalú megélésére: elveket dolgozott ki magának, amelyet érdemes hosszabban idézni (egyébként nem is csak saját karmikus feladata, hanem sokkal általánosabban is ajánlható eszmeisége miatt):

     „Úgy kívántam élni, hogy ne vétsek soha, s legyőzzem a természeti hajlam, szokás és társaság kísértéseit. Mivel tudtam, vagy legalább azt hittem: tudom mi jó s mi rossz, elgondolkodtam miért is ne cselekedhetném mindig az egyiket és miért ne kerülhetném el a másikat messzi. Azonban hamarosan látnom kellett, hogy nagy fába vágtam a fejszémet. Míg minden igyekezetemmel egyik hibámat tartottam szemmel, észrevétlen becsusszant a másik; a szokás rajtaütött a figyelmetlenségen; a hajlandóság néha erősebbnek bizonyult a meggondolásnál. Végül megbizonyosodtam afelől, hogy magammal kötött elvi megállapodásom, mely szerint az erkölcsösség egybevág legszemélyesebb érdekeimmel, nem elegendő ballépéseim megakadályozására; megcsontosodott rossz szokásokat kell letörnöm, majd jókat megszereznem és elplántálnom, mielőtt viselkedésem egyenletes helyességében megbízhatnék. E célból a következő módszert dolgoztam ki.
     Tizenhárom erény címszavába gyűjtöttem mindazt, amit magam elé mint szükségest vagy kívánatost tűztem, majd minden címszóhoz mellékeltem egy rövid utasítást az erény mibenlétéről….”
     Gyorsan idézek a Bika Holdcsomóból is: „…erőszakkal kell szétszaggatnia alantas én-maradványának álmait. A mérséklés művészetét még nem ismeri, saját adottságiban viszont nem tud bízni.” – a Franklin által megjelölt első erény: a mértékletesség.
    Abban, hogy valószínűleg az optimumot tudta kihozni karmájából, nagy segítségére volt, hogy a Szaturnusz is a Bikában járt születésekor, méghozzá elég közel a felszálló Holdcsomóhoz, ami hatalmas ösztökélést, húzóerőt jelent jó esetben. Vénusza – a Bika ura – a Bakban, uralmi cserében (lásd a II/1. Bevezető – cikkben) ami ugyancsak egy hatalmas motiváló tényező lehetett számára. A leszálló Holdcsomó két urából a Plútó az Oroszlánban (ilyen majd a XX. században is lesz), a Mars pedig a Nyilasban volt – mindkét állásra érvényes, hogy nagy méltóságérzet munkál a szülöttben, ami ugyancsak segítette abban, hogy igyekezzék a lehető legjobb színben feltűnni önmaga (és embertársai) előtt. Az Oroszlán Plútóval ugyan még azt sem tudta valószínűleg jól tűrni, ha nem neki lett valamiben igaza.  Végül a teljesség és érdekesség kedvéért:  az Uránusz szintén az Oroszlánban volt (de távol a Plútótól), a Neptun pedig a Kosban. A sok tűz a feladat teljesítésének a dinamikájára is rámutat.

 

Karl Marx
1815.05.05.

Másik példánk Karl Marx, akinek alapállása, élete és munkássága kissé jobban hasonlít egy „igazi” Bika Holdcsomóshoz. Akár Franklin, Marx is ellenzéki szerepet viselt hazája, sőt: Európa politikai berendezkedésével szemben. Marx ezen felül még ateista is volt, vagyis rombolta a csaknem kétezer éves keresztény ideológiát. Tevékenységéért több országból bírói úton kiutasították, német hazájától távol halt meg (Londonban). Száműzetése során  többször került nagyon nehéz anyagi helyzetbeéppenhogy fenn tudta tartani magát és családját, baráti támogatással. Idézet a Bika Holdcsomóból: “Minden napja újabb veszélyekkel telített, míg a krízisek halmazából olyan konfliktus-zűrzavar jön létre, hogy a puszta fönnmaradásért is küzdelmet kell folytatnia.” Természetesen nem adta fel elveit (Vízöntő Ascendense volt), hanem mindvégig következetesen dolgozott a meglévő társadalmi rend kritikáján, bemutatásán közgazdasági, szociológiai megközelítésből. „Megrögzött cselekvésmódjából eredően hajlíthatatlanul makacs, s ugyan fél, hogy megint kimozdul a lába alól a talaj, mint annakidején, mostani életében a megújulási ötleteket kínálókkal szemben azonnal védekező álláspontot alakít ki.”

     Marxnak Bika Napja volt, tehát a felszálló Holdcsomó jegyében itt is hangsúlyos és progresszív elem szerepel. (Sőt: Nap-Hold együttállás, s mellettük a Sárkányfej. A Hold a Bikában igen jó és az újholdnál történt születés is figyelemre méltó.) Felszálló Holdcsomójának ura, a Vénusz szintén a Bikában állt uralmi helyzetben, aminél jobbat nemigen lehet kívánni. Leszálló Holdcsomójának „kisebb” ura, a Mars a Rákban nem a legjobb kozmikus helyzetet képviseli, viszont a közgazdaság-tanban bizonyára jól tudta hasznosítani. A Halak Plútóval az empátiás készség, a (nemzetközi) tömegekkel való együttérzés, s ennek a transzformálása emelhető ki. A Szaturnusz ugyancsak a Halakban járt Marx születésekor. Végül pedig egy izgalmas generációs állásnak, a Nyilasban létesült Uránusz-Neptun együttállásnak volt szülötte. (Az Uránusz 171 évente éri be a Neptunt és tart vele kb. 9-10 évig. A szellemi áramlatok változására nézve különösen nagy jelentőségű az együttállásuk. Legutoljára 1988-1998 között volt a Bakban ilyen, a megfelelő Holdcsomóknál bővebb utalásokkal is találkozunk majd ezzel kapcsolatban.)

 

BIKA HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX.-XXI. SZÁZADBAN 

1910.04.19.-1911.11.07.

A három transzcendens bolygó mindvégig egy-egy jegyben tartózkodott az első XX. századi Bika Holdcsomós periódusban, mégpedig igen vegyesen, ezért érdekesen. Az Uránusz a Bakban, a Neptun a Rákban, a Plútó pedig az Ikrekben járt – igen nagy gazdasági- társadalmi mozgást jelölve. A korszak maga is tartalmazott sok olyan elemet, amelyről a fenekestől felfordulás juthat az ember eszébe, akár a Bika Holdcsomó rombolásával. A női mozgalmakat (Rák-Neptun) és az információrobbanást (Ikrek-Plútó) emelem ki. Az ebben az érában született Bika Holdcsomósok társadalmi kérdésekre való fogékonysága talán még erősebb, mint másutt, s ahogyan interpretálják, az pedig még szélsőségesebb. Ezzel megint a Plútóra – mint a leszálló Holdcsomó urára – utalok. Az Ikrekben ez a duális jelölő a két végletet megtestesíti, s köztük persze számos árnyalatot.
A Szaturnusz jegyet váltott ez alatt a másfél év alatt, a Kosból a Bikába. Az idő zömét a Bikában töltötte, mindössze egy-egy hónap jut a Kosra. A három (szélsőséges) példának, akikről alább szó lesz, egyöntetűen Bika-Szaturnusza volt, tehát a négy kiemelt lassú bolygó mindannyiuknál ugyanabban a jegyben állt. A Bika-Szaturnusz – akár Franklinnál – erős húzóerőt jelent a felszálló Holdcsomó felé, hiszen ennek jegyét stimulálja.
Teréz anya
1910.08.27.
Teréz anya az első időrendben, aki a Bika Holdcsomó következő gondolatának megtestesítője volt első ránézésre: „Érdekes ellentmondás ebben a Holdcsomó állásban az az intenzív érzés, hogy elhagyatott és tehetetlen az érintett az embereket sújtó szorongattatással és nyomorúsággal szemben. Ennek a racionális oldását kell tulajdonképpen megtanulnia a saját maga és környezete számára megteremtett stabilitás és belső béke útján.” Ehhez nem nagyon kell kommentárt fűzni, ha valaki tudja kiről beszélünk.
A szegénységi – mit szegénységi: nincstelenségi – fogadalma következtében nem volt mitől megfosztatnia, így a karma ezen részét kikerülte. A rombolás azonban Teréz anyánál is tetten érhető. Igazán nehezen lehetne nála jobban szembemenni szinte az összes létező kultúrkör úgyszólván minden felfogásának, szokásának.
Ron Hubbard
1911.03.13.
Következő példánk éppenséggel az ellenkező végletnek is tekinthető: Ron Hubbard, a dianetika és a szcientológia atyja a maga rendkívül romboló jellegű ideológiájával a „…szívélyesnek és nagyvonalúnak látszik, miközben belül titokzatos és nem áll tőle távol, hogy a háttérből irányítsa a körülötte zajló eseményeket” tökéletes megtestesítője. Az Ikrek-Plútóhoz méltó propaganda készségét hozta magával előző életeiből és fejlesztette tovább.
William Golding
1911.09.19.
A harmadik közismert ember ebből a generációból William Golding, akinek legismertebb művében, a Legyek urában a rombolás a végsőkig: gyilkosságig megy el. Egész írói munkásságát is olyan kérdések boncolásának szentelte, amelyek megtestesítik Holdcsomójának több részletét is.

1928.11.29.-1930.06.18. (Bika)

Az Uránusz a Kosban járt, a Neptun előbb a Szűzben, majd 5 hónapra belépett az Oroszlánba, s ismét vissza a Szűzbe. A Plútó végig a Rákban tartózkodott. A Szaturnusz két részletben 5 hónapot a Nyilasban, a többi időt a Bakban töltötte.
A Plútó, a leszálló Holdcsomó ura a Rákban erőteljesen a társadalmi kérdések felé fordul, hiszen az otthon, család, haza fogalmai tartoznak a jegyhez, s az ezekhez való érzelmi kötődést dimenzionálja a Plútó. Hosszú ideig, 1914-1939-ig volt itt leglassúbb planétánk, vagyis mindenkire valamilyen szinten jellemző a lokálpatriotizmus, az elköteleződés szűkebb-tágabb hazájához. Csakhogy míg más Holdcsomókkal ez az együttműködésben nyilvánul meg, a Bika Holdcsomónál inkább az opponens, az ellenzéki szerep dominál. A Bak-Szaturnusszal együtt különösen érvényes ez, s három olyan konok elem találkozik össze (Plútó, Bak-Szaturnusz, Bika Holdcsomó), amellyel valóban inkább hajlamos az illető meghalni, semhogy engedjen valamit is „megrögzött cselekvésmódjából”. A Szűz Neptun viszonylag ártalmatlan ebből a szempontból, de az Oroszlán-Neptunra már nem mondható el ugyanez, hanem inkább csatlakozik az imént kiemelt három konokságot jelző elemhez. S végül: a Kos-Uránusz szinte megkoronázza ezt az igen erős állást a maga fékezhetetlen erejével.
Martin Luther King
1929.01.15.
Itt is három példát hozok, az elsőnél a jegyet váltó lassú bolygók közül a Neptun a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban volt. A Szaturnusznak itt is megvan a fogékonysága természetesen a politikára, hiszen a Nyilas ilyen jegy, de sokkal inkább hangsúlyt fektet a kiegyenlítésre mint majd a Bakban, ahol mindent valamilyen célnak rendel alá. Tehát az első példa Martin Luther King, az a baptista tiszteletes, polgárjogi aktivista volt, aki a négerek egyenjogúsításáért folytatott 13 éven át harcot, addig amíg meg nem ölték. Csaknem olyan emblematikus jelenséggé vált, mint Ghandi, bár természetesen egészen más körülmények között működtek. Tőle származik a „Van egy álmom” szállóigévé vált nyitómondat, egyik híres beszédének eleje. (Rák-Plútó, Nyilas-Szaturnusz.) Nem ismétlem meg az eddig idézett szövegeket a Bika Holdcsomóból, hasonlóképpen azonosíthatók mint eddigi példáinkban.
Oriana Fallaci
1929.06.29.
Oriana Fallaci keményebb, szubjektívebb, bár ugyanolyan harcos alkat volt. Az ő képletében a Neptun az Oroszlánban, a Szaturnusz a Bakban volt, míg az Uránusz természetesen a Kosban és a Plútó a Rákban. Fallaci olasz írónő, publicista, újságíró, riporter volt, aki a második világháborúban olasz partizánként vett részt és 1967-68-ban haditudósítóként jelen volt Vietnamban. Számos államfővel, politikussal és hírességgel készített közfigyelmet keltő interjút. Visszavonulása után több könyvnek és cikknek a szerzője volt, amelyek vitát gerjesztettek elsősorban  és iszlám arab körökben. A 2001. szeptember 11-i merényletek kapcsán írt szélsőséges, rasszistának is minősített írása világszerte nagy és nem kifejezetten pozitív visszhangot keltett.
Csoóri Sándor
1930.02.03.
Végül a magyar író, költő, s utóbb politikus Csoóri Sándor, akinek egyik kritikusa szerint: „esszéi a magyar nemzeti önismeret elmélyítésének, gazdagításának bázisai”. A hatvanas évektől a népi-nemzeti ellenzék vezető egyénisége volt, majd  a nyolcvanas években komoly szerepet vállalt a rendszerváltás előkészítésében. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt, s ebben a funkciójában kezdeményezte nem utolsó sorban a határon túli magyarok számára is a Duna Televízió létrehozását. – Vesd össze a Rák-Plútóval, következetes ellenzékiségét a Bak-Szaturnuszzal.

1947.07.11.-1949.01.28. (Bika)

Cserháti Zsuzsa
1948.06.22.
Webber Andrew Lloyd
1948.03.14.
Ebben a Bika Holdcsomós érában az Uránusz az Ikrekben és – 2,5 hónapig 1948.08.30-11.12. között – a Rákban, a Neptun a Mérlegben, s a Plútó az Oroszlánban tartózkodott. A Szaturnusz a periódus nagyobb részében, 1948.09.19-ig ugyancsak az Oroszlánban járt, majd átváltott a Szűzbe. Sok ekkor született ember horoszkópjában együtt áll a Plútóval (az Oroszlánban), ami – tekintve, hogy mindkettő Sorsbolygó, a a Plútó a tömegeket illetően funkcionál így – minősített helyzetnek számít.
Gálvölgyi János
1948.05.26.
Verebes István
1948.07.04.
A Plútó a leszálló Holdcsomó uraként is, s önnön jelentésénél fogva is rombol – aszerint, hogy milyen jegyben jár. Az Oroszlánban a hatalmat rombolja, ami egészen bizarr változatot eredményez a Holdcsomó szempontjából is. Azzal az alapbeállítódással kerül ugyanis konfliktusba, hogy ha nem az történik, amit ő akar, intenzív indulatok szabadulnak el benne- belőle. A manipulálásra késztetés legalább ennyire ütközik az oroszláni nyíltsággal.
Ez egyébként általában is problémája az Oroszlán-Plútónak, hiszen az Oroszlán mindig egyenes, a Plútó viszont szeret rejtőzködni, titkolózni. Az 1939-58 között született embereknél különböző változatokban, de tetten érhető ez a dilemma, s aszerint erősödik fel vagy gyengül kezelhetőbbé, hogy a többi lényeges elem – köztük például a Holdcsomó – merre járt éppen.
Kern András
1948.01.28.
Charles Simonyi
1948.09.10.
A Bika Holdcsomó szélsőségeit a Szaturnusz-Plútó együttállás próbálja mérsékelni és sokszor tapasztalható, hogy erkölcsi felfogásban, magatartásban, a külvilág felé mutatott képben, sőt: olykor még önmaga elől is sikerül elleplezni a mélyben forrongó indulatokat, energiákat. (Különösen ott, ahol egyidejűleg a Jupiter a Nyilasban járt s ha még kapcsolódott is az említett együttállással.) Azonban ilyen esetekben is megmutatkozik a pusztító erő, ha nem közvetlenül a saját sorsalakításában, akkor a környezet tagjain keresztül.Az átalakulás előző életből áthozott maradványai olyan erősek, hogy a szülött környezetében élő emberekre is kihatnak” – illetve visszahatnak.
Kepes András
1948.10.11.
Charles 1948.06.22.
Camilla 1947.07.17.

Nagyon sok közismert embert lehet felsorolni ebből a nemzedékből, mert bár a hatalomtól távol tartják magukat, a közszerepléstől (kényszerűen vagy önként vállalva) nem. Ebből a szempontból jobb példát keresve sem lehet találni, mint Charles walesi herceg (az „örökös trónörökös”) és jelenlegi felesége, Camilla személyiségét és esetét. Mindketten a most tárgyalt karmikus csoportba tartoznak, annyi köztük – a kiemelt bolygók szempontjából – a különbség, hogy Charles-nak a Szűzben, Camillának még az Oroszlánban van a Szaturnusza. Az évtizedekig háttérben tartott kapcsolat, Camilla jelenlegi álláspontja, hogy nem akar továbbra sem túl sokat szerepelni; az egymással is gyakorolt kemény szembeszegülés (amikor nem az történik, amit egyik fél akar) jellegzetes Bika-Holdcsomós motívumok. Amint egyébként az is, hogy ebben a korosztályban viszonylag sok az olyan pár, akiknek egyforma a Holdcsomója.

A nemzedék tagjaiból sokakat helyeztem el illusztrációként. Elárulom bizalmasan, hogy magam is ebbe a kategóriába tartozom.

1966.02.20.-1967.09.09. (Bika)

Bódis Kriszta
1967.06.09.
Uránusz-Plútó a Szűzben, a Neptun mindvégig a Skorpióban; a Szaturnusz a Halakban volt 1967.03.03-ig, ekkor átváltott a Kosba és ott is maradt a periódusnak még fél évig tartó végéig. A markáns különbség természetesen az utóbbi elem folytán mutatkozik a nemzedéknél. A poklokra alászállás természetes velejárója a Bika Holdcsomónak. A Halak-Szaturnuszosok a magán-poklokba, a Kos-Szaturnuszosok a köz-poklokba szállnak le jellemzően.
Csernus Imre
1966.03.02.
Még jobban aláhúzza és árnyalja ezt a jelentést az a körülmény, hogy a Halak-Szaturnusz értelemszerűen szemben állt hosszabb ideig az Uránusz-Plútóval. A szubjektív, belső nézőpont, illetve erős emóciók (Halak-Szaturnusz) vitáznak az objektív látásmóddal, s nem tudja az érintett annyira kívül helyezni magát a szituációkon, mint más konstellációval ugyanezen Szűz Uránusz-Plútó együttálláson belül. Mindazonáltal ezek az emberek sem ússzák meg azt, hogy mások dolgaival foglalkozzanak.
Stohl András
1967.02.23.
Nagyon lényeges szempont az is, hogy a Szűz Uránusz-Plútó együttállás (lásd a Fogalomtárban Nemzedékek címszónál) akkortájt volt a legszorosabb (akkor járt egymáshoz legközelebb a két bolygó, akkor volt hajszálpontos a konjunkció – együttállás). Mivel az egész 61-69 közötti nemzedéknél is szokásos kissé a pokoljárás, ennél a Bika Holdcsomónál hatványozottan intenzív, amint – mondani sem kell talán – a grandiózus rombolásra utaló hajlam is, legfeljebb késleltetést szenved kissé az effektív rombolás az imént is vázolt Szaturnusz szembenállás révén.
Fontos motívum a karmához viszonyulás jellegzetessége szintén a Szűz Uránusz-Plútó révén, s mivel a Plútó továbbra is a leszálló Holdcsomó főbbik ura, rendkívül erős átütések, a múltból áttűnő körülmények és érzetek motiválják a generáció tagjait. Többek között a természetes gyógymódok iránti affinitást, a mágiához való bensőséges viszonyt lehet megemlíteni.
Bruke William Albert
1966.11.25.
Még egy generációs specialitást kell megemlíteni: A Neptun – mint említettem – a Skorpióban járt, s a periódus nagy részében közel a Holdcsomóhoz, illetve hosszabb ideig együtt állt azzal. Természetesen ennek is van jelentősége (mint mindennek az asztrológiában – legfeljebb nem értjük mindet…). A legoptimálisabb megnyilvánulási formája az, hogy neptuni eszközökkel – elvont módon, igen-igen gyakran valamilyen művészi tevékenységben élik meg tekintélyes részét a múltból származó hozadéknak az ilyen emberek, minden különösebb képzettség és előzetes tanulmány nélkül „csak úgy”. Ezen az oldalon be tudok mutatni erre egy szép példát: a Karmabontás III. részénél és a Fogalomtárban a Sárkányfej- Sárkányfarok címszónál is elhelyezett képek alkotója, Eszes Dóra olyan konstellációval született, ahol történetesen rendkívül közel van egymáshoz úgy az Uránusz-Plútó, mint a Neptun és a leszálló Holdcsomó. 

1984.10.01.-1986.04.20. (Bika)

Cseh László
1985.12.03.
A legizgalmasabb Holdcsomó álláshoz érkeztünk, hiszen a Plútó mint a leglassúbb bolygó mindössze 250 évente kerül uralmi pozícióba. (Lásd a II/1. Bevezető cikket és a Fogalomtárban a Bolygók jegyhelyzete címszót.) Önmagában véve is kitüntetett állás volt ez a közelmúltban, a leszálló Holdcsomó uraként pedig több mint figyelemre méltó.
A Plútó 12 évig jár a Skorpióban, elvileg tehát kikerülhetnék egymást a felszálló Holdcsomóval (mivel emennek a köre meg 18,5 év), de ez nem jellemző ha visszatekintünk a megelőző uralmi Plútókra. Három ízben is megvolt ez a szituáció, csak a visszafelé számított negyedik, 1244-56-ig tartó periódusban nem. Sőt: többször belefért a szemben lévő: Skorpió felszálló, Bika leszálló Holdcsomó, ahogyan ebben az érában is. Erről majd a Skorpió Holdcsomónál fogunk beszélni.
Ronaldo Cristiano
1985.02.05.
Nyomban visszatérünk a Plútóra, de előbb a többi lassú bolygót is áttekintjük: az Uránusz végig a Nyilasban, a Neptun előbb egy igen rövid ideig, nem egészen két hónapig a Nyilasban, majd 1984.11.21-től a Bakban járt. A Szaturnusz – hogy, hogy nem – a Skorpióban kezdett, pontosabban valamivel több mint egy évig ott volt, s 1985.11.17-től váltott át a Nyilasba (ahol – emlékszünk még a bekezdés elejére – az Uránusz is járt.) Igen bonyolult és igen érdekes egyenként is mindegyik bolygóállás, az uralmi Plútóval összevetve még izgalmasabb. (Az időszak vége felé, 85.12.15-86.02.02. között a Mars is csatlakozott felsőbb oktávja mellé, a leszálló Holdcsomó mindkét ura a Skorpióban volt!)
Kellan Christopher Lutz
1985.03.15.
Az uralmi Plútónál szubjektívebb jelölőt elég nehéz elképzelni, jóllehet furcsán keveredik benne a megtörhetetlen akarat és az érzelmi befolyásoltság. Mivel a bolygó egyik fő princípiuma éppen a dualitás, ezen nincs mit csodálkozni, bármily furcsa is legyen némely racionális típus számára. Ha még a Szaturnusz is a Skorpióban van, akkor teljesen egyedi világképet alkot magának a szülött, amelyhez körömszakadtáig ragaszkodik miközben a Nyilasban járó Uránusz és a Bakban racionalizált Neptun legalább annyira el tud szakadni a szubjektumtól, ahogy az előbbi generációs állásban a Szűz Uránusz-Plútó. Az ellentmondás tehát minősítetten jelentkezik egyazon emberben a társadalmi- egyéni tisztánlátás és a legteljesebb mértékben elfogult, s ezért hamis nézőpont.
Monroe Jackson Rathbone
1984.12.21.
A Holdcsomó egyik legnehezebben megoldható feladata lehet tehát a nemzedék számára az, hogy „Akkor tud nagy léptékben fejlődni, ha képes lesz mások cselekedeteit saját tudattalanjának reflexiójaként szemlélni – vagyis: ha belátja azt, hogy a másik ember csupán az ő szavaira, cselekményére, indulatára, kisugárzására reagál, s tulajdonképpen önmaga okozta, hívta elő azt a reakciót, amit majd kifogásol.” Annál inkább nehéz ezt megemészteni, mert a Nyilas-érdekeltséggel (Uránusz, s majd a mellé csatlakozó Szaturnusz) is, a Plútó elképesztő akaratával is megvan az a meggyőződése, hogy amire nagyon elszánja magát, azt végre tudja hajtani. S ebben sok igazság van, hiszen veleszületett adottsága (Skorpió-Plútó) az akaratérvényesítés, az ehhez szükséges rengeteg energia, amivel valóban óriási eredményeket tud elérni. Az a probléma, hogy de nem mindig és mindenben, s az objektív körülmények figyelmen kívül hagyásával ugyanolyan keserves tapasztalatokra kényszerül, mint a többi Bika Holdcsomós. Ilyen objektív körülmény többek között, hogy egy másik ember egészen másként viszonyul a világhoz, s nem célszerű a bármilyen intenzív akaratot tartósan szembeszegezni vele. Ha azonban képes a megfelelő mederbe terelni és ott is tartani energiáit, akkor a leghatékonyabb karmikus munkát végezheti, s mivel edzett (a Skorpió-Plútó révén), mégiscsak kevésbé érinti meg ennek a Holdcsomónak a meglehetősen sötét tartalma.

2003.05.13.-2004.11.30. (Bika)

Uránusz a Halakban, de 2003.09.15-12.30. között visszahátrált még a Vízöntőbe, majd 12.31-től ismét a Halakban tartózkodott. A Neptun végig a Vízöntőben, a Plútó pedig a Nyilasban járt. A Szaturnusz az Ikrekben kezdett, de igen gyorsan, három hét múlva 2003.06.04-től már a Rákban folytatta, s ebben a jegyben is maradt.
Ennél a konstellációnál is főleg a szubjektív nézőpont és annak – a Bika Holdcsomóra vonatkozó – hátrányai emelhetők ki, miközben ugyancsak megvan az ellentmondás – bár jobban hangzik így: ellensúly – mindezzel szemben a Vízöntő Neptun és főként a leszálló Holdcsomó ura, a Nyilas Plútó révén.
A Rák-Szaturnusszal sajnos a családi viszonyokban tapasztalható nehézségek(nek tekintett tényezők) illetve azoknak – súlyuktól függetlenül – meglehetősen tragikus felhangokkal történő megélése növelheti a Bika Holdcsomó üldözöttségi érzetét illetve az ezzel összefüggő bűntudatot. Mivel még kisgyermekekről van szó, nehéz könnyedén túllépni ezen a problémán, s ugyancsak nehéz kérdés az is, hogy mit lehetne javasolni az említett keserves befolyás enyhítésére. Ha ugyanis a szülő fokozott figyelemmel és szeretettel fordul Bika Holdcsomós gyermeke felé, akkor ebből ugyanúgy származhat bűntudata, mint ha nem foglalkozik vele egyáltalán.
Minden Holdcsomóra érvényes, hogy a szülő, a család a karmának legelső eszköze ahhoz, hogy a cseperedő gyermeket szembesítse saját feladatával. Ehhez pedig óhatatlanul sok olyan motívum kerül a viszonylatokba, amely kölcsönösen fájdalmat okoz. A gyermek természetesen ugyanúgy közvetít ugyanis karmikus tanulságokat.
A szülő legcélszerűbb hozzáállása az lehet, hogy igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni gyermeke alkatát (s azon belül nagy hangsúllyal a karmával összefüggő elemeket), de nem próbálja meg helyette megoldani feladatait – minthogy az nem lehetséges.
Budenz József
1836.06.13.
A mostani konstellációnak is van régebbi megfelelője. Az 1836.01.28.-37.05.25-ig tartó időszakban (ami nem fedi a Holdcsomó teljes Bikában tartózkodásának idejét) a Bika Holdcsomó mellett ugyanolyan Uránusz-Neptun állás volt (előbbi a Halakban, utóbbi a Vízöntőben). A Plútó a tüzes Kosban járt és a Szaturnusz zömmel szintén víz jegyben, a Skorpióban. Igaz, hogy 1836.05.21-én még egy kicsit visszament a Mérlegbe (08.11.-ig), s pont ebbe a kb. 2,5 hónapba esik annak nagyon érdekes példánknak a születése. Budenz Józsefről van szó, aki német származású magyar nyelvtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, „A hazai nyelvtudomány korszaknyitó és korszakalkotó egyénisége”, „a magyarországi finnugrisztika megalapozója” volt. Göttingenben ismerkedett meg az ott tanuló Nagy Lajos teológussal és magyar diáktársaival. Puszta kíváncsiságból tudakolta a magyar nyelv sajátságait, és könyvből elkezdett ismerkedni a nyelvvel. A huszonkét éves Budenz 1858 májusában érkezett Pestre. Debrecenben és az Érmelléken nyaralva olyan hamar elsajátította a magyar nyelvet, hogy már ugyanazon év őszén néhány értekezését magyarul írta meg. Eleinte a magyar nyelvet leginkább a törökkel hasonlítgatta, mert azt hitte, hogy ezzel van legközelebbi rokonságban. Ezen kutatásai közben győződött meg arról, hogy a magyar–török egyezésnek nagyobb része csak szók átvételén alapszik, s hogy voltaképpen a finnugor nyelvek (finn, lapp, vogul) a miénknek legközelebbi rokonai. Ekkor teljes erejét az ugor nyelvhasonlításra fordította. A hetvenes években alkotta legnagyobb munkáját, a Magyar-ugor összehasonlító szótárt (1873–1881), melyet az Akadémia nagydíjjal tüntetett ki.
Vámbéry Ármin 1869-ben jelentette meg a Magyar és török–tatár szóegyezések című munkáját. Vámbérynek végül fel kellett adnia a kilátástalan harcot, hiszen az MTA elnöke, Trefort Ágoston is – sokak véleménye szerint bevallottan politikai okokból – a finnugor elmélet mellé állt, és az 1880-as évekre minden ezzel ellenkező irányú kutatás ellehetetlenült. Az ugor–török háború” néven elhíresült nyelvtudományi vita után a két hajdani jó barát, Budenz és Vámbéry között végképp megromlott a viszony.
Budenz 1892. április 15-én szívrohamot követően elhunyt. Budapesten, a Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomra.
 

Kitekintés – Magyarország karmája (Bika)

Végül – nem generációs kérdés, de mégis ide tartozik, hogy van egy horoszkóp, amely közkézen forog asztrológiai berkekben: Pest-Buda-Óbuda egyesítésének képlete. Többek között ezt használjuk Magyarország horoszkópja gyanánt, mivel a fővárosban zajló ügyek erősen meghatározóak az egész országra nézve. Nos, ebben a horoszkópban a Holdcsomó a Bikában áll, s ha ilyen megközelítésben tanulmányozzuk karmánk jellemzését, belátható, hogy sok igazságot tartalmaz. S hogy csoportkarmánk teljesítésében bőven vannak teendőink, arra nézve ismét idézek a Holdcsomó szövegéből: „Feladata, hogy elérje a megelégedettség állapotát. ….. el kell érnie, hogy túlhajtott energiáit … ne fecsérelje értéktelen, értelmetlen feladatokra. Meg kell tanulnia különbséget tenni a „szükségem van rá” és az „akarom” között, hiszen élete minden pillanatában azzal, amire valóban szüksége van, körül van véve.”
A teljesség kedvéért hozzáteszem, hogy a házhelyzet szerinti értelmezésben pedig többek között az foglaltatik, hogy a bőséges tehetséget, kreativitást csak akkor fordíthatja saját javára is, ha sohasem feledi, hogy teremtő erejével másoknak kell elsősorban szolgálnia….
Az 5. házas felszálló Holdcsomó értelmezését idéztem. Ezt és a többi házban elhelyezkedő Holdcsomó jellemzését a Fogalomtár legvégén, A Holdcsomók házhelyzete címszónál találod meg.
Íme egy 1948-as Bika Holdcsomós paródiája egy 1966-os Bika Holdcsomósról – Gálvölgyi-Csernus:

 

3. Holdcsomó generációk jellemzői Ikrek felszálló – Nyilas leszálló Holdcsomó

Mottó: Mit mondjak, hogyan mondjam

1908.09.30.-1910.04.19.
1927.05.12.-1928.11.29.
1945.12.22.-1947.07.11.
1964.08.02.-1966.02.20.
1983.03.14.-1984.10.01.
2001.10.24.-2003.05.13.
2020.06.05.-2021.12.23.

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és az Ikrek  felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve.

 Az egyetlen jegy-pár, ahol a Holdcsomónak kozmikus minősítése van, az a most tárgyalt Ikrek-Nyilas, s majd az ellentettje: Nyilas-Ikrek Holdcsomó. Az Ikrekben emelt, a Nyilasban esés pozíciójában van, ami rejtelmes eredetre és összefüggésekre utal. Ezzel kapcsolatban csupán arra hivatkozom, hogy számos ősi mitológiában és a magyarban is, a Tejút a lelkek közlekedési útvonala, s két végpontja dimenziókapu.A két végpont pedig a most tárgyalt két jegy, pontosabban kissé eltolódva: a Bika és Ikrek valamint a Skorpió és Nyilas közötti tartomány. Bizonyára ezzel függ össze, hogy ennél a Holdcsomónál (és fordított párjánál is) tapasztalható leginkább az a jelenség, hogy első pillantásra nem is nagyon akarja fel- és elismerni az e csoportba tartozó személy, hogy neki valóban ilyen karmikus feladata lenne, legfeljebb kiragad hirtelen néhány nagyon konkrét megállapítást, amin elcsodálkozik kissé. Második pillantásra pedig megállapítja, hogy ez annyira általános (!), hogy bárkire érvényes lehet. (Lásd a cikk eleji utalást, miért is érdemes olvasgatni más csoportok karmájának értelmezését is.) Azután lassanként mégiscsak rájön, hogy valóban fontos és személyre szabott megállapításokat tartalmaz a szöveg, amelyekkel neki bizony dolga van.

Az tény, hogy az Ikrek jegy (és a vele analóg 3. ház) igen sokszínű, szinte átfogja az élet minden területét, hiszen általános közvetítő, s emiatt az információáramlás biztosítása érdekében a széleskörű tájékozódás és tájékoztatás a fő funkciója, lételeme, élete. Ehhez képest természetes, hogy sok mindennel kapcsolódik, tehát az általános jelleg megfogalmazása szinte magától adódik.
     A XX. századot megelőző korból igen kitűnő példa a most tárgyalt Holdcsomóra Herman Ottó – természettudós, néprajzkutató, régész, polihisztor, politikus. Az utolsó magyar polihisztorként is szokás emlegetni. Teljes életrajza is igen figyelemre méltó,  itt persze nem ismertetem, csak nagy vonalakban. Még címszavakban is tekintélyes terjedelmet tesz ki. Szülei települnek át felvidékről Magyarországra, s itt nevelik fel hét élő gyermeküket. 13 évesen (!) jelentkezik katonának 1848-ban, természetesen nem vették fel. Géplakatosnak tanul, de mellette élénken foglalkoztatja a rovartan. 1857-től hat évig katona, utána 1863-ban harcol kicsit a lengyel szabadságharcban. Ez után váratlan fordulattal Kőszegen fényképész. 1879 és 86 között függetlenségi párti képviselője bizarr cikk-cakkban Szegednek Miskolcnak és Törökszentmiklósnak.
      Írt Magyarország pókfaunájáról, majd megírta a magyar halászat könyvét. 1877-ben létrehozta és tíz évig szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket. A madártan nemzetközileg elismert tudósaként számos könyvet írt a madarakról. Jelentős volt munkássága a néprajz, a nyelvészet és a régészet terén is. A muzeológiával is kapcsolódott, Kolozsvárott dolgozott konzervátorként, megalapozta a múzeum állattani gyűjteményét. 1875-ben a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa lett. Halászati kiállítás rendezése, norvégiai tanulmányút gazdag madártani anyaggal, nemzetközi ornitológus kongresszus szervezése, Bugac- Nagykunság- Bakony- Somogy- Erdély bejárása, néprajzi és természetrajzi anyagok gyűjtése, milleniumi ünnepségeken újabb nagy sikerű kiállítás rendezése (ez kijutott utóbb Párizsba a Világkiállításra is), a Magyar Ornitológiai Központ létrehozása és igazgatása, tevékeny részvétel az Állatvédő Egyesület 1883-as megalapításában, a magyar állattartás történeti összefoglalójának és szakszótárának elkészítése, a magyar területen fellelt kőkori leletek helyes azonosítása és rengeteg különféle publikáció teszi ki körülbelül tevékenységének részleteit.
      Herman Ottóval kapcsolatban érdemes lenne végigmenni bekezdésről bekezdésre az Ikrek felszálló Holdcsomó szövegén, amire itt nincs mód (és tulajdonképpen szükség sem – ha a javasoltak szerint valóban elolvasod). Kiemelem a vidék vagy város igen jellegzetes konfliktusát, melyről egész élete szólt, hiszen gyűjtőútjai, különböző munkáinak helyszín-változása folyamatosan biztosították a vidék, sőt szabad természet és a nagyvárosi viszonyok közötti vándorlást. Aztán: „… az egyszerű életre vágyik, szelleme nyelvtanulásra ösztönzi, önkifejezésre, s arra, hogy a világ minden bölcsességét magáévá tehesse. Mindemellett úgy képzeli, hogy a tettek többet érnek a szavaknál és elkapkodott cselekvésekből áll mostani élete….”  „…feladata, hogy eddigi inkarnációiban öncélúan megszerzett tudását átadja számtalan embernek,….”  feladata továbbá, „…hogy a civilizáció, az emberi kultúra részévé váljon.”
     50 évesen kötött házasságot (Borosnyay Kamilla, egyébként Kos felszálló Holdcsomós írónővel), s bár magánéletéről mit sem tudok, könnyű belátni, hogy nemigen tarhatott túl szoros kontaktust vele hiszen egyszerűen ideje nem volt erre: „…ahhoz…nem szokott hozzá, hogy méltányolja mások, az egyes személyek jogait és álláspontját. Korábbi tapasztalataiból… hiányzott belőle az együttműködés, a társaságkedvelés és a tapintat.”
      Végül még két mozzanat kívánkozik ide. Az első: „Ez az ember előző életeiben a természet, az Univerzum iránt nagy általánosságban megértést tanúsított…” mondja a Holdcsomó jellemzés eleje, s a zárómondatot már idéztem két bekezdéssel előbb: „…a civilizáció, az emberi kultúra részévé…” kell válnia az ilyen embernek. Herman Ottó politikusként„szót emelt a természettudományos ismeretek terjesztéséért, mert elvei szerint a természetben felismert harmónia segíthet jobbá tenni a társadalmat.” (Wikipédia)
Herman Ottó 1835.06.26.
      A másik sajnos elég morbid, de kihagyhatatlan. A neten szereplő kivonatos szövegben nincs, de az eredetiben szerepel egy allegória  „…életét nagyobbára a kerékabroncson tölti és csak alkalmilag vetődik középre, a kerékagyra, csak azért, hogy onnan aztán ismét elfusson.” 79 éves korában, 1914-ben elütötte egy szekér, lábadozása alatt tüdőgyulladást kapott, amibe belehalt.
      Herman Ottó konstellációjában a felszálló Holdcsomó ura, a Merkur, a Rákban volt. A Nyilas leszálló Holdcsomó ura, a Jupiter pedig az Ikrekben – a felszálló Holdcsomó jegyében. Ezt a helyzetet kölcsönös hatásnak hívja Martin Schulman, s azt mondja róla, hogy az előző életek és az aktuális helyzet körülményei összekeveredtek, s emiatt információra van szüksége az illetőnek ahhoz, hogy karmikus feladata felé ütemesebben tudjon haladni. (Lásd még a Fogalomtárban is.) Mint minden karmával összefüggő dolog, az ilyen momentum is személyre szabottan nyilvánul meg, s így nem tudhatjuk vajon milyen módon befolyásolta a szülött életét. Mindenesetre az a hatalmas energia és szellemi töltés, amely jellemezte, innen is származhat jóllehet az Ikrek-Jupiter rangvesztett, de a kölcsönös hatás révén is, a nyilván meglévő kompenzálási igény miatt is még jobban sarkallhatta arra, hogy minél több ismeret birtokába kerüljön, s azokat meg is ossza. A Jupiter kb. egy éven át van egy jegyben, tehát meghatározó lehet egy-egy pozíciója a Holdcsomó populációjára is, mert ha pont úgy jön ki a lépés, a másfél évből egyet tölthet kölcsönös hatásban.
      A Szaturnusz a Mérlegben járt (szembenállásban a Plútóval egyébként), az Uránusz és Neptun – figyelem! – olyan uralmi cserében állt, mint még napjainkban (2010. novemberében írom ezt a cikket). Uránusz a Halakban, Neptun a Vízöntőben – a maga óriási és speciális energiatöbbletével ugyancsak hozzájárult ahhoz a teljesítményhez, amit Herman Ottó képes volt felmutatni. S cseppet sem elhanyagolható szempont a Plútónak emelt helyzetben, a Kosban való tartózkodása sem.
Baktay Ervin
1890.06.24.

 

    Baktay Ervinnel legalább olyan terjedelemben illenék foglalkozni, mint előző példánkkal, hiszen az asztrológiát is művelte, méghozzá magas színvonalon, s hosszú ideig úgyszólván az egyetlen, többé-kevésbé hozzáférhető magyar eredetű, komoly asztrológiai tárgyú kiadvány volt A csillagfejtés könyve című munkája. (Amelyet egyébként magam is kötelező olvasmányként és segédkönyvként használok tanfolyamaimon – főleg szellemisége miatt.) Élete és munkássága – bár nem a természettudományok területén – annyira hasonlít Herman Ottóhoz, hogy szükségtelen „megismételni”. Azt azonban hozzáteszem előzményeihez, hogy eredeti neve (Gottesmann Ervin) más volt, mint amelyen közismert lett és ez úgy tűnik, az Ikrek felszálló Holdcsomósoknál mintha gyakoribb jelenség lenne, mint másnál. Nemcsak a sok változásra való affinitás miatt, hanem bizonnyal azért is, mert az Ikrekkel analóg 3. ház tartalmazza többek között a név, névviselés elemét is.
     Baktay Ervin tehát: festőművész, művészettörténész, orientalista, asztrológus, író, műfordító volt. Dunaharaszti- München- India- Tibet- Debrecen- Budapest körülbelül a kezdeti kanyarok íve. Indiába többször visszatért, s majd sok helyen járt külföldön előadásokat tartani művészetéről. A múzeummal ő is több soron kapcsolódott – ez az intézmény mint az emberi kultúra információs tára nyilván központi helyet kap az Ikrek Holdcsomónál. Élénken foglalkoztatta a buddhizmus, a jóga. Követte (a Halak – vagyis szintén a Jupiter és Merkur uralma alá tartozó Halak Holdcsomós) Kőrösi Csoma Sándor útját és A világ tetején címmel írt róla. Könyveinek száma meghaladja a húszat, műfordításainak mennyisége nem nagy, de hiánypótló jellegű volt ilyen munkássága is.
A bolygóállásokból kiemelkedik a felszálló Holdcsomó jegyében és elég közel hozzá az uralmi helyzetű Merkur az Ikrekben. Ennél erősebb húzóerő a felszálló Holdcsomó irányába nem is nagyon kellene, de (a Holdcsomótól mintegy 16 foknyira) az Ikrekben volt még a Neptun és a Plútó is! Ennek a két bolygónak az együttállása az Ikrekben jelzi a más helyütt már említett információrobbanást, illetve az információs társadalom majdani létrejöttét. A leszálló Holdcsomó ura, a Jupiter a Vízöntőben a szellemiség felé orientálta a szülöttet. A további szokásosan vizsgált égitestek közül a Szaturnusz az Oroszlánban (a Jupiter jegyével szemben), s az Uránusz a Mérlegben járt.
Az első két Holdcsomónál 2-2 közismert emberre hivatkoztam mintaként, most eltérek ettől és egy harmadikról is szólok. Nemcsak azért, mert nyilvánvalóan rengeteg olyan ember található ebben a karmikus csoportban, akiknek neve (nem utolsó sorban publikációik folytán) fennmaradt, ezért nehéz választani, még nehezebb kihagyni. Azért is beszélek róla, mert majd a jóval későbbi, 1964-65-ös nemzedéknél hivatkozom rá. Harmadszor pedig teljesen személyes okból: nagyon sok írót és nagyon sok művet szeretek és becsülök, de magasan vezet ezek között Bulgakov A Mester és Margarítája, méghozzá pontosan azért, amit – vérbeli Ikrek Holdcsomós módjára – az egyetemes, mi több: igen-igen ősi, távoli, s ezért misztikus ismeretekből tartalmaz. Ennek a műnek elsősorban a társadalomkritikai vonulatát szokás kiemelni, én azonban a misztikus- mágikus, filozófiai; mélységesen emberi oldala na és gyönyörűséges abszurditása miatt szerettem bele irodalmi értékein túl. (Amelyekhez nem utolsó sorban hozzájárul a Halak felszálló Holdcsomós Szőllősy Klára zseniális fordítása is.)
Mihail Bulgakov
1891.05.15.

Bulgakov pályája nem annyira színes mint előző két példánké, de az ő eredeti végzettsége sem bölcsész volt, hanem – hogy, hogy nem – orvos.
Amikor (katonáskodás után ahogyan Herman Ottó és Baktay Ervin is) áttért előbb újságírói majd írói pályára, akkor
megmaradt az irodalomnál, de mindig újabb műfajjal és területtel kísérletezett – többek közt színházzal, s  dramaturgként is működött. Kijevben született ami ugyan városnak számított, ám Moszkvához képest kifejezetten vidéknek. Három házassága sejteti, hogy hasonlóképpen kevéssé foglalkozott mások jogaival és álláspontjával, mint ahogy egyéb példáknál is látni. A főhős a Mesternek a szájába is adja ennek a magatartásnak érzékletes kifejeződését:

      …mikor ő még egy másik férfival élt, én meg azzal a…
izé… szóval…
      – Kivel? – kérdezte Hontalan.
– Hát azzal a …no, minek is hívták… hebegte a vendég,
és ujjával csettintett.-
– Házas volt?-
– Persze, hisz azért csettintek. Azzal a … Varenykával…
vagy Manyecskával… Nem, mégiscsak Varenykával… szóval a múzeumból… csíkos ruhában járt… egyszóval nem emlékszem rá.”
Bulgakov Merkurja a Bikában állt, Jupitere a Halakban uralmi helyzetben, szemben a Szűz-Szaturnusszal. E két utóbbi elem azért is figyelemre méltó, mert a másik két merkuri-jupiteri jegyben vannak. Baktayhoz képest is érdekes, mert az egy év korkülönbség folytán úgy a Jupiter, mint a Szaturnusz már átváltott a következő jegybe. Az Uránusz azonban itt is a Mérlegben járt és a Neptun-Plútó együttállás igen szorosan a felszálló Holdcsomó mellett, az Ikrekben.

IKREK HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX-XXI. SZÁZADBAN

1908.09.30.-1910.09.11.

A Jupiter először a Szűzben járt, 1909. 09.10.11-ig, ekkor átváltott a Mérlegbe és ott is maradt végig. A különbség az, hogy míg a rangvesztésben lévő (intellektuális beállítódású) Szűz-Jupiterrel a kompenzálási és bizonyítási törekvések igen erősek, addig a Mérleg-Jupiter kissé kényelmesebb. Ez nemcsak a napi élet dolgaira vonatkozik, hanem a karmához való hozzáállásra is. Más különbség is megfogalmazható a leszálló Holdcsomó urának kétféle jegyhelyzeténél, ugyanis a Szűzben merkuri jegyben van, s ez bizonyos közösséget, szorosabb kapcsolódást jelent a felszálló Holdcsomóval, akkor is ha az a merkuri jegy nem az Ikrek (a tárgyalt Holdcsomó pozíció).
Ha nem érthető rögtön: két jegyben uralkodik a Merkur, az Ikrekben és a Szűzben. Ezeket szokás merkuri jegyeknek is emlegetni és természetesen nagyon sok hasonló vonást tartalmaznak, de mégsem lehet egyenlőségjelet tenni közéjük, hiszen eleve az Ikrek levegős, a Szűz pedig föld jegy. A Jupiter mindkét helyen rangvesztett, mert a szemben lévőkben uralkodik, a Nyilasban (Ikrekkel szemben) és a Halakban (Szűzzel szemben). Ha Ikrek felszálló Holdcsomó éra alatt az Ikrekben tartózkodik – amint Herman Ottónál láttuk – akkor beszélünk kölcsönös hatásról. Ha a Szűzben jár – mint a most elemzett periódusban – akkor nem minősítjük így, de mégis több köze van a Holdcsomóhoz, mint a többi 10 helyen.
A lassú bolygók ennél a nemzedéknél mindvégig ugyanazon jegyben voltak, ahol a periódus elején: Szaturnusz a Kosban, Uránusz a Bakban, Neptun a Rákban és a Plútó az Ikrekben. (Ugyanez a konstelláció már szerepelt a Bika Holdcsomónál is, leszámítva a Szaturnuszt, amely ott váltott éppen jegyet.) A sors dinamikáját ennél a generációnál a történelem is erősen fokozta – két világháború és egy óriási gyökeres életmódváltás, társadalmi- szociális- politikai viszonyok radikális formálódása esik egybe azoknak az életével, akik nem haltak meg fiatalon – pont a történelmi körülmények következtében. A Rák-Neptunnal a családi-hazai viszonyok szokatlan alakulása, az Ikrek-Plútóval az információrobbanás, a Bak-Uránusszal pedig a politikával való akaratlan vagy tudatos kapcsolódás emelhető ki.
Szepes Mária
1908.12.14.

Szepes Mária az egyik legközismertebb olyan tagja a nemzedéknek, aki igen szép kort, 99 évet élt meg és eredeti neve Scherbach, fiatalabb korában írói álnévként az Orsi Máriát használta, és rövid színészi pályáján Papír Magda néven szerepelt. A Szepes nevet férje után vette fel. az Ikrek Holdcsomónak az információterjesztésre vonatkozó feladatát töretlenül és minden politikai kurzuson átívelve gyakorolta írói hivatásánál fogva. Az érdekesség kedvéért: Írt verseket, forgatókönyvet, dalszöveget, gyerekkönyveket, fantasztikus és ezoterikus műveket. Élt külföldön és vidéken (utóbbi kényszerből történt) majd a fővárosban. Sorsában a sokkszerű események a háború után könyvei sorsának alakulásában nyilvánultak inkább meg.

Horoszkópjában a Merkur a Nyilasban, kölcsönös hatásban állt (a leszálló Holdcsomó ura a felszálló jegyében). Jupiter a Szűzben, s a többi ugyanott, ahol a felvezetésben erről szó volt (Kos-Szaturnusz, Bak-Uránusz, Rák-Neptun és Ikrek-Plútó).
Radnóti Miklós
1909.05.05.

Radnóti Miklós Glatter Miklós néven született. Neki nem adatott meg olyan hosszú élet, mint előbbi példánknak, csak alig valamivel több mint a harmada (35 évesen halt meg). Mégis: teljes életművet hagyott hátra, s verseiben többször megfogalmazta kifejezetten az Ikrek Holdcsomó küldetését, még a munkaszolgálat iszonyú körülményei között is. Az akkor noteszlapokra írt verseit szétosztotta barátai között, hogy a lehetőségekhez képest biztosítsa a majdani megjelentetés lehetőségét. Halála után is a zsebében talált írásai alapján azonosították. Az Ikrek Holdcsomóban szó van arról, hogy csiszolnia kell beszéd közben használt kifejezésein. Egy költőnél ez nyilvánvalóan fontos tevékenység. Radnóti stílusa, gyönyörű költői nyelvezete, az a Bika-jellegű esztétikum, amely minden sorát jellemzi, igazán tökéletes megvalósítása egy ilyen feladatnak. A Merkur a Bikában, a Jupiter a Szűzben állt Radnóti születésekor. A többi bolygót nem ismétlem meg, a már ismert pozícióban voltak.

Rajk László
1909.03.08.

Rajk László (Székelyudvarhely- Prága- Spanyolország- Franciaország- Magyarország) tevékenységében kevésbé direkt módon nyilvánul meg az Ikrek Holdcsomó tartalma, viszont elképesztően hányatott és kényszerűen rövid (40 év) életének fordulataiban annál inkább. Az ellene folytatott koncepciós per és halála kapcsán viszont olyan szimbólummá vált, ami által mégis realizálódik karmikus küldetésének egyik sarkalatos tétele: az információtovábbítás.
Képletében a Merkur a Vízöntőben, Jupiter a Szűzben, a lassú bolygók pedig az ismert helyeken álltak.

 

1927.05.12.-1928.11.29. (Ikrek)

A Jupiter ebben a Holdcsomó érában meglehetősen követhetetlenül váltott jegyet. A Halakban volt kezdetben, de pár hét múlva, 1927.06.06-án váltott a Kosba, majd 09.11-én visszatért a Halakba 1928.01.23-ig. Ekkor ismét a Kos következett,  majd  1928.06.04-én a Bikába lépett és itt is maradt végig. Különösen a Halak-Jupiter emelhető ki, hiszen uralmi helyzetben van itt a bolygó, s még ha nem is kapcsolódik közvetlenül az Ikrek-Nyilas Holdcsomóhoz, mégis fontos. A karmikus hozadék jelölőjeként az empatikus jegyben, erős helyzetben arra utal, hogy az univerzális tudás speciális rétegeibe képesek hatolni szülöttei, s ennek révén olyan dolgokat közvetítenek, amiket más konstellációval nehezebb.
A Szaturnusz a Nyilasbana leszálló Holdcsomó jegyében ugyancsak a múltbeli hozadék hangsúlyozottságát emeli ki, s kényszerítő erővel ösztökéli a generáció tagjait arra, hogy azokat a legteljesebb mértékig megéljék. Az Uránusz itt váltott jegyet: Kosból indult, 1927.11.04-én a Halakba lépett, majd 1928.01.13-án visszatért a Kosba, s ott is maradt a Holdcsomó periódus végéig. A Neptun sem egy jegyben volt, hanem előbb az Oroszlánban, majd 1928.09.21-től a hátralevő két hónapban a Szűzben – merkuri jegyben.  Ez nem esik egybe a Jupiter Halakban tartózkodásával, ami még izgalmasabb lett volna – de nem úgy történt.) A Plútó mindvégig a Rákban tartózkodott, képviselve egyfajta „jogfolytonosságot” a megelőző nemzedék Rák-Neptunjához képest. Ez a generáció is erősebben érezte a tömeghatások befolyását egyéni életére, mint ahogy az sok más periódusban érezhető.
Rendkívül sok külföldi és magyar közismert személyiség található Ikrek Holdcsomóval, hiszen általános információközvetítő funkciójuk révén könnyen a nyilvánosság elé kerülnek. Csupán ötletszerűen kiragadva a neveket: Ancsel Éva filozófus, Sütő András, Lator László, García Marquez írók (az utóbbinál a születési dátum vitatott, vannak források, ahol nem 1928.03.06. a születési idő, hanem 1927 – ez esetben nem Ikrek, hanem Rák Holdcsomója lenne.). Roger Moore, Körmendi András, Sinkovits Imre színészek; Hidas Frigyes zeneszerző, Würtz Ádám grafikus, Marton Frigyes rendező, Gyarmati Dezső vízilabda játékos és edző és így tovább. Három különböző tevékenységi területről ragadtam ki példáinkat.
Oláh György
1927.05.22.

Oláh György Holdcsomójához képest igen egyenes pályát fut be (még a neve is ugyanaz, mint eredetileg): kezdettől fogva kémikus. Az élőhelyeiben azért láthatjuk a jellegzetes módosulatokat: Budapest- London- Kanada- USA. Alighanem kutatásainak tárgya, a szerves kémia elegendő izgalmat és változatosságot jelent számára, s tanári és publikációs tevékenységében is kiélhet sok olyan tartalmat, amely abból a nyugtalanságból fakad, amely egyébként jellemzi a karmikus csoport tagjait. Az üdítő kivételt jelenti abból a szempontból is, hogy megkapta a legmagasabbnak számító tudományos kitüntetést, a Nobel-díjat is. Pedig valószínű, hogy nemcsak a Holdcsomója, hanem a Napja is Ikrek (nem ismerem születésének óráját, de aznap már kora hajnaltól az Ikreben járt a Nap). A kiemelt bolygók közül egyébként a Merkur az Ikrekben (!), Jupiter a Halakban, Uránusz a Kosban, a Neptun pedig az Oroszlánban van képletében.

Ruttkai Éva
1927.12.31.

Ruttkai Éva (eredetileg: Russ Éva) még kevésbé módosított nem hogy pályát, de élőhelyet sem. Nem volt még három éves, amikor első egymondatos szerepét („Parancsolj velem Tündérkirálynő!”) előadta, s folyamatosan megmaradt a színjátszás mellett, sőt: 1951-től az 1986-ban bekövetkezett haláláig ugyanazon színháznak, a Vígnek a tagja volt. Azt a változatosságot, amely minden Ikrek Holdcsomósnak lételeme nyilvánvalóan megélhette szerepein keresztül, annál inkább, mert a legkülönbözőbb műfajokban is szabadon járt-kelt. Felmérhetetlen a hatás, amit művészetével és kisugárzásával (pályatársaira és) közönségére gyakorolt. Ruttkai Éva Merkurja a Bakban, Jupitere és Uránusza a Halakban, Neptunja az Oroszlánban állt a jegyet váltó lassú bolygók közül.

Andy Warhol
1928.08.06.

Andy Warhol (Andrew Warhola) Amerikában és világszerte közismert, vitatott művészi értékű munkákat maga után hagyó emberről van szó, aki reklámgrafikusként kezdte, majd – mostani példáinkhoz hasonlóan – megmaradva ugyanilyen jellegű tevékenység mellett más műfajokba is belekóstolt, pontosabban: ilyeneket alkotott. A dollárokat és leveskonzerveket ábrázoló festményei mellett a híres Marilyn Monroe-ról, fényképek alapján készült portrésorozatai közismertek. Filmezéssel is foglalkozott. Akár másik két itteni példánknál tehát Warholnál is a tevékenységén belüli változatosság biztosította (többé-kevésbé) azt mozgásteret, amelyre szüksége van az Ikrek Holdcsomóval jellemzett karmájú embernek. A közgondolkodásra történő ráhatást nemcsak művészeti(nek tekintett) tevékenységével gyakorolta, hanem azzal is, hogy nyíltan felvállalta homoszexualitását, ami abban a korszakban (a negyvenes- ötvenes években) sokkal merészebb tettnek számított mint most. Oroszlán Merkur, Bika Jupiter, Kos Uránusz, Oroszlán Neptun áll Andy Warhol képletében.

1945.12.22.-1947.07.11. (Ikrek)

Spiró György
1946.04.04.

A Jupiter ebben a periódusban előbb a Mérlegben, majd 1946.09.25-től a Skorpióban járt. A Szaturnusz a Rákban kezdett, s – a Jupiter jegyváltásához igen közel – 1946.08.02-án átváltott az Oroszlánba. Ebből az a figyelemre méltó, hogy a Jupiter a Skorpióban erőben van, de a Skorpióban minden bolygó erős egyébként is. Az Oroszlán ugyanilyen, jóllehet a Szaturnusz ott rangját veszti, mégis: igen erősek a kompenzálásra irányuló törekvések és az azoknak megfelelő habitus. Mindkét helyzetnek van olyan jelentése is, hogy nagy a méltóságérzete a szülötteknek, s bizonyos távolságtartás jellemzi őket a barátságosság mellett. Ezért a Holdcsomónak a második fele kevésbé „feltárulkozó”, kevésbé viszi a nyilvánosság elé gondolatait. Az első feléből (Mérleg-Jupiter, Rák-Szaturnusz) származó emberek sem kifejezetten bizalmaskodók, de – mivel a Mérleg amúgy exhibicionlista, a Jupiter pedig szereti hallatni a hangját – verbalitásukkal sokkal könnyedebben lépnek nagyobb nyilvánosság elé. 

Koncz Zsuzsa
1946.03.07.
Bródy János
1946.04.05.

A transzcendens bolygók nem váltottak jegyet, az Uránusz mindvégig az Ikrekben, a Neptun a Mérlegben, a Plútó pedig az Oroszlánban volt. Az Ikrek Uránusz erőben van, s a felszálló Holdcsomó jegyében a nagyszerű felismerések, kitűnő intuíció és a világmegváltásra vonatkozó felvillanások jellemzik a karmikus csoportra vonatkoztatva. Valóban rendkívüli meglátásaik vannak, amelyeket örömest megosztanak bárkivel, aki meghallgatja őket. Az Oroszlán Plútóval pedig egy olyan rendkívül markáns hatás érződik a populáción, hogy nem elégszenek meg azzal, hogy továbbítják a személyre szóló vagy nagyobb rétegeket érintő információt, hanem ellenőrizni (irányítani) is óhajtják, hogy annak nyomán történik-e valami illetve mi történik. Végrehajtják-e az érintettek azokat a dolgokat, amelyekről ők megadták a jeleket vagy sem. Holott: valamennyi Ikrek Holdcsomó generációnál érvényes az, hogy tagjának csak az a dolga, hogy informáljon, az már a másik ember (csoport)
lehetősége, kötelessége, felelőssége, hogy mit kezd vele.

Bolgár György
1946.07.15.

Majd az 1983-84-es Ikrek Holdcsomónál látunk hasonló vonásokat, analógiás konstelláció miatt. A többinél korántsem ennyire markáns a felügyeletre, ellenőrzésre, utánkövetésre vonatkozó erős óhaj. Nagy különbség viszont az, hogy az 1945-47-es karmikus csoport tagjai a környezetüket hajlamosak dresszírozni, a 83-84-eseknél (legalábbis egyelőre) többen saját magukkal legalább annyira konfrontálódnak, mint a környezet tagjaival.

Rófusz Ferenc
1946.08.19.

Ez az erős konstelláció azt is eredményezi, hogy a nemzedékből nagyon sokan szükségét érzik, hogy szélesebb tömegek előtt is megnyilvánítsák azokat az értékes információkat, amelyeket hoztak magukkal illetve most vesznek le az egyetemes tárból. Emiatt nehéz volt itt is a választás, hogy kiket tüntessek fel szemléltetésül. S bár az élő embereknél ritkán hivatkozom konkrét tevékenységre, ki kell emelni Rófusz Ferencet, aki az egyetlen magyar Oscar-díjas rajzfilm készítője. A légy ennek a rovarnak az optikáján keresztül ábrázolja közlekedési útvonalát. Az Ikrek Holdcsomó szövegéből ennél tökéletesebb kifejeződése nem nagyon lehet annak a résznek, hogy: meg kell tanulnia, hogy a jelenségeket más szemén keresztül is tudja látni”

1964.08.02.-1966.02.02. (Ikrek)

Szentpéteri Csilla
1965.03.09.
Csonka András
1965.01.16.

A Jupiter ebben a szakaszban igen változatosan fordult elő összesen három jegyben. A Bikában kezdett, majd 1965.04.22-én az Ikrekbe váltott. Igen gyorsan végigszáguldott a jegyen, s 1965.09.21-én a Rákba lépett, ám 11.17-én visszatért az Ikrekbe, s ott is maradt a Holdcsomó éra végéig. A Bikában tehát kb. 8,5 hónapig, az
Ikrekben 7,5, a Rákban pedig 2 hónapot tartózkodott. Ebből főleg az Ikrek a lényeges, hiszen ekkor kölcsönös hatásról beszélünk (lásd a Fogalomtárban és: első példánknál, Herman Ottónál!). A leszálló Holdcsomó ura a felszálló jegyében ez esetben azt is jelenti, hogy a múltból származó információk esetleg sokkal könnyebben a felszínre kerülnek.

Keahn Reeves
1964.09.02.
Sándor Klára
1965.

A Szaturnusz is váltott jegyet, a Halakból indult, másfél hónap múlva 1964.09.16-án a Vízöntőbe váltott, de újabb három hónap elteltével visszatért a Halakba, s ott is marad végig. Akár a Bika Holdcsomónál, itt is az érzelmi motívumok és a szubjektív látásmód emelhetők ki főleg, ami ennél a karmikus csoportnál elég kínos, hiszen az információnak tisztán, érzelmi befolyástól mentesen kell áramolnia – és úgy is szokott. A Szűz Uránusz-Plútó együttállás és a Skorpió Neptun nemzedéke (lásd a Nemzedékek, Szűz Uránusz-Plútó együttállás címszavát is) az önbizalommal kissé hadilábon áll, vagy – másként megközelítve – önnön fontosságába vetett hite eltér sok más populációtól (esetleg sokkal reálisabban látja azt…). Ezért – s egybevetve még az imént emlegetett Halak-Szaturnusszal, s annak szembenállásával is (a Szűz Uránusz-Plútóval tudniillik) – az 1964-66-os Ikrek felszálló Holdcsomós emberek hosszabb ideig egyáltalán nem is gondolták magukról, hogy nekik bármi funkciójuk is lenne a világban. Szemben a megelőző, Ikrek Uránuszos és Oroszlán Plútós generációval, cseppet sem voltak arról meggyőződve, hogy bármit is kellene mondaniuk a többi embernek. Ma már túlnyomó többségük másként viszonyul ehhez a kérdéshez, és eleget tesz karmikus küldetésének.

J.K.Rowling
1965.07.31.

 

A nemzedék kiemelkedő képviselője J.K. Rowling, a Harry Potter könyvek írója. Ezekben a  könyvekben legalább annyira nem az a leglényegesebb dolog, amire felületesen rálátni, mint ahogy Bulgakovnál (lásd ugyane Holdcsomónál az I. részt) sem, s sokrétegű tartalma miatt lett annyira népszerű a sorozat. Alighanem maga az írónő sem tudja pontosan, mit is hozott létre.

1983.03.14.-1984.10.01. (Ikrek)

Görbicz Anita
1983.05.13.

A Jupiter uralmi helyzetből indult, méghozzá a leszálló jegyében, a Nyilasban járt 1984.01.18-ig. Ekkor átlépett a Bakba, s ott is maradt a periódus végéig. Igen erős az a konstelláció is, amikor egyik Holdcsomó ura ugyanazon jegyben van, s korántsem csak azért, mert az uralmi helyzet a legjelentősebb. Azokat a motivációkat húzza ki
intenzíven, amelyek vagy a múltra (leszálló Holdcsomó), vagy a jelenre (felszálló Holdcsomó) vonatkoznak. A Nyilas Jupiter a tárgyalt Holdcsomó állásnál nyilván a múltbeli hozadékot jeleníti meg élénken. Hamarosan látni fogjuk, hogy ezt elég nehéz lesz szétválasztani attól a további Nyilas érdekeltségtől, ami majd még két bolygónál megjelenik! A Szaturnusz a Skorpióban töltött nem egészen két hónapot, majd 1983.05.06-án visszahátrált a Mérlegbe. Itt járt 1983.08.24-ig, amikor megint a Skorpióba lépett, s ott is maradt.

Pásztory Dóra
1984.04.04.

Az Uránusz mindvégig a Nyilasban járt, a periódus egy részében együttállásban a Jupiterrel. A Neptun ugyancsak a Nyilasban kezdett, 1984. 01.18-án belépett a Bakba, de egy hónap múlva 84.02.22-én visszatért a Nyilasba! Volt tehát olyan időszak, amikor három jelentős bolygó egyidejűleg a Nyilasban tartózkodott, ebből a Jupiter az Uránusszal, a Neptun pedig a leszálló Holdcsomóval állt együtt. Végül pedig a Plútó helyzete két szempontból is figyelemre méltó. Az egyik, hogy itt váltott jegyet a Mérlegből uralmi helyzetébe, ami – tekintve, hogy 250 évente fordul elő – a többi bolygónál is lényegesebb. A másik szempont pedig az, hogy elég hosszan együtt állt a Szaturnusszal a jegyváltása előtt, ami nem könnyű konstelláció, de az akaratérvényesítésre igen kiváló. Az uralmi Plútónál is kiemelendő szempont ugyanez, s az 1983.11.05-i Skorpióba lépésénél meg is mutatta magát. 1984.05.18-án még visszatért a Mérlegbe, majd ugyanazon év 08.28-án megint a Skorpióba.

Amy Winehouse
1983.09.14.

Ebben a zavarosnak tűnő szituációban (az öt tárgyalt bolygóból négy jegyet váltott) tehát a fő motívum a Nyilas múltbeli hozadék igen erőteljes aktivitása, valamint az akaratérvényesítési tendenciák. Emiatt is lehetséges, de életkori okokból is, hogy ebben a nemzedékben még viszonylag kevesebb olyan példát találunk, aki a többi tárgyalt generációhoz hasonlóan kifejezetten a kommunikáció valamilyen válfaját művelné. A cikk írásának idején (2010-ben) az 1983-asok éppen az előtt vannak, hogy Szaturnuszuk ismételné a születéskor elfoglalt helyzetét, ami mindig fontos vízválasztó az emberek életében, azokéban pedig talán még inkább, akik a dimenziókapukkal hozhatók sszefüggésbe (lásd az 1. részben a Holdcsomó felvezetését). Viszont élsportoló annál több található a nemzedékben, méghozzá némelykor fantasztikus teljesítménnyel – lásd az uralmi Plútót, de a sporttal összefüggésben az erős Nyilas bolygók, s a Nyilas uralmi Jupiter is igen fontos jelölőnek számít.
A külföld, az utazás kétségkívül a megismerés egy formája, a Nyilas-érdekeltséggel olthatatlan vágy él a szülöttekben ez iránt. A természet- és környezetvédelem ugyancsak olyan tevékenység, amelyet ők nem (csak) szavakkal, hanem aktívan is művelnek.

Az 1945-47-es Ikrek Holdcsomónál utaltam már arra, hogy a most tárgyalt érában jellemző még, hogy a populáció tagjai nem elégszenek meg a közvetítéssel, hanem az eredményét is szeretnék látni. A 83-84-es nemzedéknél ugyancsak megvan ez az igény, de más módon nyilvánul meg. A Mérleg-Plútósoknál a nekikeseredés, a Skorpió-Plútósoknál a harci kedv felébredése a válasz arra, ha nem úgy működik a világ, ahogyan – felfogásuk szerint – kéne.

2001.10.24.-2003.05.13. (Ikrek)

Herman Ottó

Jupiter a Rákban, majd 2002.08.01-től az Oroszlánban járt. A Szaturnusz végig az Ikrekben. Az Uránusz előbb a Vízöntőben, majd 2003.03.10-től uralmi cserében a Neptunnal még 2 hónapig a Halakban. A Neptun a Vízöntőbena Plútó pedig a Nyilasban járt. A döntő szempont az, hogy az Uránusz előbb uralmi helyzetben, majd egy kurta időre uralmi cserében volt. Az uralmi Uránusz legalább annyira markáns jelölő, mint az uralmi Plútó, jóllehet háromszor megteszi saját körét az alatt, amíg a
Plútó egyszer. Az ereje, lényeglátása, felismerései és intuíciója mind olyan tényezők, amelyek az Ikrek felszálló Holdcsomót nagy mértékben tudják erősíteni. Legalább olyan komoly teljesítmények várhatók majd nagyon sok embertől ebből a nemzedékből, mint amilyen az analóg konstellációnál, legelső példánknál, Herman Ottónál volt látható. A Szaturnusz levegő, a Plútó tűz jegyben ott is, itt is, uralmi csere az Uránusz és Neptun között – a legnagyobb különbség, hogy Herman Ottó Jupitere az Ikrekben volt, itt viszont a zömmel uralmi Uránusz az, ami meg tudja adni a hatalmas szellemi töltést.

 

 

 

4. A Holdcsomó generációk jellemzői – Rák felszálló-Bak leszálló Holdcsomó

Mottó: Elvenni vagy adni

1907.03.13.-1908.09.30.
1925.10.23.-1927.05.12.
1944.06.03.-1945.12.22.
1963.01.13.-1964.08.02.
1981.08.25.-1983.03.14.
2000.04.05.-2001.10.24.
2018.11.17.-2020.06.04.

 

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és a Rák felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve. Ezen kívül még természetesen a megelőző Holdcsomókról szóló részeket is, hisz a különbségekből legalább annyit tanulhatunk, mint a hasonlóságokból.  

Különös és bizonyos szempontból egyedülálló karmikus feladathoz illetve csoporthoz érkeztünk. Ez az egyetlen Holdcsomó ugyanis, ahol élesen elválik megnyilvánulási formája aszerint, hogy férfi vagy nő az, aki ilyen karmával született. A többinél (beleérve még a Mérleg felszálló Holdcsomót is, amely valamelyest analóg ebből a szempontból a most tárgyalt Rák felszállóval) nincs, vagy sokkal kisebb, elenyésző a különbség. Természetesen – mint mindenben – ebben is vannak kivételek, de nagy általánosságban elmondható, hogy a nőknek valamivel könnyebb, míg a férfiaknak átkozottul nehéz megadni magukat a Rák felszálló Holdcsomós karmának.
Ha gondosan tanulmányozzuk a szöveget, hamar belátható, hogy miért mutatkozik ez a differencia. A női szerep tanulása ugyanis a karmikus feladat egyik kulcsmondata, s a mi civilizációnkban még mindig igen erősen tartják magukat a nemi szerepek, sőt: azoknak primer – hogy ne mondjam: kissé primitív – módon megnyilvánuló külsődleges elemei. Ehhez képest vérlázító a gondolat, hogy egy FÉRFI holmi női szerepeket tanuljon, ennek kapcsán figyelembe vegye és méltányolja mások érzéseit és ne törekedjen oly nagyon az érvényesülésre.
Itt is a Bak leszálló Holdcsomó ura, a Szatrunusz számít lassú bolygónak, a felszálló uralkodója a Hold mindössze 2,5 napig tartózkodik egy jegyben, ilyen értelemben a leggyorsabb égitest, nem vehetjük tehát figyelembe, legfeljebb néhány konkrét esetben.
Rengeteg példát lehet találni a populációból, hiszen a Bak leszálló Holdcsomó intenzív érvényesülési vágya az aktuális életben is erősen motiválja szülötteit, ezáltal igen sokszor kerülnek abba a helyzetbe, hogy „jegyzett személy” lesz belőlük. Ha még ráadásul nem áll eléggé ambíciói útjába semmi, akkor különösen.
     A régebbi korokból három példát ragadok ki, három különböző korból és szerepben.
Assisi szent Ferenc
1182.07.05. ??

Assisi Szent Ferenc Itália, a kereskedők, az állatok és a természet védőszentje. Élettörténete is érdekes és leképezi a Rák Holdcsomót. Eleinte a korabeli aranyifjak életét élte, szerette a baráti társaságot, mulatságokat, szórakozást. Katona is volt. Majd súlyos betegségbe esett, ami után kissé befelé fordult, de még ekkor nem következett be radikális fordulat az életmódjában. Egyszer szent Damján templomában imádkozott, amikor (krisztusi) szózatot hallott: „Ferenc menj, építsd fel hajlékomat, hisz látod, csaknem romokban hever.” Ezt előbb szó szerint értette, s posztókereskedő apja kelméit eladva annak árát három templom tatarozására fordította. Amikor apja emiatt felelősségre vonta, mindenét odahagyva kivonult a világból, szerzetet alapított, szegénységi fogadalmat tett és azt meg is tartotta – immár átvitt értelemben hozzájárulva a „hajlék”, az egyház megújításához. Legendái közismertek, a természettel, s azon belül az állatokkal bensőséges viszonyban állt. A feltétel nélküli szeretetet hirdette és gyakorolta. Ha mármost ebből a szempontból futjuk át a Rák Holdcsomó szövegét, azt gondoljuk, hogy egy az egyben teljesítette karmáját, s valóban végtelenül sokat tett a felé vezető úton, annyira, hogy szinte nem is érződik a Bak leszálló Holdcsomó kizárólagos hatalomra törekvése. Csakhogy amint egyre növekedett az a rend, amelyet alapított, kiderült, hogy néhány pontban megfogalmazott, egyszerű reguláit nagyobb tömegnél nem lehet tartani. Mivel azonban abból jottányit sem akart engedni, inkább lemondott a rend vezetéséről és magányba vonulva hamarosan meghalt, mindössze 44 éves korában.

Assisi Szent Ferenc Szaturnusza az Oroszlánban volt – annál nagyobb teljesítménynek számít a hatalomtól való eltávolodása (lásd hamarosan Hitlert, akinek ugyancsak e jegyben állt a Szaturnusza). Az Uránusz a Bikában, Neptun a Vízöntőben, a Plútó pedig a Rákban, együttállásban a felszálló Holdcsomóval! Ez utóbbi tényező igen frappáns magyarázattal szolgál a karmikus feladat mintaszerű teljesítésére. Születésének adatai bizonytalanok, bár a Wikipédia nagy határozottsággal jelöli meg. Eszerint a felszálló Holdcsomójának ura, a Hold az Oroszlánban állt volna – akár a Szaturnusz. (Közöttük járt még a Merkur).


Hunyadi Mátyás
Hunyadi Mátyás
1443.02.23.

Úgy gondolom, legsikeresebbnek tartott uralkodónkat nem szükséges olyan részletességgel bemutatni, mint előző példánkat. Alighanem arra sem kell külön felhívni a figyelmet, hogy a hatalommal való viszonya kissé másként alakult mint Szent Ferencé. Emellett vitathatatlan, hogy olyan célokra is felhasználta uralkodói státuszát, amelyek jobban megfeleltek karmikus feladatának befogadó oldalának, mint a múltbeli hozadéknak. Ilyen például az a történelmi alapot ugyan többé-kevésbé nélkülöző, mégis elterjedt legendárium, amitől „Mátyás, az igazságos” lett. Ezen belül az álruha-használat azért, hogy megismerje a nép valódi helyzetét (megismerje mások érzelmi igényeit). A történelmileg is számon tartott, a reneszansz kultúra terjesztésében játszott óriási szerepe ugyancsak a befogadó oldal erősítésére vall. Cseppet sem mutatkozott szűkmarkúnak a tudományok és művészetek menedzselése során, s ebben valószínű, hogy nemcsak a hideg számítás vezérelte.
Mátyás születésekor (aminek pontos ismerete ugyancsak ébreszthet kételyeket) a Szaturnusz és az Uránusz is az Ikrekben járt, méghozzá igen szoros együttállásban. Neptun a Szűzben és a Plútó – hogy, hogy nem – a Rákban, elég távol a felszálló Holdcsomótól, de mégis jelenthetett erős inspirációt. A Hold viszont a számon tartott dátum szerint a Bakban járt, kölcsönös hatást képezve (lásd a Fogalomtárban)

Harmadik példánk hírhedt és egyik legszélsőségesebben a múltbeli karmikus hozadékot realizáló képviselője a Rák felszálló Holdcsomós populációnak: Adolf Hitler. Meglehetősen egyszerű konstellációja jó tanulóhoroszkóp, mert érzékeltethető rajta, hogyan lehet árnyaltan értelmezni alap-megállapításokat. A Rák felszálló Holdcsomós karma megállapításait személyisége és pályája tételesen, mondatról- mondatra alátámasztja. Figyelemre méltó egyik fennmaradt megjegyzése: „A diktátornak született ember azért lesz diktátor, mert akarja, nem pedig azért, mert kényszerítik rá. Senki nem áll mögötte, ő maga ösztönzi magát.”

Hitler
1889.04.20.

Szaturnusza az Oroszlánban (lásd az utalást Assisinél), Uránusza a Mérlegben, a Neptun-Plútó együttállás pedig az Ikrekben volt. Holdja kölcsönös hatással a Bakban, 10 foknyira a felszálló Holdcsomótól, és a 3. házban. (Az Ikrek-Neptun-Plútó azzal együtt, hogy a Jupiter is a 3. házban, a Hold mellett állt, a propagandának a már-már vallás szintre emelt kultuszát reprezentálja.)

 

 

RÁK HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX.-XXI. SZÁZADBAN

1907.03.13.-1908.09.30.    

Dajka Margit

Ebben az időszakban a Szaturnusz előbb a Halakban, majd 1908.03.20-tól a Kosban közlekedett. Az Uránusz a Bakban, Neptun a Rákban, a Plútó pedig az Ikrekben. Az Ikrek-Plútó – amint másutt is utaltam erre – az információrobbanás mutatója, s az alábbi négy példánk is hordozza a nyomait, jóllehet a karmának annyiban közvetlen tartozéka legfeljebb ez a motívum, amennyiben a befogadással vagy/és menedzseléssel összefügg.
A Halak-Szaturnusszal ugyancsak a befogadó oldal erősödését lehet megfogalmazni, bár ugyanakkor igen intenzív igényt is arra, hogy szeretetet kapjon a szülött, s mivel a Szaturnusz mindig maximalista, így ebben (is) telhetetlen. Ilyen megvilágításban nem tűnik túl jó támogatásnak a múlttól való elszakadáshoz, mert az ambíció ugyan változik, de az érvényesülésre törekvés kevésbé. Mégis: a 12-féle változat közül még a jobbak kategóriájába tartozik jelen vizsgálódásunk szempontjából. 
Dajka Margit nőként is, s színésznőként is, Mérlegként is megélhette Holdcsomója előremutató részét, hiszen olyan szerepkörökben játszott életének nagyobb részében, amelyekben kifejezetten erős hangsúly esett a szereplő női mivoltára. Halak-Szaturnuszos lévén a szeretet iránti sóvárgás ugyancsak jelenthetett valamelyes segítséget ebben. Holdja valószínűleg a Bakban állt (azért írom, hogy valószínűleg, mert nem ismerem születésének óráját, s a Hold aznap az éjszaka első néhány órájában váltott jegyet) vagyis kölcsönös hatásban, ami ugyancsak jelenthet az „átlagosnál” nagyobb hajtóerőt. Neptunja együtt állt a felszálló Holdcsomóval – ami aláhúzza feladatának a művészeten keresztül történő intenzív megélését.

Teller Ede
1908.01.15.

Teller Ede ugyancsak a Halak-Szaturnuszos érában született, s abban is emlékeztet előbbi példánkra, hogy Neptunja ugyancsak együtt állt a felszálló Holdcsomóval. Minden horoszkópelem több mindent jelent, ily módon a Neptun sem csak a művészetnek, hanem többek között a vegyszereknek – kémiának is jelölője, s Teller kémikusként kezdte pályafutását, később váltott át a fizikára. Tellerről sem lehet elmondani, hogy ne érvényesült volna az életben, de azt igen, hogy főleg kiemelkedő képességei járultak ehhez hozzá, s nem az ambíciói. Máskülönben azzal együtt, hogy a hidrogénbomba atyjaként tartják számon, mindig is a védekező rendszerek fejlesztését szorgalmazta. Holdja az Ikrekben volt, ami segíthetett abban, hogy ne élje meg túlságosan tragikusan sem saját szeretetéhségét (Halak-Szaturnuszával), sem pedig karmájának egyes, a női szerepre vonatkozó elemeit.

Herbert von Karajan
1908.04.05.

„Aki minden célját elérte, túl alacsonyra tette a mércét” – vallotta a XX. század egyik legismertebb karmestere, Herbert von Karajan, aki zenekara dirigálásánál nemcsak hogy egyfajta vezető szerepet játszott, hanem kifejezetten vezetői, méghozzá türelmetlen és maximalista vezetői alkat volt. A próbáiról fennmaradt hangfelvételek gyönyörűen illusztrálják ezt, amint Kos-Szaturnuszos temperamentumát is. „A szuggesztív egyéniségű mester sikereinek alapja a mesterségbeli tudás, a fanatikus munkaszeretet és a tökéletességre való törekvés volt. Könyörtelen művészi igényessége nem ismert határt sem önmagával, sem másokkal szemben. Mindezzel számos súrlódást, konfliktust provokált, bírálói nem művészetét, hanem karakterét kritizálták: diktátori ösztöne nem tűrt ellentmondást, s csak a behódolást viselte el…… a Berlini Filharmonikusokkal is megromlott viszonya, ezért 1989 áprilisában lemondott tisztségéről, s nem sokkal később, július 16-án meghalt.” (Művész-világ.hu) Emlékszünk még Assisi Szent Ferencnél a hasonló végkifejletre? Lemondok, de nem nagyon tudok tovább élni anélkül, hogy érvényesítsem saját elképzeléseimet. Karajannak is Ikrek Holdja volt egyébként, s a Neptunja – hogy, hogy nem – együtt állt a felszálló Holdcsomóval.

Robert Merle
1908.08.29.

Nem hagyható ki Robert Merle ebből a sorból, aki megírta a Mesterségem a halál című, a fasizmus németországi térhódításával, a koncentrációs táborok megszervezésével foglalkozó nagy hatású regényt, s maga is Rák Holdcsomós, mint az említetteknél a szó szoros értelmében vezérszerepet játszó Hitler. A cím is megrázóan jellemző a Bak leszálló Holdcsomóra – a tömegtermelési és a tökéletesség szintjére emelt gyilkolás a szaturnuszi, Bak jellegű maximalizmus szörnyű kifejeződése, s a regényben igen meggyőző a főhős fejlődésének ide vezető egyenes vonulata.

Természetesen nemcsak ez az egy mű reprezentálja szerzőjének karmikus feladatát, hanem számos más regénye is, amelyekben sokat és nagy hangsúllyal foglalkozik többek között a nemi szerepekkel is, mintegy önmagának elemezve azok mivoltát. (Védett férfiak, Állati elmék, Malevill, A sziget stb.)
Merle horoszkópjában feltűnően kiemelkedő elem nincs a Holdcsomóval összefüggésben. Holdja vagy a Szűzben, vagy a Mérlegben állt. Az utóbbit tartom valószínűnek, ez esetben lehetséges, hogy szemben állt a Szaturnusszal, vagyis a két Holdcsomó urai lennének benne oppozícióban. Ez csak feltevés, hiszen Merle születési percét sem ismerem. Neptunja nem állt együtt a felszálló Holdcsomóval, ahogy másik három példánknál.


1925.10.23.-1927.05.12. (Rák)
Fidel Castro
1926.08.13.
XVI.Benedek
1927.04.16.


A Szaturnusz a Skorpióban járt, amely körülmény cseppet sem támogatja a múlttól való elszakadást, sőt: a Skorpió jellegű ragaszkodás a megszokásokhoz és a vélt vagy valódi biztonsághoz éppen hogy nehezít. Ráadásul erős érzelmi befolyást is jelent, amitől olyan színezete lehet, hogy a szülött az emóciókkal jó viszonyban van. Igen, de az emóciók bizonyos részével mindössze, s nem ismeri, nem akarja ismerni a teljes skálát. A Skorpió-Szaturnusz rendkívül szubjektív, s nemigen segít abban, hogy mások érzéseit be tudná fogadni. Inkább erősíti a Rák felszálló Holdcsomósoknak azt a jól tetten érhető alapállását, amiből akár egy másik jelmondat is eredhetne: „Én megmondom, hogy neked mit kell érezni, s majd ha azt teszed, akkor megértelek.

Papp Laci
1926.03.25.

 

Nemcsak a Szaturnusz, hanem az Uránusz is vizes jegyben, mégpedig a Halakban járt az utolsó másfél hónapot leszámítva, mert 1927.03.31-én a Kosba váltott. (Napjainkban is még a Halakban van immár 2003. óta, s ott jár 2011. márc. 11-ig). A Neptun ugyancsak úgynevezett emocionális jegyben, az Oroszlánban, s a Plútó nemkülönben, még mindig a Rákban (itt 25 évet töltött).

   

Puskás Ferenc
1927.04.02.

E nemzedék tagjainál egységesebb az érvényesülésre törekvés vágya illetve annak kifejeződése. Az élet számos területéről lehetne hozni a példák sokaságát. Itt néhány nagyon ismert, a Holdcsomó jellemzésével jól azonosítható embert tüntettem fel.


 
Voldemort
“1926.12.31.”
Nem tudom megállni, hogy ne említsem meg: a valamilyen szempontból zseniális írók olyan figurákat alkotnak, amelyeknek alkata és élettörténete megfelel az asztrológiai szempontú megközelítésnek is – amennyiben persze tudjuk legalább a „születés” év, hónap, napját. (Megjegyzem, hogy néhány irodalmi hősnél még óra, percet is lehet tudni, s döbbenetes megfeleléseket találni a horoszkóp és a megírt történet között.) Nos, így kerül ide a Harry Potter szereplők közül Voldemort a maga szélsőségesen lecsupaszított mivoltában, hataloméhségével, nagy képességeivel, diktátori szerepével – és: azzal a sokszor felemlített gyengeségével, hogy nem ismeri fel a szeretet erejét. Úgy tudom, hogy a szerző nem foglalkozott és foglalkozik semmilyen okkult tudománnyal, s felteszem, hogy a Holdcsomó értelmezését sem ismeri, s mégis tökéletesen megjeleníti a Rák felszálló Holdcsomó címszavakra leegyszerűsített lényegét.

1944.06.03.-1945.12.22. (Rák)

Monspart Sarolta
1944.11.17.

A történelmi körülményekkel éppúgy egybecsengenek a pillanatnyi asztrológiai jelenségek, mint az egyéni sorsokkal. Egy konstelláció akkor is érvényesül, amikor aktuálisan fennáll, majd pedig mindazon embereknél, akik abban az időszakban születnek, s majd felnőnek. Nem lehet a véletlen műve, hogy a XX. században két olyan periódus van, amelyben végig vagy szinte végig megvan a kölcsönös hatás, s mindkettő a II. világháború idejére esik. (Természetesen több olyant találunk, ahol a másfél év egy részében hosszabban megvan ez a jelenség – például a jupiteri uralmú Holcsomóknál is, de hogy a teljes másfél évet átfogja, az nem jellemző.)

A háborús években mutatkozó kölcsönös hatás arra enged következtetni, hogy a nagyszámú halálesetek következtében felgyorsult reinkarnációs folyamatban viszonylag többször fordulhatott elő, hogy – például – ugyanabba a családba született le valaki, mint ahonnan meghalt. Tehát két különböző szerepben élt (él) gyors egymásutánban olyan környezetben, akiket megelőző életében másként ismert. (Az előzményekben a testvére volt, most meg a nagyanyja lett ugyanaz az ember.) A Rák felszálló Holdcsomónál még érvényesebb lehet ez, mint a másik, ugyancsak a II. világháború éveire eső Holdcsomónál (ez a Szűz lesz majd az 1941.04.27-1942.11.15. közé eső periódusban), hiszen a Rák a család, otthon, haza, s ennek körülményeit befolyásolja könyörtelenül még egy lokális háború is, hát még egy világháború.
Aczél Endre
1944.09.02.


A háborúk mindig gazdasági érdekek miatt keletkeznek, s a politikai- területi stb. hatalom megszerzése és megtartása is ilyen okokból fontos a feleknek. Ez a körülmény is tökéletesen kifejezi pontosan a Rák Holdcsomónak a mibenlétét is, s az, hogy a végjátékkal esik egy időbe ebből a szempontból is nagyon beszédes. A karmikus feladat fontos része a hatalomról való lemondás, s ha ez másként nem megy, akkor meg kell előbb tapasztalni annak minden hátrányát, a kontroll nélkül gyakorolt hatalomnak törvényszerűen gyalázatos végét. Ez sújtotta a német vezérkart és a legfőbb diktátort, Hitlert, akinek – emlékszünk az előző részből – ugyancsak a Rákban volt a felszálló Holdcsomója. A karmát jelölő horoszkópelem harmadik ismétlődésénél érte a bukás.

     Nos, a különleges jelenség e szakaszban természetesen abban áll, hogy a Szaturnusz mindössze három hétig, 1944.06.20-ig volt az Ikrekben, s utána átváltott a Rákba, s mindvégig ott is maradt. A felszálló Holdcsomó ura a leszálló jegyében az imént tárgyalt kölcsönös hatást jelenti, méghozzá – az említett három hetet kivéve – az egész ekkori Rák Holdcsomó érában. Az Uránusz az Ikrekben, Neptun a Mérlegben, a Plútó pedig az Oroszlánban járt ugyanekkor.

Szörényi Levente
1945.04.26..

Egy pillanatra visszatérve még a transzendens bolygókhoz: erősíti a Rák-Szaturnusz belterjes voltát, hogy az Oroszlánban álló Plútó bizonyos mértékben (és minőségben) rombolja a szélesebb tömegeket érintő hatalomhoz való viszonyt (lásd a Bika Holdcsomónál is), s ez is arra orientálhat, hogy a Rák felszálló Holdcsomó szélsőségesebb megnyilvánulásai kevésbé nagy plénum előtt mutatkozzanak meg.

Farkasházy Tivadar
1945.12.15.


A nemzedéknél meghatározó a Szaturnusznak a pozíciója, s ez esetben kevésbé markáns a három transzcendens bolygó (Uránusz, Neptun, Plútó) egyébként nagyon lényeges befolyása. A mindössze három heti időtartamon belül született Ikrek-Szaturnuszosoknál bízvást megfogalmazható a Hunyadi Mátyással való analógia az ott fellelhető Ikrek Szaturnusz-Uránusz miatt. A Rák-Szaturnuszosoknál viszont az uralkodói allűrök késleltetve, rejtetten, csak néha illetve módosult formában jönnek elő és: főleg a családon belül érvényesülnek (a Rák miatt) és a szélesebb külvilág felé esetleg kevésbé nyilvánulnak meg. Azt a mártír szerepet, amit nagy előszeretettel játszik ennek a karmikus csoportnak szinte minden tagja („Most szívesen venné, ha tudná a világ, milyen nehéz is volt neki és mártírnak tekintenék.”) természetszerűleg a családi színpadon játssza – ha csak nem olyan helyen van az a Rák-Szaturnusz, ami a külvilág előtti megjelenésre utal persze.1963.01.13.-1964.08.02. (Rák)

Garri Kaszparov
1963.04.13.

Ez a nemzedék is egy nagyon sajátos (de nem egységes, hanem legalább kétfelé váló) tömböt jelent, méghozzá a sokszor emlegetett 1961-69-es generáción belül (lásd a Fogalomtárban). Főleg azért, mert a nagyon jellemző ambíciótlanságot próbálja kiküszöbölni az életéből – miközben természetesen reá is vonatkozik valamelyest. Nyilvánvaló, hogy a Bak leszálló Holdcsomónak rendkívül erős karmikus hozadéka a belső büszkeség, az erős akarat és az anyagisághoz kötődés is ellentmond a Szűz Uránusz-Plútó együttállásnak. A 63-64-es Rák felszálló Holdcsomósok között tehát rengeteg olyan ember van, aki ellenáll annak a csábításnak, hogy valamilyen pozícióba küzdje fel magát. Aki viszont nem tud ellenállni, annál kiütköznek a legszélsőségesebb vonások.

Orbán Viktor 1963.05.31.

A Szaturnusz itt is jegyet váltott, az éra fele idejében, 1964.03.24-ig a Vízöntőben, majd utána a Halakban járt. Ebből a Vízöntő Szaturnusz a feltűnően erőteljes és belső- külső küzdelemmel teli állás, hisz itt a Sorsbolygó uralmi helyzetben van – de mégsem a Bakban! A szociális érzék keveredik valami egészen bizarr módon a hatalmi manipulációra való hajlammal és rendkívül meggyőzően (Vízöntő) képes a nemzedék képviselője előadni saját és sajátos ideológiáját (amely mindig egyedi és forradalmi) hovatovább még azokat is aktuális meggyőződésének uszályába foghatja (legalább átmenetileg), akik kevésbé hajlamosak egy propagandát behunyt szemmel (és füllel) elfogadni. Mindegy, hogy magánemberként, vagy szélesebb rétegeket érintő módon történik ez, a mechanizmus a lényeg.

Michelle Obama
1964.01.17.

A most tárgyalt Rák Holdcsomón belül született emberek közül sokan egyébként is egy nagyon határozott, nagyon kemény – s mint mondottam volt, a Szűz Uránusz-Plútósok közül kirívó – zárt egységet képeznek. Ha vetünk egy pillantást az akkori konstellációra, azt látjuk, hogy a Szaturnusz uralmi helyzetben a Vízöntőben 64.03.24-ig. Neptun erőben a Skorpióban, s 1963.04.05.-1964.04.12-ig a Jupiter a Kosban volt – mindenkinél, aki a meghatározott időkeretek között született. (Az Uránusz-Plútó a Szűzben.) A Kos-Jupiterre is nem térhetünk ki bővebben, elég az, hogy ugyancsak rendkívül intenzív, nagy meggyőző erővel bíró, ambiciózus jelölő, megspékelve nem kevés türelmetlenséggel. A Vízöntő-Szaturnusz maximalizmusa és a Kos-Jupiter türelmetlensége ismét olyan kombinációra utal, amelynek nehezen lehet gátat szabni. Olyan embereknek (pl. tanároknak), akik mit sem foglalkoznak asztrológiával feltűnt, mennyire homogén és energikus társaság a „hatvanhármasoké”. Asztrológiai megvilágításban pedig teljesen világos és érthető ezzel kapcsolatban (is) minden.

Geszti Péter
1964.05.09.

      Az 1964.03.24-ét követő időszakban (leszámítva azt a két és fél hetet, amíg a Jupiter még a Kosban járt), a Halak-Szaturnusszal egészen másként jelentkezik a feladat, s az ahhoz való hozzáállás. Annyira, hogy első pillantásra úgy is értékelheti az ember, hogy nem egy karmikus csoportba tartoznak az előbbiekkel. Sokkal szelídebben, a befogadásra irányuló nagyobb késztetéssel mutatkozik meg. A helyzet analóg az 1907-8-as Rák felszálló Holdcsomóval ahol részben ugyancsak Halak-Szaturnusz volt, az Uránusz föld jegyben, a Neptun vízben – akár itt, a most elemzett időszakban. A Plútó pedig itt is, ott is úgynevezett merkuri jegyben járt – lezárva a hasonló sort. 


1981.08.25.-1983.03.14. (Rák)

Ördög Nóra
1981.09.08.

Ahhoz képest, hogy a Szaturnusz két és fél évig van egy jegyben, ami pont egy esztendővel hosszabb, mint egy Holdcsomó-kategória (másfél év), nagyon izgágának látszik a máskülönben igen higgadt sorsbolygó pont azokban az időszakokban, amikor a leszálló Holdcsomó egyik uralmi jegyében, a Bakban jár. Miután az égvilágon mindennek van jelentősége az asztrológiában, bizonyára ennek is – csak sajnos nem tudom, hogy micsoda….     

Britney Spears
1981.12.02.

A Szaturnusz tehát ebben az érában a Mérlegben kezdett 1982.11.29-ig, amikor átváltott a Skorpióba, s ott is maradt végig a hátralévő három és fél hónapban. Az Uránusz jegyváltása is itt történt, csakhogy fordított „előjellel”: előbb a Skorpióban járt, majd valamivel több mint két hónap múlva átment a Nyilasba, s a továbbiakban e jegyben közlekedett. A Neptun szintén a Nyilasban, a Plútó pedig a Mérlegben volt.

Bödőcs Tibor
1982.

A Mérleg-Szaturnusz talán a lehető legjobb pozíció a Bak leszálló Holdcsomóhoz, mivel kiváló az önismerete, ezért tisztában van a saját személyiségét eltorzítani hajlamos vágyaival és szokásaival. Olyan fiatal emberekről van szó, akiknek Szaturnusza épp most ismétli meg a születéskor elfoglalt helyzetét (2010. végén írom a cikket, a Szaturnusz pedig a Mérleg közepén jár most), lezárva a spirituális érésnek egy körét. Remélhetőleg megmarad a csoportra szemmel láthatólag jellemző önmérséklet és – annak következtében – a mások irányában mutatott nagyobb tolerancia a többi Rák Holdcsomóhoz képest

Janics Natasa
1982.06.24.

A transzcendens bolygók helyzete is támogatja ezt az alapállást, leszámítva a rövid Skorpió-Uránusz szakaszt. Ki kell emelni viszont a Mérleg-Szaturnusz kapcsán, hogy a mártír szerep a társkapcsolaton belül kínálja magát leginkább (ahogyan az 1944-45-ös Rák Szaturnusznál a családban), ott hajlamos gyakorolni a zsarnoki szerepet is, ami cseppet sem hasznos. Különösen akkor, ha a másik fél elmenekül a kapcsolatból, mert nem bírja azt, hogy rátelepedjenek.

 

Tompos Kátya
1983.03.13.

A tárgyalt éra végén, amikor a Szaturnusz átlépett a Skorpióba, természetesen már más jellemzőkkel értelmezhetjük a karmához való viszonyulást és a karma megnyilvánulásait. Ez a helyzet analóg az 1925-27-essel, amikor a Szaturnusz ugyancsak a Skorpióban, az Uránusz szintén vizes (Halak), a Neptun pedig tüzes jegyben (Oroszlán) volt. A Plútó lóg ki a sorból, a megelőző időszakban a Rákban volt, most pedig a Mérlegben. A két jegy közötti analógia a kardinális minőségben fejeződik kik, de elemeiknek (víz-levegő) semmi közük sincs egymáshoz.     

 

 2000.04.05.-2001.10.24. (Rák)

A Szaturnusz nemcsak jegyet váltott, de oda-vissza is ment többször a Bika-Ikrek között. A periódus elejétől 2000.08.10-ig bika, aztán Ikrek 2000.10.16-ig. Ekkor visszahátrált a Bikába, majd 2001.04.20-án ismét belépett az Ikrekbe, s a továbbiakban ott is haladt. Az Uránusz és a Neptun egyaránt a Vízöntőben járt, a Plútó pedig a Nyilasban.
Ezzel a kiemelt konstellációval analóg helyzetet nem találtam a múltban, pont úgy alakult a transzcendens bolygók mozgása. Mindenesetre az uralmi helyzetű Vízöntő Uránusszal is érdekesen alakulhat majd a karmához való hozzáállás.
A Szaturnusz helyzete akár a Bikát, akár az Ikreket nézzük, nem olyan előnyös, mint a megelőző, Mérleg-Szaturnuszos populációnál, de még mindig igen kedvező akkor is a többi pozícióhoz képest. Különösen az Ikrek, mert bár a manipulatív propagandára biztos, hogy fogékony lesz, de nem tudja annyira komolyan venni önmagát, mint pl egy Oroszlán, Skorpió vagy Vízöntő Szaturnusszal.
     Figyelemre méltó viszont, hogy ennek a Rák Holdcsomónak az elején állt be 2000. május 3-án mintegy 16 órás időtartamra a Bikában a hét úgynevezett ősbolygó (Nap-Hold-Merkur-Vénusz-Mars-Jupiter-Szaturnusz). Ilyen konstelláció 2000 év alatt mindössze hatszor következett be mindig más jegyben és egyáltalán nem ütemesen követve egymást, hanem kisebb-nagyobb időközökben. Volt amikor több száz év választotta el egyiket a másiktól, s volt – történetesen a XX. században – amikor mindössze 38. Ugyanis 1962-ben is volt egy olyan helyzet, amikor mind a hét ősbolygó a Vízöntőben járt két napig, s ezt követően 2000-ben. A Bika-halmazat üzenete – több más mellett – kifejezetten a természet szeretetére, s még inkább: a tiszteletére való ösztönzés – ahogyan a Rák felszálló Holdcsomónál is kiemelt életprogram: „Végül jobban fog ragaszkodni a természethez, mint a pénzhez….” A mindannyiunknak szóló figyelmeztetést nyomatékosítja a karmát jelölő horoszkópelem is: az önzés és annak mértéktelen, minden és mindenki mást figyelmen kívül hagyó érvényre  juttatása pusztuláshoz vezet inkább, mint egy előrehaladó irányba.
5. A Holdcsomó generációk jellemzői Oroszlán felszálló- Vízöntő leszálló Holdcsomó

Mottó: A tömegtől távol

1905.08.24.-1907.03.13.
1924.04.04.-1925.10.23.
1961.06.26.-1963.01.13.
1942.11.15.-1944.06.03.
1980.02.05.-1981.08.25.
1998.09.17.-2000.04.05.
2017.04.29.-2018.11.16.

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a II/1. Bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és az Oroszlán felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve. Ezen kívül még természetesen a megelőző Holdcsomókról szóló részeket is, hisz a különbségekből legalább annyit tanulhatunk, mint a hasonlóságokból.
Ennél a Holdcsomónál a múltbeli hozadékra utaló Vízöntő leszálló Holdcsomónak két uralkodója is van: az Uránusz és a Szaturnusz. Mindkét bolygóval foglalkozunk valamennyi pozíciónál, itt azonban természetesen még jobban fókuszálunk rájuk. A felszálló Holdcsomó urának, a Napnak a jegyhelyzetét is ismerhetjük, amennyiben konkrét személyekről van szó és tudjuk a születésnapjukat.
William Herschel
1738.11.15.

A XX. század előtti korokba visszanyúló első példánknál meglepő, hogy az Uránusz ugyan emelt helyzetben, a Bakban volt a születésekor, a Szaturnusz viszont rangvesztésben, a Rákban. Ha kissé alaposabban is megnézzük konstellációját, akkor látjuk, hogy a Hold a Bakban állt, s uralmi cserét képeztek a Szaturnusszal, ami feljavítja az egyébként gyenge állapotot. S hogy miért is gondolom, hogy fontos az erős kozmikus helyzete pont e két bolygónak? William Herschelről van szó, aki felfedezte az Uránuszt, s így sokezer év után egy bolygóval bővült a Naprendszer ismert planétáinak köre. Miután Vízöntő leszálló Holdcsomója volt, feltételezhető, hogy megtisztelték a bolygók valami erős állással. Ami a maradék két transzcendens bolygót illeti, a Neptun a Rákban, a Plútó pedig a Skorpióban volt, s ez utóbbinál már nem lehet panasz, hiszen a Plútó uralmi helyzete igazán ritkán következik be és éppenséggel felfedezésekre is utal – többek között.

Herschel egyébként egy tízgyermekes családban született Hannoverben, de nagyon fiatalon Angliába került, s át is települt oda. Figyelemre méltó, hogy kezdetben zenetanár volt(!) és zeneszerzéssel foglalkozott. 35-36 éves korában kezdett érdeklődni a csillagászat iránt. Maga építette távcsövét, melynek segítségével megtalálta az Uránuszt és egy csapásra híres lett általa.
A továbbiakban csillagászati megfigyelései mellett folyamatosan készített távcsöveket (400-nál nagyobb számban), többek között reflektorral is.
84 évesen halt meg, Uránusza visszatérésekor. Amikor született, akkor a Bak 4°39´-én állt leszálló Holdcsomójának ez az ura, a halálakor pedig Bak 4°19´-en.
Brunszvik Teréz négygyermekes és grófi családból származott, annál különösebb, hogy életének tekintélyes hányadát a nevelésnek szentelte. Élete egyharmadát pedig annak, hogy minél szélesebb tömegek számára hozzáférhető legyen a széleskörű, szervezett oktatás- nevelés. 
Brunszvik Teréz
1775.07.27.
Megszervezte a krisztinavárosi ipariskolát. Ő nyitotta meg – az egész Monarchiában – a legelső  kisdedóvót (Angyalkert néven), anyja budai házában, a  mai Mikó utca és Attila út sarkán. Egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére, ő maga további 11 óvodát indított el, s halálig 80-ra növekedett az ilyen intézmények száma. Cselédiskolát hozott létre és unokahúgával, Teleki Blankával együtt tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában.     
86 éves korában hunyt el.
Lenyűgöző életműve tipikusan olyan oroszláni tevékenység, amely felé a most tárgyalt karmikus csoportnak haladnia kell.
Szaturnusza emelt helyzetben, a Mérlegben, Uránusza erőben az Ikrekben állt. Napja – felszálló Holdcsomójának ura – Oroszlán. A Neptun a Szűzben, rangvesztésben, a Plútó pedig a Bakban járt, amikor Brunszvik Teréz született.
Giuseppe Verdi
1813.10.10.
 Giuseppe Verdi szegény falusi házaspár gyermekeként látta meg a napvilágot. Szüleinek kocsmája és szatócsüzlete volt, s mivel ez nem nyújtott elegendő jövedelmet, egy kevés földet is műveltek. Verdinek egy (gyengeelméjű) lánytestvére volt, aki 17 éves kora körül meghalt.
Korán megmutatkozott zenei tehetsége, bár egyik középiskolai tanára a papi pályát szorgalmazta volna. A milánói konzervatóriumba különböző indokok alapján nem vették fel (19 éves korában), s ha nem is autodidakta módon, de magánúton tanult. („Karmája, hogy saját belső erejéből tanuljon meg fejlődni”.)
23 évesen nősül először, a társkapcsolat – Mérlegként – nagyon fontos volt számára. Két gyerekük születik, akiket 1840-ben elveszít, s 26 éves felesége is meghal ugyanabban a járványos agyhártyagyulladásban. Több gyermeke később sem született.
28 éves korában válik ismertté Nabucco c. operájával, s ez után ontja a zenedarabokat, főként operát.
34 évesen élettársi kapcsolatot létesít, majd 12 év múlva házasságot is kötnek. Ezzel a társával fél évszázadot tölthettek együtt, 4 évvel élte túl a halálát.
A tulajdonképpen a semmiből termett (szintén) elképesztő életmű egyes állomásainak ismertetése, de még megemlítése sem tárgya egy ilyen dolgozatnak, egyet mégis kiemelek belőle. A requiemről van szó, amely műfaját tekintve is eltér az operákétól. Rossini halálakor, 1868-ban indítványozta, hogy Itália vezető zeneszerzői közösen írjanak egy requiemet, s ő maga meg is komponált belőle egy tételt. (Libera me.) A kezdeményezés azonban nem talált követőkre – vesd össze a magányos tevékenykedést az Oroszlán Holdcsomónál – s majd később, a hetvenes években, Manzoni halálakor megírta Verdi egyedül gyászmiséjét.
     Magánvéleményem: csak hasznára vált a Requiemnek, hogy nem avatkozott bele mindenféle szerző, akikből bizonyára jó néhányat már csak a zenetörténet tart számon. S noha nagyon szeretem Verdi operáit, ha csak a Requiemet szerezte volna  s mást nem, azzal is beírta volna nevét a halhatatlanok közé.
Élete vége felé egy évtizedre visszavonult, szociális problémákkal foglalkozott, jótékonykodott (kórházak alapítása), s pótolta valódi vagy vélt hiányosságait a zeneirodalom tanulmányozása formájában. Egy régebbi leveléből kiragadott részlet szerint „elképesztő zenei tudatlanság”-ban leledzett volna, aki „soha el nem ment egy zenei könyvtárba, soha egy kiadóhoz azért, hogy valamilyen darabot megtekintsen.” – Szinte az egész Oroszlán felszálló Holdcsomó tartalmát reprezentálja ez a kis szemelvény.
88 éves korában halt meg, 4 évvel korábban Uránusz visszatérése felesége halálát jelentette.
Szaturnusza uralmi helyzetben, a Bakban, Uránusza a Skorpióban volt, s egyébként uralmi cserében a Vízöntő-Marssal vagyis „feljavított” állapotban. A felszálló Holdcsomó ura, a Nap a Mérlegben. Neptun: Nyilas (emelt), Plútó: Halak (erő).
Makarenko ugyancsak szegény családban született, apja mázolómunkás volt a vasútnál, így nála is minden előzmény hiányzik – ebben az életében – a pedagógiai, méghozzá nemzetközi visszhangot kiváltó nevelői tevékenységéhez, s annak elméleti alapvetéséhez.
Anton Szemjonovics
Makarenko
1888.03.13.

Ugyancsak előző életbeli hozadéknak lehet tekinteni a kollektívára, annak önszervező működésére alapozott nevelést is. Ez ismét az uránuszi része a Vízöntőnek. A szaturnuszi része pedig a munka, ami a másik alappillérét jelentette pedagógiai módszerének.      Nevét csupán a „makarenkoi pofon” kifejezésből ismerik nagyon sokan, s arról sem tudják, hogy mi az eredeti kiindulópontja, jelentése. Mindössze kétszer fordult elő pedagógiai pályája során, hogy fizikailag megnyilvánult egy-egy gyerekkel szemben. Több tanulmányában leírja, hogy a testi fenyítést mélyen elítéli, s az említett két esetet pedagógusi pályájának mélypontjaként jellemzi. A lényeg a hirtelen ráhatás pedagógiája – ez a pedagógus részéről olyan váratlan mondatot, gesztust jelent, melynek hatására a növendék körül “megfordul a világ”, kicsúszik a lába alól a talaj, lehetetlenné teszi a meglévő viselkedési formák folytatását. Makarenko szerint ilyenkor feloldhatatlan ellentmondásba kerül önmagával a növendék és nem tudja már folytatni addigi magatartását. Ez a hozzáállás, ötlet, módszer tipikusan uranikus, hiszen az Uránusz a váratlan, 180 fokos fordulatok jelölője, a feje tetejére állt világ, a hirtelen radikális változás, meglepetés, amely lehet kellemes és kellemetlen is.

Makarenko nem élt olyan hosszú életet, mint előbbi példáink, mindössze 51 éves volt, amikor meghalt.
Szaturnusza a Rákban (az is nevelő jegy), Uránusza a Mérlegben (erőben , s ráadásul uralmi cserében a Vízöntőben álló Vénusszal). A felszálló Holdcsomó ura, a Nap a Halakban. Neptunja a Bikában (egyesek szerint erőben, s szerintem is figyelemre méltó állás), a Plútója pedig az Ikrekben állt.

Cesar Ritz
1850.02.23.

Az utolsó példánk César Ritz az Oroszlán felszálló Holdcsomós közismert embereknél is szereplő megjelöléssel: királyok szállodása, a szállodások királya. Egy eldugott svájci völgyben, egy pásztorcsalád tizenharmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. A helyi iskola elvégzése után apja a kanton fővárosába küldte tanulni, de mikor három év után sem beszélt franciául, egy kis szállóba helyezték el inasnak. Egy év után innen is eltanácsolták a “tehetségtelen” fiút, aki 1867-ben Párizsba ment. Eleinte itt sem termett neki sok babér: volt londiner, mosogató és pincér, de mindenhonnan kidobták, mert összetörte az edényeket.

Húsz éves kora körül tudott megmaradni egy helyen (Voisin szálló), s kezdett felfelé araszolni a ranglétrán. 27 évesen átvette a csőd szélén álló luzerni Grand Hotelt, s hamar messze földön híres szállodává tette. Népszerűségének egyik magyarázatát ő maga így adta meg: bármilyen lehetetlent kívánjon is a vendég, sohasem szabad nemet mondani. Mindent meg kell próbálni teljesíteni, ha pedig mégsem sikerült, akkor magyarázattal kell szolgálni. Egy másik mondása szerint pedig “a vendégnek mindig igaza van”.
1889-ben – ekkor 39 éves – elvállalta a londoni Savoy vezetését, s olyan hellyé tette, ahol “érdemes élni”. Angol pénzemberek megvásárolták számára a párizsi Vendome tér 15. szám alatti palotát, ahol kétévi, Ritz által személyesen felügyelt munka után 1898-ben nyílt meg a nevét viselő szálloda. A Ritz máig az egyik legelegánsabb, legfényűzőbb hotel a világon. Hovatovább César vezetékneve az angol köznyelvbe is átment: a ritzy szó a luxust, az eleganciát és a fényűzést jelenti.
1902-ben idegösszeomlást kapott. Depressziósan, összetörve egy svájci szanatóriumba kényszerült és 16 év betegeskedés után, 68 éves korában meghalt. A visszavonultságot, elkülönülést (ami karmikus feladatának része) tehát ő ebben a formában élte meg, bizonyára azért, mert rendkívül aktív természetéből fakadóan másképp nem tudott leállni.
Szaturnusza és Uránusza egyaránt a Kosban (!) volt, az utóbbi mellett állt a Plútó is. Napja Halak, s ezzel ugyancsak együtt állt a Neptun – uralmi helyzetben!

OROSZLÁN HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX-XXI. SZÁZADBAN

1905.08.24.-1907.03.13.
Greta Garbo
1905.09.18.
Kellér Dezső
1905.12.01.

Az első XX. századi csoportnál a leszálló Holdcsomó uraiból a Szaturnusz előbb a Vízöntőben járt, majd 1906.01.08-tól a Halakban. Uránusz Bak, Neptun Rák, Plútó Ikrek pozícióban volt.

 A leszálló Holcsomó ura ugyanazon jegyben (a Vízöntő Szaturnuszról beszélek) elvben azt jelentené, hogy különösen erős a kötés a múlthoz, s inkább azt a szerepet éli a szülött, semmint haladna jelen karmája felé. Ezzel nem tudok egyetérteni, bár az lehetséges, hogy inkább visszahúzódik, magányba vonul az illető, mert úgy tudja jobban megőrizni magát a külső behatásoktól, s tartani a jelen karmához vezető irányt. Ezzel még inkább erősbödik a kategóriára egyébként is jellemző elvonulás. „Nem szokatlan az ilyen embernél a hosszú, magányban, elszigeteltségben (sőt: remeteségben) eltöltött időszak sem. Némelyek életük késői szakaszát egyedül töltik, mások – akik családban élnek – viszont családtagjaikat tisztes távolságban tartják, annyira fontos számukra a függetlenség érzete.” Gréta Garbo például mindössze 19 évi filmezés után elhagyta a pályát és még fél évszázadot élt egyre szélsőségesebb magányban. „Azt akarom, hogy hagyjanak egyedül” – mondta és kívánsága be is teljesedett. Utolsó éveiben kis számú baráti kapcsolatát is felszámolta és teljes magányban élt.
Ferencsik János
1907.01.18.

A Halakba átváltó Szaturnusszal több intuíció, nagyobb érzelmi hullámzás jellemző, ennek következtében a „korrekt akarok lenni, de nem lehet rám számítani…” motívum is erősebb. Komoly ellensúlyokra van szükség az egyéni képletben ahhoz, hogy következetesen és folytonos növekedésben haladjon előre pályáján a szülött. Ilyen volt Ferencsik János többek között, akinél a felszálló Holdcsomó ura a Bakban (a Bak-Uránusz mellett, ami ugyancsak jó szilárdító tényező) bízvást képezhetett ilyen ellensúlyt.

Dino Buzzati
1906.10.16.

 

dr. Buga László
1906.02.27.

Az Uránusz a Bakban sok tekintetben hasonlítható a Vízöntő Szaturnuszhoz. Emelt, vagyis erős kozmikus helyzetben van, s a Bak képes valamennyire lefogni hirtelenségét, átgondolatlannak tűnő döntéseit és megnyilvánulásait. (A Vízöntő meg a Szaturnusz konzervatív beállítódását oldja kissé.) A leszálló Holdcsomó uraként olyan tehetséget jelöl, amely komoly, felelősségteljes tevékenységre predesztinálja szülötteit. A Neptun a Rákban szintén nagyon jó helyzetben van és gazdag fantáziára utal. A Plútó az Ikrekben 29 évig haladt, s ebből a XX. században 14 évet töltött, csak valamivel kevesebbet, mint egy teljes Holdcsomó-kör. Tehát sok XX. század eleji Holdcsomó-pozíciónál lehet emlegetni. Ez a bolygó a jegyben nem kap semmilyen kozmikus értékelést, mégis nagyon fontos a szerepe információs (tudás-beli) szempontokból, s az Oroszlán felszálló Holdcsomó egyik fő feladata az előző életekben megszerzett tudásnak a gyakorlati életben történő hasznosítása.

1924.04.04.-1925.10.23. (Oroszlán)

Charles Aznavour
1924.05.22.

Ebben az időszakban a retrográd Szaturnusz előbb a Mérlegben haladt – leszámítva a legelején 2 napot a Skorpióban, s 1924.09.13-án váltott át ismét a következő jegybe, a Skorpióba. Az Uránusz végig a Halakban, Neptun az Oroszlánban, Plútó a Rákban járt. Ily módon az 1914. 09.13-át követő periódusban mindegyik itt kiemelt bolygó (erősen) emocionális jellegű jegyben tartózkodott, ami nagy érzelmi intenzitást, mély átélési képességet kölcsönöz szülötteinek amellett, hogy a Skorpió-Szaturnusz – úgy is, mint a leszálló Holdcsomó ura – még a szokottnál is nagyobb és (paradox) szubjektív maximalizmust mutat. Az utóbbi fogalom tudtommal nem létezik, e helyütt találtam ki és azt akarja jelenteni, hogy minden körülménytől elvonatkoztatva, sajátos nézőpontjából meghatározott kritériumok alapján tart valamit tökéletesnek vagy sem az érintett. Persze ezt sok más álláspontra is rá lehet húzni, az intenzitásban és a csökönyös ragaszkodásban kell a különbséget keresni a tárgyalt helyzetnél.

Truman Capote
1924.09.30.

Ennél a Szaturnusz-állásnál élénk a legkevésbé akár a magány utáni vágy, akár a látványos elkülönülés és a saját erkölcsi kódex „megalkotása”. A többi pozícióhoz képest jobban tud alkalmazkodni úgy az egyes emberekhez, mint a kollektív szokásokhoz, elképzelésekhez, viszonyokhoz.Ettől függetlenül az ilyen ember is megéli teljes keresztmetszetében karmájának tartalmát.     Az emelt Mérleg Szaturnusz, amely 5 hónapig szerepelt itt, ugyancsak fokozottan maximalistának tekinthető, de a józan, objektív érvrendszerek
jobban érvényesülnek az ilyen szülötteknél mint a másik szituációban. Attól még ugyanolyan könyörtelenül törekszik nemcsak arra, hogy érvényesítse előző életekben megszerzett tudását, hanem arra is, hogy azt minél magasabb színvonalon tegye.

Tony Curtis
1925.06.03.

A Halak-Uránusz mint a főbbik ura a leszálló Holdcsomónak, érzelmi telítettsége folytán több szívfájdalmat jelent például az, hogy nincs barátja vagy kevés az e csoportba tartozó embernek. Ugyanakkor a már említett empátiás készség hallatlan mértékben megnövekszik s egyúttal az ellene való védekezés is, hiszen az Uránusz természetétől távol áll az, hogy együtt éljen meg a másik emberrel mindenféle érzelmi alapú dolgot. (Együttérzése nagy, és ösztönös emberismerete segítségével nagyon pontosan be tudja mérni a másik problémáit, de nem azonosul vele érzelmileg. Ez a nagy különbség.)

Darvas Iván
1925.06.14.
A tüzes Oroszlán-Neptun nagyon jó ösztönzője lehet(ne) a felszálló Holdcsomó megélésének, bár – a Rák-Plútóval együtt egy nagyon furcsa hozzáállást is jelez. A karmikus előzmények között kell szerepeljen az imént zárójelben is említett ösztönös emberismeret Vízöntő jellegű tulajdonsága. Erre alapozva, ám a két most tárgyalt transzcendens bolygó szubjektív befolyásoltságú helyzetének folytán állandóan gyanakszik és keresi az általa hibáknak, fogyatékosságoknak tartott elemeket a másik embernél, hovatovább sokszor ott is talál, ahol nincs probléma. A neptuni homály az oroszláni praktikummal és határozottsággal keveredik ebben, s a Rák-Plútó eleve gyanakvó természete.
Kállai Ferenc
1925.10.04.

Talán az Oroszlán felszálló Holdcsomó az, amelyen a legnehezebb fogást találni, legalábbis Schulman interpretációja szerint, mert ez az egyetlen olyan karmikus csoport, amelyre nem csupa kritikus megjegyzést tesz, hanem kifejezetten pozitívokat is – na nem olyan sokat, de mégis. A most áttekintett, régebbi és a XX. században vizsgált generációknál mindig érződik ez a hatás. Az ilyen emberek legalább akkora határozottsággal és meggyőző erővel képesek álláspontjuknak hangot adni, mint a Rák felszálló Holdcsomósok. Nagy különbség, hogy míg az egyik kategória mindenáron másokat is be akar vonni saját tevékenységi körébe (ez a Rák felszállóra jellemző), addig a másik (az Oroszlán felszálló) csupán saját állásait védelmezi. 


1942.11.15.-1944.06.03.  (Oroszlán)

Vangelis
1943.03.29.

Ezekben a háborús években az Oroszlán felszálló Holdcsomónak a szerepe különleges volt, amennyiben a problémamegoldó képesség, a nehéz helyzetekben tanúsított találékonyság életmentő szerepet játszott, akár a frontokon, akár a hátország(ok)ban. Emlékeztetőül: egy-egy konstelláció – beleértve többek között a horoszkópelemek jegyhelyzetét is – akkor is érvényesül, amikor aktuálisan fennáll és azoknál az embereknél, akik alatta születnek. Vagyis mindenkinél érvényesül egy kissé a Holdcsomó jelentéstartalma, annak problematikája jobban „benne van a levegőben”.

Sándor György
1943.04.04.

A Szaturnusz és Uránusz egyaránt az Ikrekben járt, az éra egy részében együtt is álltak. Mindkettő erőben van ebben a kommunikatív jegyben, s kiválóan tudták támogatni a múltban megszerzett tudás felszínre kerülését, hiszen az Ikreknek pont az az egyik legfőbb funkciója, hogy az információt felszedje és továbbítsa.

Demján Sándor
1943.04.26.

Végül a Plútó mindvégig az Oroszlánban járt, igen erős, enyhén dühödt ösztönzést nyújtva a felszálló Holdcsomó szerinti karma teljesítéséhez, függetlenül a Nap-jegytől (a felszálló urától).     Hasonlóan támogatja ugyanazt a Mérleg Neptun is, kiegészítve azzal, hogy minél szélesebb körre kiterjesztve kívánja a tudást (információt) terjeszteni. Egy rövid időre, 1943.04.17-1943.08.02. között még visszahátrált a bolygó a Szűzbe. Ez a három év fél hónap annyi különbséget jelent, hogy míg a Mérleg-Neptun idejére az elvontabb, a Szűz-Neptunéra a praktikusabb problémamegoldás érvényes. Minél csekélyebb az időtartam, amikor másik jegybe kerül egy-egy kiemelt bolygó bizonyos Holdcsomó periódus alatt, annál idegenebbnek érzik magukat azok, akik az alatt születnek. Amikor beágyazódik az időszak közepébe – mint itt is – megfogalmazható az elszigeteltség érzése is.

Huszti Péter
1944.05.04.

Az ebben a szakaszban született felnőtt nemzedéknél jelentkezik a legkevésbé vagy legkevésbé látványosan a karmikus csoportnál jellemző „magányos farkas szindróma”, az elkülönülésre irányuló buzgó igyekezet. Az Ikrek Szaturnusz-Uránusz és a Mérleg-Neptun egyaránt támogathatja ebben a generációt, hisz mindegyik jelölő társas lényre utal, ha örül ennek az érintett, ha nem. S visszautalva megint a háborús időszakra: az ilyen helyzetekben a szolidaritás, az egymásra utaltság egészen más értelmet nyer, mint békeidőben.1961.06.26.-1963.01.13.  (Oroszlán)
Barack Obama
1961.08.04.

Ez is egy nagyon érdekes időszak, méghozzá több szempontból is. Amint a megelőző (Rák felszálló) Holdcsomónál írtam, a XX. században kétszer is előfordult, hogy a hét ősbolygó egy jegyben állt egy rövid ideig. (2,5 napnál tovább sohasem tarthat az ilyen konstelláció, mivel a Hold ennyi idő alatt kifut a jegyből.) Ebből az első 1962. február 4-5-re esett és a Vízöntőben, vagyis a leszálló Holdcsomó jegyében történt. A jelenség értelmezése megint csak nem fér bele jelenlegi kereteinkbe, mindenesetre az űrhajózás korában (amely valamivel előbbről, 1957. október 4-től datálódik), a modern technika legszélesebb körű gyakorlati alkalmazása kezdetén figyelemre méltó és beszédes. A Vízöntőhöz tartozik ugyanis a modern technika, az Oroszlán felszálló Holdcsomó a gyakorlati alkalmazás. S ezúttal nem a bolygók sorrendjét véve alapul: az Uránusz a periódus jelentős részében, 11 hónapig az Oroszlánban tartózkodott. Rangvesztett állapotban, viszont kölcsönös hatásban még inkább kiemeli az imént mondottakat és rendkívül intenzív, robbanásszerű fejlődést sugall ebből a szempontból is. De kitekinthetnénk a pedagógia – mint oroszláni tevékenység – vagy a szórakoztatás, szórakoztatóipar, sport, technikai sport területére is. A jegyváltás folytán 1961.11.01.-1962.01.10. között és 1962.08.09-től végig a Szűzben közlekedett. A különbség főleg az érdeklődési terület és a kifelé mutatott magatartás néhány eleme között mutatkozik. A Szűz-Uránusszal valamivel kevésbé a modern technika, mint inkább a Szűzhöz tartozó területek (kémia, egészségügy, általában a tudományok, szolgálat stb.) kerülnek a szülöttek érdeklődésének homlokterébe és visszafogottabbak, bizonytalanabbak.

Kesjár Csaba
1962.02.09.
Maksa Zoltán
1962.02.16.

A Szaturnusz a Bakban, majd 1962.01.03-tól a Vízöntőben haladt, mindkét jegyben uralmi helyzetben. Ez is egy igen különleges állapot – összevetve az Uránusz helyzetével is. Mindkét jegyben rendkívül kemény, határozott a Szaturnusz. A Bakban még könyörtelen is (önmagához is és másokhoz), rigorózus, s még teljesítmény-centrikusabb, mint a Vízöntőben. Nem elhanyagolható szempont, hogy a Vízöntőben viszont ugyanazon jegyben van, mint a leszálló Holdcsomó, amivel felerősödik a múltból hozott tartalmak felszínre kerülése. Az informatika fejlesztésének élcsapatába számos ilyen ember tartozott- tartozik többek között. A szaturnuszi befolyással – különösen akkor, ha megvan a kölcsönös hatás is – a magány, elkülönülés ennél a nemzedéknél erősen jellemző.

Fodor Gábor
1962.09.27.

     

A Neptun a Skorpióban, a Plútó pedig a Szűzben volt mindvégig, s ebben a Holdcsomó érában kezdődött a már sokszor emlegetett (1961-69 közt érvényesülő) Szűz Uránusz-Plútó együttállás (lásd Fogalomtár, Nemzedékek címszó).


1980.02.05.-1981.08.25. (Oroszlán)

Újvári Zoltán (Zola)
1980.04.08.

Az Uránusz is érdekes helyzetben volt, jóllehet egyik jegyben sincs kozmikus minősítése. A Skorpióban kezdett, majd 1981.02.17-én belépett a Nyilasba, ahol csak másfél hónapig tartózkodott, mert 1981.03.29-én visszatért még a Skorpióba, s ott is maradt a jelenleg tárgyalt Oroszlán felszálló Holdcsomó végéig. A Skorpió-Uránusz igen ellentmondásos, mert a jegy jellege miatt szinte egyáltalán vagy rendkívül nehezen tudja megnyilvánítani eredendő, robbanékony, bizonyos aspektusokból könnyed természetét. Objektivitása a Skorpió szubjektivitásával keveredve ugyancsak kevéssé tud érvényesülni és az érzelmektől való távolságtartása, következésképp a függetlenségi igénye sem. Ettől függetlenül – mint minden bolygó a Skorpióban – igen erős, csak a jelzett (és itt nem jelzett) módosulásokkal. Természetesen rányomja a bélyegét a Holdcsomó tartalmához való hozzáállásra is. Itt tud a legkevésbé félrehúzódni a többi embertől a periódus szülötte (kivéve azt a röpke másfél hónapot, ahol a Nyilasban volt az Uránusz, de ott sem annyira markáns az elkülönülési vágy), bár elég sajátos módon jut érvényre a társadalomba illeszkedés és a baráti viszonyok fenntartása – a kifejezett hiánnyal szemben. („nagyon sajnálja magát amiatt, hogy nincsenek barátai”). A Skorpió érzelmi ragaszkodása az a sajátosság, amely minden más Holdcsomó generációtól megkülönbözteti a most tárgyaltat.     

Martina Hingis
1980.09.30.

A Szaturnusz a Szűzben járt az időszak elején kb. 7 hónapig. 1980.09.21-én átváltott a Mérlegbe. Az előbbi jegyben erőben, az utóbbiban emelt helyzetben van, mindkettőben erős, jóllehet kevésbé rigorózus, mint mondjuk Bak uralmi jegyében. Egy kicsit lehet úgy is tekinteni, mintha visszhangot verne a megelőző periódushoz képest, különösen a különbségek oldaláról. A Szűz-Szaturnusz a szolgálat és a jegyhez tartozó egyéb területek szempontjából kiemelt, a Mérleg-Szaturnusz pedig az önismeret és teljesítmény-centrikusságéból.

Jessica Alba
1981.04.28.
Feke Pál
1981.06.06.


A Neptun a Nyilasban, emelt helyzetben volt ugyanebben az időszakban, a természetszeretet, az ideológiák iránti fogékonyság és a valamilyen területen megmutatkozó szerencse elemeit hordozva. A Mérleg-Plútó esésben a kompenzálás igényét mutatja ugyanazon emberi kapcsolatokkal összefüggésben, amelyek már a Skorpió-Uránusznál is hangsúlyosak voltak. Mivel a Skorpió uráról van szó, bonyolult, valamelyest ellentmondásos, de mégis egymást erősítő összhatással lehet számolni.


Külön bekezdéseket kell szentelnem ismét Harry Potter ügyben e Holdcsomóhoz is, mivel magának a főhősnek (1980.07.31-i elvi születési ideje miatt) is ilyen karmajelölő eleme van, s több más szereplőnek, akik egy korcsoportba tartoznak vele. Például Ron és Malfoy is ez a kategória. (Hermione nem, ő az 1979. szeptemberi születésével Szűz Holdcsomós – amint elég jól ki is ütközik eltérő mivolta a regényfolyamban.) Megjegyzem, hogy a filmekben a Harryt alakító Daniel Radcliffe történetesen fordított, Vízöntő felszálló- Oroszlán leszálló Holdcsomós. A kommentártól megtartóztatom magam.
Harry Potter jelleme, jellemfejlődése, s nem utolsó sorban az emberiség javára szolgáló küldetése nemcsak számos ponton találkozik az Oroszlán felszálló Holdcsomó tartalmával, hanem szinte minden egyes mondatával fedésbe hozható (ahogy néhány részletesen bemutatott, valóságos embereket tartalmazó példánál is mondtam ilyeneket). S ez annak ellenére érvényes, hogy fiktív személyről van szó. Rowling (Ikrek felszálló Holdcsomójával) nem egyszer megfogalmazza igen frappánsan az Oroszlán-karma lényegét. A 7. kötetben egyenesen Harry szájába adja: „Dumbledore sokszor hagyta, hogy magamtól jöjjek rá dolgokra. Hagyta, hadd próbálgassam az erőmet, hadd kockáztassak.” – A Holdcsomó szövege: „Karmája, hogy saját belső erejéből tanuljon meg fejlődni…”. Az író nagyon szépen követi végig ezt a fejlődést. Egyetlen elem hiányzik (egyébként az egész műből), amivel igazán tökéletes lenne az analógia: a reinkarnáció, az előző életek feltételezése. Viszont magam is el szoktam mondani (horoszkópelemzéskor, előadásokban), hogy egyetlen életen belül is értelmezhető az, amiről a Holdcsomó irodalom beszél. Ugyanúgy, ahogy a magzati életben végigmegyünk az evolúciós fejlődési fokozatokon, egyetlen életben is hatalmas fejlődési folyamatot lehet megélni: a leszálló Holdcsomó maradványaitól, sőt: primer módon történő megélésétől a felszálló Holdcsomó feladatáig.


1998.09.17.-2000.04.05. (Oroszlán)
A Szaturnusz a Bikában, erőben és termékeny jegyben (vesd össze: kreativitás) kezdett, majd 1998.10.25.-én visszatért kb. 4 hónapra a Kosba, majd 1999.03.01-től ismét a Bikába váltott, s ott is maradt a Holdcsomó végéig.
Az Uránusz a Vízöntőben tisztán hozza úgy a jegynek, mint magának a bolygónak valamint a leszálló Holdcsomónak az eredendő tulajdonságait, hiszen uralmi helyzetben van itt. Az ötletesség, függetlenség, meglepő fordulatok és társadalmi problémák iránti érzékenység a röviden kiemelhető főbb jellemzők, amelyek – mint az előző életbeli hozadék – erősen meghatározók a szülötteknél, különösen a Kos-Szaturnusz mellett (abban a négy hónapban).
A Neptun előbb a Bakban, majd kissé több mint két hónap után 1998.11.28-tól a Vízöntőben közlekedett, erősítve az előzményekből származó jelleget. A Plútó a Nyilasban igen jól harmonizál az Uránusszal és a Neptunnal és messzemenően támogatja úgy a hozott tehetségek megélését, mint a jelen karmát, hiszen tüzes jegyben lévén, igen jó viszonyban van a másik tüzessel, az Oroszlánnal.    

Lewis Carroll
1832.01.27.

Analógiásan meg lehet említeni Lewis Carrollt, az Alice könyvek (Alice Csodaországban és Alice írónak, költőnek számított, matematikus volt, 30 évig Oxfordban tanított matematikát, valamint az anglikán pap és fényképészi funkció is tevékenységi körébe tartozott. Eredeti neve egyébként Charles Lutwidge Dodgson, a Lewis Carrollt írói álnévként használta.
Tükörországban) szerzőjét, aki nagyon érdekes pályát futott be. Amellett, hogy Szaturnusza a Szűzben, föld jegyben (mint a Bika) állt. Uránusza Vízöntő, 2 foknyira a leszálló Holdcsomótól. A felszálló ura, a Nap kölcsönös hatásban ugyancsak a Vízöntőben volt. Neptun a Bakban, Plútó pedig – a Nyilashoz hasonlóan tüzes jegyben, a Kosban, méghozzá emelt helyzetben.   

 
  6. A Holdcsomó generációk jellemzői
Szűz felszálló- Halak leszálló Holdcsomó

                                     Mottó: Új értékrend – illúziók nélkül

1904.02.04.-1905.08.24.
1922.09.16.-1924.04.04.
1941.04.27.-1942.11.15.
1959.12.07.-1961.06.26.
1978.07.19.-1980.02.05.
1997.02.27.-1998.09.17.
2015.10.11.-2017.04.28.

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a II/1. Bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és Szűz felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve. Ezen kívül még természetesen a megelőző Holdcsomókról szóló részeket is, hisz a különbségekből legalább annyit tanulhatunk, mint a hasonlóságokból.
Akár a megelőző Holdcsomónál, ennél is a múltbeli hozadék jelölőjének (a leszálló Holdcsomónak tudniillik) két uralkodója van: a Neptun és a Jupiter. A Neptun 13,8 évig tartózkodik egy-egy jegyben, elvileg tehát egy másfél évre terjedő Holdcsomó periódus alatt ugyanazon jegyben tartózkodik – ha nem ott vált éppen. A Jupiter körülbelül egy év alatt jár be egy jegyet elég szélsőségesen változó haladási sebességgel, s ezért nem ritka, hogy nem is két, hanem három jegyben is előfordul a leszálló Holdcsomó uraként. A felszállónak a Szűzben a Merkur az uralkodója, a Hold után következő leggyorsabb bolygó, amelynek pozícióját legfeljebb az egyéni horoszkópokban lehet és érdemes vizsgálni.
Mint mindegyik karmikus halmaznál, itt is régebbi példákkal kezdjük az áttekintést. Olykor nehéz a választás, hogy ki is legyen az a néhány neves személy, akivel demonstrálni lehet az aktuális Holdcsomó jellegzetességeit. Ennél a kategóriánál igen sok kiemelkedő teljesítményt nyújtó embert lehet találni a múltban is; ötöt fogok bemutatni közülük, s fájó szívvel le kellett mondanom jó néhányról (például Eötvös Lóránt, Pavlov, Gauguin és többen).
Istenes Szent János
1495.03.08.

Időrendben (amelytől majd utóbb eltérek) Istenes Szent János az első igen frappáns példa. Önmagában az a tény is elegendő lenne a Szűz jellegű karmikus feladathoz történő kapcsolódáshoz, hogy ő a keresztény világ beteginek védője, a kórházak patrónusa, hiszen: „Ezek a Holdcsomók segítség-források a gyógyászatban és az orvoslásban.” János tulajdonképpen az Irgalmas rend alapítója, melynek neve ugyancsak a legteljesebb mértékig szinkronban van a tárgyalt Holdcsomóval.

Élettörténete ugyancsak figyelemre méltó: 9 évesen megszökik otthonról és elindul, hogy Madridba megy papnak (Portugáliából), mivel egy náluk megszállt pap olyan érzékletesen mesélt a spanyolok vallásosságáról. 42 éves koráig gazdálkodótól katonáig sok minden volt, és időről időre megkísérelte gyermekkori célját megvalósítani, de mindig beleragadt valamilyen helyzetbe. „Feladata jelenlegi életében, hogy megtanuljon nemet mondani…”. Végül találkozik Avilai Boldog Jánossal, aki rászorítja a végleges állhatatosságra – „Karmája a belső tisztaságra és tökéletességre való törekvés, ugyanakkor a mások gyengeségeivel szemben tanúsított belátó türelem. Így juthat el legnagyobb feladatának megoldásához: az önfegyelmezéshez.” Hátralévő életében már kifejezetten betegápolással, annak megszervezésével foglalkozott, több kórházat alapított.

Halála is a másoknak végzett szolgálat miatt következett be, egy folyóba beleesett fiatalembert akart volna kimenteni, de nem sikerült. Meghűlt és a gondos ápolás ellenére, melyben egy tisztelője részesítette, pontosan az 55. születésnapján meghalt.
Leszálló Holdcsomójának uraiból Neptunja a Bakban, Jupitere a Mérlegben volt (egymással kvadrátban). A felszálló ura, a Merkur a Halakban – kölcsönös hatásban (lásd a Fogalomtárban). Ugyancsak a Halakban járt a Szaturnusz is, igen erősen stimulálva a múltból áthozott késztetéseket, az áldozat szerep önként megismételt megélését – ám a fejlődés jegyében egy más, transzformált formában. Az Uránusz uralmi helyzetben a Vízöntőben, s a Plútó ugyancsak uralmi helyzetben, a Skorpióban volt a képletében! (Amerika felfedezése körüli időkben járunk, ott volt egy rendkívül jellegzetes helyzete a transzcendens bolygóknak.) A figyelemre méltóan erős konstelláció – beleértve ezúttal a kölcsönös hatást is, jóllehet a Merkur rangvesztett egyébként a Halakban, a Szaturnusz meg nem nyer semmilyen minősítést, de mégiscsak a leszálló Holdcsomó jegyében van – tehát az erős konstelláció is predesztinálta Istenes Szent Jánost arra, hogy maradandót alkosson. „Ez az ember … beindít dolgokat. …. Képes lesz a sok életen át felhalmozott szellemi tartalékait konkrétan átültetni a valóságba.”
Maria Antoinette
1755.11.02.
Maria Antoinette az a tragikus sorsú királyné, akit a nagy francia forradalom idején, 38 éves korában lefejeztek. Életének is voltak olyan motívumai, amelyeket áldozatként élt meg – mint osztrák (Mária Terézia leánya volt), idegennek érezte magát Franciaországban, a párizsi udvar szokásait nem akarta elfogadni, a nép nem szerette, gyalázkodó röpiratokat terjesztettek vele kapcsolatban, perbe keveredett olyan ügyben, amelyben egészen biztos, hogy ártatlan volt (nyaklánc-per), s nagyon sok kellemetlen kimenetelű eseményben és jelenségben szerepet játszott az a naivitás, amely jellemezte, annak ellenére, hogy Skorpió Napjával máskülönben pont naiv nem lehetett volna. Szűz felszálló Holdcsomóval viszont annál inkább.

Leszálló Holdcsomója urai: Neptun az Oroszlánban, Jupiter a Mérlegben. Merkur a Nyilasban, rangvesztett állapotban és szinte minden kapcsolat nélkül a többi bolygóval. Szaturnusza a Bakban állt (8. házban és a VII. 8. 9. ura). Halak Uránusza a X. házban jelzi a protokoll elleni lázadást, s mivel közel van a leszálló Holdcsomóhoz, azt is, hogy sok múltbeli motiváció vezérelte. A Plútó a Nyilasban járt születésekor.

 

Egy másik Marie, madame Curie a következő. Fiatal korában négy jelentős trauma érte: szülei korai halála; támogatnia kellett testvérét (testvéreit); nem vették fel az egyetemre, részben lengyel volta miatt (akkor éppen az orosz birodalomhoz tartozott Lengyelország nagy része), részben pedig azért, mert nő. Első szerelme nem kötött vele házasságot szegénysége miatt. Ebből a legutóbbit heverte ki a legnehezebben (Skorpióként).

Első volt nőként ugyancsak Franciaországban abból a szempontból is, hogy doktori címet szerzett, s professzori állást kapott a Sorbonne-on. („Ez az ember földi pályafutását azzal kezdi, hogy beindít dolgokat. Az „itt és most”-ra irányuló beállítottsággal képes lesz a sok életen át felhalmozott szellemi tartalékait konkrétan átültetni a valóságba.”) 
Marie Curie
1867.11.07.

A tanulás – a tökéletesség felé haladás – iránti vágy sokkal nagyobb volt benne, semhogy kedvét szegte volna a hátráltatás. Párizsban járt egyetemre, s itt kezdődött tudós karrierje is. A radioaktivitással kapcsolatos kutatásai és eredményei nyomán az első nő volt, aki Nobel-díjat kapott, sőt: kettőt is. A fizikait harmadmagával, a kémiait egyedül. (Jellemző, hogy a férjével és munkatársukkal együttesen kapott Nobel-díjból újratapétázták párizsi lakásukat, modernizálták fürdőszobájukat, a maradékot pedig elosztották rászoruló diákoknak és ismerősöknek.)

Férje halála után (43-44 éves korában) még egyszer üldözötté vált: viszonyt folytatott egy nála valamivel fiatalabb, nős kollégájával, aki odahagyta családját. Az egyetemről – a riválisoktól – kiinduló hadjárat indult ellene, melynek bázisa a lakosság idegengyűlölő rétege volt, ahol az a dezinformáció terjedt, hogy ez a házasságromboló idegen esetleg még zsidó is… (1911-et írunk amúgy, s ugyanebben az évben kapta történetesen második Nobel-díját.)
Egészségi kérdésekhez két szinten kapcsolódik: kutatási területe révén, s azért is, mert első volt, aki sugárzás következtében szenvedett csontvelőrákban, tekintve, hogy minden elővigyázatosság nélkül dolgozott- dolgoztak a sugárzó anyagokkal mivel akkor még nem ismerték fel veszélyes hatásukat. Érdekességként említem meg, hogy ólommal bélelt dobozban őrzik hátramaradt írásait, sőt: szakácskönyvét is, s csak védőöltözetben lehet ezeket megtekinteni, illetve tudományos feljegyzéseit kutatni.
A Szűz felszálló Holdcsomó szövegében nem szerepel, ám logikus, hogy az ilyen embereket nagyon nehezen részegíti meg akár a hatalom, akár a hírnév. Önbizalmuk ugyanis oly mértékben hiányos, hogy – érjenek el bármilyen pozíciót vagy/és sikert – nem tekintik azt sem különleges teljesítménynek, sem eredménynek, hanem olyan áldozatnak, amelyet kötelesek meghozni azért, hogy létüket egyáltalán elfogadja a többi ember. Ezért is feltűnő lehetett függetlensége, megvesztegethetetlensége, szerénysége. Einstein állítólag azt mondta róla, hogy körülbelül ő volt az egyetlen, akit a hírnév nem rontott meg.
Ascendense egyébként Vízöntő volt. Neptunja a Kosban, Jupitere a Vízöntőben állt, mindkettő az úttörő- felfedező kategória. A Merkur a Nyilasban volt születésekor. Szaturnusz a Skorpióban, Uránusz a Rákban – a két születési uralkodó (lásd a Fogalomtárban) vizes jegyben az intuícióhoz kitűnő támogatást nyújtott a Skorpió-érdekeltsége mellé, viszont mutatják az eredettel kapcsolatos hátrányt és a traumák mély nyomait is. Végül: Plútója a Bikában állt. Itt rangvesztést szenved a bolygó, ám az ősi tudásnak bármilyen mélyről történő felhozására igen alkalmas.
Wolfgang Amadeus Mozart
1756.01.27.

Két zeneszerzőt említek még meg, immár mellőzve a részletes életrajzi elemeket. Némely analógia figyelemre méltó kettejük életében és munkásságában, jóllehet Mozart igen fiatalon, 35 évesen, Liszt pedig 75 évesen hunyt el. Mindkettő csodagyerekként kápráztatta el környezetét és a világot, s mindkettejük zsenialitása kibontakozott felnőttként is, nem múlt el a csodagyerek státusszal. Mozart leszálló Holdcsomója a Halak 12°52´-én állt, Uránusza: Halak 13°54´-en. Liszt leszálló Holdcsomója Halak 14°56´, Plútója pedig: Halak 16°06´. A két transzcendens bolygó szorosnak számító együttállásban a leszálló Holdcsomóval erőteljesen kihúzza az előző életekből származó tehetséget, s az azokban megszerzett rutint is. Általában is nagy kérdés a csodagyerekek tökéletes érettségben hozott képessége azon a területen, ahol elkápráztatják közönségüket. Kézenfekvő magyarázatként kínálkozik, hogy előző életekből származik, s az ilyen asztrológiai jelenség, mint amit imént részleteztem, messzemenően alátámasztja ezt a feltevést.

Mozart Neptunja Oroszlán, Jupitere Mérleg volt. Merkurja (mint születési uralkodó, mivel Szűz Ascendense volt, rajta a felszálló Holdcsomóval) a Vízöntőben. Szaturnusza ugyancsak a Vízöntőben volt, uralmi helyzetben. Uránusza Halak, Plútója pedig Nyilas.

Liszt Ferenc
1811.10.22.

Közös vonásként lehet említeni, hogy mindketten lezártak egy folyó, s megnyitottak egy új korszakot a zenében. Mindkettejüket erősen foglalkoztatta a transzcendentalitás. Mozart szabadkőműves volt, Liszt pedig idősebb korában belépett az egyházi rendbe. Mozart zenész barátai számára ontotta a különféle hangszerekre írt versenyeket. Liszt számos operarészlet zongoraátiratával népszerűsítette kollégái műveit. (Gondoljunk bele: korában semmiféle hangrögzítő eszköz nem létezett, kizárólag és csakis élő zenével tudott találkozni bárki. Zongorázni sokan tudtak, s az átiratokból ismerhettek meg zenekari illetve énekes darabokat is.) Lányának, Cosimának férjét, Wagnert nagy odaadással támogatta, alárendelte magát munkásságának.

Liszt emelt Neptunja Nyilas, s ugyancsak emelt Jupitere Rák. Merkurja: Mérleg. Szaturnusza Nyilas, Uránusza Skorpió, a Plútója pedig – mint már láttuk – a Halakban volt.  

SZŰZ HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX. SZÁZADBAN

1904.02.04.-1905.08.24.


A leszálló Holdcsomó uraiból a Neptun a Rákban tartózkodott az egész periódus alatt. Erőben van a bolygó ebben a jegyben, s ez kihozza azokat a tartalmakat, amelyek közösek a két összetevőben (a jegyben és a bolygóban tudniillik). Az érzelmi telítettség, az eredethez való erős kötődés (biztonsági igény), egyúttal az attól való elszakadás igénye egyidejűleg jellemző. A Rák-féle örökös elvágyódás egyáltalán nincs ellentmondásban a Neptun változékonyságával, ebben is tudják egymást erősíteni. A tárgyalt Holdcsomó szempontjából nyilván az eredettel összefüggő tényezők a legjelentősebbek, s az otthon- család- haza hármassághoz való kötődés, az ezektől elszakadásnak áldozatként történő megélése.

A Jupiter három jegyben fordult elő a másfél év alatt: indult a Halakból, de nem egészen egy hónap múlva már a Kosban járt, 1904.03.01-től. Igen gyorsan átrohanva a jegyen, 1904.08.08.-án rövid időre bekukkantott a Bikába, de a hónap végén, 08.31-én már vissza is hátrált a Kosba. Majd 1905.03.07.-én váltott ismét a Bikába és maradt ott a Szűz felszálló Holdcsomó hátralevő részére. A Halakban uralomban van, a Kosban pedig erőben, de – mondani sem kell – rendkívül eltérő módon mutatkozik meg a két jegyben. A Halak-Jupiter annyiban igen hasonlít a Halak leszálló Holdcsomóhoz, hogy a bizalommal van mit dolgoznia, bár ellenkező előjellel. A karmikus csoport tagjairól ismert, hogy mindent hajlamosak elhinni első pillantásra, a Halak-Jupiter viszont éppen, hogy kételkedik kissé – legalábbis abban, hogy valóban olyan szerencsés-e mint ahogyan az látszani akar. (A másik uralmi Jupiternek a Nyilasban nincsenek efféle kételyei.) A Kos-Jupiter igen dinamikus, a többi embertől is hasonló dinamizmust követelő jelölő, s mint ilyen, tulajdonképpen jól tudja támogatni az előzményektől elszakadásban ezt a karmikus kategóriát (a Szűz felszálló Holdcsomósokat). A Bika-Jupiternek ismét teljesen más a megnyilvánulási formája. Itt nincs semmilyen minősítése a bolygónak (peregrin – ´vándor´), s – a Kos-Jupiterrel ellentétben igen lassú, nehezen emésztő viszont termékeny, tehetséggel megáldott alkatot sejtet.

A Szaturnusz hosszabb ideig a Vízöntőben, uralmi helyzetben nagyon érdekes kombináció a Rák-Neptunnal összevetve. Ez a Szaturnusz racionális és objektív igyekszik lenni, míg a Neptun számára ezek a fogalmak egyszerűen ismeretlenek. 1905.04.13-án a sorsbolygónk átlépett a Halakba, ahol majdnem végig, 1905.08.16-ig tartózkodott, majd még kissé (a Szűz felszálló Holdcsomóhoz képest 8 napra) visszahátrált a Vízöntőbe.

Az Uránusz helyzete is izgalmas a Holdcsomó szempontjából. Előbb a Nyilasban tartózkodott 1904.12.20-ig. Itt a maga idealizmusával tulajdonképpen és elvileg erősítené a naivitást, gyakorlatilag azonban mégsem, mert sokkal általánosabb szemléletmódot sugall, mint úgy maga a Holdcsomó leszálló része, mind pedig a Rák-Neptun. A Bakba átváltva pedig (1904.12.20-án – mint már jeleztem) ugyanazt a józanságot mutatja, mint társuralkodója, a Szaturnusz.
A Plútó ugyancsak a racionalitás felé orientálódna, az Ikrekben köze nincs semmiféle érzelmi vonatkozáshoz, sőt: a dimenzionált kommunikációs kényszer miatt a levegő jelleg jobban rányomja a bélyegét erre az alapvetően erősen érzelmi bolygóra, mint más jegyekben.
Jean Gabin
1904.05.17.

Kos-Jupitere és Nyilas Uránusza volt Jean Gabinnek a Rák-Neptun, Vízöntő-Szaturnusz és Ikrek-Plútó mellé. Felszálló Holdcsomójának ura a Merkur a Bikában volt. A legdinamikusabb- és kalandosabb élete volt a mostani példáink közül. Fiatal korában mindenféle fizikai munkát végzett egy darabig, majd végül kikötött a színészetnél, amelyre apja kezdettől fogva kapacitálta. Részt vett a második világháborúban, katonai kitüntetéseket kapott.
Munkássága a francia filmművészetben – a némafilmtől a színes technikáig – meghatározó. Az egyik legközismertebb szerepe a Nyomorultak Jean Valjeanja a Szűz felszálló Holdcsomónak nagyon sok elemét megjeleníti. (A regény írója, Hugo egyébként Halak felszálló Holdcsomós volt.) E karmának az a része, hogy „sokakról az előző életekben lemondtak, másokat meggyötörtek, s erről homályos emlékeik vannak” szinte mindig visszaköszön valamilyen formában. Jean Gabinnak volt egy farmja, ahol a környék parasztjai ellenségesen viselkedtek vele szemben, tüntetést szerveztek ellene, blokkolták farmját.

Tamkó Sirató
Károly
1905.01.26.

Ugyancsak Kos Jupiterű volt Tamkó Sirató Károly, de az ő Uránusza a Bakban állt. Nagyon is játékos gyermekversei által vált közismertté, pedig munkásságában fajsúlyosabb tételek is szerepeltek.

A mi szempontunkból ez is érdekes, de még érdekesebb, hogy párizsi tartózkodása alatt halálos kimenetellel fenyegető vírusos légzőszervi betegség hatalmasodott el rajta 1936-ra, melyből – hazatérése után – a jóga segítségével támadt új életre még további több mint 40 évre (1980-ban halt meg). Kéziratban maradt könyvet is írt „Ne légy többé beteg” címmel. Az 50-es években természetesen nem nézték jó szemmel a jógát (sem), s utána is sokan csodabogárnak tartották, holott 1968-ban már jelent meg kiadvány a jóga népszerűsítésére. Ebben szakértők között szerepelt Tamkó Károly, s utóbb jógaiskolát nyitott, amely fő bevételi forrását képezte. – „A felszálló Holdcsomó a Szűzben a megmentő szerepét játssza, mert az embert a számára legmegfelelőbb, tudatos táplálkozás és egészséges életkörülmények felé irányítja. Ezek a Holdcsomók segítség-források a gyógyászatban és az orvoslásban.”
Merkurja a Bak 11 fokának valamely percén állt (nem ismerem a születési óráját, csak a napot), a felszálló Holdcsomója pedig a Szűz 11 fok 6 percén (+,- 1 perc). Vagyis igen erős, harmonikus, tehát támogató kapcsolódással segítette jelen karmájának jelölőjét saját ura.
József Attila
1905.04.11.

József Attiláról teljesen különálló tanulmányt kellene írni Holdcsomója szempontjából is. A leszálló Holdcsomó uraként szereplő Rák-Neptunnak és Bika-Jupiternek gyönyörű kifejeződése a Dunánál több részlete: „Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. … a sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan s a meghódoltak kínja meggyötör. …. török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely e multnak már adósa szelíd jövővel – mai magyarok!” Lásd e periódus elején a Neptun, Jupiter jegyhelyzetéről mondottakat. Ráadásul a leszálló Holdcsomója abban a IV. házban volt, amely az eredet, család, haza elemeket tartalmazza.

Ami a Szűz felszálló Holdcsomó megélését illeti: élete és művei szinte semmi másról nem szólnak, mint arról, amiről az a szöveg. A többi példánál is többször felemlegetett áldozat-szerepre a sok kiragadható idézet közül kettő: „….eltanácsolt az egyetem / fura-ura” (Születésnapomra) és: „…engemet / sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek, / mint apró gyermeket, / ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.” (Levegőt) Édesanyja halála után 16 évvel írta meg a Kései siratót, amely már a címében is demonstrálja azt a részt, hogy „Képes mély sérelmeket éveken keresztül mélyen magába rejtve hordozni.” Nem mintha nem lett volna anya-verse jó néhány, azonban egyikből sem szakadt fel az a rettenetes indulat, ami ebből.

Pilinszky írta róla a következőket: „Mozarti tehetség volt: a legbonyolultabb és a legegyszerűbb, a legmélyebb és a legtörékenyebb, a legsúlyosabb és a legáttetszőbb. Ady titáni erőfeszítése után ezért vették őt észre oly kevesen. A legkülönbeket az emberek mindig rossz irányból várják. Neki nem voltak fejedelmi pózai, mint Adynak; nem ismerte a romantikus díszeket; legmerészebb kísérleteit is a tökélyig megoldotta.” Bizonyára emlékszünk még, hogy a régebbi korok Szűz Holdcsomós példáiban szerepel Mozart, akire – József Attilával egyetemben – nagyon találó (az egyébként Mérleg felszálló Holdcsomós) Pilinszky jellemzése. A ha már benne hagytam az idézetben az Adyról szóló részt, akkor azt is meg kell jegyeznem, hogy neki a fejedelmi pózait is megindokoló Vízöntő felszálló- Oroszlán leszálló Holdcsomója volt.
Visszatérve József Attilára: Szaturnusza a Vízöntőben, uralmi, Uránusza a Bakban, emelt helyzetben. A Szűz ura, a Merkur a Bika 7°14´-éről a Szűz 7°8´-én álló felszálló Holdcsomóra igen pontos támogató fényszöget (trigont) vet, jó kapcsolatban van vele, segíti kibontakozását – legalábbis munkásságában. Itt nem lehet elmondani, hogy az egészséges életmódra rátalált volna a költő, jóllehet kereste problémáinak okait. Viszont költői munkásságában annál inkább hasznosította azt a tehetséget, amelyet múltjából hozott. A Jupiter – mint említettem – ugyancsak a Bikában volt születésekor, méghozzá 7°45´-en, együtt a Merkurral, s hasonlóan előnyös kapcsolódásban a felszálló Holdcsomóval. Múlt és jelen egybekapcsolódását reprezentálja a konstellációnak ez a része és ismét egy idézet A Dunánál verséből: „A világ vagyok, minden ami volt, van…”
Keleti Márton
1905.04.26.

Utolsó példánk ebből a generációból Keleti Márton filmrendező. Nála az Uránusz a Bakban, Jupiter a Bikában volt és arra a néhány hónapra esik születési ideje (József Attilához képest 15 nappal később), amikor a Szaturnusz a Halakban járt. Merkurja neki is a Bikában állt. Különös, hogy feltűnően sok filmvígjátékot rendezett. Munkásságát nem részletezem, csak néhány filmcímet ragadok ki, amelyek megtestesítik valamilyen módon a Szűz Holdcsomót: A selejt bosszúja (vesd össze a tökéletességre törekvéssel), Butaságom története (naivitás), Szerelmi álmok – Liszt Ferencről forgatott film, s Liszt is Szűz Holdcsomós volt. A Hattyúdalon kívül a legközismertebb munkája A tizedes meg a többiek pedig nem más, mint a főhős állandó küzdelme azért, hogy önnön boldogulását biztosítsa, miközben folyamatosan tanul „nemet mondani”, de a film legvégén mégiscsak rohan a társai után, hogy osztozzék illuzórikus terveikben a kőkemény realitások (és önzés) helyett.

 

1922.09.16.-1924.04.04. (Szűz)

A leszálló Holdcsomó ura, Neptun az Oroszlánban járt mindvégig. A Jupiter itt is három jegyben fordult meg: Mérleggel kezdett, 1922.10.26-től a Skorpióban és 1923.11.24-től a Nyilasban folytatta útját. Az Oroszlán Neptun önmagában véve is elég különös, s a Holdcsomó uraként még inkább. Határozatlan és elvont bolygó határozott és praktikus jegyben csak különös lehet. Az Oroszlán-Neptunos Szűz felszálló Holdcsomósoknál a transzcendentalitás kissé háttérbe szorul, kiváltképp ha Mérleg Jupiter is társul mellé. A Skorpió és Nyilas Jupiterrel jobban rá tud találni az érintett erre az útra, de akkor is sokkal inkább a gyakorlati élet felé fordul.
A Szaturnusz a Mérlegben, emelt helyzetben volt 1923.12.20-ig, ekkor átlépett a Skorpióba. A Mérleg-Szaturnusz kiváló önismerete sokat segít az önbizalomhiányos szülötteknek, de attól is megóvja őket, hogy átessenek a ló túlsó oldalára. Az Uránusz a Halakban és a Plútó a Rákban ennél a nemzedéknél nagyobb támogató erőt jelent a leszálló Holdcsomó számára, mint a Neptun, legalább víz jegyekben vannak. A Rák Plútóval is jellemzőek a család- eredet- haza témakörben tanúsított intenzív érzelmek.
Christian Barnard
1922.11.08.

Christian Barnard volt az első orvos a világon, aki sikeres szívátültetést hajtott végre 1967 decemberében. A Mérleg végén (29°) haladó Merkurja együtt állt a Skorpió eleji Jupiterrel (2°45´körül). Az, hogy a felszálló és a leszálló Holdcsomópont urai együttállnak, mutatja itt is a múlt és a jelen szoros összefonódását, mivel azonban szomszédos jegyben vannak, ezért korántsem tisztán érvényesül. Bizonyára ennek (is) tudható be, hogy ő nem tartozott a kifejezetten szerény Szűz felszálló Holdcsomósok közé, szívesen fogadta azt a népszerűséget, amelyet hosszú ideig fenntartott – legalábbis a média.

Joseph Heller
1923.05.01.

Joseph Heller ironikus stílusa részben Ikrek-Merkurjának, s nem kis részben Oroszlán-Neptunjának köszönhető. (Ráadásul a Neptun hátrányos – kvadrát – fényszögben is állt társurával, a Jupiterrel.) A 22-es csapdája közismert és közkedvelt regényéből kiviláglik, hogy olyan kiemelt kérdéskör számára az otthon- család- haza, mint szinte kivétel nélkül minden Rák-Plútósnak, azonban sajátos és imént említett ironikus felhangokkal szólal meg regényében a hozzájuk való viszonyulása.

Melis György
1923.07.02.

Melis György ahhoz képest, hogy ötéves koráig csak szlovákul beszélt és nem tudott magyarul, egyetlen énekesként 1974-ben megkapta azt a Kazinczy-díjat, amelyet évente a legszebben beszélő embereknek (színészek, közszereplők, tanárok stb.) adnak át. A tökéletességre törekvés ének- és beszédtechnikáját egyaránt jellemezte. Nála is meg kell említeni Mozartot, amennyiben a Don Givanni címszerepében aratta legnagyobb külföldi sikereit, de általában is szívesen énekelt Mozart-darabokban.

Felszálló Holdcsomójának ura az Ikrekben volt, uralmi helyzetben, s ugyan diszharmonikusan (kvadráttal) kapcsolódott a Holdcsomókhoz – és a leszállóval együtt álló Uránuszhoz – ez legalább olyan hajtóerőt jelenthet adott esetben, mint előző néhány példánkban a harmonikus. (Elsősorban alkati kérdés mindig, hogy egy-egy ilyen motívumra hogyan reagál az illető szülött: kihívásként értelmezi-e, vagy leküzdhetetlen akadályként.)
Fejes Endre
1923.09.15.

Fejes Endre íróként műveiben jeleníti meg azt a kisembert, aki „tökéletlenségéből fakadó önszánakozásban evickél” de valamilyen módon mégis ki szeretne belőle szakadni. A Jó estét nyár, jó estét szerelem főhőse sajátos utat választ ehhez: diplomatának adja ki magát, havi két napi illúzió és figyelem kedvéért. A múltbeli karmába beragadásnak jellegzetes példája is lehet, holott a szerzőnek bizonyára semmilyen ismerete nem volt annakidején a Szűz felszálló Holdcsomóról. Fejes Endre egyik esszékötetének Aranytól kölcsönzött címével: „Gondolta a fene”, hogy bizonyos asztrológiai szempontú típust jellemez.


Utolsó példánk ebből a generációból dr. Oláh Andor, akinek alább az 1993-ban írt önéletrajzából idézett szemelvényeihez annyit teszek hozzá, hogy fiatal orvos korában saját súlyos betegségei vezették el a jógához, természetgyógyászathoz.
dr. Oláh Andor
1923.09.26.

„…1983-tól minden időmet, energiámat a természetgyógyászatnak szentelem. … 1953-ban Lükő Gábor, az akkor Gyulára száműzött kitűnő folklór-kutató biztatására kezdtem gyűjteni a magyar népi orvoslás adatait a kórházban fekvő falusi betegektől és hétvégeken, ünnepeken a Békés megyei tanyákat és falvakat járva. Szakirodalmi tanulmányokat is folytattam, az összegyűjtött anyagot azután rendszerezve, feldolgozva cikkek, tanulmányok, könyvek formájában publikáltam. A magyar népi orvoslás természetes gyógymódrendszernek felel meg, ezért ébredt fel érdeklődésem a természetes gyógymódok iránt. Másrészt tapasztaltam azt, hogy nem érhető el kellő eredmény a hivatalos (technokratikus) gyógyszer- és műtétközpontú orvostudomány segítségével, sőt a káros mellékhatások, műhibák miatt a halálesetek, betegségsúlyosbodások sem ritkák. Tehát jobb gyógyító módszert kerestem. …..

Az elmúlt rendszer annak idején házkutatással és zaklatással “jutalmazta” tevékenységem, mely a “kuruzslásnak” és “babonának” bélyegzett népi magyar orvoslás elismertetésére irányult. ….. Az elsők között kezdtem Magyarországon Életreform Klubot és természetgyógyászati egyesületet szervezni. … Hiszek abban, de konkrét jeleit, bizonyságait is tapasztalom, hogy a természetgyógyászat nemcsak a múlt, hanem a jövő orvostudománya is. …”     1957-től kezdve több száz népi orvoslásról, természetgyógyászatról, pszichoterápiáról szóló cikkem jelent meg, ….. inkább külföldi lapokban, elsősorban a nyugatnémet Curaré-ban, 1986-tól azután, miután a könyvkiadás egyre szabadabbá vált,, 22 könyvem jelent meg a népi orvoslás és a természetgyógyászat tárgykörében.
Az öt példából négynek – akik egymáshoz közel, 1923. május 1-től szeptember 26-ig születtek – a Halak-Uránusz együtt áll a leszálló Holdcsomóval, vagyis valamennyinél a különleges képességek és az elhivatottság az előző inkarnációk egyenes folytatásaként élnek a jelenben.
1941.04.27.-1942.11.15. (Szűz)
Ráday Mihály
1942.06.11.
Bujtor István
1942.05.05.

A háborús évek közül a történelem, hadtörténet szempontjából is fontos periódussal esik egybe ez a Holdcsomó-szakasz, s karmikus szempontból is azon kiemelt néhány időszak egyik tagja, amikor csaknem mindvégig fennállt a kölcsönös hatás (lásd a Fogalomtárban). A Neptun ugyanis – mint a leszálló Holdcsomó jegyének, a Halaknak főbbik ura – a Szűzben, a felszálló Holdcsomó jegyében állt kezdettől fogva, egészen 1942.10.03-ig. Mindössze egy hónap és másfél hét volt az a kurta idő, amikor átváltott a Mérlegbe. (Az ilyen szakaszok alatt született emberek mindig jelentősen eltérnek a többitől, és két világ határán érzik magukat.) Ez a háború minden addiginál több áldozatot követelt, nemcsak amiatt, mert minden technikai fejlődés magával hozza a „hatékonyság” növekedését, hanem főként amiatt, mert szisztematikus, célirányos emberirtás folyt. Az olyan Holdcsomó, amelynek karmikus előzményei között vezető helyen áll az áldozat szerep, ezzel az egybeeséssel egyenesen kínálja azt a feltételezést, hogy mit is jelenthet a kölcsönös hatás egy ilyen szituációban. Például: katonatársként ismeri egymást két ember, akik közül az egyik elesik, majd leszületik igen rövid idő múlva a volt bajtárs gyermekeként. Ha csupán a háború folyamán, vagy akár azt megelőzően, de a szervezett pusztítás következtében halt meg valaki, s utána a nagy világégés idején született újjá hasonló borzalomra, az is elég traumatikus. Egy újabb variáció: az I. világháború során, ahol először használtak vegyi fegyvereket (Szűzhöz is, Neptunhoz is tartozik a kémia) halt meg az illető, s abban a korban inkarnálódott ismét, amikor ugyancsak nagy szerepet kapott a vegyszer (méghozzá mindkét esetben gáz, ami szintén neptuni anyag). Bizonyára emiatt jellemző, hogy ez a nemzedék különösen hajlamos átélni azt a bizonyos áldozat-szerepet, jobban mint a XX. század többi hasonló csoportja. A Szűz-Neptun rangvesztett állapota ugyancsak hozzájárul ehhez, hiszen jóval nehezebb egy reális önismeret felé haladni, mint erősebb Neptunok mellett. Az érzékenységet praktikusan indokolják persze a történelmi körülmények, a közösségi és egyéni tragédiák, nehéz sors-alakulások – ahogy bármilyen konstellációhoz megvan a megfelelő színpad és szereplőgárda. A dráma és a tragédia között azonban mégiscsak van minőségi különbség (hogy maradjak a színházi hasonlatnál)

Medgyesy Péter
1942.10.19.

A Jupiter a Bikából indult, majd éppen egy hónap múlva, 1941.05.27-én átváltott az Ikrekbe, s 1942.06.10-től a Rákban folytatta útját. A Bika pozícióról hamarosan, a Szaturnusznál külön szót ejtek, a Jupiter ilyen helyzete azt erősíti. Az Ikrek Jupiter nagyon sajátos állás, mert ezzel mindkét ura a leszálló Holdcsomónak rangvesztett

Sólyom László 1942.01.03.

állapotban leledzik, s fokozottan érvényesül az, amit imént a Szűz-Neptunról mondtam az önismeretet, önértékelést illetően. A Rák-Jupiter klasszisokkal jobb sok szempontból (emelt helyzetben van a Nagy Szerencse bolygója), de az önbizalom- önértékelés itt sem tartozik erősségei közé.

A Szaturnusz 1942.05.08-ig a Bikában járt és jó ideig együtt mozgott az Uránusszal, amely kezdetben szintén a Bikában volt, de társuralkodójánál (tudniillik ők ketten a Szaturnusszal egyébként a Vízöntő urai) hamarabb, augusztus 7-én átváltott az Ikrekbe. A Bika Jupiter, Bika Szaturnusz és Bika Uránusz konstellációval (vagy ezek egyikével!) az a tendencia, hogy „Képes mély sérelmeket éveken keresztül mélyen magába rejtve hordozni” felerősödik, mert még kevésbé tudja sérelmeit elengedni, megemészteni, s kimondani. Amikor már a Szaturnusz is az Ikrekben jár, valamivel rugalmasabban képes kezelni az érintett karmájának ezt a részét is, s a többit is. Mindkét jegyben erőben van a Sorsbolygó (Szaturnusz), de úgy abban ahogyan kifelé meg tud nyilvánulni, mint alaposságában és tempójában óriási különbségek vannak. Az Uránusz az Ikrekben egyenesen felszabadul olyan megkötöttségek alól, amelyeket a Bikában kénytelen elszenvedni, mert ez a súlyos föld-jegy lefojtja, lebéklyózza robbanékonyságát, szárnyalását, de még nyíltságát is. Az Ikrekkel pedig még rokonítható is (azon túl, hogy itt erőben van), hiszen az Ikrek uralkodójának, a Merkurnak az úgynevezett felsőbb oktávja. Egyszóval annak ellenére, hogy maga a most tárgyalt Szűz, s benne a felszálló Holdcsomó az Ikrek jeggyel eredendően nincs jó viszonyban, akkor is élénkebben tud haladni aktuális karmikus feladata felé az, akinek már nem a Bikában járnak az emlegetett bolygók.
Schmitt Pál
1942.05.13.

A Plútó az Oroszlánban tartózkodott mindvégig. Ez hatalmas ellentmondás mindahhoz, ami a karmikus csoport hozadéka. Szerencsés esetben viszont segítséget adhat határozottságával (meg kell tanulni nemet mondani) ahhoz, hogy karakteresebben képviselje a szülött saját érdekeit. Sőt, a honlapon idézett szöveg egész utolsó bekezdéséhez is:  „Ez az ember földi pályafutását azzal kezdi, hogy beindít dolgokat. Az „itt és most”-ra irányuló beállítottsággal képes lesz a sok életen át felhalmozott szellemi tartalékait konkrétan átültetni a valóságba. Idővel megtanul megbocsátani mindazoknak, akik korábbi életeiben megbántották. Karmája a belső tisztaságra és tökéletességre való törekvés, ugyanakkor a mások gyengeségeivel szemben tanúsított belátó türelem. Így juthat el legnagyobb feladatának megoldásához: az önfegyelmezéshez.” A Plútó mint romboló-építő bolygó, az Oroszlán mint praktikus jegy az első két idézett mondatra rímel. A megbocsátás nem tartozik a Plútó princípiumaihoz éppenséggel (inkább talán az ellenkezője kissé), de az oroszláni nagylelkűség és igazságosság igen és az Oroszlán Plútó is legalább törekszik erre. Ami pedig az önfegyelmezést illeti, ahhoz egy Plútónál erőteljesebb és határozottabb jelölő igazán nem szükséges. Kérdés – mint mindig, minden jelölővel kapcsolatban – hogyan használja fel az egyén, az egyes ember azokat az adottságokat, amelyeket horoszkópja jelöl: a magasabb megnyilvánulási formái felé törekszik-e vagy megelégszik a primer szintűvel.

1959.12.07.-1961.06.26.  (Szűz)

    

Herendi Gábor
1960.12.02.

Több szempontból is igen érdekes és figyelemre méltó karmikus nemzedék ez. Egyik kiemelt szempont velük kapcsolatban, hogy tulajdonképpen előkészítői az 1961-69-es Szűz Uránusz-Plútó együttállásos generációnak (lásd a Fogalomtárban Nemzedékek címszónál), annál inkább, mert a három transzcenens bolygó közül a Plútó már a Szűzben volt ekkor, a Neptun pedig a Skorpióban – ezekre az elemekre hamarosan visszatérek.

Damon Hill 1960.09.17.

A másik kiemelt szempont a Jupiternek és Szaturnusznak együttesen értékelt helyzete. A Jupiter úgy is, mint a leszálló Holdcsomó (másik) ura, s úgy is, mint a Nagy Szerencse bolygója a másfél évből felet a Nyilasban (két részletben), egyet pedig szaturnuszi jegyekben, a Bakban és a Vízöntőben tartózkodott miközben a Szaturnusz egyfolytában a Bakban, uralmi helyzetben volt. A másfél éves időtartamot átfogó generációnál tehát rendkívül erős a karma jelenléte, de legalább ennyire erős az akaratérvényesítésre irányuló törekvés is (Bak Szaturnusz és mellette akár az uralmi Nyilas, akár a szaturnuszi befolyású kétféle Jupiter). Erősebb sokkal, mint az utánuk következő nemzedékeké, s erősebb a megelőzőeknél is. Csakhogy a Halak leszálló Holdcsomó sajátosságai miatt ugyanúgy megvan ennél a populációnál is az ingatagságra való hajlam, a mások szempontjainak figyelembe vétele miatt történő elbizonytalanodás, ahogyan a többi hasonló karmikus csoportnál. Ez pedig ötvöződve a határozott és célirányos elvi magatartással egészen furcsa és a többi ember számára meglehetősen követhetetlen keveréket alkot.

A Neptun tehát a Skorpióban tartózkodott az egész periódus folyamán. A köd, kaosz, bizonytalanság bolygóját ez a jegy elég jól meg tudja tisztítani pontosan azoktól a határozatlanságoktól, amelyekről épp az imént szó volt, bár sok idő kell hozzá. Amíg tisztázza magában az érintett ember azt, hogy milyen erővonalak mentél kíván mozogni, addig bőven marad ideje megélni az előbbi bekezdés szerinti ellentmondást: a bizonytalan határozottságot.
Eszenyi Enikő
1961.01.11.

A Jupiter a Nyilasból indult, s 1960.03.01-én váltott át a Bakba. Majd 1960.06.10-én visszahátrált a Nyilasba több mint négy hónapra. 1960.10.26-án megint a Bakba lépett, majd 1961.03.15-én a Vízöntőbe. Már érintettem a második bekezdésben, hogy speciális kombinációt jelent bármelyik itt található Jupiter a Bak Szaturnusz mellett. Az uralmi Szaturnusz, uralmi Jupiter igen ritka állás és figyelemre méltó. Az aszkézis és a luxus-kedvelés, a kényszerpályán járás és a korlátlan lehetőségek érzete, a társadalmi viszonyok praktikus közelítése és ugyanannak a kellemesen filozofikus szemlélete él ugyanazon emberben egymás mellett, vitatkozik egymással, s nyilvánul meg a külvilág felé. A határozottság a Bak-Szaturnuszra, az önbizalom (némelykor önbizalom-túltengés) a Nyilas-Jupiterre jellemző. A Szűz felszálló Holdcsomó viszont továbbra is önbizalom-hiányt jelent, s ettől annyira sajátos a kombináció. A másik kiemelhető szempont a kétségkívül meglévő szociális érzékenység, amely ellene dolgozik a karmikus hozadék azon részének, hogy: „Az ilyen embert sokan rászedték, mert mély empátiával, túlzott részvéttel fordult minden megindító történetet előadó személy felé. A sérülések elkerülésére törekedve igyekszik mostani életében függetlennek maradni másoktól.” A két nagy uralmi bolygó egyaránt sodorja afelé, hogy nyisson a többi ember irányában, míg a karmikus előzményei alapján inkább távol tartaná magát. Nagyon jó gyakorló terep tehát ez az ilyen ember számára, hiszen egyéni horoszkópja két markáns összetevője (a Szaturnusz és Jupiter) is folyton provokálja a súlyozás tanulására, s karmája is. Vagyis: ha fél tőle, akkor hátrány, ha gyakorlatnak tekinti, akkor előny ugyanaz a tényező. (Ez szinte bármilyen horoszkópelem esetében elmondható.)

Galambos Lajos
Lagzi Lajcsi
1961.01.25.

A Bakban rangvesztett a Jupiter, de a határozottsága ott is megvan, ahogyan az az elképzelése is, hogy nem jó semmit másra bízni, mert úgyis utána kellene dolgozni, hiszen csak ő tudja a tökéletes megoldást és kivitelezését. A Szűz Holdcsomó bizonytalanságaihoz képest ez is igen bizarr állás. Hasonlóképpen segít azonban kikecmeregni abból a viszonylag tehetetlen állapotból, amelybe képes kerülni sok egyede ennek a karmikus csoportnak.

Végül a Vízöntő Jupiter – részben ugyancsak a Szaturnusz uralma alatt, hiszen ebben a jegyben az Uránusz és a Szaturnusz uralkodik – egyfelől jelent hasonló befolyást, mint az imént tárgyalt (Bak-Jupiter). Másfelől pedig kifejezett előny a Szűz felszálló Holdcsomósnak, mert jellemző rá a reális emberismeret, s azon belül az önismeret. Vagyis az egyik nagy problémáját a szülötteknek igen hatékonyan segít megoldani.
Az Uránusz végig az Oroszlánban tartózkodott ebben az időszakban. Itt rangvesztett ez a bolygó, viszont mindenféle praktikus ügyre igen alkalmas. Ugyan a Holdcsomó szempontjából nem sok vizet zavar, de legalább hátrányt sem nagyon jelent.
Gyurcsány Ferenc
1961.06.04.

A Plútó – ahogy már ezt is emlegettem – a Szűzben járt már ekkor néhány éve. A feszálló Holdcsomó jegyében a transzformációt, átalakulást, önvizsgálatot (is) jelentő bolygó ugyancsak nagy segítséget, felhajtó erőt jelenthet adott esetben (és a legtöbb esetben). Arról nem beszélve, hogy míg a Szűz jelleg miatt hajlamosak a tárgyalt karmikus halmaz tagjai is elveszni a részletekben, addig a Szűz Plútósok éppen nem foglalkoznak ezekkel annyit – annál nagyvonalúbbak – s kevesebb rágódással tudnak nekilendülni egy-egy ötlet megvalósításának, feladatnak, cselekvésnek. Épp az imént említettem, hogy legalább kétféle módon lehet alkalmazni a bolygók által jelölt energiákat. Nos, ennek a Plútónak az energiáját is: ha a cselekvés elhamarkodott, akkor a hátrányosabb, ha összhangban van az időminőséggel és a nagy törvényszerűségekkel, akkor az előnyösebb (úgynevezett harmonikus) olvasata érvényesül. Mindenesetre – a plutónikus dimenziókkal kapcsolódás révén – szinte sohasem csak az egyes emberre és szűkebb környezetére nézve lesz kihatása az aktuális cselekvésnek, hanem kisebb-nagyobb körökben gyűrűzik, s kihat másokra is.1978.07.19.-1980.02.05.  (Szűz)
Louise Brown
1978.07.25.
Budai Bernadett
1979.03.31.

A Neptun a Nyilasban járt ebben a periódusban végig. Itt elég ábrándos ahhoz a leszálló Holdcsomó főbbik ura, hogy erősítse az illúziókra amúgy is elég fogékony populációnak azt a meggyőződését, hogy a világ sokkal gyorsabban és hatékonyabban változtatható, mint amennyire egyébként önmagától arra hajlamos. A realitásokkal kicsit hadilábon áll a Nyilas-Neptun (nemcsak a Szűz felszálló Holdcsomónál, hanem általában is: 1970-84 között volt ez a jegyhelyzet). Másrészt a gyors és kényelmes megoldásokat kedveli, s a tartós erőfeszítésre – ha nem muszáj – kevésbé hajlamos. Általánosságban. Nem véletlenül számolunk azonban összesen 10 égitesttel, s a többit éppúgy figyelembe kell venni. Pont ennél a korcsoportnál a Szaturnusz helyzeténél tárgyaljuk az ezzel szemben felmerülő jelentékeny ellentmondást. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a Nyilas a Szűzzel – a Holdcsomó jegyével – nincs túl jóban (a jegyek eredendő viszonya: kvadrát), s belső vita folyik azon, hogy melyik motívum vigye a prímet: a kényelmesség-e (Nyilas-Neptun) vagy a tökéletességre törekvés fáradságos munkája (Szűz felszálló Holdcsomó). Több érdekes összetevő is alátámasztja majd szinte ugyanezt a paradoxont. Az egyéni horoszkóp további összefüggéseiből látható aztán, hogy ki hogyan dönti el végülis az önmagával folytatott vitát.

Majka
1979.08.05.

A Jupiter indult a Rákból, majd 1978.09.05-én az Oroszlánba lépett, de 1979.02.28-án még visszahátrált a Rákba. 1979.04.20-tól megint az Oroszlánban látjuk, ahonnan 1979.09.29-én a hátralévő négy hónapra a Szűzbe tért. Az előző generációnál eléggé egységesen lehetett megítélni a Jupiternek, mint a leszálló Holdcsomó másik urának a szerepét. A most elemzett nemzedéknél mindhárom jegyben egymástól jól elkülöníthető módon értékelhető. A Rákban – emelt helyzetben – engedékenyebb másokkal szemben, de még önmagával szemben is (ami egyébként nem annyira jellemző). Ugyanakkor az ábrándozás ettől a jelölőtől sem áll távol, ebből a szempontból erősítheti is a Neptunnak és magának a Holdcsomónak ilyen tartalmát. Itt nem sokat tartózkodott azonban (összesen mintegy 3,5 hónapot), hanem az Oroszlánban töltötte a legtöbb időt – 10 hónapot – a Szűz felszálló Holdcsomóval egy időben. Minden Oroszlán bolygónál megfogalmazható, hogy a gyakorlati élet iránt fogékony. Ez a Jupiter esetében sincs másként, azonban van egy nagyon markáns vonása: rendkívül türelmetlen. Ha a Nyilas-Neptun jellemzőivel összevetjük társurának a jellemzőit, akkor azt látjuk, hogy egyik oldalról erősítik, a másikról gyengítik egymást. A Nyilas-Neptunnál is megfogalmazható ugyanis bizonyos mértékig a türelmetlenség, jóllehet az imént nem ezzel a kifejezéssel, hanem a kényelmes jelzővel illettem. Ettől függetlenül hordozza azt a tartalmat, hogy nincs türelme hosszan foglalkozni olyan dolgokkal, amelyeknek gyors eredményét nem látja esélyesnek. Itt kerülhet fedésbe az oroszlán-jupiteri türelmetlenséggel, ami viszont más tőről fakad (erre rögtön visszatérek). Előbb vetünk még egy pillantást az ábrándozás kontra józan ítélőképesség ellentétre, amely igen különös keveréket alkot, s ahogyan már vázoltam: azt eredményezi, hogy pontosan felismeri az érintett, hogy mik azok a tökéletlenségek, amelyek akár saját magát, akár a környezetét, s nagy általánosságban a Világot jellemzik, még azt is felismeri, hogy ezek bizonyos szükségszerűségek mentén keletkeznek, ahogyan megoldásuknak is megvannak a maguk törvényszerűségei. Például időben. S mégis makacsul kitartanak amellett, hogy kellő hozzáállással igenis dinamikusabban változtathatók ezek a dolgok.

Az Oroszlán-Jupiter erőben van, s türelmetlensége abból a masszív meggyőződésből fakad, hogy neki járnak az élettől bizonyos dolgok, ha úgy tetszik: születési előjogon akár. Az oroszláni öntudat munkál benne ebből a szempontból és a jupiteri gyors sikerre való törekvés. Amikor nem kapja meg az élettől amit szeretne, méghozzá olyan tempóban, ameddig a türelme tart, akkor kissé dühödt sértettséggel elhessenti magától – 5 méterrel vagy 5 perccel a vágyott cél előtt (mondom karikírozva). Ugyanis valóban sok szerencse kísérheti az életben, hiszen ezt is jelenti az Oroszlán-Jupiter, csak valahogy nem kellene elkerülniök egymást az esetek egy részében. A Halak leszálló Holdcsomó uraként pedig minősített ellentmondásba keveredik az, hogy „én nem vagyok senki, nekem nem jár semmi” és az a meggyőződés, hogy „márpedig ezt és ezt meg kell kapnom az élettől, mert sokkal többet érek, mint számos más ember!” Magának a szülöttnek is komoly dilemmát okoz gyakorta ez a kettősség, de még többet a környezet tagjainak, akik – nem lévén Szűz felszálló Holdcsomósok – nem értik sem a követelést, sem azt, hogy miért nem mer mégsem az érintett belevágni olyan dolgokba, amelyek véleménye szerint reá várnak.

A Szaturnusz mindössze 7 napig, 1978.07.26-ig az Oroszlánban volt, majd átváltott a Szűzbe és ott is maradt végig. Az Oroszlán-Szaturnusszal itt külön nem foglalkozunk, analógiásan kissé az Oroszlán-Jupiterrel lehet összekapcsolni a Szűz Holdcsomó szempontjából legalábbis, de kevésbé türelmetlen. A Szűz-Szaturnusz annál inkább figyelmet érdemel, mert óriási módon ellene dolgozik mindannak, amit a Nyilas-Neptunról és két jupiteri helyzetről (Rák, Oroszlán) az előzőekben megismertünk. Itt erőben van a Sorsbolygó, s nemcsak a realitásérzéke nagy, hanem túlzottan is hajlamos megvizsgálni minden jelenséget aprólékosan és racionálisan, s levonni a megfelelő – nem mindig optimista – következtetéseket. Azon felül úgy a Nyilas-Neptunnak, mint az Oroszlán-Jupiternek erősen ellentmond rendkívüli szorgalma, állandó tevékenységi vágya és a munka területén is tanúsított precizitás. Az idealisztikus nézőponttól oly távol van, hogy a legjobb hibakereső, mert azonnal rátalál a tévedésekre, az elnagyolt dolgokra és fáradhatatlanul böngészi tovább vizsgálata tárgyát. Az a véleménye, hogy mindenért meg kell dolgozni (vesd össze ismét a két tüzes társuralkodóval, a Neptunnal és Jupiterrel) és igenis tökéletességre kell törekedni.

Pink
1979.09.08.

A Szűz Jupiter megint csak önmagában véve is nagyon érdekes jelölő, s ha valahol csekély önbizalomról beszélhetünk ennek a bolygónak a helyzetével kapcsolatban, akkor ez az. Ráadásul kölcsönös hatásról van itt is szó, mivel a leszálló Holdcsomó ura a felszálló jegyében áll. Ebben a szituációban nyilvánul meg tehát viszonylag „tisztán” mindaz, amiről szól a tárgyalt Holdcsomó – még a Nyilas-Neptun ellenében is, mert a Szűz-Jupiter által jelölt és említett hatás elég erős ehhez.

Mindent összevéve: igen figyelemre méltó és hosszú távon nagy fejlődési lehetőséget hordozó Szűz Holdcsomós nemzedék ez, akiknek eszmélése – ellentmondásaik következtében – kissé késleltetve mutatkozik, mint más, hasonló korú szülötteké. Ha megtalálják az egyes egyedek önmagukban a viszonylagos egyensúlyt, olyan erőt képviselhetnek, amely akár fordulatot is jelenthet nagyobb közösségek életében, s mellyel végülis mégis elérhetnek sok mindent abban, amivel kezdtem az elemzést: a világ jobbításában. Kénytelen vagyok ezzel kapcsolatban ismét idézni az egyszer ugyanitt már hivatkozott 1941-42-es populációnál is citált Holdcsomó-záró gondolatot:

Érdi Tamás
1979.11.23.

Ennél a Holdcsomó nemzedéknél a leszálló urai és a Sorsbolygó helyzete között van igen jól megfogalmazható különbség, amellyel bőséges tennivalója akad a generáció tagjainak. A két hátralévő transzcendens bolygónak nem is nagyon marad szerepe, annál inkább, mert mindkettő elég gyenge, eredendő tulajdonságait nem nagyon tudja megnyilvánítani abban a jegyben, ahol a tárgyalt időszakban tartózkodott. Az Uránusz a Skorpióban „megfullad”, szárnyalását, robbanékonyságát ugyanúgy megköti a víz elem, mint ahogy láttuk az 1941-42-es ugyancsak Szűz Holdcsomós érában. A Plútó pedig a Mérlegben, esésben a kételyeket erősíti, az önbizalmat rombolja.

„Ez az ember földi pályafutását azzal kezdi, hogy beindít dolgokat. Az „itt és most”-ra irányuló beállítottsággal képes lesz a sok életen át felhalmozott szellemi tartalékait konkrétan átültetni a valóságba. Idővel megtanul megbocsátani mindazoknak, akik korábbi életeiben megbántották. Karmája a belső tisztaságra és tökéletességre való törekvés, ugyanakkor a mások gyengeségeivel szemben tanúsított belátó türelem. Így juthat el legnagyobb feladatának megoldásához: az önfegyelmezéshez.”

A példaként feltüntetett emberek közül háromhoz bővebb kommentárt kell fűzni ehelyütt. Louise Brown az első ember a földön, aki lombikbébiként jött a világra, az ellentmondásokat fokozva, mi szerint az ilyen emberek közül sokakról előző életekben lemondtak stb. De azt is lehet idézni, amit épp az imént ismételtem, hogy „beindít dolgokat”. S nem feledhetjük el, hogy a Szűz jegy a tudománnyal, valamint az egészség-betegség kérdéseivel igen közeli viszonyban van, vagyis az ilyen jellegű fejlődés erősen köthető hozzá. Akkor is, ha Louise születése mindössze hat nappal a Holdcsomónak a Szűzbe lépése után történt, s ha fogantatása és kihordása a megelőző (Mérleg) Holdcsomó idejére esett. Életének kezdete és karmája akkor is a Szűz Holdcsomó hatálya alá esik.
Érdi Tamás egy hibás inkubátor kezelés következtében elvesztette látását. Zongorázni tanult, s ha nem is 5-7 évesen tűnt fel (mint Mozart és Liszt – két Szűz Holdcsomós példánk), de első sikereit 15 évesen aratta, s elismert és népszerű előadóművésszé vált.


Végül egy fiktív személyre térek ki, a Harry Potter sorozatból a harmadik főszereplő: Hermione – 

Fiktív személy – regényhős:
Hermione Granger
1979.09.19.

ellentétben Harryvel és Ronnal, akik Oroszlán Holdcsomósok – Szűz felszálló Holdcsomós, méghozzá a most tárgyalt generációból. (Ahogyan a többi HP hivatkozásnál is, a regényekben megjelenő karakterekről beszélek, nem pedig a filmekben megjelenőkről!!) Ő testesíti meg mindazt a tartalmat, amelynek potenciális birtokosa minden 1978-80-as Szűz Holdcsomós szülött, intelligenciájával, kritikájával, óvatos bátorságával, dinamizmusával (vesd össze: türelmetlenség), kitartásával és mindennek ellenére tanúsított önbizalom-hiányával. Az a cselekmény-sor, amit végigcsinál a főhős mellett, reprezentálja azt a hatalmas erőt, amivel segít megfordítani saját és mások sorsát.


1997.02.27.-1998.09.17. (Szűz)

A Neptun ebben az időszakban előbb a Bakban, azután 1998.01.28-tól a Vízöntőben járt, s ha valahol van esély arra, hogy viszonylag közel kerüljön a realitásokhoz ez a „köd, kaosz, bizonytalanság, ideálok” kulcsszavakkal jellemzett bolygó, hát ezekben a jegyekben, s főleg a Bakban lehetséges ez. A Bak-Neptun sajátosságai közé olyan lényeglátás tartozik, amely miatt éppenséggel nehéz az illúziók hálójába keveredni. A Szűz felszálló Holdcsomó szempontjából kifejezetten hasznos ez az állapot, még ha egyébként furcsa a környezet számára, hogy az életkori sajátosságként jellemző idealizmus mennyire hiányzik abból a nemzedékből, aki ebben a száraz és józan jegyben hordja a Neptunját (1984-1998), függetlenül a Holdcsomótól. A Vízöntőben is megköti a racionalitás a Neptun szétfolyó, megfoghatatlan természetét, de mivel a jegynek is van affinitása az ideálokhoz, ezt a vonást módosulva ugyan, de megőrzi.

A Jupiter mindössze két jegyben haladt ez alatt a másfél év alatt: a Vízöntőben egy évig volt, s 1998.02.04-én átlépett a Halakba és ott is maradt végig. A Vízöntő-Jupiterrel már találkoztunk a Halak leszálló Holdcsomó uraként az 1959-61-es nemzedéknél. Ez a pozíció is támogatja a felszálló Holdcsomó szerinti karma felismerését és elérését hiszen józan és kitűnő emberismeretével kevésbé hajlamos lépten-nyomon felülni minden „megindító történet”-nek, mert felismeri azt.
A Halak-Jupiter már más kategória, itt uralmi helyzetben van a bolygó, s – ne feledjük – a leszálló Holdcsomó jegyében. Az előző életekből származó hozadékot támogatja jelentős mértékben, s nehezebb a dolga szülöttjeinek akkor is, ha egyébként egy uralmi Jupiterrel elvileg igazán jól lehetne boldogulni. Az érzelmileg erősen befolyásolt jelölővel az empátiás készség nagy, s pont ellenkezőleg reagálhat a „megindító történet”-ekre, mint a Vízöntő Jupiterrel.

A Szaturnusz a Kosban, majd 1998.06.09-től a Bikában haladt. A Kos-Szaturnusz sok tekintetben emlékeztet arra az Oroszlán-Jupiterre, amelyről hosszan beszéltem a közvetlen megelőző, 1978-80-as nemzedékénél. A türelmetlenség okvetlenül megvan, s sajátos módon még az is, hogy a szülött felfogása szerint jár az élettől valamilyen előny. Ez azért furcsa első pillantásra, mert a Kosban a Szaturnusz esésben van, tehát kozmikusan gyenge. Alighanem pont emiatt érzi azt, hogy nem sújthatja őt a karma, csupán meghatározott mértékben, mert a Sorsbolygó csökkent erővel tudja csak képviselni rendező elveinek szigorát. Tempója gyors, s ezáltal várhatók majd hasonló „határozott határozatlanságok”, mint az itt egyszer már hivatkozott 1959-61-eseknél. A Kos-Szaturnusszal is megvan a realitásérzék, de annak az intenzív vágya is, hogy törekedni kellene az idealisztikusabb állapotok felé. A Bikában higgadtabb, mérsékeltebb és igen józan a Szaturnusz. Itt erőben van, jól ki tudja domborítani eredendő tulajdonságait.
Az Uránusz a Vízöntőben részben támogatja a racionalitást, másfelől azonban megint az idealisztikus nézőpontot erősíti. A szociális érzékenységgel ugyancsak inkább a karmikus előzményeket erősíti. Egy előnye biztosan van. Előfordul, hogy beugrik olyan helyzeteknek, amelyek együttérzésére apellálva a segítséget provokálják ki, de mivel egyidejűleg felismeri a motivációkat, azonfelül nagyvonalú, megrántja a vállát és túllép a dolgon – szemben másfajta hátterű Szűz felszálló Holdcsomóssal, aki utána hosszú ideig rágódik azon, miért hagyta magát ismét becsapni.
A Plútó a Nyilasban ugyancsak a nagylelkűség felé tereli inkább az érintetteket, habár a Plútónál ez a szempont igazán nincs az elsők között. A karmikus feladat tükrében azonban mégis jobban előtérbe kerül.

A generációnak a most (2011-ben) 13-14 éves tagjaiból nem találtam illusztrációként említhető személyt, ami nem is akkora baj, hiszen ilyenkor már megmutatkoznak ugyan a Holdcsomó szerinti vonások, de korántsem olyan markánsan, mint majd az első ismétlődés (18,5 év) után. Ellenben megemlítem azt, hogy Behemót névre hallgató macskám 1997.07.10-én született, Szűz felszálló Holdcsomóval, s ennek jellegzetességeit erőteljesen fel is mutatja minden egyéb összetevővel együtt – tekintve, hogy macskáéknál a 14 év nem annyinak számít, hanem (sajnos) sokkal többnek.
Ferenc József
1830.08.18.-
-1916.11.21.

Van viszont analógiás példánk, mégpedig Ferenc József. Bak Neptunja mellett társuralkodóként Bak Jupiter szerepelt. A felszálló Holdcsomójának ura, a Merkur, uralmi helyzetben a Szűzben állt és igen közel (mintegy 3 foknyira) a Holdcsomóhoz. Szaturnusza tüzes jegyben, az Oroszlánban (analógiásan a Kos-Szaturnusszal), Uránusza ugyancsak a Vízöntőben, Plútója pedig megint csak analógiásan tűz elemben, a Kosban volt. Hosszú élete és ugyancsak hosszú uralkodása valószínűleg azért is vált lehetségessé, mert átgondoltan szabályozott, mértékletes életmódot folytatott. Mindazonáltal nem bizonyult túlságosan szerencsésnek sem magánélete, sem uralkodása. Egyetlen fia, Rudolf öngyilkos lett, felesége merénylet áldozatává vált, és uralma alatt szédült vesztébe a monarchia, miután az aktuálisan kijelölt trónörököst, Ferenc Ferdinándot is megölték. Hétszer követtek el ellene is merényletet. Emellett azt mindenképpen eredménynek, s nem is akármilyennek lehet elkönyvelni, hogy egyáltalán fenntartotta a monarchiát és a „boldog békeidőket” szinte haláláig, ennek keretében többek között realizálva a magyar kiegyezést, s a többit.


 


7. A
Holdcsomó generációk jellemzői

Mérleg felszálló- Kos leszálló Holdcsomó
Mottó: Együttműködés másokkal

1902.07.18.-1904.02.04.
1921.02.26.-1922.09.16.
1939.10.09.-1941.04.27.
1958.05.20.-1959.12.07.
1976.12.29.-1978.07.19.
1995.08.11.-1997.02.27.
2014.03.23.-2015.10.10.

 

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a II/1. Bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és Mérleg felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve. Ezen kívül még
természetesen a megelőző Holdcsomókról szóló részeket is, hisz a különbségekből
legalább annyit tanulhatunk, mint a hasonlóságokból.
 
Felvezetésül megismétlem a Kos felszálló Holdcsomónál a Vénuszról és Marsról írottakat.
A 12 karmikus csoportból összesen kettő van, ahol sem a felszálló, sem a leszálló Holdcsomó jegyének az ura nem lassú bolygó. A Kos-Mérleg és a Mérleg-Kos Holdcsomó ez a két csoport, hiszen mindkettőnél a Vénusz és a Mars uralkodik. A Vénusz az alatt a másfél év alatt, amíg a karmajelölő elem-pár egyike a Mérlegben tartózkodik, befutja az összes jegyet, hiszen egy év alatt megteszi a teljes horoszkópkört. A Marsnál ugyan nincs meg a teljes kör, mert az csaknem két év ennél a bolygónál, de tekintélyes utat megtesz így is. E két gyors bolygó abban jelenthet némi különbséget az egyes Holdcsomó-generációknál, hogy mikor, hol fordulnak retrográdba, milyen jegyben, mennyire találkoznak össze, de ezek is oly rövid periódusok, hogy nem lehet nekik nagyobb jelentőséget tulajdonítani.
Egészen más a helyzet a lassú bolygók pozícióival. Eleve lényeges mindig, hogy a három generációs bolygó (lásd: Fogalomtár, Bolygók) hol tartózkodik. Ez nemcsak a Kos és Mérleg felszálló Holdcsomóra érvényes, hanem mindegyikre, hiszen egy-egy nagyobb generáció születik úgy is, hogy mindenki horoszkópjában ugyanazon jegyekben van az Uránusz, Neptun és a Plútó. E három, transzcendensnek is nevezett égitest egyébként is nagyon fontos a spirituális munka, fejlődés szempontjából. A negyedik bolygó, amit figyelembe kell vennünk, nem más, mint a Szaturnusz – a karma bolygója. Mivel ez a planéta is 2,5 évig van egy-egy jegyben, sokszor megesik, hogy egy Holdcsomó éra alatt (amely másfél év) ugyanott tartózkodik. Ha épp egy Holdcsomó pozíció alatt vált jegyet, akkor pedig markáns különbség figyelhető meg a kétféle csoport között.
     Mint mindegyik kategóriánál, itt is a XX. századot megelőző példákkal kezdjük a közelebbi ismerkedést a Mérleg felszálló, Kos leszálló Holdcsomóval.

Kellemes megjelenését kamaszkorában elintézte egy ökölcsapás, amitől orra ferde maradt, úgyhogy a csábulásnak a külsőségeken alapuló válfajával nem kellett már foglalkoznia. Annál inkább végigkísérte egész életét és munkásságát az, hogy „most az együttműködést kell megtanulnia, azt, hogy nincs egyedül.” II. Gyula pápa megrendelt síremléke volt az egyik nyomasztó tétel, amellyel évtizedeken át küzdött. Számos torzó maradt fenn mellékalakjaiból, megkezdett és soha nem folytatott gigantikus szobrok. (A Mózes készült el, az lett volna a főalak.) Nem akart festeni, de kénytelen volt meghajolni kétszer is a pápai akarat előtt ennek köszönhetjük a Sixtina mennyezetfreskóit és Utolsó ítélet oltár-freskóját.

Michelangelo
1475.03.06.

     Michelangelo az első, akinél kiválóan tanulmányozható tárgyalt karmikus csoportunknak legtöbb vonása. A „zárkózott és határozott gondolkodásmód” gyermekkorában kiütközött, amikor – szembeszegülve az atyai irányvonallal – kőfaragókhoz állt, annyira erős vonzást érzett a kő és megmunkálása iránt.

     A reneszansz ember sokoldalúságába belefért, de Michelangelo habitusába nem annyira, hogy építészettel is kellett foglalkoznia (többek között a Szent Péter bazilika építésébe folyt bele egy időre, ő tervezte át a kupolát). Eközben állandóan a szobraihoz ment volna vissza. Idézzük csak fel néhány részletét ismét a Holdcsomónak: „minél jobban küzd, annál többször veszít! …. Olyan, mint egy bolyongó narkomán, aktivitása, nyughatatlansága türelmetlenül új meg új irányba űzi. S mindig, amikor megérkezik aktuális céljához, meglepődve tapasztalja, hogy ez a cél sem volt igazi és a megérkezés nem jelenti az utazás végét. Végül – teljesen kimerülve – arra a megdöbbentő felfedezésre jut, hogy utazásából nem hagyhatja ki a másik embert, ahhoz mindig mások is hozzátartoznak.” Ezt az érzést a korabeli viszonyoknak megfelelően az uralkodói és pápai parancsok „intézték el” Michelangelonak, nem annyira saját belső késztetései, de mindenképpen meg kellett tapasztalnia. Nem maradhat ki az a motívum sem, hogy a vele egy időben élt Leonardo da Vincivel egyfajta rivalizálást élt meg, amelyben úgy érezte, hogy alulmaradt. Az ehhez illő idézet: „Vigyáznia kell, hogy ne keseredjen el, ha tervei nem sikerülnek úgy, mint másoknak, mert hajlik az irigységre, méltatlankodásra.”
A zsenialitást, a magasan kiugró képességeket és teljesítményt csak gyanítani lehet a horoszkópból, súlyozni kevésbé. Michelangelo képletében sem találunk különösebben feltűnő jelenségeket erre vonatkozóan, bár kétségkívül érdekes. (Hajnali 4-kor született apja feljegyzése szerint, ennek alapján Bak az Ascendense.) Vénusza – úgy is, mint „művészeti jelölő”, s úgy is mint felszálló Holdcsomójának ura a Kosban állt, ahol erősen rangvesztett a bolygó, ellenben kölcsönös hatást (lásd Fogalomtár) képvisel. A Mars a leszálló Holdcsomó uraként viszont a Halakban erőben van (és együtt áll a Nappal). Két transzcendens bolygó is inkább a múlt hozadékának felszínen maradását támasztja alá: az Uránusz és a Neptun együttállásban a Skorpióban járt, marsikus és igen intenzív jegyben. S ugyan iszonyú sok és erős ellenhatás érte Michelangelot, akkor is megtartotta eredeti irányvonalát és azt, hogy a szobrászathoz mindig visszatért, amint erre lehetősége adódott. A transzendens bolygók közül még nem említettem a Plútót, amely a Szűzben állt. S még egy planéta kimaradt, a legfontosabb: A Szaturnusz ebben az esetben nemcsak a karma bolygójaként lényeges, hanem születési uralkodóként is (lásd Fogalomtár). Ez a képlet a meglepetések horoszkópja – a Rákban állt a Sorsbolygó, rangvesztett helyzetben (viszont a 6. házban – a karma házában). A Rák-Szaturnusz indokolja azt a szokásosnál is töményebb fájdalmat, amelyet meg is fogalmazott szonettjeiben – mert azokat is írt, jóllehet erre nem kényszerítette senki. „Magányosan pedig nagyon fáj neki az egyedüllét és az, hogy kapcsolatainak minősége annyira távol áll attól, amit szeretne. Ennek pedig önmaga az oka, saját állandó nyugtalansága, ami mindig mozgásban tartja.”
Mária Terézia
1717.05.13.

     Mária Terézia bezzeg megélhette azt az élenjáró- irányító- igazságosztó szerepet, amely minden Mérleg felszálló Holdcsomósban nagyon erős motivációt jelent. Önmagában az, hogy leány létére örökölhette a trónt, figyelemre méltó körülmény. De ezen túl 40 éves uralkodása alatt bizonyította, hogy megvannak a hozott képességei arra a pozícióra, ahová került. Sőt: még magánéletében is kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 16 gyereket szült, akik közül 9 a felnőttkort is megérte és különböző fontos szövetségi pozíciókba került. (Hogy ott aztán hogyan folytatódott sorsa, az más kérdés. Mária Antoinette – lásd a Szűz felszálló Holdcsomónál – például vérpadon végezte, de már anyja halála után 13 évvel.) 

Mária Terézia magyar megítélése nem mentes még most sem az elfogultságtól, de néhány intézkedését egyértelműen progresszívnak lehet tekinteni akárhogyan is nézzük. Ilyen többek között az iskolai oktatás (6-12 éves kor között) kötelezővé tétele 1777-ben, sőt a felekezeti iskolák állami felügyelet alá vonását is lehet ekként értékelni. (Ratio Educationis.) Úrbéri rendelete (1767), amelyben a jobbágyokat kívánta megvédeni a túlkapások ellen, szintén eléggé előremutatónak számít. Akkor is, ha a cél az utóbbi esetben az volt, hogy minél tovább megőrizze a jobbágy termelő- és adózó-képességét. Az abszolutizmus értelmében olyan, minden egyéni és emberi tényezőt figyelmen kívül hagyó, elég kegyetlen törvényeket is végrehajtatott, amelyek jól szimbolizálják a Mérleg felszálló Holdcsomó érzéketlenségét mások kívánságaival, bajaival és egyáltalán: állapotával kapcsolatban. Az áttelepítések, a cigányok asszimilálására irányuló intézkedések (1761 Regulatio Cigarorum), erőszakos sorozások, és számos más, hivatalosan vagy magánemberként történő megnyilvánulásáról fennmaradt emlékek támasztják alá, hogy teljes keresztmetszetében megélte és így demonstrálja mindazt, amiről Martin Schulman beszél a Mérleg Sárkányfejjel kapcsolatban.
     Ebben az esetben a bolygóállás elég jól reprezentálja azokat a vonásokat, amelyek ezt az erőteljes személyiséget jellemezték. Leszálló Holdcsomója ura, a Mars a Nyilasban erőben, felszállója ura, a Vénusz a Bikában uralmi helyzetben van. A Szaturnusz a Mérlegben 2 foknyira a felszálló Holdcsomótól emelt helyzetben kiválóan alkalmas arra, hogy aktuális karmája felé terelje a szülöttet. Hogy ez nem egészen egyértelműen derül ki abból, amit tudunk Mária Teréziáról, az más kérdés. A korabeli cselekmények és magatartás mai megítélése botorság, hiszen az adott körülményekhez kell viszonyulni. Nem beszélve arról, hogy – tudjuk – egy-egy Holdcsomó-pozíciót (jegyhelyzetet) nem egyetlen életben dolgozunk meg, hanem X életben. Hogy ki milyen stádiumban tart a vizsgált karmikus feladatrészben, nem tudjuk megmondani, csak sejteni. Visszatérve a bolygóállásra még tartozom a három transzcendens planéta helyzetével: Uránusz a Szűzben, Neptun a Bikában (egyesek szerint itt erőben van ez a bolygó) és a Plútó is a Szűzben (az Uránusztól távol, nem konjunkcióban) tartózkodott.

 

Katona József
1791.11.11.

Katona József alig valamivel több mint 38 évre terjedő rövid életében nem sok elismerést könyvelhetett el, legalábbis ami színházi és irodalmi munkásságát illeti. Színészi, dramaturgi tevékenysége nem hozott átütő sikert, s drámaírói munkásságával sem tudott áttörni az ismeretlenség falán. A kolozsvári Nemzeti Színház megnyitására kiírt pályázatra beküldte a Bánk bánt, amit a bírálóbizottság meg sem említett, de még azt sem tudni: egyáltalán beérkezett-e a darab a megfelelő helyre. A reformkor pezsgéséből kimaradt, valószínűleg azért is, mert visszatért szülővárosába, Kecskemétre, s természetesen 1830 elején bekövetkezett halála miatt is. A Bánk bánt csak három évvel halála után mutatják be és ahhoz, hogy ismertté és elismertté váljon, még több időre van szükség.

Reménytelen, titkolt szerelme Déryné Széppataki Róza iránt megalapozta, hogy magánéletében is a sikertelenség és a magány kudarcával kellett szembenéznie, tökéletes és kivételesen éles megfelelésben a Holdcsomó ide vonatkozó szövegrészével: „Ez az állás a társkapcsolatban is sok nehézséget okoz, mert a szülött küzdőtérnek tekinti azt, ahol egy másik ember iránti szeretet és az Ego kívánalmai ütköznek meg egymással. Ha nem akar ismét magára hagyottá válni (mint előző életeiben gyakran), minden tekintetben meg kell zaboláznia az önzést és hiúságot. S tudja, hogy ebben az életben inkább adnia, mint kapnia kell, mégis nagyon nehéz számára ezt teljes szívvel tenni. Ez az ember akkor tud ugyanis szeretetet érezni mások iránt, ha saját kívánságai teljesültek.”
Neki is megvolt a szakmai „ellenlábasa”, Kisfaludy Károly, aki könnyed színjátékaival zajos sikereket ért el, ami Katonát irritálta, s aktiválta nála a Holdcsomó „hajlik az irigységre, méltatlankodásra” elemét. Az irigység szó ebben az esetben is és sok Mérleg Holdcsomós esetében is behelyettesíthető más kifejezésekkel, ki is szokták kérni maguknak az érintettek. A lényeg mégiscsak az, hogy ha összehasonlítja magát más, nála sikeresebb emberrel, akkor jogosnak vélt felháborodás fogja el. Nem könnyű megértetni ezekkel az emberekkel, hogy ezek a jelenségek olyan feladat végzésére provokálják, amit másként nem érzékelne.
Katona József Vénusza a Mérlegben, uralmi helyzetben a felszálló Holdcsomó tartalmainak intenzív megélésére utal, míg a leszálló ura, a Szűzben álló Mars jóval semlegesebb helyzetben, segíti a múlttól való elszakadást. Ha csak ezeket a jelölőket vehetnénk figyelembe, akkor zavarba jönnénk, hogy mégis miért alakult olyan keservesen nagy drámaírónk élete. A Szaturnusza ad magyarázatot (részben) erre: a leszálló Holdcsomótól mindössze 2,5 foknyira, a Kosban volt, esésben. A türelmetlenségen túl tehát méltánytalannak találta, hogy őt mindenféle háttérbe szorítással sújtja a karma, holott ragyogó kvalitásaival nem ezt érdemelte volna (véleménye szerint nyilván). S az utókor – elvonatkoztatván a Mérleg Holdcsomótól, melynek jelentőségét zömmel nem is ismeri – ezzel csak egyet tud érteni, jóllehet karmikus nézőpontból (sajnos) teljesen helyénvaló lehetett ez a sorsalakulás.
Uránusza az Oroszlánban rangvesztett, de kreatív, a Mérleg Neptun elvben a művészi tevékenységre alkalmas, gyakorlatban nem túl jelentős. Viszont a Vízöntő Plútó (különös tekintettel arra, hogy mégiscsak Skorpió-Napja volt a szülöttnek, vagyis elég fontos jelölőről beszélünk) szociális érzékenységet és fejlett igazságérzetet, valamint természetesen a hatalommal való szembehelyezkedés intenzív ingerét mutatja. (Lásd Tiborc figuráját, az igazságtétel radikális formáját, a királynő meggyilkolását.)


Hugonnai Vilma
1847.09.30.

Hugonnai Vilma az első magyar orvosnő volt. Grófi családba született ugyan, de korántsem emiatt volt módja ahhoz a luxushoz, hogy a XIX. század utolsó harmadában egyetemre járjon, hanem saját erejéből érte el ezt. Földbirtokos férje, akihez egyébként 18 évesen hozzáadták, beleegyezett, hogy beiratkozzék a zürichi egyetemre, de anyagi támogatásban nem részesítette. Szerény körülmények között élt, ékszereit adogatta el, majd kórházi munkát vállalt. 1879.02.03-án avatták orvossá. Magyarországon nem ismerték el orvosi diplomáját, ezért szülésznő tanfolyamot végzett el és így dolgozott. Végül 1897.05.14-én ismerték el hazájában is. Csaknem hajszálpontosan egy Holdcsomó kör után – mindkét dátumnál a Vízöntőben volt ez az elem, nem nagy fokszám szerinti különbséggel, de nem is ez a lényeg. Egész pályafutása alatt rendíthetetlenül haladt a nők elismertetése felé is, vitairatokat írt, részt vett a nőmozgalomban, a nők képzésében (egészségügy, gyermekgondozás). Az I. világháborúban megszervezte a női orvosok és ápolónők bevonását a sebesültek ellátásába, amiért érdemrendet kapott 1915 augusztusában – amikoris a Vízöntőben járt a felszálló Holdcsomó…. A Kos leszálló Holdcsomó energiájára nagyon jellemző adat, hogy amikor 1914-ben elvégezte a katonaorvosi tanfolyamot, 67 éves volt.

Első férjétől elvált, amiben ugyancsak erősen élen járt, hiszen a XIX század végén egyáltalán nem volt szokás az ilyesmi. Második házastársában inkább talált olyan szellemi társra, ami hiányzott az elsőből. Két gyermeket nevelt fel, miközben folyamatosan dolgozott, előbb azért, hogy megélhetését biztosítsa (a válás után), majd utóbb, második házassága idején nem kenyérkereset céljából, de – mint már említettem – széleskörű szervezői- oktatói- nőmozgalmi munkát végzett.
Bolygóállása figyelemre méltó. A Mérlegben egy hármas együttállásban a Nap, az erőben lévő Merkur és az uralmi Vénusz, s mindezek mellett a felszálló Holdcsomó. A három égitest együttes vonzása az aktuális karma felé egyértelmű. A leszálló Holdcsomó ura a Mars a Bikában, rangvesztett állapotban viszont a másik vénuszi jegyben tartózkodott. Ennek a Marsnak a konokság, a nagy célok melletti kitartás egyik jellemzője, s Hugonnai Vilma a lehető legjobban aknázta ki azokat a lehetőségeket, amelyeket előző életeiből hozott az úttörésre, akaratérvényesítésre, kitartásra vonatkozóan – miközben a Mérleg-halmazattal és a rögtön ismertetésre kerülő többi elemmel szinte egy percre sem feledkezett meg arról, hogy mások szolgálatára legyen: „…karmája, hogy megismerje mások kívánságait és közvetítse előző életekben megszerzett eredményeit. Maga körül szellemileg sarkallja is az embereket és sugall számukra igényeket, de neki magának kell hozzásegítenie őket ahhoz, hogy óhajaik teljesüljenek.” Ennek a karmának a mintaszerű teljesítéséhez „besegített” egy szenzitív Halak-Szaturnusz, amelynek energiáit úgy látszik szintén a lehető legjobban használta fel, nem a szeretet iránti meddő sóvárgásra, hanem az együttérzésre és ebből eredő cselekvésre. A Vízöntő Neptunnal történő uralmi cseréje (uralmi cserét lásd az 1. Bevezető írásban) ugyancsak támogatja ezt, s maga a Neptun is utal a szociális ügyek iránti érzékenységre. Végül a két romboló-bolygó, az Uránusz és a Plútó egyaránt a Kosban (!) volt, tág együttállásban és tisztes távolságra a leszálló Holdcsomótól ahhoz, hogy túlságosan ne befolyásolják a múlthoz való ragaszkodást (elemi erővel), viszont elegendő impulzussal, hogy kihozzák a korszakalkotó életműhöz minőségben és mennyiségben szükséges energiát.


MÉRLEG HOLDCSOMÓ GENERÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN.
1902.07.18-1904.02.04.
Illyés Gyula
1902.11.02.

A Szaturnusz a Bakban kezdett és 1903.01.19-én átlépett a Vízöntőbe, majd ott is maradt. Láttunk már szép számmal és látni is fogunk más Holdcsomóknál is ilyen jelenséget, hiszen a Szaturnusz 28-30 év alatt teszi meg a körét, nem olyan ritkán kerül vissza ugyanoda, mint pl. a Neptun. A XX. században az Ikrek felszálló Holdcsomó kivételével mindegyikkel volt egy időben vagy Felirat hozzáadásaBak, vagy Vízöntő-Szaturnusz. Az az öt év, amit közvetlenül egymás után két uralmi jegyében tölt, mindig emlékezetes, s azok az emberek, aki ez alatt születnek, igen figyelemre méltó vonásokat viselnek – függetlenül Nap, Ascendens szerint jegyüktől, születési uralkodójuktól, Holdjuktól, és minden egyéb elemtől. A Holdcsomó kissé más elbírálás alá esik mindazonáltal, hiszen a Szaturnusz mégiscsak a karma bolygója, s uralmi helyzetében sokkal hangsúlyosabbá teszi bármely Holdcsomóról is legyen szó, a karmához való hozzáállást, s mindazt, amit az illető le- és felszálló Holdcsomója jelent. Erős akarat, célirányosság, következetesség, a Bak-Szaturnusszal pragmatizmus, Vízöntő-Szaturnusszal az elvekhez való ragaszkodás domborodik ki markánsan. Sokan komoly eredményeket érnek el az életben ilyen háttér mellett, mert félre tudnak tenni számukra jelentéktelennek tartott szempontokat és képesek újrakezdeni. A Mérleg felszálló Holdcsomó mellett szereplő uralmi Szaturnusz is nagyon kiváló a hosszú távú célok eléréséhez. Az egyéni boldogsághoz kevésbé, mert mérhetetlenül felerősíti az egyébként is meglévő hajlamot arra, hogy mások szempontjait semmibe vegye és saját céljait (másként fogalmazva: érdekeit) helyezze előtérbe. S nem érti, hogy a mi ezzel a probléma. Az uralmi Szaturnuszokban jókora adag keménység van, amellyel az érzelmeket igyekeznek elnyomni. Sajátjukat is, hát még másokét. Ezért még kevésbé könnyű állás ez, különösen ha nem úgynevezett alkotó emberekről van szó, akiknél a köz javára végzett tevékenység feljogosít bizonyos magánéleti szempontok háttérbe szorítására. Lesz még ugyanezzel a Holdcsomóval az 1958-59-es nemzedéknél is Bak-Szaturnusz, ott is érvényesülnek majd ugyanezek a hatások.

 

Orwell
1903.06.25.

Az Uránusz a Nyilasban járt ebben a Holdcsomó-periódusban. Ezzel a jelölővel nagy az idealizmus és az igazságérzet a szülöttben, s szót is emel azok ellen a dolgok ellen, melyeket nem érez méltányosnak. Érvrendszerét nehéz cáfolni, mert általában igaza van. Kiáll harcosan meggyőződéséért ha kell, ha nem, és ellentmondást nem tűr. Igen csodálatos összefüggés-fölismerési képességei vannak az ilyen embernek. Mármost ezek a vonások gyanúsan emlékeztetnek azokra, amelyek a Mérleg felszálló Holdcsomót is jellemzik, úgyhogy felerősítik azokat, holott eleve is hajlamos a túlzásokra úgy a Nyilas-Uránuszos, mint a Mérleg-Holdcsomós. Sok ütközést provokál vagy szenved el.

Neumann János
1903.12.28.

A Neptun a Rákban erőben van, s annak ellenére, hogy két kevéssé brutális jelölő mosódik össze ebben a helyzetben, igen érdekes és erőteljes jelenségek zajlottak az amúgy 14 éves Rák-Neptunos éra alatt (1901-1915), hogy ne utaljak másra, csak a nőmozgalmakra (szüfrazsettek) utaljak. Máskülönben nagy érzékenység, erős intuitív képességek és szubjektivitás jellemzi a Rák-Neptunt – éles ellentmondással bármelyik uralmi Szaturnusszal, amelyek egzakt megközelítésre törekszenek, rendkívül józanok, reálisak. A Rák Neptunnal még a család, családi érzés is erős – ugyancsak a Szaturnusszal szemben. Az egyéni hangsúlyok nyilván arra tolódnak el, amerre a személyi horoszkóp egésze irányul.
Az Ikrek-Plútó ismét a Szaturnusz, Uránusz helyzetet erősíti – s ezzel együtt a Mérleg felszálló Holdcsomónak azt az oldalát, hogy minden más fontosabb, mint a másik ember érzelmi élete és szempontrendszere. A karikírozásra való hajlam sem hiányzik tárgyalt karmikus csoportunkból, azt is felerősíti ez az elem. Ez praktikus akkor, ha valakinek olyan a foglalkozása, de kevésbé a magán-viszonyokban.

Latabár Árpád és Kálmán
Kálmán: 1902.11.25.
Árpád: 1903.11.22.

A Mérleg Holdcsomósokkal általában sem könnyű az élet, ezzel a korcsoporttal alighanem különösen nehéz lehetett, mert keveredett bennük a gunyoros racionalizmus a szentimentalizmussal (Rák-Neptun), s ember legyen a talpán, aki tudja követni: mikor melyik lesz dominanciában, s jól viseli a váltásokat. Bizonyára nem véletlen, hogy az itt szereplő példáinkból többen 30 éves koruk után nősültek, ketten elváltak, s volt, aki elég zilált családi életet élt. 

 

1921.02.26.-1922.09.16. (Mérleg)

Göncz Árpád
1922.02.10.

Különös módon itt is erős Szaturnuszokkal találkozunk. A periódus elején a Szűzben volt a Sorsbolygó, majd 1921.10.07-én áttért a Mérlegbe. Előbbiben erőben, utóbbiban emelt helyzetben van. Természetesen az uralmi Szaturnusz vonásait és erejét egyik sem viseli, de akkor is figyelemre méltó, hogy egymás után ilyen erőteljes konstelláció kísérje a nemkülönben intenzív Mérleg felszálló Holdcsomót. A továbbiakban is megmarad ennél a Holdcsomónál egészen az utolsó e századi periódusig, hogy legalább egy szakaszuk erős Sorsbolygó-helyzettel esik egybe.

Stanislaw Lem
1921.09.12.

A Szűz Szaturnusz is elég szigorú, szikár, száraz, érzelemmentes és természetesen kritikus jelölő, ami – összevetve a Mérleg Holdcsomóval, igencsak ugyanúgy a magán-viszonylatokban hátrányosként értékelhető vonásokat erősíti fel, mint az uralmi Szaturnusz(ok).  A Mérleg-Szaturnusz kissé más, ennél az a veszélyes, ha az emberismeret a Mérleg Holdcsomó örökös vezénylésre irányuló hajlamát erősíti, mert hajlamos lesz manipulálni a környezetét az illető. Ha az empátiát erősíti, akkor messzemenően támogatja a jelen karma felé irányulását a szülöttnek. Általában az történik (nemcsak ennél, hanem bármelyik karmikus generációnál, csak itt látványosabb a különbség), hogy előbb megéli az érintett a nyers Kos leszálló-Holdcsomós hozadékot, majd miután megkapja az élettől az irgalmatlanul nagy pofonokat, akkor – jó esetben – magába száll és felméri, mi vezetett idáig, mit lehet és mit kell cselekednie annak érdekében, hogy a további pofonokat elkerülje, de legalábbis kisebbnek érezze. Ebben szolgálhat igen jó segítségül a Mérleg-Szaturnusz.

Romhányi József
1921.03.08.

Az Uránusz a Halakban volt egész idő alatt, ami (karöltve a Rák-Plútóval majd) megint ellentmondást jelent az előbbiekkel szemben. Az uránuszi problématupírozás és bizonyos érzékenység a „magasabb rezgésekre” párosulva a Halak-féle szenzitivitással és labilitással sajátos egyveleget alkot. Ezt szembeállítva a Mérleg-Holdcsomó céltudatosságával, határozottságával, aktivitásával és határtalan(nak látszó) önbizalmával igen ambivalens képet kapunk. Sokszor nem is tud vele mit kezdeni az érintett és visszahúzódik inkább, semhogy saját kétféle, azonos erejű késztetéseinek konfliktusát a külvilágban érvényesítse és viselje azok következményeit.

Az Oroszlán Neptun ismét egy furcsa szerzet: a jegynek és a bolygónak annyira nincs egymáshoz köze, hogy hiába volt ott 14 évig a kaosz ura, nemigen tudtak egymással boldogulni.

Pilinszky János
1921.11.25.

Az Oroszlán mindenáron racionalizálni próbálja szegény Neptunt, az meg éteri régiókba emelni a jegyet. Ebből sokszor az jön ki, hogy pont fordítva él meg bizonyos dolgokat a szülött, mint mások, s mint ahogy esetleg valójában szeretné. Bizonyos szempontból teljesen egybecseng a Halak-Uránusszal, bár más és más prioritásaik vannak természetesen. A praktikum és elvont szemléletmód keveredése, a közönséges és emelkedett, a fantázia és józanság stb. ami ellentétpárként felemlíthető ennél a jelölőnél is, a Halak-Uránusznál is. A legjobban jár, járt az, aki fantáziavilágban élte ki ezeket az ellentmondásokat. Nem véletlen, hogy Lem például ilyen konstellációval született, s ezáltal a sci-fi műfaj egyik atyjává vált.

Komlós János
1922.02.09.

A Rák-Plútós emberek felettébb vágynak a harmonikus, szeretetteljes, meleg családi légkörre, az érzelmi, anyagi, társadalmi-politikai biztonságra, s ezek azok a tényezők, amelyekben nincs részük, vagy ha átmenetileg van is, mindig fenyegeti őket a veszély, hogy valamilyen tragikus történés következtében elvész. „Magányosan pedig nagyon fáj neki az egyedüllét és az, hogy kapcsolatainak minősége annyira távol áll attól, amit szeretne…” – mondja a Holdcsomó, s ennél a generációnál a történelmi körülmények is sokat tettek annak érdekében, hogy ezt az állapotot megtapasztalják, s maguk az érintettek is képesek kiprovokálni az élettől, hogy átmenetileg egyedül maradjanak.

Itt is megvan az az ellentmondás, hogy hajlik a szentimentalizmusra, miközben kritikus. Ugyanúgy sarkallja maga körül az embereket, mint bármelyik Mérleg felszálló Holdcsomós, de saját magának megengedi a passzív periódusok luxusát. (Nemcsak a Rák-Plútó, hanem a Halak-Uránusz miatt is.) Önmagában ezt bizonyára kínosan éli meg mindamellett, hiszen úgy a kétféle Szaturnusza, mint az Oroszlán-Neptunja állandó tevékenységre ösztökéli.
1939.10.09.-1941.04.27. (Mérleg)
Tina Turner
1939.11.26.

Alig valamivel több mint egy hónappal a második világháború kezdete után lépett a felszálló Holdcsomó ismét a Mérlegbe, bőséges teret biztosítva a karmikus feladat számos részének. Az akkori viszonyok között is érvényesült ez, s magánál a nemzedéknél is apró gyermekkortól fogva, hiszen (Európában) a háborús körülmények nem nagyon kedveztek semmiféle egóból induló megnyilvánulásnak. Így rögtön az induláskor történelmileg meghatározott módon működésbe léptek azok a fékek, amelyekkel ennek a karmikus csoportnak minduntalan össze kell találkoznia valamilyen formában. Fiatal felnőttekké majd a 60-as években lettek, amikor jobban tér nyílt az individuális kezdeményezéseknek Lásd például a Beatles indulását – a végleges formációban két Mérleg Holdcsomós is volt: John Lennon és Ringo Starr.

Glatz Ferenc
1941.04.02.
Al Pacino
1940.04.25.

A Szaturnusz a periódus kezdeténél a Kos legvégén járt, s nem egészen öt hónap múlva 1940.03.20-án átváltott a Bikába. Sajátos különbség látható a kétféle populáció között, hiszen a Kosban esésben, a Bikában viszont erőben van a Sorsbolygó, egészen másként nyilvánul meg. A Kos-Szaturnuszosoknál valamivel erősebb az az egyébként az egész érában születettekre jellemző motívum, hogy enyhe sértettséget éreznek amiatt, hogy a történelem hogy „kibabrált velük”. Hogy az egyéni életet befolyásolják olyan tényezők, amelyek a nagyobb közösségből származnak stb. A már hivatkozott Beatles tevékenysége, s a nyomában illetve vele párhuzamosan felerősödő áramlatok a kötöttségek elleni lázadást tartották egyik legfontosabb célnak. Ebben ezzel a Szaturnusszal (Lennonnak nem ilyen volt, de a vele egykorú tömegben nyilván szép számmal akadtak) erősen élen lehet járni.

Robin Cook
1940.05.04.

A Bika-Szaturnusznál nyilván nem lehet olyan heves megnyilvánulásokra számítani, mint az előző pozícióban, de bizonyos „sértettség” (jobb híján használom ezt a szót) ezzel is érvényesül, hiszen a Bika-féle kényelmesség miatt legalább annyira hárítja vagy hárítaná a szülött az olyan nagyobb fajsúlyú tényezőket – mint például a karma. Mindemellett ennél az erőben lévő jelölőnél fontos szempont az „őstudáshoz” való hozzáférés. Emiatt – kényelem ide vagy oda – kreativitása valamilyen területen érvényesülési lehetőséget keres, s abban dinamikusan ténykedik.

Az Uránusz jóval előbb lépett a Bikába, mint a Szaturnusz, ezért a Mérleg felszálló Holdcsomó érában nem álltak együtt, a Sorsbolygó nem érte még utol az Uránuszt.

John Lennon
1940.10.09.

Az egyenjogúság, nagyvonalúság és a kollektív szellem jelölője nagy mértékben tudna segíteni a tárgyalt karma megsejtésében, sőt: megmunkálásában is, azonban a Bikában az erre alkalmas vonásai erős lefojtás alá kerülnek és inkább lassít. Lassítja a felismeréseket, eleve azt az igyekezetet, hogy szembenézzen önmagával a szülött és felfedezze a kapcsolatait akadályozó tényezőket. Inkább a környezetben keresi az okokat, semmint elismerné, hogy nem hiba nélkül való és vannak olyan vonásai, amelyeket nehezen tolerál a többi ember. Nem, ő jobban szeret a „félelem és gáncs nélküli lovag” szerepében látszani.

Medveczky Ilona
1941.03.04.

A másik két transzcendens bolygó, a Szűz-Neptun és Oroszlán-Plútó legalább annyira besegít az előző bekezdés szerinti magatartás kialakulásába, mint a Bika-Uránusz. A rangvesztésben lévő Szűz-Neptun miatt ugyanis a könnyen megingatható önbizalom miatt védekezik minden olyan benyomással szemben, ami én-képét rombolná. Az Oroszlán-Plútóval pedig kikéri magának, hogy az ő orcáján lehet folt. Ezen felül pedig megpróbálja uralni a másik embert, ami sajátossága úgy az Oroszlán-Plútónak, mint a Mérleg felszálló Holdcsomónak is. Furcsán keveredik a passzivitás és aktivitás általában és a karmához való hozzáállásban egyaránt.

A Mérleg felszálló Holdcsomós nemzedékek tagjaira az a jellemző, hogy rendkívül nagy százalékuk nem vagy igen nehezen képes meglátni saját mivoltát, hogy fel sem tudja hosszú-hosszú ideig ismerni: mit kellene elhagynia és mit megtanulnia. És megmagyarázni, bemutatni sem lehet, annyira meg vannak győződve arról, hogy az ő véleményük a helyes. Amiben egyébként sokszor lehet is valami, csakhogy a mód, ahogyan ezt rá akarják kényszeríteni a másikra, az az elfogadhatatlan. Emiatt védekeznek, tiltakoznak ellenük még akkor is, ha mondanivalójuk, véleményük igazságtartalmát elismerik. Ezek a körülmények a legélesebben, leg-látványosabban talán ennél a csoportnál mutatkoznak meg a XX. századiak közül legjobban, a lassú bolygók által jelölt hátterük miatt.

1958.05.20.-1959.12.07. (Mérleg)
Friderikusz Sándor
1958.07.02.
Madonna
1958.08.16.

A Szaturnusz majdnem pontosan felezte a másfél éves időt: első részében a Nyilasban járt, aztán 1959.01.05-től a Bakba váltott, uralmi helyzetbe. Természetesen igen nagy a különbség a két állás között, jóllehet a többi figyelembe vett bolygó ugyanazon helyzetben van. A Nyilas Szaturnusz azonban összehasonlíthatatlanul toleránsabb a másikkal emberrel szemben, ami ennél a Holdcsomónál nagyon fontos szempont, hiszen örökösen inspirálja, ösztökéli, noszogatja, piszkálja környezete tagjait, beteljesítvén azt a karmikus tételt, hogy: Maga körül szellemileg sarkallja … az embereket és sugall számukra igényeket …”. A Nyilas Szaturnusszal valamivel könnyebb az alkalmazkodás is, tudniillik az idézetünk úgy folytatódik, hogy: „de neki magának kell hozzásegítenie őket ahhoz, hogy óhajaik teljesüljenek”.  Ez azt is tartalmazza (amire ugyancsak utal a szöveg), hogy meg kell ismernie óhajaikat előbb.

Michael Jackson
1958.08.29.
Falusi Mariann
1959.04.22.

Ami a saját szempontjait illeti a Nyilas-Szaturnuszos populációnak, különös módon kiütközik a külsőségek iránti vonzódás, a felületen való közlekedés csábítása. Ez a Szaturnuszra máskülönben korántsem jellemző a Nyilasra viszont inkább – így jön létre a furcsa keveredés. A narcisztikus önszeretet motívumai tudnak jól megmutatkozni ennél a csoportnál. Egészen torz formában jelentkezett például Michael Jacksonnál, aki a külső megjelenésével kapcsolatban tanúsított maximalizmus iskolapéldája volt, extrém torzulásaival együtt. (Egyáltalán nem magyarázható csak a Holdcsomójával azonban különös magatartása, csupán egy adalék a bizonyára meglévő többi, erős utalás között. Nem tudom, tudható-e egyáltalán születésének pontos ideje, én nem ismerem a képletét.)

Áder János
1959.05.09.

A Bak-Szaturnusz jóval zártabb, teljesítménycentrikus, rigorózus önmagával és másokkal szemben, maximalista és a legjobban a „hajcsár-természet” kifejezéssel lehet röviden jellemezni. A Holdcsomó szövegének azon része, hogy „olyan, mint egy bolyongó narkomán, aktivitása, nyughatatlansága türelmetlenül új meg új irányba űzi” itt ütközik ki látványosan. Hatalmas energiával tör aktuális célja felé, amiről aztán a legtöbbször valóban kiderül, hogy nem is volt igazi, mert lemaradnak mellőle mindazok, akik egyébként fontosak lennének az életében. Sőt: akik miatt esetleg azt a rengeteg energiát befektette, csupán a velük való törődés maradt el a nagy aktivitásban.

Van azonban mindkét Szaturnusszal egy nagyon jó segítsége a Mérleg Holdcsomósoknak – amennyiben élnek vele természetesen. A változtatásra való készségről van szó. A Nyilas-Szaturnusz elég rugalmas ehhez ugyanis. A Bak-Szaturnusz pedig bizarr módon épp a maximalizmusa folytán alkalmas arra, hogy meg tudja a szülött változtatni önmagát. Arról volt szó, hogy ez a jelölő rigid, amiből logikailag az következne, hogy nem tud változni. Igen ám, csakhogy a maximalizmusba az is belefér, hogy adott esetben meg akarjon felelni úgy a karma követelményeinek, mint környezetének – miután már rájött, hogy „utazásából nem hagyhatja ki a másik embert, ahhoz mindig mások is hozzátartoznak.” Nagyon nehezen, óriási elszánással és hatalmas önfegyelemmel képes realizálni az elszakadást beidegződéseitől és a progresszív változást, de képes rá.
Galla Miklós
1959.05.18.

Az Uránusz az Oroszlánban volt az egész érában, a Neptun a Skorpióban, a Plútó pedig 20 naptól eltekintve, 1958.06.10-től a Szűzben. Egy szempont miatt fogtam csokorba a hármat, mert ez a szempont bájos ellentmondást képez elsősorban a Bak-Szaturnuszhoz képest. Van ugyanis egy nagyon jellegzetes, gunyoros, kritikus megnyilvánulási kényszere a nemzedék tagjainak. Az Oroszlán-Uránusz lényeglátása és humora ötvözve a Szűz-Plútó rálátásával és erős kritikai érzékével, s mindez összemosva a Skorpió-Neptunban is markánsan meglévő, a mély összefüggések felismerésére való képességgel alkotja a sajátos elegyet, ami a Bak-Szaturnusz komolyságával szemben kedélyesen megnyilvánul. A kedélyesség azonban csak a Mérleg Holdcsomós embernél érvényesül, aki nagyon jól érzi magát ebben az állapotában – amíg konfliktusba nem keveredik általa. Akivel szemben ugyanis gyakorolja, az fölényesnek, kioktatónak, tenyérbemászóan pimasznak értékeli sok esetben és kikéri magának, vagy eltávolodik a másiktól.

Pálffy István
1959.11.21.

A három transzcendens bolygóról még annyit, hogy az Oroszlán Uránusz rangvesztett ugyan, de a praktikus érzéket, ötletességet, találékonyságot akkor is biztosítja. A Skorpióban a köd, kaosz, bizonytalanság bolygója, a Neptun a lehetőségekhez képest jól meg tud tisztulni azoktól a zavaros körülményektől, amelyek jellemzik és az egyik legjobb jegyhelyzet számára a 12 közül. Ez is segítséget jelenthet ennek a fajsúlyos karmának a felismerésében és átalakításában, még ha nagyon lassan is. A Szűz-Plútónak ugyancsak van egy tágabb rálátása a dolgokra, s különösképpen a karmára, így szintén támaszkodhat rá. Mindezzel együtt is e csoport tagjai is megkapják a maguk hatalmas pofonjait az élettől addig, amíg elkezdik sejteni, hogy valamit nagyon másként kellene csinálniuk, mint amit oly nagy határozottsággal és meggyőződéssel szoktak cselekedni.


1976.12.29.-1978.07.19. (Mérleg)

A Szaturnusz az Oroszlánban kezdett, majd 1977.11.17-én a Szűzbe váltott, de 1978.01.04-én visszahátrált az Oroszlánba és a tárgyalt Mérleg Holdcsomó végéig még ott is maradt. Itt is egy mindössze másfél hónapos, sziget-szerű beágyazódást látunk egy másik jegybe, különben zömmel az Oroszlán-Szaturnuszra jellemző tényezők határozzák meg a karmához való hozzáállást.

Lakatos Márk
1977.01.15.

Ebben a jegyben rangvesztett a Sorsbolygó, azonban (ahogyan a Skorpióban is) az Oroszlánban minden bolygó erős. Nem beszélve arról a kompenzálási törekvésről, ami a kozmikusan gyenge bolygóhelyzetekben úrrá lesz az érintett emberek nagy részén. (Lásd az 1. Bevezető részt.) Így ezzel a Szaturnusszal is némileg sértett türelmetlenséggel törekszik a szülött arra, hogy érvényesítse Ego-ját.

 

Zuschlag János
1977.03.07.

Az Uránusz a Skorpióban anti-Uránuszként fogalmazható meg, annyira nincs köze egymáshoz a jegynek és a bolygónak, s sajátos visszafogottság, fojtott ingerek és indulatok jellemzik, amelyek nagyon nehezen találnak maguknak kivezető utat. Ez általában jellemző, a Mérleg Holdcsomóval egybevetve pedig azt az aktivitást mérsékli valamelyest, amely egyébként feltűnő sajátossága e karmikus csoportnak.

Oroszlán Szonja
1977.05.19.

A Neptun a Nyilasban emelt és kényelmes, a felületen mozog. Ez a jelölő szintén bizonyos ellensúlyt jelent, s egyúttal olyan kedélyt is, amellyel talán valamivel könnyebben viselik az ilyen szülöttek a számukra is bőségesen kiutalt pofonokat. Különösen, ha találnak olyan ideológiát, amelyet kapaszkodóként tudnak használni.

 

Varró Dániel
1977.09.11.

A Mérleg-Plútó esésben van és eleve szorosan érinti a Mérleg Holdcsomósoknál neuralgikus pontként tárgyalt párkapcsolati kérdéseket. A Plútónál mindig figyelembe kell venni, hogy öl – aszerint, hogy milyen jegyben- házban van, azt, amit a helyzet jelent. A Mérleg a „Te”, az Én és a Világ viszonyának, a társkapcsolatnak a jegye, így a Mérleg Plútó (1970/72-1983/84) az életnek ezt a nagyon fontos részét rombolja. (Vesd össze azzal, hogy a megjelölt időpontban bontakozott ki az a tendencia, amit a házasság válsága kifejezéssel jellemzünk.) A rombolás a Plútónál nem öncélú: a meglévő és megmerevült struktúra lebontását és valami újnak az építését célozza. Hogy az új valóban jobb-e és mennyivel, az már más kérdés, mindenesetre a transzformáció létrejötte a lényeg. A Mérleg-Plútó, Mérleg felszálló Holdcsomós nemzedéknél tehát ez a feladat különösen kiemelt.

“Fred és George Weasley”
1978.04.01.
a szereplők születési ideje

A nemzedék – eddigi tapasztalataim szerint – két nagyobb csoportra bontható, méghozzá nem aszerint, hogy a tárgyalt lassú bolygók kinél hol állnak, hiszen csaknem teljesen azonos végig a jegyhelyzetük. Inkább a reakciómód, a belső hozzáállás szerint válhat ketté a populáció. Egyik része meglepően jól, korán felismerte- felismeri, hogy valami nagyon nem stimmel náluk az Én és a Világ viszonyában, s még hajlandóak is annak érdekében erőfeszítéseket tenni, hogy megváltozzék ez a viszony. De valami enerváltság, viszonylagos erőtlenség ül rajtuk, ami miatt – legalábbis eddig – ők sem takaríthatják meg azt az időmennyiséget és karmikus munkát, ami a többi generációt is terheli. Maga a felismerés akkor is a legnagyobb lépés afelé, hogy változni tudjon az ember, s be kell érnie a szándéknak, valószínűleg hamarabb, mint a többi korosztálynál.

A másik csoportra is jellemző olyan enerváltság, ami pont a Mérleg felszálló Holdcsomóhoz cseppet sem passzol, de ebben a körben még a felismerés is hiányzik és ugyanúgy nyers Ego-ból nyilvánulnak meg, mint ahogy azt a leírás szövege is sugallja. A kudarcok nyomán hajlamosabbak sértetten visszahúzódni, mint az összes többi nemzedéknél (beleértve az 1939-41-eseket is, akikkel elég sok analógia látható itt). Számukra nyilván nehezebb megdolgozni ezt az egyébként sem könnyű karmát.

1995.08.11.-1997.02.27. (Mérleg)

A Neptun kivételével valamennyi figyelembe vett lassú bolygó jegyet váltott ez alatt a másfél év alatt.
A Szaturnusz a Halakból indult, s 1996.04.07-én a Kosba váltott. A régebbi korokból példaként szereplő Hugonnai Vilmának volt a Halakban a Szaturnusza, s ugyancsak onnan Katona Józsefnek pedig Kos. Óriási a különbség a két elem között, ahogyan az ismételten példaként említett két ember hozzáállásában is. A Halak a Szaturnusz számára az egyetlen jegy, amely feloldja az érzelmektől való merev elzárkózását és kifejezett szeretet-éhségbe torkollik. A Szaturnusz mindig maximalista, a Halakban ebből a szempontból lesz az: intenzíven szeretné megélni a határtalan érzelmeket, az eggyé olvadást, a mértéktelen szeretet-megnyilvánulásokat. Sajátos módon itt is (ahogy Hugonnai Vilmánál a Vízöntő Neptunnal) uralmi cserében van a Bak-Neptunnal, ami sokat tud enyhíteni az illuzórikus érzelmi tökéletességre törekvésen. S ez nagyon ráfér minden jelölőre ha Mérleg felszálló Holdcsomóról van szó, hiszen végképp nem az a dolga a szülöttnek, hogy szeretet is követeljen magának (ne csak energiát, habár a szeretet energiájánál nem kell nagyobb), hanem az, hogy adjon másoknak – figyelmet, gondoskodást, ötleteket – s adott esetben: szeretetet.
A Kos-Szaturnusszal nehezebb a helyzet. Esésben van, s itt már nincs uralmi csere. A türelmetlenség, a méltánytalanság érzése párosul azzal, hogy hatványozottan jelentkezik a sokszor öncélú aktivitás. Ráadásul egy ilyen jegyhelyzetnél nagy esély van arra, hogy sok-sok embernél együtt is áll a Szaturnusz a leszálló Holdcsomóval, annak az energiái, jelentése felé húzva a szülöttet.
Az Uránusz a Bakban kezdett és 1996.01.12-én a Vizöntőbe lépett. Mindkét jegyben jól tudja kompenzálni, egyensúlyozni társuralkodójának, a Szaturnusznak a „szertelenségeit”. Az Uránusz a Bakban emelt, a Vízöntőben uralmi helyzetben van és elég erős ahhoz, hogy objektivitásával, távolságtartásával legalább megkísérelje a rálátást azokra a dolgokra, amelyek az élet mozgatórugóiként funkcionálnak. A magasabb felismerésekhez ugyancsak bőséges lehetőséget kínál.
Végül a Plútó megint a Skorpióban volt három hónapig, s 1995.11.10-től a Nyilasba váltott, s ott is maradt. A Skorpió-Plútó megint veszélyes érzelmi szempontból és miután egybeesik a Halak-Szaturnusz érával, felerősítheti annak túlzásait. Ugyanakkor ha kellő inspirációt kap környezetétől, akkor legalább annyira nagy erőkkel képes dolgozni azon, hogy átalakítsa önmagát és jobban megfeleljen a karmikus követelményeknek (értsd: környezete követelményeinek). De ehhez sajnos nagyon sok belső-külső körülménynek kell szerencsésen összetalálkoznia. Az esetek nagyobb hányadában alighanem a lehető legkeservesebb tapasztalatokat kénytelen szerezni az ilyen, rendkívül érzékeny ember. S minél érzékenyebb annál keservesebbnek érzi természetesen a Mérleg Holdcsomóhoz méltó tapasztalatokat. Az Uránusz, Neptun helyzete valamit továbbra is segíthet ezen, de csak az olyan konstellációknál, ahol egyébként is vannak racionális jellegű támasztékok. Levegős, vagy föld elemű Nap, Ascendens vagy más hangsúlyos horoszkópelem mellett képzelhető el leginkább az ilyesmi. A víz és tűz érdekeltségekkel együtt túlságosan is sodró az érzelmi befolyás és túl nagy a szubjektív megítélésre való hajlam.
A Nyilas-Plútó összehasonlíthatatlanul könnyebb állás, bár ezzel is kiélezett helyzetekbe keveredhetnek az érintettek. A sértett hiúság kerekedhet felül ugyanis azokban a helyzetekben, amikor a sokszor emlegetett pofonok csattannak el, s akadályozza a józan belátást, s a konzekvenciák levonását. Márpedig ahhoz, hogy szembenézzen magával valaki, félre kell tudni tenni a hiúsági kérdéseket. Itt is a másik két transzcendens bolygó (s persze a horoszkóp többi eleme, különös tekintettel a Vénusz-Marsra, a Holdcsomók uraira) jelenthet kompenzálást, egyensúlyozást adott esetben.

Hugonnai Vilma
1847.09.30.

Ehhez a bolygóálláshoz nem találtam frappáns analógiát, pont úgy csúszott el a jegyváltása még a Plútónak is, hogy nem esik egybe Mérleg Holdcsomóval. Így meg kell maradjunk egyelőre a rendkívül pozitív példaként emlegethető Hugonnai Vilmánál, akinél nemcsak a Halak-Szaturnuszt lehet felemlíteni, hanem az ugyancsak elég józan és energikus Kos-Uránuszt, a szaturnuszi jegyben, a Vízöntőben álló Neptunt és marsikus jegyben (akár a Skorpió, hisz ez a jegy nemcsak plutónikus hanem egyúttal marsikus is), a Kosban álló Plútót. Analógiásan elfogadhatjuk, emberileg pedig a lehető legkívánatosabbnak találhatjuk mintáját.
8. A Holdcsomó generációk jellemzői
Skorpió felszálló- Bika leszálló Holdcsomó

Mottó:  Az élet nehéz?

1900.12.28.-1902.07.18.
1919.08.10.-1921.02.26.
1938.03.21.-1939.10.09.
1956.10.30.-1958.05.20.
1975.06.12.-1976.12.29.
1994.01.21.-1995.08.11.
2012.09.03.-2014.03.22.

 

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a II/1. Bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és Skorpió felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve. Ezen kívül még természetesen a megelőző Holdcsomókról szóló részeket is, hisz a különbségekből legalább annyit tanulhatunk, mint a hasonlóságokból.

 

Elérkeztünk az utolsó olyan Holdcsomóhoz, amelyet szerzőnk, Martin Schulman a legnehezebben elérhető, legnehezebben megdolgozható három csoport közé sorol. Az első kettő egyébként a most tárgyaltnak a fordítottja: Bika-Skorpió, a másik a megelőző Mérleg-Kos, s íme a harmadik a Skorpió-Bika. Nem véletlenül adtam „Az élet nehéz” mottót a Skorpió felszálló Holdcsomóhoz, hiszen ólomsúlyúnak érzik szülöttei az őket terhelő problémákat, még akkor is, ha azok egyébként objektíve nem számítanak annak. Amellett is, hogy az embert élénken és érzelmileg érintő ügyekben nincs objektivitás, természetesen saját problémája mindenkit 100 %-ban érint – legyen az tragikus veszteség, haláleset, vagy az, hogy nem úgy sikerült a műköröm, ahogyan az érintett azt szerette volna.
Elég nehéz érzékeltetni az életfelfogását ennek a karmikus csoportnak, melynek tagjai véresen komolyan vesznek szinte mindent és nem engednek maguknak lazítást, mert azt hiszik, az biztonságukat veszélyeztetné.
Példáinknál – legalábbis háromnál – kétségkívül elég rossz indulással kezdődik, s részben folytatódik az élet, gyermekkorban elszenvedett traumák formájában. Ráadásul Beethoven (zeneszerzőként!!) megsüketül, Kölcsey fél szemére megvakul – hátborzongató módon felidézve a Holdcsomó szövegéből a „Jelenlegi létét is megnehezíti a sokszor öncélú többletterheléssel; végigdolgozza életét, mintha egy hosszú, egyenes barázdán haladna előre. Plusz terheket is magára vállal…”. Nyilván egyikük sem szántszándékkal érte el, hogy érzékszerve károsodjék, de ha elfogadjuk a feltevést, hogy a lélek maga választja meg egyes földi életeinek körülményeit, akkor mégis ott van mögötte az önmagából eredő ok. S bár pályájukon valamennyien sikereket, elismerést értek el, mégsem érezték magukat jól pozíciójukban, illetve: a négy példából az az egy, akinek anyagilag is mérhető sikerei voltak (Buffalo Bill), elveszítette vagyonát.
Különös még az is, ha összevetem a négy példát – akiket ha nem is véletlenszerűen, de semmi esetre sem a közös elemek miatt választottam ki (leszámítva persze a Holdcsomót) – a három alkotó művész a három tűz elemet képviseli: Juhász Gyula Kos, Kölcsey Oroszlán, Beethoven pedig Nyilas Napú volt. S mégis hiányzik belőlük az a felhőtlen derű, töretlen optimizmus, magabiztosság és életszeretet, amely a tüzeseket jellemzi. Még Beethovennél is megszorításokkal lehet csak értelmezni a nyomait, pedig ebből a szempontból ő kissé eltér a másik kettőtől. A depresszió – amely a tűz elemnél nagy általánosságban szóba nem jöhetne – mindegyiknél megjelenik. A negyedik embernek, Buffalo Billnek a Halak-Napja eleve a depresszióra hajlamos kategóriákhoz tartozik, azon felül: mi köze van egy Halaknak a versenyszerű gyilkoláshoz? Egyszóval kifordított világnak is tekinthető bizonyos értelemben ez a Holdcsomó, s persze korántsem csak a kiragadott példák alapján, hanem sok-sok más, közismert és nem közismert példa nyomán is. Ha a Holdcsomó végén felsorolt hírességekből emelek ki néhány alkotót még ide: Cervantes, Dürrenmatt, Gogol, Hasek, Franz Kafka – láthatjuk, hogy műveikben is ez a kifordított világ jelenik meg. Más megközelítésben: például Toulose-Lautrec gyerekkori balesete következtében megnyomorodott és arisztokrata létére festőnek állt és keményen dolgozott.
Beethoven 1770.12.16-1827.03.26.
Időrendben Beethoven az első a XX. századot megelőző korokból, akinek életébe és munkásságába bepillantunk a Skorpió Holdcsomó mondandóján keresztül. Apai oldalról az ősök földművesek voltak, bár nagyapja és apja már a zenéből élt meg, karnagy illetve énekes volt. Iszákos apja olyan csodagyereket faragott volna Beethovenből, mint Mozart volt, ezért rendszeresen verte. S ugyan az elképzelés nem vált valóra, mégis egész fiatalon is Beethoven tartotta el a családot. 17 évesen elindult, hogy Mozarttól tanuljon, de meghalt édesanyja és rá maradt testvéreinek nevelése, gondozása. Miután Mozart időközben meghalt, a harmadik „bécsi klasszikustól”, Haydntól szeretett volna tanulni (22 éves korától), ő azonban elfoglaltságai miatt nem tudta vállalni oktatását. Két olyan óriástól, akiknek egyébként aztán a nyomdokaiba lépett (így lettek ők a három bécsi klasszikus: Haydn, Mozart, Beethoven), s akik még éltek pályája kezdetén – nem tudott élőben tanulni sorsszerű akadályok miatt.  
25 évesen aratta első sikereit – ekkor még előadóművészként – de ugyanekkor már kezdtek mutatkozni nála a süketség első jelei. Emiatt többször foglalkozott az öngyilkosság gondolatával (!!), de végül átsegítette ezeken a kríziseken egyedülállóan pontos belső hallása. 1819-re, 49 éves korára már teljesen süket, s még további 8 évet él, mindvégig komponálva. Élete második felében egyébként is elég sokat betegeskedett különféle panaszokkal.
Magánéletében nem volt sikeres, sohasem házasodott meg. Rejtelmes és kevésbé rejtelmes szerelmei olyan társadalmi osztályból kerültek ki, amelyhez ő ilyen szinten nem kerülhetett közel.
Ebből a valóban keserves, gondokkal, s tulajdonképpen elképesztő nehézségekkel terhelt életből sarjadtak olyan művek, amelyek – leszámítva egy viszonylag korai és kifejezetten komor korszakát – az áradó optimizmus, egyetemes szeretet, a fény felé törekvés hangjait hordozzák. Ha csupán az Európai Unió himnuszává válásával immár végképp közismertté vált Örömódára gondolunk, akkor is láthatjuk a brutális különbséget életének és zenéjének minősége között. A IX. szimfóniát – melynek IV. tétele az Örömóda – már szinte teljesen süketen komponálta, a bemutatón vezényelve, háttal a közönségnek, nem is hallotta a tomboló tapsot, s azt hitte, újításával megbukott. (Ő volt az első, aki szimfóniában nemcsak hangszereket alkalmazott, hanem énekhangot is.) A zseni kívülállása a földi körülményeken és saját magán, az segítette abban, hogy ahogy a kagyló megszüli a fájdalomból az igazgyöngyöt, úgy teremtse meg a nyomorúságból a tiszta művészetet. S bármennyire is kegyetlen emberileg még így utólag is kimondani, de egy beethoveni formátumhoz olyan karma kell, ami ki tudja hozni a legvégső tartalékokat is a lélekből. Sötét korszakának termését leszámítva minden hangjában hordozza a kötöttségektől megszabadulás fenséges élményét, s ismerve karmájának mélységeit még tiszteletre méltóbb teljesítményként értékelhetjük életművét.

Beethoven felszálló Holdcsomójának egyik ura, a Plútó a Bakban, a Mars pedig az Ikrekben állt igencsak ambivalens „viszonyban” egymással. A Bak pesszimista jegy, a Bak-Plútóban azonban van egy komor elszántság is (felhívom a figyelmet arra, hogy néhány éve ismét ebben a jegyben van a Plútó), amivel végső soron túl tud lendülni még saját pesszimizmusán is – lásd szerzőnk példáját. A leszálló Holdcsomó ura, a Vénusz ugyancsak a Bakban volt, de nem állt együtt (szerencsére) a Plútóval. Akkor is figyelemre méltó a konstelláció, mert ilyenkor együtt dolgozik múlt- jelen és jövő, különleges intenzitással. Nem könnyen elviselhető módon, de nagyon hatékonyan. A Szaturnusz az Oroszlánban a derűlátást továbbra sem, a céltudatosságot és kitartást azonban annál inkább támogatni tudta. Az Uránusz a Bikában járt (elég távol a leszálló Holdcsomótól), a Neptun pedig a Szűzben. E két utóbbi bolygó szoros trigonban – a legelőnyösebb bolygókapcsolódásban (trigon fényszögben) állt egymással és a Plútóval kissé tágabb (3 fok) ugyanolyan aspketusban egy nagy háromszöget (királytrigont) képeztek együttesen. Ez az a horoszkópelem – a Nyilas érdekeltségen túl – amely a megmentő szerepet játszhatta Beethoven esetében, hiszen az ilyen alakzat bizonyos védelmet is jelent és hatalmas energiát. A három transzcendens bolygó föld jegyekben a lenti és fenti, evilági és nem evilági szférákat kapcsolja össze oly módon, hogy földi viszonyok között tudott szerzőnk kifejezni egészen más dimenziókhoz tartozó dolgokat.

 

Kölcsey Ferenc 5 éves volt, amikor meghalt édesapja és 12 éves, amikor édesanyja. Jobb szeme világát is gyermekkorában vesztette el, feketehimlő következtében. Már nem is nagyon kellene tovább sorolni, de meg kell említeni, hogy három testvérét utóbb folyamatosan támogatta.

Kölcsey Ferenc 1790.08.08.
Nemesi családból származott ugyan, s jogot végzett, ami ezekben a körökben az egyik szalonképes pálya volt a néhány közül, de ügyvédi vizsgára már nem jelentkezett, mivel átváltott inkább az irodalomra. Vagyis: a nehezebb utat választotta, különösen abban a korban, amikor a magyar nyelv elfogadtatása, modernizálása fontos és nehéz program volt. A többletterheket nemcsak ebben a formában vállalta, hanem politikai szerepet is játszott – a reformkorban, amikor az rendkívül lelkesítő, ám szintén nem könnyű feladat volt. Úgy irodalmi munkásságát, mint politikai tevékenységét elismeréssel igazolta vissza a világ, de utolsó éveiben visszavonult a közélettől, s csak az irodalomnak élt. Egyik útja során megázott és megfázott, legyengült szervezete pedig nem tudott megküzdeni a betegséggel és mindössze 48 éves korában meghalt.
Magánéletét kitöltötte a testvéreivel és családjukkal való törődés, nem nősült meg.
Barátja, Wesselényi Miklós Kölcsey rendkívüli tisztességére és megbecsültségére utalva így emlékezett meg róla: „Nem közénk való volt”.
A Plútó a Vízöntőben járt Kölcsey születésekor, a Mars pedig a Mérlegben – két levegős jegyben a felszálló Holdcsomó két ura, az intellektuális közelítésre predesztinált, s arra, hogy a szellemiségre orientálódást ne veszítse el mégsem szem elől a földi életfeltételek megteremtése és megőrzése során folytatott tevékenységben – lásd a Holdcsomónak ide vonatkozó részét. A leszálló Holdcsomó ura a Vénusz a Rákban a családi kötődést jelzi, azt a gondoskodást, amelyet önként vállalt kisebb testvéreivel kapcsolatban. Kos Szaturnusza, sorsbolygóként kölcsönöz egy kolerikus jellegű beállítódást, amely nem könnyítette meg számára a karma elfogadását sem, de talán még a nagyobb összefüggések átlátását sem, mivel ilyen konstellációval a szülött esetleg hamarabb elveszíti türelmét, semhogy felismerhetne dolgokat. Az Oroszlán Uránuszban is van hasonló tartalom, azon túl, hogy az inkább a gyakorlati életre, semmint az elméleti munkásságra teszi alkalmassá azt, akinek ebben a jegyben van. A Mérleg-Neptun sok újat nem ad az utóbbi néhány bolygónál kialakuló képhez. Az értelmi-érzelmi motívumok csendes küzdelme mindenesetre tetten érhető a konstelláció kiragadott elemeiből is.

Sajátos, hogy míg előbbi példánknál a „himnusz” egy mindent elsöprő bizalomból fakadó áradó érzelmet fejez ki, addig Kölcsey Hymnusa alcímének – a magyar nép zivataros századaiból – megfelelően olyan panaszáradat, amelynek kezdetén és zárásán a fohász ugyan progresszív irányba szeretne mutatni, de a vége mégiscsak az, hogy „Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt”. A bűnhődés, bűnösség fogalmaival ilyen kifejezetten a szemben lévő, Bika felszálló Holdcsomónál találkozunk, s emlékeztetem az olvasót arra, hogy az után egy rövid bekezdést szenteltem a magyarok karmájának, ami a mondott Bika Holdcsomóval jellemezhető. Az utóbbi évtizedekben néhány bátortalan hang fel- felvetette már párszor, hogy meg kellene változtatni a himnuszt, mert meglehetősen deprimált. Ehelyütt asztrológiai szempontból teszem fel a költői kérdést: jó-e az nekünk, hogy Skorpió felszálló Holdcsomós költőnk által írt himnuszt használunk nemzeti jelképként?     

Juhász Gyulával eltérek az időrendtől, de beleillik abba a sorba, ahol az intellektuális- szellemi érdeklődés volt az élet fő irányító elve. Neki „csak” 19 éves korában halt meg egyik szülője, édesapja, máskülönben kora gyermekkorból hiányoznak azok a brutális életrajzi elemek, amelyek előző két példánknál voltak. 21 évesen egy diáktüntetés alkalmával fején és kezén megsérült a rendőri intézkedések (értsd: kardlapozás) során.

Juhász Gyula 1883.04.04.

Első versei megjelentek 16 (!) éves korában (Szegedi Napló, Budapesti Napló), s innentől kezdve folyamatos elismerésben és támogatásban Babits, Kosztolányi, később Ady, József Attila stb.) volt része. Elsőként kapta meg többek között a Baumgarten-díjat, amellyel utóbb még kétszer jutalmazták munkásságát. Újságíróként is sikeres volt. Tanított, irodalmi mozgalmakban vett részt, egyszóval (Skorpió felszálló Holdcsomóhoz méltó) tevékeny és (ebből a szempontból) eredményes életet élt – míg hivatali pályáját derékba nem törte az a körülmény, hogy részt vett a tanácsköztársaság alatt a szegedi mozgalomban, tevékeny szerepet vállalt a kulturális életben. Irodalmi megjelenése és elismertsége azonban ez után sem csorbult.

Magánélete kísértetiesen emlékeztet Beethovenére amennyiben elérhetetlennek számító tárgyat választott szerelmének Sárvári Anna színésznő személyében. Anna-versei a magyar irodalom szerelmi költészetének csúcsa körül helyezhetők el.
Első öngyilkossági kísérletét nem egészen 24 éves korában követte el (1907 február), s még ugyanazon év őszén hirtelen elhagyta munkahelyét, Pestre utazott, mert a Lánchídról a Dunába akart ugrani. Véletlenül pont akkor járt arra ifjúkori szerelme (Klima Ilona), s közölte vele, hogy Szegeden megjelent első verseskönyve. Ez a hír visszaadta életkedvét egy időre. 7 év múlva (1914. március) mellbe lőtte magát. 1917. januárjában idegrohamot kapott, s némi kezelést követően elmebetegnek nyilvánították. Ettől függetlenül ez után még aktív életet élt (vesd össze: tanácsköztársaság, de utazott Párizsba is és folyamatosan írt). A második- harmadik Baumgarten-díj (1930-31-ben) azonban inkább megbénította semmint inspirálta volna. Élete utolsó szakaszát egy budai szanatóriumban töltötte. Negyedszerre befejezett öngyilkosságot követett el 1937. április 6-án, 48 órával ötvennegyedik születésnapja után.
Plútója a Bikában volt – kölcsönös hatásban, melyről a Fogalomtár ugyanilyen címszavánál olvashatsz. Figyelemre méltó körülmény, hogy a felszálló Holdcsomó másik ura (Mars) és a leszálló ura (Vénusz) ugyanazon jegyben, a Halakban állt – ha nem is konjunkcióban. Ez is olyan összekeveredést, múlt-jelen olyan összekapcsolódását jelzi, amellyel elég nehéz lehet a mindennapokban együttélni a sok átütés, áthallás miatt, amikor nem tudja az érintett, hogy melyik szerepet ki játssza az életében, s hogy neki magának hogyan is kellene viszonyulnia. Ráadásul a Szaturnusz meg a Bikában, a Plútótól 5 fokra állt, a karmikus feladat teljesítésére ösztökélve, nem kis erővel a két karmabolygó együttes hatása révén. (A Szaturnusz a kalsszikus karmabolygó, a Plútó pedig a nagy, általános – mundán – folyamatokban szereplő sorsbolygó a modern asztrológiai iskolák szerint.) S hogy teljes legyen a kép: a Neptun ugyancsak a Bikában járt, mindössze 4 foknyira a leszálló Holdcsomótól. Vagyis sorrendben így néz ki a Bika konstelláció: leszálló Holdcsomó 13°00´; Neptun 17°16´; Szaturnusz 23°49´; Plútó 28°46´. Az Uránuszt nem említettem még, a Szűzben árt (20°22´), támogatva a Neptunt, Szaturnuszt, szembenállva a felszálló Holdcsomó másik urával a (Halak) Marssal. A múlt felé húzó erők (a már említett kölcsönös hatással együtt) tehát ebben a konstellációban oly nagyok, hogy ezek tükrében – ha támogathatóvá nem is, de – kissé érthetőbbé válik az öngyilkos hajlam. Emiatt még jelentősebb teljesítményként lehet értékelni költőnk életművét, életpályáját.

Beethoven, Kölcsey és Juhász Gyula is (s nyilván még számosan rajtuk kívül is) szemmel láthatólag egész életében küzdött azért, hogy ne süllyedjen el abba az anyagi létbe, amit a Holdcsomó sugall – miközben továbbra is megélte karmája legjelentősebb motívumait. Arra a részre lehet ebben a három esetben felhívni a figyelmet, amely a szellemiség felé fordulásra utal: „Karmája, hogy a kötöttségektől megszabadítsa magát és a jövőben már ne legyen a múlthoz láncolva. Lelkét teljesen ellentétes állapotba kell hoznia, hogy megszabaduljon a hanyatló tendenciától, melyet korábbi életeiből hozott magával. A szellemiséget kell az anyagi érdekek elé helyeznie. Ez az átalakulás igen fájdalmas, mert a szülött mindent elveszthet, ami a szívéhez nőtt és a szükségesnél is többről mondhat le, esetleg éveket tölthet egyedül. Mégis, ezek a tapasztalatok mind szükségesek, ha a legmélyebb síkon, világosan akarja magát látni. Ebből a szimbolikus halálból indul ki új életébe.”

Negyedik példánk egészen más alapokról indul és egészen más kifutásúra is sikerült, jóllehet pont Juhász Gyulával lehet valamennyi analógiát találni a bolygóállásban. (Ott majd visszautalok erre.)

Buffalo Billa 1846.02.26.

Buffalo Billről van szó, aki eredeti néven William Frederick Cody. Ragadványnevét és hírnevét arról kapta, hogy 1867-68-ban (21-22 évesen) bölényvadászként gondoskodott az észak-amerikai transzkontinentális vasút építőinek élelmezéséről. Nyolc hónap alatt 4280 állatot mészárolt le, ezért ragadt rá a Buffalo (Bölény) Bill elnevezés, majd miután egy nyolcórás bölényölő “párviadalban” is diadalmaskodott (69:48 arányban), hivatalosan is a prérik vadászbajnoka lett. A bölény legalább annyira lehet attribútuma a Bikának, mint bármely más szarvasmarha fajta, s hogy ezeket mészárolta – a versenyben voltaképpen öncélúan – elég hátborzongató jelképként is funkcionál. Egyúttal radikális ám korántsem biztos, hogy hatékony módja a múlttal való leszámolásnak.

Fiatal évei küzdelmesek voltak ugyan, de szinte semmiben sem különböztek egy akkoriban szokványos sorstól. Apja még gyerekkorában meghalt és már fiatalon munkát kellett keresnie, elszegődött futárnak a legendás Pony Expresshez. Már tizenéves korában tökéletes lovas, vadász, nyomkereső és indiánszakértő volt – kicsit a mai cowboy fogalom megtestesítője. 15-19 (!!) éves kora között harcolt a polgárháborúban, katonai futárként és felderítőként is működött. Cody azt állította, hogy még rengeteg más munkája is volt, úgymint prémvadász, marhahajcsár, aranyásó, postakocsi hajtó, kocsis, és még szállodai középvezető is. Nem tudhatjuk pontosan, mely állítás volt valóságos és mely kitalált pusztán a népszerűség kedvéért. Vadnyugati bemutatókat már ekkor is tartott ugyanis.
1866-ban megnősült, de a házasság boldogtalannak bizonyult. 4 gyereke született. Cody hírneve a róla megjelent írások, elbeszélések nyomán egyre nőtt, de huszonöt évesen még mindig csak egy szegény nyomkereső volt, aki soha életében nem járt a Mississippitől keletre, bár hírneve egyre nőtt. (Emlékeztetőül: ekkor már túl volt a bölénymészárlásokon.) A nagy változást az 1872-es év hozta meg: vadászatok kapcsán meghívták keletre. A híres vadász némi késedelemmel utazhatott el, mert meg kellett várnia, amíg felesége utána küldi egyetlen jó ruháját. New Yorkban azután elkápráztatta a közönséget (vadnyugati) öltözékével és beszédével. 10 évig főleg színészként működött, bár alakítása nem volt annyira csiszolt. Emellett részt vett az indiánok ellen vívott 16 csatában és a bölényvadászattal sem hagyott fel. Az óriási amerikai bölénycsordák kipusztításában akárhogy is nézzük, de jelentős szerepe volt tevőlegesen és szimbólumként egyaránt.
1883-ban az amerikai nemzeti ünnepen mutatta be vadnyugati show-ját, amely a következő évtől “Buffalo Bill,s Wild West” néven utazta be az egész országot, később a világot nagy sikerrel. Igazi amerikai négyórás szuperprodukció volt bölényekkel, cowboyokkal, indiánokkal (köztük Ülő Bikával) és hősi tettekkel. A látványosságot 1886-ban New Yorkban egymillióan tekintették meg. Európai turnéján ismerkedett meg a „vadnyugattal” Karl May is, aki ennek nyomán kezdte el indián regényeit írni.
Életének végére cserbenhagyta a szerencse és az általa alapított vállalkozás csődbe jutott.
Bolygóállása: Plútó a Kosban, Mars a Bikábankölcsönös hatásban, akár Juhász Gyulánál, azonban ott a Plútó volt ugyanebben a pozícióban, itt a Mars. Igen jelentős különbség, tekintve, hogy a Mars sokkal praktikusabb, közelebb van jóval a köznapi léthez, gondolkodásmódhoz. Még egy érdekes analógia: Buffalo Billnek is Halak Vénusza volt a leszálló Holdcsomó uraként. Szaturnusza és Neptunja a Vízöntőben állt, úgy tűnik ebből nem tudott különösebben emelkedett jelenségeket a felszínre hozni, hanem az általuk (is) jelölt találékonyságot használta fel vállalkozásai terjeszkedéséhez. Uránusza ugyancsak a Kosban állt, Plútójához hasonlóan.

Hozzáteszek még valamit Buffalo Bill konstellációjához, méghozzá a Halak-Nappal kapcsolatban. A Halakról úgy beszél az asztrológia – s nemcsak a „magazin-asztrológia”, hanem sokszor még a tananyagnak szánt szövegek is – hogy kevéssé érzékelhető: nagyon sokféle Halak van. Ahogyan az állat halak között is az ártalmatlan növényevő díszhalaktól, a zsákmányt jelentő apróhal-rajokon át a cápáig terjed a skála, úgy az ember-típus Halak között is meg lehet találni ezt is, azt is, s a két véglet között a rengeteg árnyalatot. Ezért nincs mit csodálkozni azon, hogy az itt megismert négy példánkból a három tűz-Napú szellemi értékekre „vadászott”, s szegény jámbor ártatlan önfeláldozó Halak pedig valami egészen másra. Arra is jó példa, még ha nem is szorosan a tárgyunkhoz tartozik, hogy mennyire nem lehet egy-egy sablon alapján jellemezni az embert.

SKORPIÓ HOLDCSOMÓ GENERÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN


1900.12.28-1902.07.18.
Thury Zsuzsa 1901.04.22.

A századfordulón és a század első évtizedében az utóbb kommunikációs robbanásnak nevezett folyamat volt meghatározó. Minden Ikrek-Plútós időszak jelentős változásokat jelöl a kommunikáció terén. A most tárgyalt periódusban az Uránusz a Nyilasban volt, a másfél éves időtartam jelentős részében szemben is állt a Plútóval. Az a belső- külső vita, amelyet a két elem szembehelyezkedése jelent nyilván befolyásolja mindazokat, akik ilyen időszakban születnek. A Skorpió felszálló Holdcsomósok – akik többletterhelés vállalására eredendően is hajlamosak – azzal a dilemmával küzdhettek, hogy a természeti vagy a kulturális viszonyok-e a fontosabbak vagy hogy a társadalmi igazságtalanságokkal mit lehet kezdeni.

Bilicsi Tivadar 1901.09.06.
A Szaturnusz a Bakban kettős hatást jelent ennél a karmikus csoportnál, ugyanis egyik oldalról aláhúzza a munka-mániát, a teljesítménykényszert, maximalizmust és fokozott biztonságra törekvést. A másik oldalról viszont ezt oly természetességgel, ami elfedi tulajdonképpen a Skorpió Holdcsomó egy részét. Másként fogalmazva: nem a karmikus hozadék súlyát érzi jobban a szülött, hanem saját személyiségi összetételének belső késztetését. S így már „normálisabb”, elfogadhatóbbnak tűnik az, hogy állandóan ténykednie kell és túlbiztosítani lehetőleg mindent. Ugyanakkor persze a karmikus nyomást is sejteti, emiatt még komolyabban vették feladataikat ennek a nemzedéknek a tagjai, mint mások (ha lehet egyáltalán fokozni a dolgot).

Walt Disney 1901.12.05.

A Neptunról nem esett még szó, e bolygónk

Ödön von Horvath 1901.12.05.

jegyet váltott épp abban a másfél évben. Az Ikrekből indult, majd 1901.07.19-én belépett a Rákba. Vissza az Ikrekbe 1901.12.25-én, s majd ismét a Rákba, s ott is maradt 1902.05.21-től. Az Ikrekben nyilván erősítette az információrobbanás egyes elemeit. A Rákban az az érdekes helyzet alakult ki, hogy míg az Uránusz a Plútóhoz képest volt szemben lévő jegyben, addig a Neptun a Szaturnusszal. Itt a köz- és a magánszféra ellentmondásai mellett ugyancsak a társadalmi egyenetlenségek témaköre domborítható ki. Abban az időszakban, amiről beszélünk mindenesetre sokat foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel – a nők választójogáért és általában egyenjogúsításáért folytatott küzdelem, a szüfrazsett mozgalom igen élénk volt, hogy csak egy, de nagyon lényeges példát említsek. A Rák Neptunnal felerősödött ez a tendencia (a Rák női jegy, a Neptun ilyen bolygó), s azok az alkotók is, akik ilyen konstellációval születtek, ugyancsak fontosnak tartották ezt a kérdést.

E karmikus csoportnál feltüntetett példánkból három született Rák-Neptunnal. Walt Disney rajzfilmjeiből soha nem hiányzik a női princípium, sőt: még olyan feldolgozásba is beleviszi, amelyben eredetileg nemigen volt szerepe. Ödön von Horváth rövidke életében is sokat foglalkozott a nők egyenértékűségének kérdéseivel. Bilicsi Tivadar előadóművészi mivoltában legfeljebb indirekt módon tudta kifejezni véleményét, magánemberként azonban köztudomásúlag büszke volt négy lányára, szívesen és nagy szeretettel emlegette őket.
Németh László 1902.04.18.

Érdekes, hogy Németh László és Thury Zsuzsa nem rák, hanem Ikrek-Neptunos volt, s mégis: mindkettejüknél nagy szerepet kapott a kor áramának megfelelően is, a nehezített munkához való kötődés révén is a nők szerepe a magán- és közéletben. Németh László híres és meglehetősen önálló nőalakjai közismertek. Thury Zsuzsának pedig egész termékeny írói munkássága a tevékeny, kiugró teljesítményt nyújtó, híres nők körül forgott. Mindketten rengeteget írtak egyébként.


1919.08.10.-1921.02.26. (Skorpió)

Isaac Asimov 1920.01.02.

Az első világháborúval véget ért egy olyan korszak, amelyben az illúzióknak, velük együtt bizonyos mértékig a jövőbe vetett bizalomnak az ideje lejárt. (A bizalom majd tíz év múlva, a fordított Bika Holdcsomónál, az 1929/32-es világgazdasági válsággal múlik el még inkább.) A Plútónak a Rákban töltött ideje magában foglalja ezt az egész időszakot. Az ellenreakció (A megelőző, Ikrek-Plútónál végbement nyitásra) a befelé fordulás, a haza- otthon- család középpontba helyezése, a politikai áramlatokból a nacionalizmus felszínre kerülése és mértéktelen eluralkodása. A Skorpió Holdcsomó szempontjából ez a hazához vagy az új haza kereséséhez kötődő erős érzelmeket jelenti, azt, hogy a többletterhelést ezen a területen vállalja (a Plútó szempontjából legalábbis) a szülött. Ne hiányoljuk itt az előző csoportnál kiemelt nőmozgalmi vonulatot, a Plútó nem azonos a Neptunnal, akkor sem ha érájában persze folytatódott tovább az előzőleg megindult egyenjogúsítási folyamat. A Rák-Plútós, s egyúttal Skorpió Holdcsomós nemzedék a biztonságot a hazába, családba kapaszkodásban véli megtalálni.

A Szaturnusz mindössze 2 napot töltött az Oroszlánban a Skorpió felszálló Holdcsomóval egyidejűleg, aztán átváltott a Szűzbe és ott is maradt, így ezzel az utóbbi pozíciójával foglalkozuunk csak.

Arthur Hailey 1920.04.05.

Legalább annyira maximalista és szorgalmas itt a Sorsbolygó, mint Bak uralmi jegyében, de inkább érzi magát otthon kisebb léptékű dolgok mellett, mint a nagy távlatú és nagy ívűek mellett (ahogyan a Bak-Szaturnusz). Ebben partner a Rák-Plútóval. A biztonság fontossága számít közös vonásuknak.

Harsányi János 1920.05.29.

Az Uránusz ugyancsak igen rövid ideig, 6 napig tartózkodott a Halakban, majd vissza váltott a Vízöntőbe 1919.08.16-án és 1920.01.22-ig ott is volt, majd visszalépett a Halakba és ott is maradt további évekre, a Skorpió Holdcsomó hátralévő idejére mindenesetre ott volt. A Vízöntő Uránusz uralmi helyzetben még inkább jelöli a társadalmi kérdések iránti fogékonyságot, mint a megelőző érában a Nyilas-Uránusz. Ráadásul nélkülözi a diplomáciát és kirobbanó erejével tarol, nem nézve mit zúz össze. Szemben az vele párhuzamosan ható Rák-Plútóval és Szűz-Szaturnusszal cseppet sem érdekli a mikrokörnyezet, hanem igenis a végtelen távlatok felé orientálódik. Az Uránusz a modern technika jelölője is – láthatjuk példáink között a sci-fi műfajnak két olyan óriását, akik éppen eléggé foglalkoztak ezzel a témakörrel is, az új hazák keresésével és általában a tudománnyal (Vízöntő-Uránusz, Szűz-Szaturnusz).

Kárpáti Rudolf 1920.07.17.

Asimovnak Vízöntő Uránusza volt, Bradburynek azonban éppenséggel nem, hanem Halak. Ebben a jegyben viszont az idealizmus fokozódik és a Földtől elszakadás igénye.

Ray Bradbury 1920.08.22.

Napjainkban ment ki ismét a Halakból az Uránusz, március 11-én. Előtte született meg például az óriási sikert aratott Avatar mint mindannak kifejeződése, amit itt érintettem. Nem minden kor termel ki azonos jellegű sci-fit vagy fantasyt. 1993-ban Bak Uránusz, Bak Neptun, Skorpió Plútó és Vízöntő Szaturnusz érában például a Jurassic park készült el – összhangban a konstellációval.

A Neptun az Oroszlánban járt ebben az időszakban. Ez egy nagyon furcsa jelölő, a két elemnek nem sok köze van egymáshoz. A Skorpió Holdcsomónak a praktikus – földi – szféra felé fordulását mindenesetre felerősíti, amint a teljesítményre orientálódást is. Az oroszláni örömre beállítódás élénken ellentmond viszont a karmikus csoport komor beállítódásának. Példáink közül Harsányi János a maga játékelméleti kutatásaival jól reprezentálja a kiemelt konstelláció valamennyi elemét. Közgazdászként a Szűz-Szaturnusz, de a Rák-Plútó is hasznosítható volt számára, a Halak-Uránusz és az Oroszlán-Neptun pedig a játékelméletben történő elmélyüléshez segítette hozzá. Amely játékelmélet korántsem az a könnyed játszódás, hanem komoly stratégia – méltón egy Skorpió Holdcsomóhoz.

Külön kell beszélni II. János Pál pápáról. (Így boldoggá avatása

II. János Pál 1920.05.18. 11 ó 53  perc Wadowice

 2011.05.01. – után egy nappal, amikor ezt írom.) Hogy karmikus teljesítménye milyen volt, azt – tekintve pozícióját, munkásságát és azt a még csekély időt, ami halála óta eltelt – nehéz megítélni. Elvileg azt az utat járta be, amit a típus Skorpió Holdcsomósok. Hároméves korában elvesztette édesanyját és katonai alkalmazott apjával maradt, de ő is meghalt Wojtyla 23 éves kora előtt.

Nyelvtudósnak, vagy színházi szakembernek készült, ám filozófiát is tanult egyidejűleg (!), s már akkor vonzotta a teológia is. A II. világháború idején részt vett a diákok földalatti mozgalmában, az ellenállásban. Emellett aktív tagja volt a Rhapsodie Színházat létrehozó progresszív hazafias csoportnak és szerepelt is egyes darabokban. Vagyis: fiatal korában megismerte, méltányolta a szellemi értékeket, azok felé orientálódott, méghozzá azokon belül is elsősorban a kultúra értékei felé.
     Két baleset, apja halála, Lengyelország német megszállása valószínűleg olyan impulzusokat jelentettek számára, hogy átváltott a teológiára, méghozzá titkos egyetemen, s 1946-ban szentelték pappá, amikor még Lengyelországban is igyekeztek visszaszorítani a vallásos meggyőződést és szokásokat.
Itt azonban a katolicizmus annál sokkal erősebb volt, semhogy valóban vissza lehetett volna szorítani. Nem számolták fel a szerzetes- és apácarendeket sem.
Új tevékenységével elindult egy olyan létforma felé, amelynek szigorú szabályai voltak, kifejezetten aszketikus életmóddal, önsanyargatással, hosszú pápasága alatt percre megszabott beosztással és rengeteg munkával. Emellett a spiritualitástól nemhogy elszakadt volna, hanem természetesen annak élt, méghozzá erőteljesen ökomenikus szemlélet felé irányulva, minél szélesebb alapra terjesztve a hitbeli meggyőződést. A „szándékosan megnehezíti munkáját” lépten-nyomon kiütközött egyházfői tevékenységében, például ebben a motívumban is. Összebékíteni a nagy világvallásokat, megbocsátást elérni múltbeli bűnökért, együttműködésre bírni az egymással ellenséges feleket – eléggé lehetetlen feladatnak bizonyult.
„Amikor felismeri, hogy olyan biztonság, amelyben minden lehetséges és lehetetlen körülménnyel számolhat, nem létezik, s hogy az ez iránti törekvésben minden energiája elfogy – akkor jön el az az idő, amikor visszafordulhat a szellemi értékekhez és megszabadulhat túlzott anyagi kötődéseitől.” – sugallja a karmikus feladat értelmezése. II. János Pálnál a hit jelenthette azt a biztonságot, amelyet mindenki csak önmagában találhat meg, sohasem külső körülményekben, legyenek azok materiálisak vagy egy másik személyhez kötöttek (ami tulajdonképpen ugyancsak materiális jellegű).
Nyilván ebből a hitből eredtek híres „Ne féljetek” kezdetű üzenetei. A beiktatása utáni első prédikációját is ezzel kezdte, utóbb pedig több, keresztény fiataloknak tartott beszédében is elhelyezett egy-egy ilyen kezdetű passzust. Érdemes idézni azokból, amelyek nem kifejezetten a hithez (és a katolikus hithez) kötődnek, hanem általános érvényűek lehetnek:
„Ne féljetek a fiatalságotoktól és attól a mélyről jövő kívánságotoktól, hogy kipróbáljátok a boldogságot, az igazságot, a szépséget és a sokáig tartó szeretetet!” „Ne féljetek az igazságtól!” „Ne féljetek a jövőtől!” „Ne féljetek a szenvedéstől és a haláltól!” Vagyis: ne féljetek semmitől – íme az ősbizalom nagy tétele.
Halála illetve az azt megelőző időszak (amely Holdcsomójához mérten egyáltalán nem volt könnyű) egy egész világ szeme előtt folyt le, hatalmas tömegek figyelték, óriási emóciókkal kísérve. A halál pillanatának horoszkópja (összevetve persze a születési képlettel) emelkedett kozmikus képet mutat, s előrevetíti a megőrző emlékezet által történő felmagasztalást.

II. János Pál újholdkor született (Nap-Hold együttállással), méghozzá a horoszkóp zenitje, az MC környékén. Ez azt jelenti, hogy az adott inkarnáció fordulópontot jelent az életek sorában, amikor gyökeresen vált a lélek – ebben az esetben valószínűleg a háttérben zajló munkálkodás és a nyilvánosság előtt történő érvényesülés, az eredmények közzététele terén. Leszálló Holdcsomójának ura, a Vénusz igen szorosan (26´) együtt áll a Sárkányfarokkal, a hit, ideológia házában, Szaturnusza a Szűzben, az Ascendenshez közel helyezkedik el. Uránusza szembenáll (a Szaturnusszal) a Halakban. Neptunja Oroszlán, Plútója pedig Rák volt – ahogyan kortársainak, az azonos karmikus csoportba tartozóknak is.

 

1938.03.21.-1939.10.09. (Skorpió)

Földi Imre 1938.05.08.

     A Plútó a Rákban kezdett, majd 1939. 06.13-án átváltott az Oroszlánba, s a periódus végéig ott is maradt. A Skorpió felszálló Holdcsomó uraként a Rákban még inkább fokozódik a biztonság iránti igény, s az is, hogy a jegyhez tartozó területek (otthon, család, haza) jelentik az érintett számára azt a terepet, ahol a lelkét ki kell tennie a megfeszített

Rhoda Scott 1938.07.03.

munkával. A másutt már szereplő Rák-Plútó révén talán még emlékszünk arra, hogy a lokálpatrióták konstellációja ez, így valóban és hangsúlyozottan nemcsak a közvetlen környezet fontos, hanem a szűkebb- tágabb pátria is. Az elszánt düh sok jegyben jellemzi a Plútót (nem mindegyikben és nem egyenletes intenzitással!), a Rákban okvetlenül.

Balczó András 1938.08.16.

      Ez utóbbi motívum (az elszánt düh) az Oroszlán-Plútóról is elmondható ám korántsem ugyanazon célok érdekében. Sokkal inkább a saját elképzelések és akarat érvényesítésének útjába kerülő akadályok váltják ki. A biztonság iránti igény ezzel is megvan, de kisebb mértékű és adott esetben – ha hazardírozni nem is – valamivel lazábban képes venni feladatait.

Az akaratérvényesítés és hatalmi törekvések tragikus végkimenetelű megnyilvánulása volt az 1939. szeptember 1-én kezdődött II. világháború. Érdekes és figyelemre méltó, hogy mindössze 8 nappal a Skorpió Holdcsomó vége előtt történt a gdanski provokáció, viszont az éra alatt készítették elő Lengyelország (majd a többi állam) lerohanását, elfoglalását. Hideglelős érzés a németeknek és ezeknek az eseményeknek a szempontjából átfutni ismét a Skorpió Holdcsomó szövegét! Senki sem értette- érti, hogy a hatalmas német kultúra (filozófia, irodalom, zene, építészet, tudományok, technika) talaján hogyan teremhetett olyan torz képződmény, mint a fasizmus. „…megismeri és sokra becsüli a szellemi- kulturális értékeket.” A militarista beállítódás, területi törekvések gyökerét is meg lehet ugyanitt találni: „állhatatosan ragaszkodik még régi magatartásmintáihoz, olyan nagy a biztonság iránti igénye.” Tételesen, sorról sorra transzformálni lehet egy nagyobb csoportra is a mondanivalót. És, ami nagyon lényeges: hihetetlenül rövid idő alatt képesek voltak szembenézni háborús előzményeikkel, s képesek voltak visszafordulni a szellemi értékekhez és megszabadulni az anyagi kötöttségektől! (Értsd: a franciákkal fenntartott feszültségek feloldása, a területi követelésekről történt – úgy tűnik, őszinte – lemondás, a keletnémetek befogadása kapcsán az egyenlőtlenségek kiiktatása, a nagy EU-s befizetési részarány, s így tovább a magánszféra szintjéig.) Az a tiszteletre méltó teljesítmény, amit felmutatnak minden tekintetben reményt keltő és igen jó példa lehet az egyéni karma teljesítése szempontjából is. Nem tudom mi köze lehet Németországnak vagy a németeknek a Skorpió felszálló Holdcsomóhoz közelebbről, de bizonyára van. A háború kezdetének egybeesése egyáltalán nem elegendő ahhoz, hogy ilyen pontosan illeszkedjék a karmikus feladat és lefolyása is az adott nemzethez. Ahogyan egyébként a magyaroknál is a szemben lévő Bika Holdcsomó (lásd ott) igen jól adaptálható. S a két nép illetve ország kapcsolatrendszere meghatározó (nemcsak ránk nézve!) attól a pillanattól fogva, amikor megérkeztünk a Kárpát-medencébe. (Vitatják a Honfoglalás egyszintűségét is, idejét is, de becslések szerint valamikor 896-900 között történt. És: 895.11.14-től a Holdcsomó a Skorpióban volt egészen 897 június elejéig – mintegy véletlenül.)

A figyelembe vett lassú bolygók közül a további három

Romy Schneider 1938.09.23.

végig ugyanazon jegyben volt. A Szaturnusz a Kosban. Erről a pozícióról többször beszéltem már, hiszen ahogyan haladunk előre a Holdcsomók számában, úgy nő a valószínűsége, hogy a 28 éves körű bolygónak egy-egy jegyhelyzetével már találkoztunk. Rendkívül sajátosan alakul a Rák-Plútó melletti Kos-Szaturnuszosok karmához való hozzáállása. Ugyanis a Kos-Szaturnusz rendkívül türelmetlen, s ráadásul a szülött felfogása szerint jár neki az élettől valamilyen előny. Ez azért furcsa első pillantásra, mert a Kosban a Szaturnusz esésben van, tehát kozmikusan gyenge. Alighanem pont emiatt érzi azt, hogy nem sújthatja őt a karma, csupán meghatározott mértékben. Az imént is emlegetett elszánt düh tehát hatványozottan jellemezheti az érintetteket.

Schirilla Gyorgy id. 1939.05.13.

     Az Uránusz a Bikában valamit enyhít a helyzeten, legalább nem tud jelentős szerepet játszani, mert a robbanás bolygója ebben a kényelmes föld jegyben eredendő vonásait kevéssé képes érvényesíteni. Nem lehet viszont figyelmen kívül hagyni, hogy a leszálló Holdcsomó jegyéről beszélünk, s ha nagy néha mégiscsak képes robbanni az Uránusz, akkor annál nagyobb lesz a detonáció. Hatalmas meglepetéseket tudnak okozni az ilyen emberek, csak nem gyakran. Megesik, hogy az élet során csak egyszer – annál feltűnőbb, intenzívebb a hatás.

     A Neptunnak van a legkevesebb szerepe ennél a helyzetnél: a Szűzben gyengén áll, a Skorpió-Bika Holdcsomóhoz sok köze nincs, így nem jelentős a hatása a karma alakulására. Természetesen azon alap-jelentésén túl, amely esetleg befolyásolhatja a karmikus csoport tagjainak a biztonságról alkotott elképzeléseit: azt a nagy illúziót, hogy az állandóság egy létező fogalom és elérhető.

1956.10.30.-1958.05.20. (Skorpió)

Bárdos Deák Ági 1956.11.27.

Igen ritka jelenség (legalábbis az általam tételesen áttekintett 1000 év során), hogy néhány hónapon belül minden transzcendens bolygó jegyet vált, s ráadásul velük együtt még a Holdcsomó és a Szaturnusz is. 1956-ban ez történt: a legkorábban az Uránusz 06.08-án lépett másik jegybe. Utána októberben volt egy kivételes felbolydulás: 10.10-én a Szaturnusz, 19-én a Neptun, 20-án a Plútó és 30-án a Holdcsomó. Összesen négy-öt hónap, de ha elhagyjuk az Uránuszt, akkor is kirívó és különleges, hogy mindössze 20 nap alatt az említett elemek által jelölt energiák töltést (pozitívból negatívba vagy fordítva), illetve irányt váltottak. A magyaroknak nyilván a nálunk zajlott események jutnak erről eszébe nyomban, pedig nem erre célzok elsősorban. A kozmosz megtisztel minden egyes pillanatot azzal, hogy az egyedi következményeit hordozza, így egy ilyen kis országot is, de azért az elsődleges veszélyes helyzet, amire a világ figyelt, az a szuezi-válság néven számon tartott folyamat volt, s ennek egyes kiemelkedő részei történetesen egybeestek a magyarokéival. A továbbiakban is hasonló nyugtalanság tapasztalható a Neptun és a Plútó mozgásában, mert mindkettő még visszatért egy rövid időre a megelőző jegybe, majd – még a Skorpió Holdcsomó éra alatt – újból beléptek a következőbe. Az eddig áttekintett összes Holdcsomó pozíció alatt ez az egyetlen olyan másfél éves szakasz, ahol ilyen sok változás tapasztalható.

A Plútó a Szűzbe lépett (mint említettem, október 20-án), de 1957.01.14-én

Lang Györgyi 1957.05.10.

visszahátrált az Oroszlánba, majd 1957.08.19-én ismét a Szűzbe váltott és még egyszer visszatért az Oroszlánba 1958.03.11-én, s az aktuális Holdcsomó végéig ott is haladt. Közben az elején még előnytelen fényszögbe (kvadrátba) is került a Szaturnusszal (1956.12.15-ig). A Skorpió Holdcsomó számára igen frusztráló maga az a körülmény, hogy semmi tartósság, kifutási lehetőség, a hullámok csillapodása, a viszonyok rendeződése nem mutatkozik az egész időszakban és bármikor felborulhat a keservesen megteremtett rend. Az Oroszlán Plútó egyébként – amint az előző generációnál már láthattuk – nem különösebben támogatná a karmikus csoport tagjait az aggódásban. A Szűznél kissé más a helyzet, bár ott meg a dolgokon történő felülemelkedésre mutatkoznak hajlamok, s ennek fényében azért egy kissé más lenne a Skorpió Holdcsomó is. A vázolt nyugtalanság, s amit még a többi bolygó is mutat, éppen elegendő ahhoz, hogy mégis realizálódjon a valamilyen szinten megnyilvánuló túlbiztosításra való hajlam.

.
Bíró Ica 1957.05.30.

A Szaturnusz is frissen lépett (okt. 10-én) a Nyilasba, de szerencsére végig itt is maradt. Azon felül a Nyilas-Szaturnusz még a viszonylag könnyebben elviselhető jelölők közé tartozik, ami különösebben nem vigasztalja tárgyalt csoportunkat. Mindenesetre próbálnak másfelé is orientálódni, mint a puszta anyagiasság és más módon megtalálni úgy a plusz terhelést (munkát), mint a vélt biztonságot.

     Az Uránusz még nyáron az Oroszlánba lépett és ott is maradt a további 6-7 évben. Az Oroszlán-Uránusz önmagában bár kvadratúrás a Skorpióval de mégis jó lenne arra, hogy csillapítsa a fogcsikorgató munkadühöt és többletterhelést.

A Neptun megint csak sokat mozgott ebben a kurta időszakban (mármint a másfél

Szervét Tibor 1958.03.01.

évben, ami a Neptunnak 14 évi egy jegyben tartózkodásához képest kurta) előbb a Skorpióban tartózkodott (de – emlékszünk – október 19-től), azután visszatért a Mérlegbe 1957.06.15-én, majd ismét a Skorpióba váltott 1957.08.06-án. Közben pedig, akár a Szaturnusz-Plútó egymással, ő is diszharmonikus viszonyba (kvadrátba) került a Skorpió Holdcsomó érája alatt két ízben is hosszabb időre az Uránusszal. (1956.11.15-1957.07.06. és 1958.01.07-06.01. között.) A Skorpió-Neptun természetesen nagyobb befolyást jelent az azonos jegyben lévő felszálló Holdcsomópontra mint a Mérleg. A Skorpióban olyan dolgokra való rálátást segíti elő, amelyek segíthetnek a karma valamelyes szelídítésében, ha csak nincs éppen még több támadása a bolygónak az imént említett Uránuszon kívül.

Vannak évjáratok, amelyek feltűnő jegyeket viselnek. Az 1956-57-es ilyen, hiszen láttuk, hogy milyen hektikus konstellációk jellemzik. Következésképpen az ilyenkor született emberek élete sem mentes a feszültségeitől. S ha tekintetbe vesszük a Skorpió Holdcsomó tartalmait, akkor belátható, hogy ennél a generációnál valamilyen okból bizony egy nehezített karmával találkozunk. Hogy milyen okból, az még megfejtésre vár, egyelőre semmi ötletem nincs erre.

1975.06.12.-1976.12.29. (Skorpió)

Szirtes Edina Mókus 1975.07.11.

Ez sokkal nyugalmasabb periódus volt, mint a megelőző, jóllehet több szempontból is elég érdekesen alakult úgy a transzcendens bolygók, mint a Szaturnusz helyzete. A négy kiemelt bolygóból ugyanis a két karmabolygó (általános – mundán – a Plútó és a Sorsbolygó, a Szaturnusz) gyenge kozmikus helyzetben volt, s ráadásul ebből a Plútó a felszálló Holdcsomónak is ura. A másik két transzcendens, az

Csányi Sándor 1975.12.19.

Uránusz (az első néhány hónapban) és a Neptun – amelyeknek a karmához a másik kettőhöz képest kevesebb köze van – pedig erős jegyhelyzetével „igyekszik” felhúzni, feljavítani a konstellációt. Kiegyenlíteni ugyan nem tudják egymást, arra azonban jók, hogy a figyelmet ébren tartsák pontosan azzal kapcsolatban, ami a központi kérdés részét képezi: kultúra és spiritualitás. Itt is elég sok mozgás látszik, de nem mindegyik bolygó vált jegyet az alatt a másfél év alatt, amíg a felszálló Holdcsomó a Skorpióban jár.

Kovács Katalin 1976.02.29.

A Plútó a Mérlegben volt mindvégig. Ebben a jegyben is tulajdonképpen nagyobb szerepet kapnak a kulturális értékek, mint sok más jegyben. De jelentősebb körülmény, hogy a Plútó esésben van itt és valóban elég erőtlennek mutatkozik. Akkora az ellentmondás a planéta és a jegy eredendő tulajdonságai között, hogy még a Plútó brutális ereje sem képes kompenzálni. Ezen felül mivel legkülső bolygónk pályája eltér a többiétől ami miatt gyors és lassú szakaszra oszlik haladása. A leggyorsabb a Mérlegben és a Skorpióban, mindössze 12-12 évet tölt egyikben is másikban is. A nagyon rövid idő alatt nem tud felmutatni annyi erőt, hogy kompenzálást jelenthetne. A Mérleg befolyása egyébként is az egyenes támadás helyett diplomáciai taktikára, a szélsőségesség helyett finom kiegyenlítésre, a darabosság helyett harmóniára ösztönözné a Plútót (más kérdés hogy mennyire sikerül), szóval minden másra, mint ami eredendő lényege. Egészen furcsa, de még jobb jelölőnek is tűnik ezért a Skorpió

Grecsó Krisztián 1976.05.18.

felszálló Holdcsomó uralkodói funkciójában mint amikor erősen áll valahol másutt. Ettől függetlenül a biztonság iránti igény továbbra is megvan a szülötteknél, de – tapasztalataim szerint – jobban felismerik, csapdáival együtt és a többi generáció tagjainál valamivel könnyebben beletörődnek abba, hogy nem érhető el valódi biztonság. Az fáradtság, enerváltság, amire utal a Holdcsomó leírása viszont szintén jellemző a nemzedékre.


Polgár Judit 1976.07.23.

A Szaturnusz a Rákban kezdett, majd 1975.09.17-én átváltott az Oroszlánba, 1976.01.14-én visszatért a Rákba, s 1976.06.05-én ismét az Oroszlánba lépett s ott is maradt. Mindkét jegyben rangvesztett állapotban van, de elég nagy a különbség közöttük akkor is. A Rákban sokkal intenzívebben nyilvánul meg a karma bolygója és az otthon, család felé orientálódva jobban megszenvedi önnön túlbiztosítását, mint az Oroszlán-Szaturnuszosok.

Az Uránusz a Mérlegből indult, ahol erőben van és igyekszik rábírni a szülöttet arra, hogy ne törődjön mással, mint ami szellemi érték. A konvenciókkal és a biztonsággal még annyira se törődjön, hanem saját egyedi elképzeléseihez igazodjon csupán. Igazán jó ellensúlyt jelent a Skorpió Holdcsomó nehézkességével szemben, kár, hogy csak három hónapra terjed áldásos hatása. Az 1975.09.17-től érvényesülő Skorpió-Uránusz sok tekintetben emlékeztet az 1938-39-es Bika-Uránuszos helyzetre, mert itt sem tudja a váratlanság, kirobbanó energia bolygója megnyilvánítani szinte semmilyen alap-tulajdonságát csak rendkívül ritkán. Még ritkábban talán, mint a Bika-Uránusszal. A felszálló Holdcsomó jegyében ugyan továbbra is próbál ellensúlyt jelenteni az anyagi kapaszkodókkal szemben, de „megfullad” ebben a igyekezetben.
A Neptun végig a Nyilasban volt. A transzcendens iránti vonzódás, az elvont gondolkodás, a tiszta ideálok felé törekvés mind-mind próbálja a nemzedék tagjait megtartani egy egészséges egyensúlyban. Emelt helyzetében nem is jelent csekély erőt és folyton visszacsábítja de legalábbis igyekszik visszacsábítani a szülötteket a tisztultabb értékekhez.

Kérdés, hogy mennyire képesek a jelentős ellensúlyok működni ennél a generációnál.

Palya Bea 1976.11.11.

Náluk ugyanis – nyilván a kiegyenlítődés miatt – viszonylag későn jelentkeztek a tipikus Skorpió-Holdcsomós tünetek a kifejezett anyagi orientációval, görcsös biztonságra törekvéssel, a szellemiségtől, kultúrától való nosztalgikus elfordulással és a többivel. Ahogy meghaladták a 30 évet, körülbelül úgy lett egyre kifejezettebb a tünet-együttes, de még mindig nem olyan intenzitással mint másutt. Bízzunk benne tehát, hogy kevesebb traumával, könnyebben találnak vissza valóban a már egyszer megismert, megszerzett értékekhez! Vagy – mint Palya Bea – hangsúlyozottan és sikerrel ellenállnak az anyagiakhoz kötődő csábításnak.

1994.01.21.-1995.08.11. (Skorpió)

Az utolsó XX. századi Skorpió felszálló Holdcsomós periódusban is nagyon érdekesen alakul a kiemelt bolygók helyzete. A Plútó három hónap kivételével uralmi jegyében, a Skorpióban járt ahol még akkor is hihetetlenül erős és teljes keresztmetszetében felmutatja eredendő tulajdonságait, ha rövid ideig tartózkodik benne. Ebből logikusan következik, hogy a Holdcsomó tartalmait is megerősítheti, s alighanem így is fog majd megnyilvánulni még ha egyelőre esetleg nem látszanak a kifejezett körvonalai a minden irányú biztonságra törekvésnek. Az érzelmi biztonság iránti igény újszülött kortól kezdve egyértelmű minden Skorpió Plútósnál, hogyne lenne ez így a tárgyalt Holdcsomóval összefüggésben, csak kiterjesztve. Az a három hónap, amelyet 1995.01.16-1995.04.21. között a Nyilasban töltött a Plútó, kivételnek számít ebből a szempontból, hiszen a Nyilasban jóval kevésbé köti meg magát valamilyen motívumhoz még ez az intenzív bolygónk is.
A Szaturnusz a Halakban járt mindvégig. Újabb igen-igen érdekes jelenséggel kell számolnunk ezzel összefüggésben. Az érzelmi szükséglete – azon belül a biztonságra irányuló is – óriási ennek a Szaturnusznak, annál csak a szeretet-éhsége nagyobb. Ebben a szituációban megvan az a jó oldala, hogy elterelheti kissé a figyelmet az anyagiakhoz való ragaszkodástól.
 
A két további transzcendens bolygó itt is komoly ellensúlyt jelent – szerencsére. Az Uránusz a Bakból indult, 1995.04.01-én a Vízöntőbe lépett rövid időre, aztán 1995.06.08-án visszatért még a Bakba és ott is maradt az aktuális Holdcsomó időszak végéig. Ezekben a „száraz” jegyekben jócskán csökken az érzelmi befolyás, s ha mentesíteni nem is képes a szülöttet tőle, de legalább azokon a területeken, amelyekre vonatkozik (az egyéni horoszkóp összefüggésrendszerében). A Bakban is betölti ezt a funkciót, de sokkal inkább a Vízöntőben, ahol mindössze két hónapot töltött a Skorpió Holdcsomóval egyidejűleg. Itt ugyanis a függetlenségi igény oly nagy, hogy képes legalább a felét- háromnegyedét elszaggatni azoknak a szálaknak, amelyekkel meg van kötözve valamely szilárd(nak vélt) ponthoz.
A Neptun ugyancsak a Bakban volt kezdettől végig. Kissé másként kell interpretálni a pozíciót, mert a Skorpió Holdcsomóhoz képest ez is a stabilitás illúzióját keltheti. A Neptun ugyanis maga a bizonytalanság, de a Bakban viszonylag megfoghatóbbá, konkrétabbá, kevésbé illékonnyá válik. Más Holdcsomóknál nem okoz akkora érzékcsalódást, de a most tárgyalt karmikus csoportnál előfordulhat. Ugyanakkor uralmi cserében is volt a Szaturnusszal (uralmi cserét lásd a Sorozatok bevezető cikkében), ami meglehetősen megbonyolítja az alapértelmezést. A két égitestnek (mármint a Szaturnusznak és a Neptunnak) igen jót tesz a csere, nagy kérdés, hogy milyen spirituális töltést tudnak közvetíteni a Skorpió felszálló Holdcsomósok számára. Ha csak enyhítik azt a nagyon szubjektív nézőpontot amit a Skorpió-Plútó, a Halak-Szaturnusz önmagában feltételez, már akkor sokat segítenek az egyensúly létrehozásában- fenntartásában!

Kitűnő példa e Holdcsomó nemzedék illusztrálásához Bianca Ryan.

Bianca Ryan 11 évesen 1994.09.01.

Ő az a kislány, aki megnyerte az amerikai tehetségkutató versenyt 2006-ban, valamivel több mint 11 évesen. Nem munka nélkül nyerte el az egymillió dolláros díjat, mert bár elképesztően tehetséges, de komoly zenei képzést is kapott. A verseny után rengeteg meghívásnak tett eleget miközben megmaradt – legalábbis eddig és tudomásom szerint – ugyanolyan szerényen határozott, lelkes és a sorsnak hálás személyiségnek, amilyennek megismerte a nagyvilág.

Horoszkópjában – függetlenül attól, hogy hány órakor született 1994. szeptember 1-én belül – van egy ritka és jellegzetes konstelláció (a hozzáértőknek: deltoid vagy sárkány alakzat, fényszög-sorozat), amely jelentheti zsenialitását, de azt a védelmet is, amelyet élvez a túlzásokkal, így önnön túlzásaival szemben is.

 

9. A Holdcsomó generációk jellemzői
Nyilas felszálló- Ikrek leszálló Holdcsomó

Mottó: A tudás felé

1900.01.01.-1900.12.28.
1918.01.20.-1919.08.10.
1936.09.01.-1938.03.21.
1955.04.13.-1956.10.30.
1973.11.22.-1975.06.12.
1992.07.04.-1994.01.21.
2011.02.13.-2012.09.02.

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a II/1. Bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és a Nyilas felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve. Ezen kívül még természetesen a megelőző Holdcsomókról szóló részeket is, hisz a különbségekből legalább annyit tanulhatunk, mint a hasonlóságokból.

Ha van Holdcsomó, ahol a bőség zavaráról lehet beszélni, akkor ez igazán oda tartozik. A Nyilas jellegű karma egyik fő feladata, így sajátossága a magasabb szintű tudás és tudatosság felé irányulás. Ezért számtalan gondolkodó – Diderot, Nietzsche, Hegel, Schopenhauer – , alkotó ember kerül ki a kategóriából minden időben, mert a tanulás (olvasás, tájékozódás) mellett szinte kényszeresen (és azonnal) megosztják ismereteiket másokkal. A tanítva lehet a legjobban tanulni elvet követik bizonyára, akarva vagy akaratlanul.

 

Janus Pannonius
1434.08.28.

     Janus Pannonius, az első név szerint – saját korában Európa-szerte – ismert „magyar” (amúgy horvát) költő és humanista, aki Mátyás király korában élt. Padovában tanult, s költészetének anyaga, nyelve és hangulata is az olasz humanizmus szellemében alakult ki, vallásos érzéseknek nincs is bennük szerepe. Holott Janus Pannonius végül is pécsi püspökké lett, de ez mit sem változtatott felfogásán. Nagyra értékelte a földi életet, a békét, a kultúrát, a természetet és a költői halhatatlanságot. Itáliában születet műveire az életszeretet, sőt: már-már egyenesen hedonizmus kifejeződése jellemző. Ezzel ellentétben a Magyarországon írt versei jórészt búskomorak. („…ahhoz szokott, hogy mindennek az árnyoldalát szemlélje.”) Ennek oka, hogy addig a városi kultúrához, pezsgő, aktív szellemi élethez szokott, amit itthon kénytelen volt fájón nélkülözni, s társtalannak is érezte magát. „Mostani életében legalább egyszer szembekerül azzal a konfliktussal, hogy nagyvárosban éljen-e vagy vidéken. (Kisvárosban vagy nagyvárosban) Korábbi életeiben főleg az emberekkel való együttlét vonzotta…”

Legismertebb, sőt: már-már unalomig ismert műve a Pannónia dicsérete című epigramma, mely valójában nem is annyira Pannóniát dicséri:
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!
Valamilyen mértékben mindenkinek szüksége van a visszaigazolásokra, visszajelzésekre. A Nyilas Holdcsomósok annak elismerését szomjazzák, hogy értékes emberek, értékes gondolatokkal. Janus Pannonius nemes egyszerűséggel megszerezte magának ezt az elismerést. Ez annál inkább figyelemre méltó, mert konstellációja nemigen vall különösebb önbizalomra. A két Holdcsomó ura, a Merkur és a Jupiter együtt állnak a Szűzben – ahol egyébként a Napja is van. Ez nagyon furcsa helyzet, mert egyébként nem a Holdcsomók jegyében, hanem a Merkur másik uralmi jegyében jött létre a konjunkció (együttállás), így nem lehet például kölcsönös hatásnak minősíteni, s mégis: valamilyen tekervényes úton mégiscsak oda jutunk, hogy a múlt- jelen- jövő keveredése túlmutat történelmi korokon, társadalmi helyzeten és általában mindenen. Ebből is következik, hogy bár 550 évesek versei, mégis jól érthetők és emészthetők a mai ember számára, tekintve, hogy latinul írt, s a modernebb fordítások közel hozzák szövegeit. Hogy reinkarnációs előzményei vajon milyenek lehettek, azt természetesen még nagyobb homály fedi, mint általában az életrajzát.
A Szaturnusz a Vízöntőben járt Janus Pannonius születésekor, ami valamelyest mégiscsak indokolja az imént is érintett önbizalom kérdést, ugyanis Vízöntő-Szaturnuszosoknak saját igazukba vetett meggyőződése elég masszív tud lenni. Ráadásul viszonylag objektív látásmódra törekszik, még önmagával szemben is. Márpedig a reális önismeret annak az . egyébként valódi – önbizalomnak az alapja, amely nem vakhitre épül, hanem arra, hogy fel tudja mérni: mi az amiben másoktól eltér, mi az amit a legjobban tud, s mi amit kevésbé.
Az Uránusz a Bikában, Neptun az Oroszlánban – két fix jegyben – tartózkodott. A Nyilas Holdcsomó szempontjából azért jó ez (hozzávéve az ugyancsak fix Szaturnuszt is), mert azt a jellegzetes bizonytalanságot, lavírozást mérsékli, ami egyébként a karmikus csoport sajátja. Mindamellett attól nem tudták megóvni a költőt sem, hogy ne fordítson köpönyeget például Mátyás királlyal szemben. Az 1467-es királyellenes összeesküvésben nem vett részt, de mikor megadóztatta Mátyás a főnemességet, az 1471-es főúri lázadásnak élére állt. „Egész énjét sohasem adja bele semmibe, zászlócskáját a szél lengeti, állandó készenlétben, hogy rövid időre a mindenkori nyertesek oldalán lépjen be a játékba.”
A Plútó Rákbeli helyzete a hazájához fűződő kényszerű ragaszkodást reprezentálja. Az egyébként sok racionális elemet tartalmazó konstellációban ez a nagyon szubjektív és fojtottan szenvedélyes elem elviszi megint a karmikus feladat teljesítésétől amennyiben az emelkedett és objektív szemléletmód formálását nem segíti. Arról nem beszélve, hogy a haszonelvűség is vezérli.
 
Jókai Mór
1825.02.18.

Rendkívül jó példa a magyar nagy mesélő (lásd: „a fecsegés és szócséplés a szabadság ellen elkövethető egyik legnagyobb vétek” feladat-részt), Jókai Mór élete és munkássága a Nyilas Holdcsomó tudásszomjára, összefüggés-keresésére és lavírozására is.

A város vagy vidék konfliktust ügyesen áthidalta amíg (Laborfalvy Róza haláláig) rendszeresen balatonfüredi nyaralójában töltötte az évnek jelentős részét. Első felesége halála után rögtön eladta ezt a villát, viszont a Svábhegyen legalább annyira természeti környezetben lakhatott, mint a korabeli Füreden .      Elképesztően sokféle dologgal foglalkozott a kőzetektől kezdve a csillagászaton át a festésig, miközben rengeteget írt. Írásaiban természetesen felhasználta mindazt a megalapozott és kevésbé megalapozott tudást, amelyet hosszú élete (79 év) során felhalmozott. Néhány információ-foszlányból felépített egy regényt (ilyen volt többek között az Aranyember is). A Nyilas típus (nem a Holdcsomó!) mottója az, hogy „Én látom!” – ami többek közt jelenti a részből az egészre rálátás képességét is, s ez tökéletes összhangban van a Nyilas Holdcsomó feladatával is, hiszen annak éppen egyik központi kérdése ez. „Feladata, hogy magasabb szintű tudás után kutasson, aminek során ki kell iktatnia gondolkodásából a banalitásokat, sablonokat, sémákat, s a valóságos jellemzőket és összefüggéseket kell felismernie, bármennyire is kényelmetlenebb ezzel bíbelődni.” A banalitás, sablon nyugodtan behelyettesíthető azzal, amikor egy részletnél ragad le valaki, s azt tekinti egésznek. A Nyilas-féle látásmód szerencsés esetben ezen a problémán segít. (Kevésbé szerencsésben meg csak a meggyőződés marad, hogy ő látja a dolgokat, de nem veszi figyelembe hogy az amit tekintete be tud fogni, esetleg csak egy rétege a világnak, a valóságnak, a lényegnek.)
Nem tisztem itt Jókai életrajzát ismertetni és életművét elemezni, csak még egy elemre térek ki. Ahhoz képest, hogy a Habsburgok elleni szabadságharc volt legjobb műveiből számosnak a központi témája, egészen jól megbékélt úgy a kiegyezéssel, mint az uralkodóházzal. Ez annál inkább feltűnő, mert Vízöntő Napjával az elvhűséget elvárná az ember, közelebbről: az asztrológus. (Még közelebbről: a dupla Vízöntő asztrológus, vagyis én.) Ám ha figyelembe vesszük többek között Holdcsomójának jegy- és házhelyzetét, érthetőbbé válik az ilyen magatartás. (Persze a horoszkóp többi eleme is – mint mindenkinél – aköré rendeződik, ami az illető karmikus feladata, s lehetne elemezni az égitestek helyzetén keresztül is.)
Két Holdcsomójának ura szemben állt egymással, méghozzá egy fokon belül, igen szorosan. A Jupiter az Oroszlánban (a 12. házban, de közel az Ascendenshez), a Merkur a Vízöntőben (6. házban, de közel a Descendenshez). Mindkét jelölő erőben, s nagyon érdekes támogatást is kapnak: a Merkurnak a Szaturnusszal, a Jupiter a Plútóval áll harmonikus (trigonális) kapcsolatban. Az egyéni és mundán sorsbolygókról van szó. Röviden lefordítva magyarra: a múltban az egyénileg, magas színvonalon elsajátított ismereteket a jelenben, jövőben tömegek számára tudja hozzáférhetővé tenni. (A Holdcsomója az 5. házban – összhangban az Oroszlán Ascendenssel is – ugyancsak alátámasztja ezt.)
Szaturnusza az Ikrekben volt, de igen távol a leszálló Holdcsomótól. Az Ikrek-Szaturnusz értelmezésem szerint a bolygó rigorózus természeténél sokkal rugalmasabb, így a legjobb jegyhelyzetek egyike. A Merkurral képződő uralmi cseréje rásegít még erre, s az a fajta derű, életszeretet és mindent megértő bölcsesség, szelíd irónia, ami tapasztalható Jókai megnyilvánulásaiban, ennek is köszönhető.
Uránusza és Neptunja a Bakban, tág együttállásban egy jellegzetes, 171-172 évenként kb. 10 éves időtartamra létrejövő konstelláció. (Ugyanennél a Holdcsomónál majd még találkozunk vele, méghozzá az 1992-93-as nemzedéknél!) Minden viszonylag ritka, a lassú bolygók közt létrejövő fényszögnek komoly szerepe van az emberiség fejlődése szempontjából. A szellemi áramlatok változásának fontos periódusa az Uránusz-Neptun együttállás. A XIX. században többek közt ez készítette elő majd a 48-as forradalmakat is, amelyeknek aktív résztvevői között sokan abból a generációból származtak, akik ilyen konjunkcióval születtek (lásd a magyar márciusi ifjakat is). A Nyilas Holdcsomó szempontjából is lényeges, hiszen pont afelé a transzcendentalitás felé irányítja a figyelmet, amit ajánl a Holdcsomó irodalom: „Ha gondolatait transzcendentalitással kezdi összekapcsolni, önmagában is lelki egységre talál, fejlődése megszabadítja határozatlanságának nyűgeitől és konfliktusai fölé tud emelkedni. Az alantasabb életszemlélet helyett bepillanthat az egyetemes igazságba.
A Plútó a Kosban tartózkodott Jókai születésekor (ez is analógiás egyébként az 1992-93-asokkal, ahol a Skorpióban – szintén marsikus jegyeben – volt). Másokat is magával sodró lendület, bátorság, önfeláldozásra való hajlam jellemzi ezt az állást, ami az elmélyülést ugyan nem segíti, viszont a felismeréseket (a heuréka élményt) igen.
Munkácsy Mihály
1844.02.20.

Munkácsy Mihály pályafutása is jól illusztrálja a Nyilas Holdcsomó egyes részleteit, bár pont az egyik legjellegzetesebb szempontból, az állhatatlanságból kevésbé hisz éppen hogy vaskövetkezetességgel menetelt – származása és előzményei ellenében – a festészet felé. Választott stílusával kapcsolatban mégis támadhatnak kételyeink. Amikor a francia festészetben az izmusok kora indult illetve virágzott, Munkácsy egy sajátos, de sokkal inkább a klasszikus festészethez közelebb álló irányt képviselt. Vázlataiban ugyanakkor olyan impresszionista elemek rejlenek, amelyek árulkodnak ilyen irányú látásmódjáról, tehetségéről is. Mégis inkább eladható képeket festett, semmint kísérletezett volna. Ezen belül az menti meg a banalitástól, hogy géniusza a legtriviálisabb zsánerképein is átüt. Arról nem beszélve, hogy az amerikai megrendelésekre „gyártott” életképei mérvadó mintaként szerepeltek az újvilágban a gazdagodó közép- és gazdag nagypolgárság körében, úgy az enteriőrt, mint a megjelenített magatartásformákat illetően. Ezzel mégiscsak egy egység felé orientálódást valósított meg.

Ha hinni lehet regényes életrajzíróinak, a nőkkel egyértelműen megélte a szélkakas jelleget. Kétlakiságában – felesége birtoka és Párizs között ingázva – a város vagy vidék dilemmája fejeződött ki.  

A transzcendens felé fordulás talán a vallásos tárgyú képek kapcsán erősödött fel nála. Persze azon túl, hogy aki bármilyen művészeti ágban tevékenykedik, az mindenképpen aktív kapcsolatot tart fenn a transzcendens világgal, nevezzük bárhogyan: ihletnek, tehetségnek, múzsának vagy kreativitásnak.

Munkácsy leszálló Holdcsomójának ura, a Merkur a Vízöntőben állt (együtt a Szaturnusszal), a felszálló ura a Jupiter pedig uralmi helyzetben, a Halakban. Érdekes ellentmondás, mert a Vízöntő Merkurral kevéssé mondható el, hogy felületes tudást szerzett volna előző életeiben, viszont a Halak-Jupiterre meg nem az elmélyülés és rendszerszerű gondolkodásmód a jellemző. Viszont annál inkább segíthette abban, hogy más síkra transzformálva is láthassa és láttassa a dolgokat.
A Szaturnusz – mint említettem – a Vízöntőben állt, együtt a Merkurral, még jobban hangsúlyozva, hogy az a bizonyos tudás elég alapos kellett legyen. A Vízöntő-Szaturnuszról már Janus Pannoniusnál is volt szó, méghozzá az önbizalom kapcsán. Nos, ez Munkácsynál sem hiányzott, jóllehet Halak-Nappal sem jellemző egyébként. (A Nyilas Holdcsomósoknál általában is megfigyelhető a „nagy mellény” amiről előbb-utóbb kiderül, hogy vajon a viselőjére szabott-e vagy lötyög rajta, s ha igen, akkor ugyan mennyire?)
Uránusza a Kosban erősítette lendületét, önbizalmát, öntörvényűségét és a korlátokkal szemben tanúsított ellenállását. (Most is a Kosban van az Uránusz.) Neptunja a Vízöntőben, előnyös kapcsolódással a Holdcsomókhoz (leszállóra trigon, felszállóra szextil fényszöggel) analóg módon megismétli a Merkur-Jupiternél mondottakat.
A Plútó szintén a Kosban járt (de az Uránusz a jegy elején, a Plútó pedig az utolsó harmadban) és erős támogatást (trigon) nyújtott a felszálló Holdcsomónak. A következetesség, a kitérők nélküli művészi pálya nem utolsó sorban ennek is köszönhető: a Plútónál nincs pardon, nincs bizonytalankodás és visszafordulás – ha egyszer eldöntötte, mit akar. A Kos-Plútóval pedig elég jól lehet dönteni.

 

Henry Ford
1863.07.30.

Henry Ford és Galamb József példáját nem volt szívem kihagyni. A világ első autógyárosa és kedvenc fejlesztőmérnöke között egy Holdcsomó-környi korkülönbség volt, Ford 1863-ban, Galamb 1881-ben született. Életrajzukkal nem terhelem ezt az elemzést, bár egészen biztos, hogy tanulságos lenne. Közös elem kettejüknél, hogy mezőgazdasággal foglalkozó, nem kifejezetten gazdag családból származtak és már egészen ifjan a technika felé orientálódtak. Később mindketten rendkívül sokféle ággal foglalkoztak a gépészeten belül. Mindkettő feltaláló volt. Különleges szociális érzékenység jellemezte Fordot is, Galambot is. Fordot emellett egyértelmű antimarxista magatartás, Galambnak pedig bizonyára ugyancsak megvoltak a hasonló problémái, hiszen nem tudta családjával tartani az ötvenes években a kapcsolatot (és 1955-ben meghalt).

Ford konstellációja: Merkur az Oroszlánban, Jupiter a Mérlegben. Szaturnusz ugyancsak a Mérlegben (nem állnak együtt). Uránusz az Ikrekben, Neptun a Kosban és Plútó a Bikában.
Galamb József
1881.02.03.

Galamb Merkurja Vízöntő, Jupitere Kos. Szaturnusza szintén Kos (nem állnak együtt). Láthatjuk rögtön, hogy ezek az elemek mind (jegyhelyzet szerint, ha fokszámra nem is) szemben vannak egymással, ami – tekintve, hogy a Merkur és Jupiter a Holdcsomók urai – igencsak fontos. A szembenállás ilyen összehasonlításnál sokszor nem minősül diszharmonikus kapcsolódásnak, épp ellenkezőleg: a kiegészítést, az együttműködés eredményességét jelképezi, hangsúlyozza. Visszatérve Galamb további bolygóállására: Uránusz a Szűzben (a másik merkuri jegyben), Neptun a Bikában és a Plútó szintén a Bikában – akárcsak Fordé (ebben a jegyben 32 évig halad a Plútó).NYILAS HOLDCSOMÓ GENERÁCIÓK A XX-XXI. SZÁZADBAN
1899.06.10.-1900.12.28. (Nyilas)
George Cukor
1899.07.07.

A Jupiter a Skorpióból indult. A felszálló Holdcsomónak az elmélyülésre vonatkozó „kötelezettségében” igen jó segítséget jelenthetett, hiszen itt ez a kényelmes bolygó sem tud felületes lenni. 1899. december 26-tól végig a Nyilasban viszont jobban kiélheti azt, hogy felületes szemlélődés nyomán is igen kerek elméleteket tud előállítani különösebb erőfeszítés nélkül. Mindemellett természetesen az uralmi helyzet nagyon jó és különösen jó a jelen karma szempontjából is. Mindig kiemelt helyzet, amikor valamelyik Holdcsomó ura ugyanabban a jegyben tartózkodik, mert tisztábban tud kifejeződni a karmikus hozadék vagy feladat.

Gábor Dénes
1900.06.05.

A Szaturnusz ugyancsak a Nyilasban tartózkodott, az utolsó két és fél hónap kivételével. A Nyilas-Szaturnusz is az enyhébbek közé tartozik, bár korántsem annyira mint az Ikrek. Ráadásul a bolygóra jellemző maximalizmus szellemében szeretne elérni olyan dolgokat, amelyek a Nyilasnál természetesek, de mivel a Sorsbolygóról van szó, az mégsem lehetséges. Így az elégedetlenség is megfogalmazható ez esetben, s a Nyilas Holdcsomó azon részével, hogyahhoz szokott, hogy mindennek az árnyoldalát szemlélje” teljesen szinkronba kerül. (Nyilas Szaturnusz Nyilas felszálló Holdcsomóval még egyszer lesz a XX. században, az 1955-56-os nemzedéknél.)

Passuth László
1900.07.15.

A Szaturnusz 1900. október 17-től a Bakba váltott a hátralévő rövid időre. Itt céltudatosabb, következetesebb, kitartóbb és még maximalistább. De legalább nincs ellentmondásban a jeggyel, ahol tartózkodik, hiszen uralmi helyzetben van, jól illenek egymáshoz. A Nyilas Holdcsomóhoz kevésbé, de könyörtelenek önmagukkal szemben mindenféle kötelezettséggel kapcsolatban.Az Uránusz – hogy, hogy nem – szintén a Nyilasban tartózkodott, elejétől végig.

Antoine de Saint-Exupéry
1900.06.30.

Ennek a helyzetnek a specialitása, hogy hatalmas igazságosztók szülöttei, mert a Nyilas-féle „Én látom” és a Vízöntő (Uránusz)-féle „Én tudom” mottók szellemében valóban magas szintű lényeglátással, s ugyanakkor sajátos erkölcsi tartással (Nyilas) bírnak. A világ többi része – akik nem Nyilas-Uránuszosok – pedig nem ilyen, s ebből sok konfliktusuk is fakad. A Nyilas Holdcsomó szempontjából ez is érdekes, de még érdekesebb, hogy hatalmas lendületet és eszközkészletet biztosít az egyedi összefüggések felismeréséhez, a felelősségvállaláshoz, következetességhez, amit megkövetel az aktuális karmikus feladat.

A sok és fontos Nyilas bolygó (bizonyos periódusban egyidejűleg három) a természettel való közelséget is reprezentálja, s a természethez való viszonyulásnak is a felelősségteljes formáját.
       
Kissé megszakítva a sort felidézem egyik illusztrációnk, Sain-Exupéry figuráját, a Kis herceget, aki úgy arra, hogy az árnyoldalát szemlélje a dolgoknak („Azt hittem, gazdag vagyok, van egy párjanincs virágom; és lám, nincs, csak egy közönséges rózsám”), mint a természettel való együttélésre remek példa. Ami pedig a felelősséget illeti („gyakran kerül kínos helyzetekbe az el nem kötelezettségre irányuló törekvések következtében”), a kis rókával való kapcsolata az egyik legszebb, cseppet sem didaktikus ízű tanmese.
Adolf Dassler
(Adidas)
1900.11.03.

Visszatérve a bolygóállásokra: a Neptun és a Plútó egyaránt az Ikrekben tartózkodott, még egy ideig tág együttállásban. (Ez a konjunkció egyébként 492-493 évente következik be!) Bár egyikük sem ura természetesen a leszálló Holdcsomónak, mégsem elhanyagolható szempont, hogy 1899. december 26-tól 1900. október 17-ig a Nyilasban a Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, az Ikrekben pedig a Neptun, Plútó járt, miközben a két Holdcsomó is ezekben a jegyekben volt. Ha még arra is ügyelünk, hogy mindez egy – nem akármelyik – századfordulónál történt, akkor is más megvilágításba helyezhetjük a Nyilas Holdcsomó értékelését. Miután a XX. század hajnalára már összeállt az ipari társadalom feltételrendszere, hamarosan felmerül majd a kérdés, hogy meddig lehet büntetlenül visszaélni a természeti forrásokkal – lásd ismét a nagy összefüggéseket. A két transzcendens bolygó, elsősorban a Plútó az Ikrekben jelöli az információrobbanással (annak előkészítésével) hamarosan bekövetkező globalizációt, amikor bezárul a kör és nincs további menekülési útvonal, ha csak nem dimenzióváltással. És itt utalok arra, amire eddig nem: a Holdcsomónak olyan jellegű minősítése, mint a bolygóknak, ebben a jegy-párban van: az Ikrekben emelt a felszálló Holdcsomó, a Nyilasban pedig esésben van. Alighanem a felelősségvállalás körül kell keresni ennek az értelmét. Annál inkább, mert – hogy szokásomtól eltérően – még misztikusabb legyek: a Tejút két vége e két csillagképpel, az Ikrekkel és a Nyilassal (pontosan a Bika-Ikrek, Skorpió-Nyilas csillagképekkel) érintkezik, s a Tejút minden ősi mítoszban olyan hely, ahol a nagyobb transzformációk megtörténnek, megtörténhetnek.

 
1918.01.20.-1919.08.10. (Nyilas)
Ez sem volt egy nyugodt periódus. A Jupiter az elején egy fél évig az Ikrekben kölcsönös hatást képviselt (erről lásd a Fogalomtár címszavát), s persze rangvesztsében volt, vagyis elég felemás módon tudta támogatni a felszálló Holdcsomó céljait, törekvéseit – legalábbis az érintettek életének egy részében.

Leonard Bernstein
1918.08.25.

1918. július 13-tól a Rákban, emelt helyzetben már jóval hatékonyabbnak minősül. 1919. augusztus 2-tól a hátralévő 8 napra az Oroszlánba vált a felszálló Holdcsomó uraként, jegyzem meg a pontosság kedvéért, de itt már túl sok embert nyilván nem érint és a nagyobb áramlatok szempontjából sincs különösebb jelentősége.

Ceausescu
1918.01.26.
A Szaturnusz mindvégig az Oroszlánban volt. Ebben a jegyben a Sorsbolygó rangvesztést szenved, de az a kompenzálásra törekvés, ami a kozmikusan gyenge helyzeteket jellemzi, a szokásosnál is erősebb – tekintettel az Oroszlán masszív érvényesülési igényére (és a Szaturnusznak bárhol meglévő maximalizmusára).
Az Uránusz uralmi helyzetben, a Vízöntőben tartózkodott 1919.03.31-ig, itt átváltott a Halakba (Gábor Miklós). A két jelölő között persze tekintélyes különbség van, a Halakban kissé elvész az Uránusz – mint minden vizes jegyben, hiába analóg a szociális érzékenység, empátiás készség, kollektív érzület fogalmaival. Az objektív és szubjektív szemléletmód gyökeresen eltérő és a Nyilas felszálló Holdcsomó eléréséhez kevésbé segít hozzá a szubjektív(ebb) Halak-Uránusz, mint a megelőző Vízöntő.
A Neptun is – akár a Szaturnusz – az Oroszlánban járt. Ez egy felettébb furcsa Neptun, s bár közvetlenköze nincs a tárgyalt Holdcsomóhoz, a Jupiter társuraként (mármint a másik jupiteri jegyben, a Halakban), közvetve mégiscsak fontosabb lehet, mint a többiek.
Gábor Miklós
1919.04.07.

A másik két transzcendenshez képest is ellentmondásos állás is elég sok szubjektivitást hordoz, viszont erősíti azt a hitet (Neptun), hogy az igazság birtokosa a szülött, így nem szükséges fáradoznia (Oroszlán) további ismeretekért. (Példáinkból Szolzsenyicin és megint Ceausescu).

Mészöly Dezső
1918.08.27.
A Plútó hosszú-hosszú ideig a Rákban tartózkodott (1914-1939), s ha van valami, ami szuper-szubjektív, hát erről a jelölőről ezt bízvást el lehet mondani. A tömeghatásoknak fokozottan kitett egyéni sorsalakulás, annak feldolgozása, ennek során a sérelmek őrizgetése és az ezzel összefüggő bosszúvágy nem igazán támogatják a nagy összefüggések felismerésére „kötelezett” Nyilas Holdcsomót. Szerencsés esetben sarkallhatja (sarkallhatná) arra a szülöttet, hogy eltávolodjon önnön érzelmeitől (Nyilas – távlati szemléletmód), de nem úgy tűnik, mintha ez valami tömegesen sikerült volna a populáció tagjainál.
Szolzsenyicin
1918.12.11.
A három transzcendens bolygóból tulajdonképpen csak az Uránusz támogatja a Nyilas Holdcsomó azon motívumát, hogy „ha gondolatait transzcendentalitással kezdi összekapcsolni… „
Maga az időszak – az 1918-19-es év tele volt forrongással. Összefügghet ez azzal, hogy úgy az Ikrek, mint a Nyilas nyughatatlan természet, s bár a Holdcsomók nem azonosak a 12 jegy tipológiájával, mégis nyilván van analógia a karmikus jellemzők és a Holdcsomó jegye között. Vessük össze egyébként az 1955-56-os vagy az 1991-92-es Nyilas Holdcsomó érával is.

1936.09.01.-1938.03.21. (Nyilas) 

A fasiszta ideológia felerősödése, emellett az is, hogy ezt még mindig nem vették nagyon sok helyütt és nagyon sokan komolyan; az I. világháború veszteseinek erősbödő revansista, illetve jóvátételi igényei, törekvései ezt
a periódust is igen nyugtalanná tették
. Ugyanakkor az ellenpóluson a jelentős és progresszív művészeti áramlatok, a társadalomtudományok fejlődése, s bizonyos politikai tényezőknél a reális előrelátás szintén erősbödött. Magyarán: ennél a Nyilas felszálló Holdcsomós éránál – s hamarosan láthatjuk majd, hogy a következőnél és tulajdonképpen mindegyiknél – jellemző a zaklatottság, feszültség – ahogyan maga a Nyilas Holdcsomó is hordoz hasonló vonásokat. Az ideológiák – azon belül a populáris, felszínen mozgó érvrendszerű ideológiák – iránti vonzalom ugyancsak markánsan megmutatkozik a korszak tömeg-áramlataiban.
Jane Fonda
1937.12.21.

A Jupiter egy rövid ideig, 1936.09.01-1936.12.03-ig uralmi jegyében, a Nyilasban járt, majd 1936.12.03-tól a Bakban, s végül 1937.12.21-től a Vízöntőben. Az Nyilas
és Vízöntő Jupiterekkel az idealizálás okvetlenül megfogalmazható, többek
között az életfilozófiában, morális kérdésekben, morális tartásban. A
Bak-Jupiter pragmatikusabb, bár igen-igen dogmatikus képes lenni. A Nyilas
Holdcsomóval kombinálva elég veszélyes konstellációt is jelenthet (Saddam
Husein).

Saddam Hussein
1937.04.28.

A Szaturnusz éppen jegyet váltott, a Halakban és a Kosban közlekedettfelváltva. 1936.09.01-1927.03.25. Halak, majd 1937.03.25-1937.10.18-ig Kos,1937.21.18-1938.01.14-ig megint Halak és 1938.01.14-től a hátralévő néhány hónapban (és tovább) már a Kosban maradt. Óriási a különbség e két jegyhelyzet között is. A Halak-Szaturnusz érzelmileg telített és szeretetéhes, ami a kötődés igényét is jelenti – szemben a Holdcsomó szabadság iránti vágyával.

Szabó István
1938.02.18.

Ugyanakkor a transzcendentális szemlélethez eljutást segítheti. (Müller Péter) A Kos-Szaturnusz türelmetlensége erősíti a Nyilas Holdcsomó nyughatatlanságát, de meg a már
imént kiemelt szabadságvágyat is. A Kos-Szaturnuszosok türelmetlensége a karmával összefüggő feladatok megoldásánál élénken kiütközik, szeretnék igen gyorsan letudni a dolgot, majd mással foglalkozni. Ezen kívül – bármennyire is megfontolt egyébiránt a Szaturnusz – a Kosban hajlamos kissé elhamarkodott döntések meghozatalára. A Nyilas Holdcsomóval kölcsönösen fokozhatják ezt a hatást. (Szabó István)

Az Uránusz mindvégig a Bikában, a Neptun pedig a Szűzben volt. A két generációs bolygó föld jegyekben, egyidejűleg egymással trigonban bizonyos ellensúlyt jelent úgy a Halak-Szaturnusz emocionális beállítódásával, mint a Kos-Szaturnusz türelmetlenségével szemben.

Zsivótzky Gyula
1937.02.24.

Ami a transzcendentalitáshoz közelítést illeti, abban első pillantásra akadályt is jelenthetne ez a pozíció, azonban nem feledkezhetünk meg két fontos körülményről. A Bika bolygók bár lassan, és kevésbé látványosan, de olyan hozzáférést biztosítanak ősi (archetipikus) ismeretekhez (is), ami más pozíciókkal abban a mélységben nem biztos, hogy lehetséges. A Szűz pedig föld jegy ugyan, de ennek ellenére nagyon is sok köze van úgy a szellemiséghez (merkuri jegy is), mint a karmához (a hatodik jegy, vele analóg a 6. ház, a karma háza). Mivel a karmát jellemzően a földi körülmények közepette dolgozzuk meg, a Szűz-érdekeltség – azon belül különösen a Neptun – éppen, hogy jelentős segítséget nyújthat benne.

Müller Péter
1936.12.01.

A Plútó a periódus elejétől 1937.10.07-ig a Rákban járt, majd 1937.10.07-től 1937.11.25-ig mintegy másfél hónapra beköszönt az Oroszlánba, s a Nyilas Holdcsomó éra végére, 1937.11.25-től ismét visszahátrált a Rákba. Egy kurta időszakot leszámítva tehát a Rákban járt. A Rák-Plútónak is megvannak természetesen a maga sajátosságai, s ezekről többször beszéltünk már, hiszen igen hosszú ideig, 1914-1939 között volt ebben a jegyben legkülső bolygónk. A Rák-Plútó biztonság iránti igénye megint ellenhatást jelent a Nyilas Holdcsomó nyughatatlanságával szemben. Sőt: újabb ellentmondás, hogy a jegyhez tartozó területek – otthon, család, haza – a legnagyobb béklyót jelenthetik a külföld iránt igencsak nagy érdeklődést mutató Holdcsomó-kategóriánál. Az elszánt düh sok jegyben jellemzi a Plútót (nem mindegyikben és nem egyenletes intenzitással!), a Rákban okvetlenül – ez viszont abban segítheti a szülötteket, hogy meghaladják, transzformálják pont a Plútó megkötéseit.

1955.04.13.-1956.10.30. (Nyilas)

A hidegháború egyik hullámhegye, a szuezi és magyar válságot felkészítő, illetve a legvége az effektív válság kulminálását is magában foglaló időszak ez az ugyancsak nyughatatlan, nyugtalan Nyilas felszálló Holdcsomós éra. Beleesik a Batista-diktatúra ellen a Fidel Castro vezette harc (1956.12.02-től) előkészítése is, továbbá az úgynevezett Eisenhowe-doktrína (1957.01.05.) előzményei. (A közép- és közel-keleti államok segélyezési programja – természetesen az USA érdekövezetének kiterjesztése, befolyásának növelése.) Az ideológiáknak valamennyi eseménynél komoly szerep jutott, ahogyan minden Nyilas-Holdcsomónál (és minden Nyilas-érdekeltségnél) ez kalkulálható.
Balogh Béla
1955.07.10.

A bolygók helyzeténél először a Jupitert vizsgáljuk meg. Abban a csekély másfél évben igen izgékony volt, a Rákból indult, majd hamarosan, 1955.06.12-én az Oroszlánba váltott. Ezen átszáguldott 1955. 11.17-ig, akkor átment a Szűzbe, de nemsokára – 1956.01.18-án meggondolta magát és hogy kitöltse mégis valahogy az átlag egy évet, az Oroszlánban tartózkodott 1956.07.07-ig. A hátralévő nem egészen négy hónapot ismét a Szűzben töltötte. A Nyilas Holdcsomó szempontjából nyilván az Oroszlán Jupiter a leginkább analóg helyzet, ez a tüzes jegyben lévő tüzes bolygó tudja támogatni leghatékonyabban a tüzes felszálló Holdcsomót. Ugyanakkor híres türelmetlensége (most, a Nyilas Holdcsomó írásakor, 2015. májusában is az Oroszlánban van, az éves előrejelzésben elég részletesen jellemzem is) és a Holdcsomó meglehetős labilitása nemigen tesznek jót egymásnak.

Goldberg Whoopi
1955.11.13.

A Szaturnusznak szintén volt jegyváltása: kezdte a Skorpióban, majd 1956.01.12-től a Nyilasban halad. 1956.05.14-én visszahátrált a Skorpióba,
s 1956.10.10-én megint átváltott a Nyilasba a maradék 20 napra. (Hogy, hogy nem, 2015. májusában két kör megtétele után a Szaturnusz is ugyancsak a Nyilasban van, s még vissza fog térni a Skorpióba egy kissé.) Akik abban a rövid periódusban születtek, amíg a Nyilasban volt, azok számára nagy hajtóerőt jelent a karmabolygónak a karma legfontosabb jelölőjével azonos jegyben tartózkodása. Csakhogy olyan mellékhatásokkal,
amelyek ismét a türelmetlenségből, valamint a relatív felületességből fakadnak. Ezért a legkevesebb fáradság árán szeretnék megoldani karmikus feladatukat és utána vígan lubickolni a jupiteri kényelemben, ami sajna semmilyen karmánál nem lehetséges, mivel születéstől halálig oszlanak el a feladatok. A Skorpió-Szaturnusz pedig túl sarkos, túl szigorú szülötteivel szemben, ezért szintén jelent hajtóerőt, sőt: azt is, hogy nem engedi annyira csapongani az érintettet, mint a Nyilasban, hanem igenis rászorítja a következetességre. Kicsit túlságosan is komolyan veszik ezért feladatukat és sokkal alaposabbak igyekeznek lenni, mint általában a Nyilas Holdcsomósok (Balogh Béla, Goldberg Whoopi, Laár és Matolcsy a példáink közül).

Hernádi Judit
1956.04.11.

Az Uránusz jegyet váltott pont abban a másfél évben. A Rákban kezdett, majd 1955.08.24-én belépett az Oroszlánba. 1956.01.27-én visszahátrált a Rákba, s 1956.06.09-től immár „végleg” az Oroszlánban közlekedett. A Rákban esésben, az Oroszlánban pedig rangvesztésben van ez a bolygó, úgyhogy egyik pozíció sem volt igazán kedvező a nagy fordulatokra hajlamos populációnál. Meg is látszik bizonyos visszafogottság, határozatlanság (különösen a Skorpió-Szaturnusz mellett) a többi Nyilas Holdcsomós érához képest. Az Oroszlán Uránusz kissé lazább, egyúttal határozottabb, de itt sem tudja a bolygó jól érvényesíteni eredendő tulajdonságait. Mindennek van előnye és hátránya. Itt előnyként foghatjuk fel azt, hogy valamivel kitartóbbak, következetesebbek.

Matolcsy György
1955.07.18.

A Neptun kezdett a Mérlegben, majd 1955.12.24-én váltott a Skorpióba, 1956.03.11-ig. Ekkor visszatért a Mérlegbe, s hogy, hogy nem: 1956.10.19-én lépett át végleg a Skorpióba.A Skorpió Neptun összehasonlíthatatlanul erősebb és főként „neptunibb”, mint a Mérleg. Akényelmes és enyhén felületes Mérleg-Neptun megerősíti, aláhúzza a gyenge helyzetű (Rák) Uránusz bizonytalanságát. Mindkét Uránusz mellett értelmezett Mérleg-Neptunnal a magánszféra harmóniájára törekszenek inkább, semmint a kozmikus összefüggésekkel való foglalatosságra (bár a Skorpió-Szaturnusz – akiknél itt van a sorsbolygó – ezt jelentősen ellensúlyozza!), ami a Nyilas Holdcsomó-féle karmának a Jókainál már kiemelt részével ütközik: „Ha gondolatait transzcendentalitással kezdi összekapcsolni, önmagában is lelki egységre talál, ….” A Skorpió-Neptun elébe megy inkább a spiritualitásnak, semhogy várjon rá.

Laár András
1955.08.09.

Végül a Plútó is, miért, miért sem: e Nyilas Holdcsomós éra leges-legvégén váltott jegyet. Az Oroszlánban járt 1937/39 óta, s most, 1956.10.20-án lépett először a Szűzbe (majd utána még kétszer visszatért az Oroszlánba, de ezek a visszatérések már más Holdcsomókkal estek egybe). Ez azt jelenti, hogy a legutolsó 10 napot leszámítva az Oroszlánban tartózkodott a mundán sorsbolygó. A visszafogottság, a saját akarat révén gyakorolt önfegyelem ezzel a jelölővel is érvényesül. De
az is, hogy a közben felgyülemlő feszültségeket időnként valamilyen formában le kell adni. A nyughatatlanság szemmel látható jelei így ritkábban mutatkoznak meg a külvilág felé, de annál erőteljesebben. A transzcendentalitást szintén kevésbé preferálja az annál praktikusabb Oroszlán-Plútó.

Princz Gábor
1956.03.09.

Ennek a periódusnak markáns jellegzetessége az, hogy szinte egyidejűleg váltott jegyet a Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó, valamint a Holdcsomó. Az Uránusz egyébként 7-8 évig van egy jegyben, a Neptun 14, a Plútó pedig pályájának szabálytalansága miatt igen eltérő mennyiségben, de 12 évnél sohasem tölt rövidebb időt egy-egy jegyben, s az Oroszlánban 21 évig volt (1937-1958 között). Egyáltalán nem kell tehát, hogy egybeessen a lassú bolygók jegyváltása a mindössze másfél éves Holdcsomó periódusba. S pont a Nyilasba, amely – szemmel láthatólag – a maga érdeklődésével, nyughatatlanságával, igazságkeresésével és ingerelhetőségével nagyobb változások előkészítője. Ez az 1956-os év ebből a szempontból igen figyelemre méltó, miután egyáltalán nem jellemző, hogy ennyire „összeszaladjon” néhány hónapon belül a három transzcendens bolygó jegyváltása.

1973.11.22.-1975.06.12. (Nyilas)

A hetvenes éveket az enyhülés, leszerelés, a békésebb áramlatok mozgása jellemezte. Ugyanakkor – a Mérleg-Plútó érája alatt (1971/72-1983/84) a házasság, illetve a család válságaként jellemzett időszakkal is egybeesett. 1975. áprilisában fejeződött be ténylegesen a vietnami háború. 1975. október 30-án János Károly herceg átveszi a hatalmat Spanyolországban a beteg Francotól, amivel véget ért a diktatúra. 1975.08.01. A Helsinki záróokmány aláírása. (Nem hagyhatom ki, hogy a Szuezi-csatorna sem maradt ki a szórásból, 8 ével az előtt, tehát fordított Holdcsomónál, lezárták a csatornát és 1975.06.05-én nyitották ismét meg.) A Nyilas Holdcsomónak persze, hogy részt kellett vennie ezekben a folyamatokban.
Egerszegi Krisztina
1974.08.16.

A felszálló Holdcsomó ura, a Jupiter A Vízöntőben kezdett és 1974.03.08-án átváltott a Halakba. Az utolsó néhány hónapra, 1975.03.18-án pedig belépett a Kosba is. A három jegyben tartózkodás kissé sok a Jupiternél, ráadásul nem is akármilyen jegyekben fordult elő. A Vízöntőben még hagyján, mert ez egy intellektuális és szociálisan érzékeny, széles látókörű jelölő, s viszonylag higgadt is, ezért az a kapkodás, ami az „elszabadultabb” Nyilas Holdcsomót jellemezni tudja, vele mérsékeltebbé válhat. A Halakban uralmi helyzetben van a Jupiter, de vizes jegyben. Ez egy sajátos hozzáállást alakít ki szülötteinél, amennyiben érzik a szerencse szerepét életükben, s azt is, hogy ez bizonyos születési előjogon nekik jár, de sohasem biztosak benne. A Nyilas Holdcsomó következő részét nagyítja fel a konstelláció: „Belseje ingadozó, állhatatlan. Sok időt tölt el véleményének folytonos formálásával, változtatásával, … ahhoz szokott, hogy mindennek az árnyoldalát szemlélje. Ennek következménye gyakran az, hogy mostani életében – kompenzálásként – a pozitív gondolkodás élharcosaként tűnik fel, de mindig kiderül, hogy valójában maga is nehezen tudja tartani ezt a nézőpontot.” Általában jóban van viszont a transzcendentalitással, ha csak nem olyan szerencsétlenül áll össze az egyéni képlet, hogy jobban tart tőle, mint amennyire szüksége van rá.

Polgár Zsófia
1974.11.02.

A Kos-Jupiter, amiből viszonylag kevés idő jutott erre a Holdcsomóra, rendkívül türelmetlen és önmagában véve is hajlamos csapot-papot otthagyva félbeszakítani dolgait, ha nem ér össze időben a vágyott céllal.

A Szaturnusz a Rákban kezdett, majd 1974.01.07-én egy igen rövid időre, mindössze három hónapra visszament az Ikrekbe, s már 1974.04.13-án megint a Rákban látjuk a Holdcsomó periódus végéig.

Az Ikrek-Szaturnusz pozíció pedig igen jó a Nyilas fel- Ikrek leszálló Holdcsomó számára, mert világos útmutatással szolgál a karmikus előzményekről és könnyebben felismeri az érintett ezeket, következésképp könnyebben tudja tompítani, kiiktatni is őket. Mint tudjuk, mindennek van előnye és hátránya, itt hátrányként foghatjuk fel, hogy viszont nyugtalanabb, izgékonyabb, mint a másik Szaturnusz.

Szeles Mónika
1973.12.02.

A Rákban rangvesztett a Szaturnusz és mint erősen érzelmi jegyben, meglehetősen rosszul érzi magát, idegen tőle az a környezet. A Rák-Szaturnuszos embereknél a család nyomasztó szerepe emelhető ki mindenekelőtt – akár objektív ezen megítélésük, akár nem. Nem elég a Nyilas Holdcsomósoknak az, hogy megmaradnának végre valahol, de folyton készen állnak a menekülésre, a Rák-Szaturnusszal a családtól való elszakadás és az ahhoz való fájdalmas ragaszkodás mutat újabb és minősített kétfelé húzó erőt.

Stephenie Meyer
1973.12.24.

Az Uránusz zömmel a Mérlegben volt, a másfél évből 5 hónapot töltött a Skorpióban. 1974.11.21-én lépett be oda (mármint a Skorpióba), majd 1975.05.01-én, a Nyilas Holdcsomó utolsó másfél hónapjára vissza a Mérlegbe. Mondani sem kell, hogy akár a tárgyalt karmajelölő elem, akár bármi más szempontjából is a Mérleg-Uránusz jelent valami analógiát. Itt erőben van a bolygó, s az egyik legszelídebb, de nem gyenge Uránusz, ami csak létezik a Zodiákus mentén. Az intellektuális, de elég könnyed megközelítés, a transzcendentalitással való kapcsolat előnyt jelent, a Mérleg-féle felületesség azonban némi hátrányt. A Skorpió-Uránusznál nincs helye semmiféle felületességnek, viszont az uránuszi jellegnek sem nagyon, ezért a Nyilas Holdcsomó számára (is) – a Rák-Szaturnusszal karöltve – hatványozottan fokozza az ellentmondásokat, melyeket eredendően is hordoznak.

Penélope Cruz
1974.04.28.

A Neptun 1970-84 között a Nyilasban haladt, emelt helyzetben, s igen-igen jól kidomborítja a Nyilas Holdcsomónak szinte összes alaptulajdonságát. A transzcendentalitással való kapcsolat, annak felületessége, az ideák iránti fogékonyság, a bizonytalanság, hajlam az elbizonytalanodásra, a természettel való sajátos viszony, a megismerésnek speciális, egyedi és frappáns formája mind-mind olyan tényező, amely a mi Holdcsomó kategóriánknál is hangsúlyos. Ez akkor is harmóniát jelent, ha mellette más tényezők (Halak-Jupiter, Rák-Szaturnusz, Skorpió-Uránusz) ellene dolgoznak. A Holdcsomó szövegében szerepel, hogy ezek az emberek általában 28 éves koruk után kerülnek sínre. A későn érés tehát a Nyilas-Neptun megerősítése mellett abszolút jellemző a populációra. Viszont az is, hogy – akik intenzíven dolgoznak önmagukon – igen jelentős eredményeket érnek el spirituális fejlődésükben és a mindennapi életben is.

Pityinger László
Dopeman
1974.03.20.

A Plútó mindvégig a Mérlegben volt (1971/72-1983/84). Már utaltam rá a felvezetésben is, hogy ezzel hozzuk összefüggésbe a politikai enyhülést, ellenben a családi élet, s kiemelten a párkapcsolatok, a házasság válságát is. A bizonytalanságot egyértelműen növeli ez a konstelláció, de az annak ellensúlyozására, valamint a magánélet harmóniájára való törekvést is, persze a megfelelő vadhajtásokkal együtt – vesd össze a Holdcsomónak azon jellegzetességével, hogy amint megállapodna valahol, rögtön menekülne. („…ideges és nyughatatlan lesz, ha úgy érzi: lebéklyózták.”) Szép kis dilemmát okozott hosszú ideig szülötteinek ez a tényező is – összevetve a vizes elemek (Halak-Jupiter, Rák-Szaturnusz) érzelmi ragaszkodásával.

1992.07.04.-1994.01.21. (Nyilas)

Ennél a Holdcsomó éránál elmosódottabbak, kevésbé egyértelműek a politikai-társadalmi-történelmi analógiák – vagy: még nem elegendő a távolság, a rálátás perspektívája a folyamatok megítéléséhez.Mindenesetre a Holdcsomót megelőző évben, 1991-ben jegyezzük a hidegháború végét, ellenben ugyanakkor kezdődött egy teljesen hús-vér, a délszláv háború (1991-95).Nagyon érdekes konstelláció kíséri emellett ezt a Holdcsomó generációt, mivel analóg egy régebbi, történetesen egyik példánk, Jókai Mór születését is magába foglaló Nyilas Holdcsomós korszakkal. Ezen felül egyébként is egy rendkívül figyelemre méltó időszakról beszélhetünk, amelynek ismertetése meghaladja kereteinket, s jóval hosszabb időre vonatkozik, mint egy-egy Holdcsomó jegyhelyzet.

Kapás Boglárka
1993.04.22.

De kezdjük az elején, a Jupiterrel. Ez a bolygó, úgy is mint a felszálló Holdcsomó ura, egy rövid időt, valamivel több, mint két hónapot leszámítva, nem volt erős kozmikus helyzetben. Sőt: a Szűzből indult, rangvesztésből, majd 1992.10.10-én átváltott a Mérlegbe, s 1993.11.10-én a Skorpióba.

Papp Gergely, feltaláló
1993.05.05.

A Szűz-Jupiternél rangvesztés ide, vagy oda, annyi előny mégiscsak fellelhető, hogy a tudásszomj, a transzcendentalitás, de még a természetközeli viszony sem áll távol tőle, ami mind lényeges a Nyilas Holdcsomó szempontjából. Összevetve majd a Szaturnusz és a transzcendens bolygók helyzetével, cseppet sem hiányzik még egy erős jelölő, legalább a célra koncentrálást segíti.

A Mérleg Jupiter sokkal felületesebb, inkább a külsődleges dolgokra koncentrál és még kényelmes is. A Skorpióban erőben van a bolygó és ami az alaposságot, kitartást, következetességet illeti, a három közül itt tudja legjobban megfogni a Holdcsomót, bár nem biztos, hogy a többi, a Szűz-Jupiternél említett szempont szerint is támogatná.

Bobby Lockwood
1993.05.25.

A Szaturnusz – s itt már megjelenik az analógia annyiban, hogy Jókainál Ikrek, a tárgyalt Holdcsomó éra zömében pedig Vízöntő – vagyis levegős Szaturnusz volt.1993.05.21-én kicsivel több, mint egy hónapra ugyan átment a Halakba, de aztán hamar, 1993.06.30-án visszatért uralmi jegyébe, a Vízöntőbe. Ez a rendkívül erős, öntudatos, intellektuális és elvhű jelölő a Nyilas Holdcsomó szétszórtságát első körben megfogja (amiben majd – hamarosan látjuk – mindhárom transzcendens jelentősen segít neki), támogatja a tudás elmélyítésében, de a transzcendentális felé fordulásban is.

Döbrösi Laura
1993.01.25.

Az Uránuszt és Neptunt együttesen tárgyalom, tekintve, hogy – 170 év eltelte után – ismét konjunkcióban voltak a Bakban – akár csak Jókainál. Onnan emelem át ide is a jellemzést: „Minden viszonylag ritka, a lassú bolygók közt létrejövő fényszögnek komoly szerepe van az emberiség fejlődése szempontjából. A szellemi áramlatok változásának fontos periódusa az Uránusz-Neptun együttállás. A XIX. században többek közt ez készítette elő majd a 48-as forradalmakat is, amelyeknek aktív résztvevői között sokan abból a generációból származtak, akik ilyen konjunkcióval születtek (lásd a magyar márciusi ifjakat is). A Nyilas Holdcsomó szempontjából is lényeges, hiszen pont afelé a transzcendentalitás felé irányítja a figyelmet, amit ajánl a Holdcsomó irodalom: „Ha gondolatait transzcendentalitással kezdi összekapcsolni, önmagában is lelki egységre talál, fejlődése megszabadítja határozatlanságának nyűgeitől és konfliktusai fölé tud emelkedni. Az alantasabb életszemlélet helyett bepillanthat az egyetemes igazságba.”

Victoria Justice
1993.02.19.

Nos, az 1988/89-1998-ig tartó szakaszban óriási áramlatok indultak el a világban. A new age mozgalom kiteljesedése – vigyázat! Korántsem csak a „keleti blokkba” tört be ekkor az úgynevezett ezotéria, hanem világszerte ekkor nyert igazán teret. Kiváló táptalajt jelent tehát pont a Nyilas Holdcsomónak, amelynek „nem volt kötelező” egybeesnie azzal a tíz évvel, de történetesen mégis egybeesett. (Nyilván ez sem véletlen.) Politikai szempontból itt kulminált a valamivel előbb (a Skorpió Plútóval, 1983/4-től) megkezdődött „két világrend” felbomlása, ami szintén dimenzionált változásokat hozott.

Taylor Momsen
1993.01.25.

A Plútó 1983/4-től 1996-ig uralmi jegyében, a Skorpióban járt, ami 250 évente esik meg vele, vagyis szintén igen kiemelt helyzet. A reformkori (1820-30-as évek) analógiát illeti, ott a Kosban, a másik marsikus jegyben járt, ahol emelt helyzetben, ha nem is annyira erős, mint az uralmiban, de tetemes erőfokozódást nyer. A Skorpió-Plútó még annyiban is hatásosabb a Nyilas Holdcsomó számára, hogy vaskövetkezetességével, kitartásával a számára fontos dolgokat már a túlzásig el nem ereszti. A transzcendentalitásról nem is beszélve, mert ha valami képes olyan régiókban járni, amit a földi dimenziók eltakarnak, akkor a Plútó is az (a másik két transzszaturnális bolygó, Uránusz, Neptun mellett).

2011.02.13.-2012.09.02. (Nyilas)

A Jupiter a Kosban, majd 2011.06.04-től a Bikában és 2012.06.11-től az Ikrekben járt. A Kos Jupitert már érintettük az 1973-as generációnál.

A Bika-Jupiter túlságosan lassú és túlságosan praktikus, hogy ne mondjam: földi a Nyilas Holdcsomó ízléséhez képest, viszont le tudja kissé lassítani. Az Ikrekben rangvesztett a Jupiter, viszont intellektuális beállítódású, rendkívül érdeklődő, bár elmélyülésre természetesen nem hajlamos. Ezen kívül kölcsönös hatásban is van, tekintve, hogy a felszálló uraként a leszálló jegyében tartózkodik. (Lásd erről a Fogalomtárban.)

A Szaturnusz emelt helyzetben, a Mérlegben járt mindvégig. Ez kitűnő állás emberismerethez, önismerethez, tehát a Nyilas-féle álmodozást jól tudja kompenzálni. Kissé praktikusabb ő is a transzcendentalitás felé fordulás „kötelezettségéhez” képest.

Az Uránusz először a Halakban volt, de csak egy havi időtartamra. Ekkor még megvolt a Neptunnal az uralmi cseréje, ami ugyanolyan kiemelt helyzet, mint az előző éránál láttuk a transzcendens bolygóknál. Csakhogy – ismétlem – mindössze egy hónap jutott belőle, mert 2011.03.11-én az Uránusz a Kosba lépett, ahol egészen másként mutatja magát. Az önbizalomra, határozottságra igen hasznos, ám váratlan döntései és cselekményei (amelyek meghaladják még tán a Vízöntő, uralmi Uránusz tempóját és erejét is) kissé azt hangsúlyozzák, ami éppenséggel megoldandó karmikus maradvány ennél a Holdcsomónál – a következetlenséget, a hirtelen átváltást, átállást.

Hevesi Lajos
1843.12.20.

A Neptun is jegyet váltott, a Vízöntőből indult, de 2011.04.04-én, alig valamivel az Uránusz jegyváltása után, átlépett a Halakba, ahol négy hónapot tartózkodott. Majd 2011.08.04-én vissza a Vízöntőbe és 2012.02.03-án megint a Halakba tért és ott is marad 2026-ig. A rövidke Vízöntőben tartózkodásának zöme az uralmi cseréjük vége, a „tisztán” Vízöntő Neptun a Nyilas Holdcsomó szempontjából egyáltalán nem rossz, de a nyomába sem ér az ezt követő, uralmi Neptun periódusnak. A Neptun 165 évente kerül ugyanoda vissza, vagyis ilyen időszakonként van uralmi helyzetben. A mostani lezárja azt a 41-42 éves időszakot, ami az uralmi Plútóval kezdődött, folytatódott az uralmi Uránusszal, majd az uralmi cserével és végződik az uralmi Neptunnal. Ennek a jelenségnek az elemzése is meghaladja tárgyunk kereteit. Visszakanyarodva tehát a Nyilas Holdcsomóra gyakorolt hatásra: az uralmi Neptun is kiválóan alkalmas a sokat emlegetett transzcendentalitásra, de – hasonlóan a Halak-Jupiterhez (az 1973-75-ös generációnál) az elbizonytalanításra is.

A Plútó a Bakban jár, ahol nagyon szigorú, de nagyon józan, vaskövetkezetes és teljesítményorientált. Ezek meglehetősen megnyirbálják a Nyilas Holdcsomó szabad szárnyalásra vonatkozó elképzeléseit, valamint minőségi igényeit is a Bak-Plútó aszkézisre hajló természete.

Robert Koch
1843.12.11.

Részleges analógiás példát tudok említeni ennél a korosztálynál, s azt is leszűkítve a kurta uralmi cserés időszakra (mivel nem azonos szakaszon közlekednek egy-egy körül során a bolygók és egészen más tempóban váltott jegyet akkor az Uránusz és a Neptun): a kevéssé ismert Hevesi Lajos író, újságíró volt, többek közt részt vett az első magyar humoros újság (ha jobban tetszik: vicclap), a Bosszem Jankó megindításában. (Jupiter: Vízöntő, Szaturnusz: uralmi Bak, Uránusz: Halak, Neptun: Vízöntő – uralmi cserében, a Plútó pedig a Kosban, emelt helyzetben.)

Robert Koch, Nobel-díjas bakteriológus, a tbc bacilusának felfedezője ugyanolyan bolygóállással.

Összefoglalva röviden a Nyilas Holdcsomó egy feltűnő jellegzetességét: könnyűszerrel tetten érhető visszamenőleges példákkal az, hogy rendszerint valamilyen jelentős változás előkészítését jelentik az emberiség számára a visszatérő periódusok, legyenek azok társadalmi, politikai, ideológiai, tudományos, technikai változások. Az a nyugtalanság, sokszor hektikus időszak, ami jellemzi az egyes korszakait, nem mások, mint krízis-helyzetek egy-egy minőségi változás előtt. Ahogy említettem már, a Tejút két végén található az Ikrek és a Nyilas csillagkép, biztos, hogy szerepe van ennek kiemelt helyzetükben.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük